Τύπος: Δικαστικές Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3316/2005

Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών. Δεν δικαιολογείται διαφοροποίηση στη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών , όταν αυτές αξιολογούνται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο .Η διαφορά στη βαθμολογία μεταξύ των υποψηφίων πρέπει να αντιστοιχεί σε, έστω κατ΄ελάχιστο, διαφορετική λεκτική διατύπωση του πορίσματος της αξιολόγησης των προσφορών, με άλλα λόγια δεν μπορεί να τίθεται διαφορετική βαθμολογία στα κριτήρια της τεχνικής προσφοράς όταν οι λεκτικοί χαρακτηρισμοί που συνιστούν το συμπέρασμα της αξιολόγησης ταυτίζονται απόλυτα

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/301/2019

Εκπόνηση μελέτης:..Με τα δεδομένα αυτά, η δαπάνη είναι νόμιμη, καθώς, ενόψει της διαφορετικής λεκτικής διατύπωσης της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων στο δεύτερο υποκριτήριο του πρώτου κριτηρίου και στο τρίτο υποκριτήριο του δεύτερου κριτηρίου, αιτιολογείται η διαφορετική βαθμολογία τους στο πρώτο και στο δεύτερο κριτήριο, αντίστοιχα, όσον αφορά δε στο εύρος της διαφοράς των εν λόγω βαθμολογιών, τούτο αποτελεί τεχνική κρίση, που δεν ελέγχεται από το Κλιμάκιο. Περαιτέρω, ενόψει της πανομοιότυπης λεκτικής διατύπωσης της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων και στα τρία υποκριτήρια του τρίτου κριτηρίου, δεν αιτιολογείται μεν η διαφορετική βαθμολογία στο τρίτο κριτήριο, όμως η πλημμέλεια αυτή δεν απέβη τελικά ουσιώδης, καθώς, ακόμα και αν είχαν λάβει την ίδια βαθμολογία στο τρίτο κριτήριο, όπως έπρεπε, και πάλι η συνολική βαθμολογία της εταιρείας «...» θα ήταν μεγαλύτερη από αυτήν της εταιρείας «...», ενόψει των βαθμολογιών των τεχνικών προσφορών τους στα δύο πρώτα κριτήρια και των οικονομικών προσφορών τους.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/42/2019

Με τα δεδομένα αυτά, η βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων σε όλα τα κριτήρια και υποκριτήρια παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη, στερούμενη της προσήκουσας ειδικότητας, κατά παράβαση της αρχής της διαφάνειας (άρθρο 14 παρ. 1 του ν.3316/2005), του προεκτεθέντος άρθρου 4.4 της διακήρυξης που προβλέπει συνοπτική λεκτική αιτιολόγηση, καθώς και των λοιπών παρατεθεισών στη σκέψη 3 γενικών και ειδικών διατάξεων, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τεχνικές προσφορές που έλαβαν ίδιους λεκτικούς χαρακτηρισμούς παρουσιάζουν διαφοροποίηση ως προς την αριθμητική βαθμολογία που έλαβαν, παρά το γεγονός ότι η διατυπωθείσα λεκτική αιτιολόγηση «διαπιστώσεις» της Επιτροπής Διαγωνισμού επί των επιμέρους στοιχείων των κριτηρίων και υποκριτηρίων ταυτίζεται πλήρως, χωρίς περαιτέρω να εξειδικεύονται τα συγκεκριμένα εκείνα ποιοτικά στοιχεία των προσφορών που αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή και δικαιολογούν τη διαφορετική βαθμολόγηση. Ως εκ της διαπιστωθείσας ως άνω ουσιώδους πλημμέλειας κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης.

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΜΕΙΖ-ΕΠΤ-ΣΥΝΘ/1031/2019​


ΕλΣυνΤμ.6/261/2017

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ:..επιδιώκεται η ανάκληση της 27/2016 Πράξης της Αναπληρώτριας Επιτρόπου της 1ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ...Mε τα δεδομένα αυτά, κατά την κρατήσασα άποψη του Τμήματος, ορθώς η Αναπληρώτρια Επίτροπος έκρινε ότι η βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων σε όλα τα κριτήρια και υποκριτήρια παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη στερούμενη της προσήκουσας ειδικότητας, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τεχνικές προσφορές που έλαβαν πανομοιότυπους λεκτικούς χαρακτηρισμούς παρουσιάζουν διαφοροποίηση ως προς την αριθμητική βαθμολογία που έλαβαν, παρά το γεγονός ότι η διατυπωθείσα λεκτική αιτιολόγηση επί των επιμέρους στοιχείων των κριτηρίων και υποκριτηρίων ταυτίζεται πλήρως, χωρίς περαιτέρω να εξειδικεύονται τα συγκεκριμένα εκείνα ποιοτικά στοιχεία των προσφορών που αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού και δικαιολογούν τη διαφορετική βαθμολόγηση (ΣτΕ (ΕΑ) 71/2009 σκ.8, 1273/2010 σκ. 10, 213/2011). Ειδικότερα, από την επισκόπηση του πίνακα που περιέχεται στο σχετικό Πρακτικού ΙΙ προκύπτει ότι αναφορικά με το Κριτήριο 1ο U1 για κάθε υποψήφιο επαναλαμβάνεται η λεκτική διατύπωση του κριτηρίου αυτού, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 22 της διακήρυξης και προστίθενται μόνο οι λεκτικοί χαρακτηρισμοί «πολύ καλή» και «άριστη» κατά περίπτωση και αριθμητική αποτύπωση της βαθμολογίας, βάσει του πίνακα αντιστοίχησης των χαρακτηρισμών αυτών (πολύ καλή, κ.λ.π.) με κλίμακα βαθμολογίας που παρατίθεται στο προοίμιο του εν λόγω πρακτικού.(..)Κατ’ ακολουθίαν όσων έγιναν δεκτά ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.Δεν ανακαλεί την 27/2016 Πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου της 1ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ν..

Δεν αναθεωρήθηκε με την ΕΣ/ΤΜ.ΜΕΙΖ/854/2017


ΕΣ/ΤΜ.6/1499/2012

Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες για οδικούς άξονες...Με τα δεδομένα αυτά, το Τμήμα άγεται στην κρίση ότι η περιλαμβανόμενη στο πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού αιτιολογία της βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό δεν είναι επαρκής, απορριπτομένων ως αβασίμων των σχετικώς προβαλλομένων ισχυρισμών των αιτούντων. Και τούτο διότι, όπως ορθώς έκρινε το Κλιμάκιο: α) Δεν παρατίθενται όλα τα στοιχεία, τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, όπως προκύπτει από την απορριπτική της ενστάσεως της 2ης σε κατάταξη απόφαση του αναπληρωτή γενικού διευθυντή συγκοινωνιακών έργων της ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ και τη σχετική από 23.11.2010 γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού. Ειδικότερα, δεν αναφέρεται για κάθε διαγωνιζόμενο ο αριθμός των γεωτρητικών του συγκροτημάτων σε συνδυασμό με τις προτεινόμενες χρονικές αλληλουχίες εκτέλεσης των σχετικών εργασιών – μελετών και την αντίστοιχη δαπάνη αποζημίωσης του αναδόχου, ο εξοπλισμός του για την εκπόνηση των σχετικών εργασιών – μελετών, η επάρκεια του επιστημονικού και τεχνικού του προσωπικού, οι διαδικασίες για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών-μελετών, τυχόν πιστοποίησή του κατά ISO 9001, η στελέχωση και η διάταξη των ομάδων μελέτης του, τυχόν προηγούμενες συνεργασίες μεταξύ των γραφείων μελετών που συμπράττουν. β) Απλώς αναφέρεται ότι ελήφθησαν υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 22 της διακήρυξης (βλ. και άρθρο 8 παρ. 6 ν. 3316/2005), χωρίς να γίνεται εξατομικευμένη κρίση σχετικά με το κατά πόσο και σε ποιο βαθμό καθεμία από τις συμμετέχουσες στο διαγωνισμό εταιρία και συμπράξεις και σε σύγκριση μεταξύ τους πληρούν τα εν λόγω κριτήρια. γ) Όσον αφορά στις βασικότερες διαπιστώσεις της επιτροπής διαγωνισμού σχετικά με τις τεχνικές προσφορές των διαγωνιζομένων, οι οποίες συνιστούν τη μόνη περιλαμβανόμενη στο εν λόγω πρακτικό εξειδικευμένη ανά διαγωνιζόμενο αναφορά, δεν προκύπτει πώς αξιολογούνται τα παρατιθέμενα σε αυτές στοιχεία ούτε ο τρόπος που αυτά επηρέασαν τη βαθμολογία κάθε υποψηφίου, ενώ δε γίνεται οποιαδήποτε σύγκριση μεταξύ των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων. Περαιτέρω, η κατά τα ανωτέρω πλημμελής αιτιολογία του πρακτικού ΙΙ συμπληρώθηκε πράγματι με την ως άνω απόφαση απόρριψης της ενστάσεως της δεύτερης στην κατάταξη και τη σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού, μόνο όμως ως προς τη συγκριτική βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών της αιτούσας σύμπραξης και της 2ης στην κατάταξη. Και τούτο διότι η συγκριτική βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των ως άνω συμμετεχουσών στο διαγωνισμό συμπράξεων αιτιολογήθηκε πλήρως και ειδικώς, ήτοι με παράθεση και κατόπιν σύγκρισης όλων των στοιχείων που ελήφθησαν υπόψη για τη βαθμολόγηση των τεχνικών τους προσφορών και αντιστοίχισή τους με τα οικεία υποκριτήρια αξιολόγησης της διακήρυξης, όπως άλλωστε κρίθηκε και με την 430/2011 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επί της σχετικής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της 2ης σε βαθμολογία. Η αιτιολογία όμως του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού δεν έχει συμπληρωθεί και, ως εκ τούτου, παραμένει πλημμελής ως προς τη συγκριτική βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών της αιτούσας σύμπραξης και των 3ης και 4ης σε βαθμολογία συμπράξεων, απορριπτομένων ως αβασίμων των σχετικώς προβαλλομένων ισχυρισμών των αιτούντων. Περαιτέρω, το Τμήμα κρίνει ότι, προκειμένου να διακριβωθεί το ουσιώδες ή μη της εν λόγω πλημμέλειας, πρέπει να αναβάλει την οριστική του κρίση, προκειμένου η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού να αιτιολογήσει ειδικά και ορισμένα τον τρόπο βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών της 1ης, 3ης και 4ης σε βαθμολογία συμπράξεων, με συγκριτική παράθεση όλων των στοιχείων, που έλαβε σχετικώς υπόψη της, ενόψει και του γεγονότος ότι οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων ήταν οι αυτές, χωρίς οιαδήποτε διαφοροποίηση μεταξύ τους. Ειδικότερα, πρέπει να παραθέσει για καθεμία από τις ανωτέρω συμπράξεις (1η, 3η και 4η στη βαθμολογία) α) όλα τα στοιχεία, τα οποία νομίμως, σύμφωνα με τα προεκτιθέμενα και στην 430/2011 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, έλαβε υπόψη της κατά τη συγκριτική βαθμολόγηση μεταξύ της 1ης και 2ης σε βαθμολογία συμπράξεων (αριθμός των γεωτρητικών συγκροτημάτων σε συνδυασμό με τις προτεινόμενες χρονικές αλληλουχίες εκτέλεσης των σχετικών εργασιών – μελετών και την αντίστοιχη δαπάνη αποζημίωσης του αναδόχου, εξοπλισμός για την εκπόνηση των σχετικών εργασιών – μελετών, επάρκεια του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, τυχόν πιστοποίηση κατά ISO 9001, στελέχωση και διάταξη των ομάδων μελέτης, προηγούμενες συνεργασίες μεταξύ των γραφείων μελετών που συμπράττουν) και β) οποιοδήποτε τυχόν άλλο στοιχείο έλαβε υπόψη της, προκειμένου να προβεί στη βαθμολόγηση των ανωτέρω συμπράξεων. Περαιτέρω, να προβεί σε συγκριτική μεταξύ των ως άνω συμπράξεων αξιολόγηση των ως άνω στοιχείων και να εκφέρει κρίση ως προς το κατά πόσο καθεμία από αυτές πληροί τις απαιτήσεις της διακήρυξης, με βάση καθένα από τα τεθέντα με το άρθρο 22 αυτής υποκριτήρια..


ΕΣ/ΤΜ.6/261/2017

Αντιπλημμυρικά έργα...Mε τα δεδομένα αυτά, κατά την κρατήσασα άποψη του Τμήματος, ορθώς η Αναπληρώτρια Επίτροπος έκρινε ότι η βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων σε όλα τα κριτήρια και υποκριτήρια παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη στερούμενη της προσήκουσας ειδικότητας, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τεχνικές προσφορές που έλαβαν πανομοιότυπους λεκτικούς χαρακτηρισμούς παρουσιάζουν διαφοροποίηση ως προς την αριθμητική βαθμολογία που έλαβαν, παρά το γεγονός ότι η διατυπωθείσα λεκτική αιτιολόγηση επί των επιμέρους στοιχείων των κριτηρίων και υποκριτηρίων ταυτίζεται πλήρως, χωρίς περαιτέρω να εξειδικεύονται τα συγκεκριμένα εκείνα ποιοτικά στοιχεία των προσφορών που αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού και δικαιολογούν τη διαφορετική βαθμολόγηση (ΣτΕ (ΕΑ) 71/2009 σκ.8, 1273/2010 σκ. 10, 213/2011). Ειδικότερα, από την επισκόπηση του πίνακα που περιέχεται στο σχετικό Πρακτικού ΙΙ προκύπτει ότι αναφορικά με το Κριτήριο 1ο U1 για κάθε υποψήφιο επαναλαμβάνεται η λεκτική διατύπωση του κριτηρίου αυτού, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 22 της διακήρυξης και προστίθενται μόνο οι λεκτικοί χαρακτηρισμοί «πολύ καλή» και «άριστη» κατά περίπτωση και αριθμητική αποτύπωση της βαθμολογίας, βάσει του πίνακα αντιστοίχησης των χαρακτηρισμών αυτών (πολύ καλή, κ.λ.π.) με κλίμακα βαθμολογίας που παρατίθεται στο προοίμιο του εν λόγω πρακτικού. Συγκεκριμένα για τους διαγωνιζόμενους με α/α 1,5,6,11,19 τέθηκε ο ίδιος λεκτικός χαρακτηρισμός «πολύ καλή», πλην όμως η αριθμητική βαθμολογία τους παρουσιάζει διαφοροποίηση και ανέρχεται σε 85,89,88,86 και 87, αν και παραπλεύρως διατυπώνονται και για τους πέντε «παρατηρήσεις –σχόλια» (αιτιολόγηση) με πανομοιότυπη φρασεολογία, χωρίς καμία ειδική μνεία των δεδομένων των προσφορών τους και των στοιχείων που αξιολογήθηκαν. Περαιτέρω, για τα διαγωνιζόμενα σχήματα με α/α 2,4,9,15,16 και 20 και αυτά με α/α 3,10,13 δόθηκε ο λεκτικός χαρακτηρισμός «άριστη», πλην όμως η βαθμολογία στην μεν πρώτη ως άνω ομάδα διαγωνιζομένων είναι 90 και στη δεύτερη 91, αν και διατυπώθηκε ταυτόσημος σχολιασμός, χωρίς όμως να εντοπίζονται τα τεχνικά εκείνα στοιχεία των προσφορών που οδήγησαν στην ίδια ή τη διαφορετική αυτή βαθμολόγηση. Ομοίως ανεπαρκή αιτιολόγηση εμφανίζει και η αξιολόγηση των υποψηφίων με α/α 7,14 και 17, οι προσφορές των οποίων έλαβαν τον ίδιο λεκτικό χαρακτηρισμό «άριστη» με πανομοιότυπο σχολιασμό που όμως δεν συνοδεύεται από κανενός είδους αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία του φακέλου κάθε διαγωνιζομένου, παρότι η βαθμολογία για την α/α 14 σύμπραξη ήταν 93 και για τα συμμετέχοντα σχήματα α/α 7 και 17 ήταν 94. Η ίδια πρακτική εμφανίζεται και κατά την αξιολόγηση των προσφορών στο πλαίσιο του υποκριτηρίου U2Α του Κριτηρίου 2, καθόσον παρουσιάζεται εξίσου αναιτιολόγητη διαφοροποίηση ως προς την αριθμητική βαθμολογία που έλαβαν οι τεχνικές προσφορές, για τις οποίες διατυπώθηκε όμοιος λεκτικός χαρακτηρισμός και σχολιασμός. Συγκεκριμένα, οι προσφορές α) των διαγωνιζομένων με α/α 1, 2, 6 και 19, αν και έλαβαν λεκτικό χαρακτηρισμό «πολύ καλή» και πανομοιότυπο σχολιασμό, ωστόσο βαθμολογήθηκαν αντιστοίχως με 86, 83, 89 και 87, β) της σύμπραξης με α/α 7 που βαθμολογήθηκε με 91 σε σχέση με τους διαγωνιζόμενους με α/α 5,13,14,20 που βαθμολογήθηκαν με 90, παρόλο που έλαβαν τον ίδιο λεκτικό χαρακτηρισμό «άριστη» και ταυτόσημο σχολιασμό και γ) των διαγωνιζομένων με α/α 3,4,9 και 17 που έλαβαν επίσης λεκτικό χαρακτηρισμό «άριστη» και σχολιασμό που ταυτίζεται απολύτως, ωστόσο βαθμολογήθηκαν με 95, 93, 96 και 94, αντίστοιχα, χωρίς σε καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις να γίνεται συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων και των ποιοτικών στοιχείων εκάστης προσφοράς. Τέλος, η ίδια πλημμέλεια της αξιολόγησης επαναλαμβάνεται και στο πλαίσιο του υποκριτηρίου U2Β του Κριτηρίου 2, καθόσον οι προσφορές των διαγωνιζομένων σχημάτων με α/α 8,9,16,18 και 19 που έλαβαν τον ίδιο λεκτικό χαρακτηρισμό «πολύ καλή» και όμοια αιτιολόγηση στα επιμέρους στοιχεία του υποκριτηρίου βαθμολογήθηκαν με 88 ή 89, ενώ και οι λοιπές προσφορές με α/α 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,15,15,17και 20 που έλαβαν λεκτικό χαρακτηρισμό «άριστη» και πανομοιότυπη αιτιολόγηση βαθμολογήθηκαν με 90, 91 ή και 92, χωρίς και πάλι να αναδεικνύονται τα επιμέρους εκείνα στοιχεία των προσφορών που αξιολογήθηκαν και οδήγησαν σε χαμηλότερη, υψηλότερη ή και ίδια βαθμολογία.


ΕΣ/ΤΜ.6/451/2018

ΜΕΛΕΤΗ.ζητείται η ανάκληση της 8/2018 Πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας ... και της σύμπραξης «...» για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο....(..)Με την προσβαλλόμενη πράξη κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου σύμβασης με την επάλληλη αιτιολογία ότι:α) Από την επισκόπηση του πίνακα που περιέχεται στο Πρακτικό ΙΙ/11.5.2017 της Επιτροπής Διαγωνισμού προκύπτει ότι, αναφορικά με το Κριτήριο 1ο U1, για κάθε υποψήφιο επαναλαμβάνεται η λεκτική διατύπωση του κριτηρίου αυτού,...Με τα δεδομένα αυτά, η βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων σε όλα τα κριτήρια και υποκριτήρια παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη, στερούμενη της προσήκουσας ειδικότητας, κατά παράβαση της αρχής της διαφάνειας (άρθρο 14 παρ. 1 του ν.3316/2005), του προεκτεθέντος άρθρου 4.4 της διακήρυξης που προβλέπει συνοπτική λεκτική αιτιολόγηση, καθώς και των λοιπών παρατεθεισών στη σκέψη 3 γενικών και ειδικών διατάξεων, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τεχνικές προσφορές που έλαβαν πανομοιότυπους λεκτικούς χαρακτηρισμούς παρουσιάζουν διαφοροποίηση ως προς την αριθμητική βαθμολογία που έλαβαν, παρά το γεγονός ότι η διατυπωθείσα λεκτική αιτιολόγηση «διαπιστώσεις» της Επιτροπής Διαγωνισμού επί των επιμέρους στοιχείων των κριτηρίων και υποκριτηρίων ταυτίζεται πλήρως, χωρίς περαιτέρω να εξειδικεύονται τα συγκεκριμένα εκείνα ποιοτικά στοιχεία των προσφορών που αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή και δικαιολογούν τη διαφορετική βαθμολόγηση και β)Με τη 2262/19.12.2017 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Περιφέρειας ... κρίθηκε ότι τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά της υποψήφιας αναδόχου σύμπραξης πληρούν τους όρους των άρθρων 5.3, 21.2, 21.3 και 23 της διακήρυξης και αποφασίστηκε η «αποδοχή» αυτών για την ανάθεση της ως άνω μελέτης. Πλην όμως ο έλεγχος και η εισήγηση για την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδόχου έπρεπε να γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η δε έγκριση αυτών να γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και, συνεπώς, δοθέντος ότι ο έλεγχος και η έγκριση έγινε, εν προκειμένω, από το ανωτέρω αναρμόδιο όργανο, κωλύεται και εκ εξ αυτού του λόγου η υπογραφή του υπό έλεγχο σχεδίου.(..) Mε τα δεδομένα αυτά, κατά την κρατήσασα άποψη του Τμήματος, ορθώς εκρίθη με τη προσβαλλομένη ότι η βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων σε όλα τα κριτήρια και υποκριτήρια παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη στερούμενη της προσήκουσας ειδικότητας, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τεχνικές προσφορές που έλαβαν πανομοιότυπους λεκτικούς χαρακτηρισμούς παρουσιάζουν διαφοροποίηση ως προς την αριθμητική βαθμολογία που έλαβαν, παρά το γεγονός ότι η διατυπωθείσα λεκτική αιτιολόγηση επί των επιμέρους στοιχείων των κριτηρίων και υποκριτηρίων ταυτίζεται πλήρως, χωρίς περαιτέρω να εξειδικεύονται τα συγκεκριμένα εκείνα ποιοτικά στοιχεία των προσφορών που αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού και δικαιολογούν τη διαφορετική βαθμολόγηση.(..)Τέλος ο έλεγχος και η έγκριση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής έγινε κατά τα προεκτεθέντα από αναρμόδιο όργανο, ενώ οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος προβάλλονται αβασίμως αφού το τελευταίο εξυπηρετείται με τη τήρηση του νόμου. ...Απορρίπτει την αίτηση ανάκλησης.Δεν ανακαλεί την 8/2018 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/444/2019

Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ...Κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 86 παρ. 11 ν. 4412/2016, κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της μοναδικής συμμετέχουσας εταιρείας η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού περιορίσθηκε, ως προς και τα έξι (6) κριτήρια αξιολόγησης, στη βαθμολόγησή τους, χωρίς να αιτιολογήσει περαιτέρω τη βαθμολογία που προσέδωσε σε αυτά. Η λεκτική διατύπωση της κρίσης της αρμόδιας Επιτροπής προβλέπεται ρητά από τη διάταξη της παρ. 11 άρθρο 86 του εφαρμοστέου πλέον στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ν. 4412/2016 ως απαραίτητο στοιχείο – πέραν της βαθμολογίας – για τη νομιμότητα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, καθώς, όπως προεκτέθηκε (σκ. 5), μέσω της παράθεσης των στοιχείων που εκτίμησε η οικεία Επιτροπή για τη βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου ανάθεσης, τεκμηριώνεται η σχετική κρίση της και καθίσταται εφικτός ο έλεγχος αυτής από το Δικαστήριο. Σε αντίθεση, μάλιστα, με το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς (βλ. άρθρο 20 του εφαρμοζόμενου αναλογικώς στις συμβάσεις ανάθεσης υπηρεσιών π.δ. 118/2007), στον ν. 4412/2016 αποσαφηνίζεται κατά τα ανωτέρω η έννοια της αιτιολογημένης γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου, από το αδιάστικτο δε γράμμα της διάταξης προκύπτει ότι αξιώνεται λεκτική διατύπωση σε κάθε περίπτωση αξιολόγησης ανεξαρτήτως βαθμολογίας. Τούτο επιτάσσει, άλλωστε, και η αρχή της διαφάνειας όχι μόνο στην περίπτωση υποβολής πλειόνων προσφορών, αλλά και επί υποβολής μίας μόνο προσφοράς. Εν προκειμένω, η έλλειψη ειδικής αιτιολογίας για τη βαθμολόγηση των εν λόγω κριτηρίων αξιολόγησης έχει ως αποτέλεσμα να μην εξειδικεύεται προσηκόντως η ποιότητα της τεχνικής προσφοράς και να μην προκύπτει σαφώς ότι καλύπτονται, χωρίς αποκλίσεις, οι απαιτήσεις της διακήρυξης.


ΣτΕ/2321/2009

Διοικητικές συμβάσεις. Ανάθεση μελετών για την επιλογή του διαγωνιζομένου στον οποίον θα ανατεθεί η εκπόνηση της επίμαχης μελέτης χωρεί αιτιολογημένη αξιολόγηση, κατ` εκτίμηση των οριζομένων στο νόμο και τη Διακήρυξη κριτηρίων, των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων. Η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της αιτούσης συμπράξεως στο κριτήριο αυτό αξιολογήσεως αιτιολογείται πλημμελώς, διότι η εκτίμηση των προσόντων του προτεινομένου από την αιτούσα σύμπραξη συντονιστή εχώρησε βάσει στοιχείων αναγομένων στην άσκηση αντιστοίχων καθηκόντων συντονιστή κατά την εκπόνηση μελετών προς σύνταξη ΣΧΟΟΑΠ και ΓΠΣ κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 2508/1997, χωρίς καμία ειδική αναφορά στις λοιπές χωροταξικές και πολεοδομικές μελέτες, κατά την εκπόνηση των οποίων ο συντονιστής που προτείνει η αιτούσα σύμπραξη είχε ασκήσει παρόμοια καθήκοντα συντονιστή. Η αποσφράγιση και ο έλεγχος των οικονομικών προσφορών πρέπει να διενεργηθεί αφού προηγουμένως καταστεί οριστική η βαθμολογία των τεχνικών προσφορών. Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών δεν είναι επιτρεπτή, για οποιοδήποτε λόγο, η εκ νέου αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ή η το πρώτον αιτιολόγηση της βαθμολογίας αυτών. Μη νόμιμα η αναθέτουσα αρχή προχώρησε σε αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων. Ματαίωση του επίδικου διαγωνισμού, εφ` όσον η νέα αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών είναι ανεπίτρεπτη. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.


ΕλΣυν.Τμ.6/3067/2013

Kατασκευή έργων ύδρευσης:..επιδιώκεται η ανάκληση της 78/2013 πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά σε προηγούμενη (ΙΙ) σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι, ενόψει του προσκομισθέντος από το αιτούν Υπουργείο πίνακα ειδικής αιτιολόγησης, που αποτέλεσε αναπόσπαστο τμήμα του Πρακτικού ΙΙ, το εν λόγω Πρακτικό βαθμολόγησης είναι επαρκώς αιτιολογημένο, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με τις κρινόμενες αιτήσεις. Τούτο, διότι σε αυτό καταχωρίζεται όχι μόνο η βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων συνοδευόμενη από αξιολογικούς χαρακτηρισμούς, κατ’ εφαρμογή ενός εκάστου των οριζόμενων από τη διακήρυξη δύο κριτηρίων και των αντίστοιχων, για κάθε κριτήριο, συντελεστών βαρύτητας, αλλά περιέχεται και επαρκής αιτιολογία για την αξιολόγηση των ποιοτικών στοιχείων έκαστης προσφοράς. Από το γεγονός αυτό προκύπτει ότι η πραγματοποιηθείσα από την Επιτροπή Διαγωνισμού αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών στηρίχθηκε σε συγκριτική βαθμολόγηση του περιεχομένου τους, κατά τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη κριτήρια, και σε κατάταξή τους με βάση την εξαχθείσα συνολική βαθμολογία εκάστης.Περαιτέρω, από την ως άνω λεκτική διατύπωση της αιτιολογίας της βαθμολόγησης, η οποία διαφοροποιείται επαρκώς λεκτικά ανά κριτήριο και προσφορά, προκύπτουν τα ειδικά στοιχεία, βάσει των οποίων αξιολογήθηκαν οι τεχνικές προσφορές και, εν τέλει, οι λόγοι, για τους οποίους κάθε προσφορά έλαβε την οικεία βαθμολογία. Εξάλλου, με τις κρινόμενες αιτήσεις βασίμως προβάλλεται ότι η επιλογή της Επιτροπής Διαγωνισμού να αντιστοιχίσει τη βαθμολογία για κάθε κριτήριο με ποιοτικούς χαρακτηρισμούς δεν μεταβάλλει τα κριτήρια αυτά, ούτε τη στάθμιση της βαρύτητάς τους, αλλά απλώς λειτουργεί διευκρινιστικά ως προς την τεθείσα βαθμολογία, δεν πρόκειται δηλαδή για τροποποίηση, η οποία, αν ήταν γνωστή, θα μπορούσε να είχε επηρεάσει την προετοιμασία των προσφορών ή για τροποποίηση που θα μπορούσε να επιφέρει δυσμενή διάκριση σε βάρος ενός των προσφερόντων.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το Τμήμα κρίνει ότι οι κρινόμενες αιτήσεις πρέπει να γίνουν δεκτές, η προσβαλλόμενη πράξη πρέπει να ανακληθεί..Ανακαλεί την 78/2013 πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/90/2021

Προμήθεια εξειδικευμένων χημικών αντιδραστηρίων-χημικών υλικών..ζητείται η ανάκληση της 459/2020 Πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με τα ανωτέρω δεδομένα, και σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν ανωτέρω στη σκέψη 10, το Τμήμα κρίνει ότι: α) η απλή παράθεση της βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών στο από 17.7.2020 Πρακτικό αξιολόγησης αυτών δεν συνιστά αιτιολογία ανταποκρινόμενη στις επιταγές του άρθρου 86 του ν. 4412/2016, αλλά το μη τεκμηριωμένο συμπέρασμα αυτής. β) Η αρτιότητα της αιτιολογίας επιβαλλόταν καταρχήν από τις ρυθμίσεις του ανωτέρω άρθρου, ανεξαρτήτως αν για κάποια τμήματα υπεβλήθη μία μόνο προσφορά και ανεξαρτήτως αν η βαθμολογία ήταν ίση ή πάνω από 100 βαθμούς, καθώς, επί βαθμολογούμενων κριτηρίων, οι 100 βαθμοί απονέμονται εν προκειμένω σε προσφορές που έχουν ήδη κριθεί ως πληρούσες τα τασσόμενα από τις προδιαγραφές κριτήρια, αλλά δεν πληρούν το βαθμολογούμενο κριτήριο και, για τον λόγο αυτό, και η κρίση αυτή χρήζει αιτιολογήσεως. Τα ανωτέρω ισχύουν πολλώ μάλλον στις περιπτώσεις που οι προσφορές βαθμολογήθηκαν με βαθμό ανώτερο του 100 και στα τμήματα για τα οποία υπεβλήθησαν περισσότερες από μία προσφορές, διότι μόνο με την αιτιολόγηση δύνανται οι προσφέροντες να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους έλαβαν την συγκεκριμένη βαθμολογία καθώς και τους λόγους διαβάθμισής της σε σχέση με αυτή των συνυποψηφίων τους εντός του προβλεπόμενου εύρους διακύμανσής της. γ) Παρά ταύτα, διαπιστώνεται ότι:              i) το αντικείμενο του διαγωνισμού, το οποίο συνίσταται σε προμήθεια εξειδικευμένων χημικών αντιδραστηρίων και η εξακρίβωση της συνδρομής λεπτομερών τεχνικών προδιαγραφών, η οποία, ως εκ της φύσεως του αντικειμένου, δεν μπορεί παρά να γίνει με ενιαία και σταθερά επιστημονικά μέτρα κρίσης, περαιτέρω δε η χρήση μαθηματικού τύπου για την βαθμολόγηση, όταν στη συγκεκριμένη προδιαγραφή προβλέπεται διαβάθμιση, αποτρέπουν την εύνοια ή τη δυσμένεια κατά την βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, ii) παρασχέθηκε στους υποψήφιους προσφέροντες η δυνατότητα να κατανοήσουν πλήρως το περιεχόμενο των τεχνικών προδιαγραφών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών με την έκδοση από την Επιτροπή κατάρτισής τους του προμνησθέντος ανωτέρω στη σκέψη 14 από 11.6.2020 Πρακτικού απαντήσεων επί προκαταρκτικών ερωτημάτων τους,                iii) κατά την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό απέκτησαν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών των συνυποψηφίων τους και στα συνοδευτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από αυτούς και αναρτήθηκαν στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗΣ. (βλ. ανωτέρω σκέψη 14). iv) κοινοποιήθηκε στους επιλεγέντες προσφέροντες το Πρακτικό αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, με την βαθμολόγηση ανά κριτήριο, καθώς και η απόφαση του οργάνου που το επικύρωσε ως είχε, χωρίς να προβληθεί από διαγωνιζόμενο προσφυγή με αιτιάσεις κατά της βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς του ιδίου ή άλλου συνδιαγωνιζόμενου, v) με το από 7.12.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Τεχνικής Αξιολόγησης, το οποίο εκδόθηκε ενόψει της άσκησης της κρινόμενης προσφυγής ανάκλησης και συνυποβλήθηκε με αυτή, διευκρινίζεται και επεξηγείται η απονεμηθείσα βαθμολογία, αναδεικνύοντας ότι αυτή ήταν εξ αρχής ορθή, αντικειμενική και συνεπής προς την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών που την υπαγόρευσε. δ) Οι ανωτέρω συνθήκες επιτρέπουν να συναχθεί εν προκειμένω με ασφάλεια, ή τουλάχιστον με σφόδρα πιθανολογούμενο τρόπο, ότι τα αποφαινόμενα για την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών όργανα δεν υπέπεσαν κατά τη βαθμολόγηση σε πρόδηλο σφάλμα εκτίμησης και ότι η εξαχθείσα βαθμολογία των επιλεγεισών προσφορών θα ήταν η ίδια και στην περίπτωση που η βαθμολόγηση συνοδευόταν από την αιτιολογία επί της οποίας στηρίζεται. Υπό τις περιστάσεις αυτές, δεν επέρχεται κατά την κρατήσασα στο Τμήμα άποψη, πλημμέλεια της ελεγχόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας από την διαπιστωθείσα από το Κλιμάκιο πλημμελή αξιολόγηση των προσφορών, καθόσον η φερόμενη ως πλημμέλεια, στην προκειμένη περίπτωση, δεν θέτει εν αμφιβόλω την αξιοπιστία της όλης διαδικασίας πλήττοντας ουσιωδώς τη νομιμότητά της. Συνεπώς, δικαιολογείται η υπογραφή των εννέα συμβάσεων – πλαίσιο, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την προσφυγή ανάκλησης, και η προσβαλλόμενη πράξη του Κλιμακίου πρέπει να ανακληθεί.  Ανακαλεί την 459/2020 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου