Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΣ/ΤΜ.6/261/2017

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3316/2005

Αντιπλημμυρικά έργα...Mε τα δεδομένα αυτά, κατά την κρατήσασα άποψη του Τμήματος, ορθώς η Αναπληρώτρια Επίτροπος έκρινε ότι η βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων σε όλα τα κριτήρια και υποκριτήρια παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη στερούμενη της προσήκουσας ειδικότητας, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τεχνικές προσφορές που έλαβαν πανομοιότυπους λεκτικούς χαρακτηρισμούς παρουσιάζουν διαφοροποίηση ως προς την αριθμητική βαθμολογία που έλαβαν, παρά το γεγονός ότι η διατυπωθείσα λεκτική αιτιολόγηση επί των επιμέρους στοιχείων των κριτηρίων και υποκριτηρίων ταυτίζεται πλήρως, χωρίς περαιτέρω να εξειδικεύονται τα συγκεκριμένα εκείνα ποιοτικά στοιχεία των προσφορών που αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού και δικαιολογούν τη διαφορετική βαθμολόγηση (ΣτΕ (ΕΑ) 71/2009 σκ.8, 1273/2010 σκ. 10, 213/2011). Ειδικότερα, από την επισκόπηση του πίνακα που περιέχεται στο σχετικό Πρακτικού ΙΙ προκύπτει ότι αναφορικά με το Κριτήριο 1ο U1 για κάθε υποψήφιο επαναλαμβάνεται η λεκτική διατύπωση του κριτηρίου αυτού, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 22 της διακήρυξης και προστίθενται μόνο οι λεκτικοί χαρακτηρισμοί «πολύ καλή» και «άριστη» κατά περίπτωση και αριθμητική αποτύπωση της βαθμολογίας, βάσει του πίνακα αντιστοίχησης των χαρακτηρισμών αυτών (πολύ καλή, κ.λ.π.) με κλίμακα βαθμολογίας που παρατίθεται στο προοίμιο του εν λόγω πρακτικού. Συγκεκριμένα για τους διαγωνιζόμενους με α/α 1,5,6,11,19 τέθηκε ο ίδιος λεκτικός χαρακτηρισμός «πολύ καλή», πλην όμως η αριθμητική βαθμολογία τους παρουσιάζει διαφοροποίηση και ανέρχεται σε 85,89,88,86 και 87, αν και παραπλεύρως διατυπώνονται και για τους πέντε «παρατηρήσεις –σχόλια» (αιτιολόγηση) με πανομοιότυπη φρασεολογία, χωρίς καμία ειδική μνεία των δεδομένων των προσφορών τους και των στοιχείων που αξιολογήθηκαν. Περαιτέρω, για τα διαγωνιζόμενα σχήματα με α/α 2,4,9,15,16 και 20 και αυτά με α/α 3,10,13 δόθηκε ο λεκτικός χαρακτηρισμός «άριστη», πλην όμως η βαθμολογία στην μεν πρώτη ως άνω ομάδα διαγωνιζομένων είναι 90 και στη δεύτερη 91, αν και διατυπώθηκε ταυτόσημος σχολιασμός, χωρίς όμως να εντοπίζονται τα τεχνικά εκείνα στοιχεία των προσφορών που οδήγησαν στην ίδια ή τη διαφορετική αυτή βαθμολόγηση. Ομοίως ανεπαρκή αιτιολόγηση εμφανίζει και η αξιολόγηση των υποψηφίων με α/α 7,14 και 17, οι προσφορές των οποίων έλαβαν τον ίδιο λεκτικό χαρακτηρισμό «άριστη» με πανομοιότυπο σχολιασμό που όμως δεν συνοδεύεται από κανενός είδους αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία του φακέλου κάθε διαγωνιζομένου, παρότι η βαθμολογία για την α/α 14 σύμπραξη ήταν 93 και για τα συμμετέχοντα σχήματα α/α 7 και 17 ήταν 94. Η ίδια πρακτική εμφανίζεται και κατά την αξιολόγηση των προσφορών στο πλαίσιο του υποκριτηρίου U2Α του Κριτηρίου 2, καθόσον παρουσιάζεται εξίσου αναιτιολόγητη διαφοροποίηση ως προς την αριθμητική βαθμολογία που έλαβαν οι τεχνικές προσφορές, για τις οποίες διατυπώθηκε όμοιος λεκτικός χαρακτηρισμός και σχολιασμός. Συγκεκριμένα, οι προσφορές α) των διαγωνιζομένων με α/α 1, 2, 6 και 19, αν και έλαβαν λεκτικό χαρακτηρισμό «πολύ καλή» και πανομοιότυπο σχολιασμό, ωστόσο βαθμολογήθηκαν αντιστοίχως με 86, 83, 89 και 87, β) της σύμπραξης με α/α 7 που βαθμολογήθηκε με 91 σε σχέση με τους διαγωνιζόμενους με α/α 5,13,14,20 που βαθμολογήθηκαν με 90, παρόλο που έλαβαν τον ίδιο λεκτικό χαρακτηρισμό «άριστη» και ταυτόσημο σχολιασμό και γ) των διαγωνιζομένων με α/α 3,4,9 και 17 που έλαβαν επίσης λεκτικό χαρακτηρισμό «άριστη» και σχολιασμό που ταυτίζεται απολύτως, ωστόσο βαθμολογήθηκαν με 95, 93, 96 και 94, αντίστοιχα, χωρίς σε καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις να γίνεται συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων και των ποιοτικών στοιχείων εκάστης προσφοράς. Τέλος, η ίδια πλημμέλεια της αξιολόγησης επαναλαμβάνεται και στο πλαίσιο του υποκριτηρίου U2Β του Κριτηρίου 2, καθόσον οι προσφορές των διαγωνιζομένων σχημάτων με α/α 8,9,16,18 και 19 που έλαβαν τον ίδιο λεκτικό χαρακτηρισμό «πολύ καλή» και όμοια αιτιολόγηση στα επιμέρους στοιχεία του υποκριτηρίου βαθμολογήθηκαν με 88 ή 89, ενώ και οι λοιπές προσφορές με α/α 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,15,15,17και 20 που έλαβαν λεκτικό χαρακτηρισμό «άριστη» και πανομοιότυπη αιτιολόγηση βαθμολογήθηκαν με 90, 91 ή και 92, χωρίς και πάλι να αναδεικνύονται τα επιμέρους εκείνα στοιχεία των προσφορών που αξιολογήθηκαν και οδήγησαν σε χαμηλότερη, υψηλότερη ή και ίδια βαθμολογία.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΕλΣυνΤμ.6/261/2017

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ:..επιδιώκεται η ανάκληση της 27/2016 Πράξης της Αναπληρώτριας Επιτρόπου της 1ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ...Mε τα δεδομένα αυτά, κατά την κρατήσασα άποψη του Τμήματος, ορθώς η Αναπληρώτρια Επίτροπος έκρινε ότι η βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων σε όλα τα κριτήρια και υποκριτήρια παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη στερούμενη της προσήκουσας ειδικότητας, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τεχνικές προσφορές που έλαβαν πανομοιότυπους λεκτικούς χαρακτηρισμούς παρουσιάζουν διαφοροποίηση ως προς την αριθμητική βαθμολογία που έλαβαν, παρά το γεγονός ότι η διατυπωθείσα λεκτική αιτιολόγηση επί των επιμέρους στοιχείων των κριτηρίων και υποκριτηρίων ταυτίζεται πλήρως, χωρίς περαιτέρω να εξειδικεύονται τα συγκεκριμένα εκείνα ποιοτικά στοιχεία των προσφορών που αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού και δικαιολογούν τη διαφορετική βαθμολόγηση (ΣτΕ (ΕΑ) 71/2009 σκ.8, 1273/2010 σκ. 10, 213/2011). Ειδικότερα, από την επισκόπηση του πίνακα που περιέχεται στο σχετικό Πρακτικού ΙΙ προκύπτει ότι αναφορικά με το Κριτήριο 1ο U1 για κάθε υποψήφιο επαναλαμβάνεται η λεκτική διατύπωση του κριτηρίου αυτού, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 22 της διακήρυξης και προστίθενται μόνο οι λεκτικοί χαρακτηρισμοί «πολύ καλή» και «άριστη» κατά περίπτωση και αριθμητική αποτύπωση της βαθμολογίας, βάσει του πίνακα αντιστοίχησης των χαρακτηρισμών αυτών (πολύ καλή, κ.λ.π.) με κλίμακα βαθμολογίας που παρατίθεται στο προοίμιο του εν λόγω πρακτικού.(..)Κατ’ ακολουθίαν όσων έγιναν δεκτά ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.Δεν ανακαλεί την 27/2016 Πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου της 1ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ν..

Δεν αναθεωρήθηκε με την ΕΣ/ΤΜ.ΜΕΙΖ/854/2017


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/42/2019

Με τα δεδομένα αυτά, η βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων σε όλα τα κριτήρια και υποκριτήρια παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη, στερούμενη της προσήκουσας ειδικότητας, κατά παράβαση της αρχής της διαφάνειας (άρθρο 14 παρ. 1 του ν.3316/2005), του προεκτεθέντος άρθρου 4.4 της διακήρυξης που προβλέπει συνοπτική λεκτική αιτιολόγηση, καθώς και των λοιπών παρατεθεισών στη σκέψη 3 γενικών και ειδικών διατάξεων, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τεχνικές προσφορές που έλαβαν ίδιους λεκτικούς χαρακτηρισμούς παρουσιάζουν διαφοροποίηση ως προς την αριθμητική βαθμολογία που έλαβαν, παρά το γεγονός ότι η διατυπωθείσα λεκτική αιτιολόγηση «διαπιστώσεις» της Επιτροπής Διαγωνισμού επί των επιμέρους στοιχείων των κριτηρίων και υποκριτηρίων ταυτίζεται πλήρως, χωρίς περαιτέρω να εξειδικεύονται τα συγκεκριμένα εκείνα ποιοτικά στοιχεία των προσφορών που αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή και δικαιολογούν τη διαφορετική βαθμολόγηση. Ως εκ της διαπιστωθείσας ως άνω ουσιώδους πλημμέλειας κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης.

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΜΕΙΖ-ΕΠΤ-ΣΥΝΘ/1031/2019​


ΕΣ/ΤΜ.6/451/2018

ΜΕΛΕΤΗ.ζητείται η ανάκληση της 8/2018 Πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας ... και της σύμπραξης «...» για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο....(..)Με την προσβαλλόμενη πράξη κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου σύμβασης με την επάλληλη αιτιολογία ότι:α) Από την επισκόπηση του πίνακα που περιέχεται στο Πρακτικό ΙΙ/11.5.2017 της Επιτροπής Διαγωνισμού προκύπτει ότι, αναφορικά με το Κριτήριο 1ο U1, για κάθε υποψήφιο επαναλαμβάνεται η λεκτική διατύπωση του κριτηρίου αυτού,...Με τα δεδομένα αυτά, η βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων σε όλα τα κριτήρια και υποκριτήρια παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη, στερούμενη της προσήκουσας ειδικότητας, κατά παράβαση της αρχής της διαφάνειας (άρθρο 14 παρ. 1 του ν.3316/2005), του προεκτεθέντος άρθρου 4.4 της διακήρυξης που προβλέπει συνοπτική λεκτική αιτιολόγηση, καθώς και των λοιπών παρατεθεισών στη σκέψη 3 γενικών και ειδικών διατάξεων, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τεχνικές προσφορές που έλαβαν πανομοιότυπους λεκτικούς χαρακτηρισμούς παρουσιάζουν διαφοροποίηση ως προς την αριθμητική βαθμολογία που έλαβαν, παρά το γεγονός ότι η διατυπωθείσα λεκτική αιτιολόγηση «διαπιστώσεις» της Επιτροπής Διαγωνισμού επί των επιμέρους στοιχείων των κριτηρίων και υποκριτηρίων ταυτίζεται πλήρως, χωρίς περαιτέρω να εξειδικεύονται τα συγκεκριμένα εκείνα ποιοτικά στοιχεία των προσφορών που αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή και δικαιολογούν τη διαφορετική βαθμολόγηση και β)Με τη 2262/19.12.2017 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Περιφέρειας ... κρίθηκε ότι τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά της υποψήφιας αναδόχου σύμπραξης πληρούν τους όρους των άρθρων 5.3, 21.2, 21.3 και 23 της διακήρυξης και αποφασίστηκε η «αποδοχή» αυτών για την ανάθεση της ως άνω μελέτης. Πλην όμως ο έλεγχος και η εισήγηση για την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδόχου έπρεπε να γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η δε έγκριση αυτών να γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και, συνεπώς, δοθέντος ότι ο έλεγχος και η έγκριση έγινε, εν προκειμένω, από το ανωτέρω αναρμόδιο όργανο, κωλύεται και εκ εξ αυτού του λόγου η υπογραφή του υπό έλεγχο σχεδίου.(..) Mε τα δεδομένα αυτά, κατά την κρατήσασα άποψη του Τμήματος, ορθώς εκρίθη με τη προσβαλλομένη ότι η βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων σε όλα τα κριτήρια και υποκριτήρια παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη στερούμενη της προσήκουσας ειδικότητας, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τεχνικές προσφορές που έλαβαν πανομοιότυπους λεκτικούς χαρακτηρισμούς παρουσιάζουν διαφοροποίηση ως προς την αριθμητική βαθμολογία που έλαβαν, παρά το γεγονός ότι η διατυπωθείσα λεκτική αιτιολόγηση επί των επιμέρους στοιχείων των κριτηρίων και υποκριτηρίων ταυτίζεται πλήρως, χωρίς περαιτέρω να εξειδικεύονται τα συγκεκριμένα εκείνα ποιοτικά στοιχεία των προσφορών που αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού και δικαιολογούν τη διαφορετική βαθμολόγηση.(..)Τέλος ο έλεγχος και η έγκριση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής έγινε κατά τα προεκτεθέντα από αναρμόδιο όργανο, ενώ οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος προβάλλονται αβασίμως αφού το τελευταίο εξυπηρετείται με τη τήρηση του νόμου. ...Απορρίπτει την αίτηση ανάκλησης.Δεν ανακαλεί την 8/2018 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΕΣ/ΤΜ.ΜΕΙΖ.ΕΠΤΑΜ.ΣΥΝΘΕΣΗΣ/854/2017

ΜΕΛΕΤΗ.αίτηση ζητείται η αναθεώρηση της 261/2017 απόφασης του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση ανάκλησης της παρεμβαίνουσας κατά της 27/2016 πράξης της Επιτρόπου της 1ης Υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ..., με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της αιτούσας και της παρεμβαίνουσας για την ανάθεση της μελέτης...Με την αίτηση αναθεώρησης η αιτούσα Περιφέρεια και με την παρέμβασή της η παρεμβαίνουσα επιδιώκουν την ακύρωση της πληττόμενης απόφασης, προβάλλοντας, κατ’ εκτίμηση του δικογράφου, εσφαλμένη ερμηνεία των άρθρων 7 και 14 του ν. 3316/2005 και 4.4 και 22 της διακήρυξης, με την αιτίαση ότι κατά την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών για την ανάθεση μελέτης αποτελεί επαρκή αιτιολογία η χρήση απλώς και μόνο λεκτικών χαρακτηρισμών που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο εύρος βαθμολογίας και η αριθμητική βαθμολόγησή τους εντός του εύρους αυτού, αν και σε κάθε περίπτωση κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών αναφέρθηκαν τα συγκεκριμένα στοιχεία κάθε προσφοράς τα οποία λήφθηκαν υπόψη κατά τη βαθμολόγησή της.(,..)Mε τα δεδομένα αυτά, εφόσον η ποιοτική αξιολόγηση των προσφορών δεν περιέχει αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία και κατ’ ιδίαν χαρακτηριστικά τους τα οποία λήφθηκαν υπόψη και εκτιμήθηκαν, οι δε τεχνικές προσφορές που έλαβαν όμοιους λεκτικούς χαρακτηρισμούς και ταυτόσημη λεκτική αιτιολόγηση επί των επιμέρους στοιχείων των κριτηρίων και υποκριτηρίων της διακήρυξης παρουσιάζουν διαφοροποίηση ως προς την αριθμητική βαθμολογία τους, ορθά με την προσβαλλόμενη απόφαση κρίθηκε ότι η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων σε όλα τα κριτήρια και υποκριτήρια παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη και στερείται της προσήκουσας ειδικότητας. Όσα δε αντίθετα υποστηρίζονται με την αίτηση και την υπέρ αυτής ασκηθείσα παρέμβαση είναι αβάσιμα και απορριπτέα...Κατ’ ακολουθία, η υπό κρίση αίτηση αναθεώρησης και υπέρ αυτής παρέμβαση πρέπει να απορριφθούν.


ΕλΣυν.Τμ.6/473/2011

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:Με τα δεδομένα αυτά το Κλιμάκιο, με την προσβαλλομένη πράξη του, έκρινε ότι : α) η τεχνική αξιολόγηση της συμπράξεως «… κ.λπ.» στο 1ο κριτήριο και στο 1ο υποκριτήριο του 2ου κριτηρίου παρίσταται αόριστη καθόσον δεν εξειδικεύονται τα σημεία υστέρησης, η δε διατύπωση είναι συμπερασματική και απλώς αποτυπώνει, χωρίς να αιτιολογεί, τη μικρότερη βαθμολογία έναντι των λοιπών συμπράξεων, β) σε ορισμένους από τους υποψηφίους, οι οποίοι έλαβαν την ίδια βαθμολογία, η αιτιολόγηση περιορίζεται στην αναφορά μόνον των αρνητικών σημείων των προσφορών τους χωρίς αξιολόγηση του κριτηρίου καθ’ εαυτού, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει ότι η βαθμολογία που έλαβαν υπήρξε αποτέλεσμα συγκρίσεως κατ’ ενιαίο και ισότιμο μέτρο.(..)γ) η τεχνική αξιολόγηση της συμπράξεως «…. κ.λπ» παρίσταται πλημμελής καθόσον «η εμπειρία του συντονιστή» δεν αποτελούσε κριτήριο της διακηρύξεως ή εσωτερικό αξιολογικό στοιχείο για τη βαθμολόγηση του 2ου υποκριτηρίου του 2ου κριτηρίου, ενώ περαιτέρω η αξιολόγηση παρίσταται αόριση διότι δεν προσδιορίζεται η βάση της αποτιμήσεως της εμπειρίας του συντονιστήδηλαδή εάν αυτή εκτιμήθηκε σε σχέση με την άσκηση ομοειδών καθηκόντων βάσει της αποδοτικότητάς του, η βάσει της εμπειρίας που προκύπτει από την εκπόνηση συναφών μελετών.(..)Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω η κρινόμενη αίτηση ανακλήσεως πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της ως αβάσιμη και να διαταχθεί η κατάπτωση του κατατεθέντος παραβόλου.


ΕΣ/ΤΜ.ΜΕΙΖ-ΕΠΤ-ΣΥΝΘ/1031/2019

Εκπόνηση μελέτης....ζητείται η αναθεώρηση της 592/2019 απόφασης του VI Τμήματος..Με αυτά τα δεδομένα, το Τμήμα κρίνει, ότι η εξέταση του ζητήματος περί του νομίμου ή μη της αιτιολόγησης των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων πρέπει να επικεντρωθεί αποκλειστικώς και μόνον στα μελετητικά σχήματα που -μετά την αξιολόγηση της τεχνικής και πριν το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς- παρέτειναν την προσφορά τους και παρέμεινα στη διαγωνιστική διαδικασία (βλ. ανωτέρω σκέψη 3.Γ.), αφού τυχόν ζήτημα παράβασης του ίσου μέτρου κρίσης κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών πραγματώνεται μόνον σε προσφέροντες που επιθυμούν να συνεχίσουν στον διαγωνισμό και, άρα, έχουν προσδοκία για την υπέρ αυτών κατακύρωση του αποτελέσματος. Περαιτέρω, το Τμήμα, κρίνει ότι, σύμφωνα με τα ως άνω γενόμενα ερμηνευτικώς δεκτά (σκ. 2), όπως ορθώς έγινε δεκτό με την προσβαλλόμενη απόφαση, η βαθμολόγηση των ως άνω προσφορών είναι μεν πλημμελώς αιτιολογημένη, πλην όμως, στη συγκεκριμένη υπόθεση, η ως άνω πλημμέλεια δεν είναι, κατ’ αποτέλεσμα, ουσιώδης. Και τούτο διότι ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε σε διαγωνιζόμενο, ο οποίος, ναι μεν έλαβε τη χαμηλότερη συνολική βαθμολογία στην τεχνική προσφορά σε σχέση με τους λοιπούς διαγωνιζόμενους εντός της αυτής δεκαβάθμιας βαθμολογικής κλίμακας με λεκτικό χαρακτηρισμό «καλός» (βαθμοί 81-90) -πολλώ δε μάλλον και σε σχέση με διαγωνιζόμενο που η βαθμολογία του εντάσσεται σε ανώτερη βαθμολογική κλίμακα με τον χαρακτηρισμό «πολύ καλός» (βαθμολογική κλίμακα: 91 και άνω)-, πλην όμως, πέτυχε την υψηλότερη σταθμισμένη βαθμολογία (91 βαθμούς), λόγω συνυπολογισμού της καλύτερης σε σχέση με τους λοιπούς διαγωνιζόμενους οικονομικής του προσφοράς. Εξάλλου, η σταθμισμένη βαθμολογία (U) των δύο διαγωνιζομένων, που βρίσκονται εντός της ίδιας με τον ανάδοχο βαθμολογικής κλίμακας, στην οποία και εντοπίζονται οι διαφοροποιήσεις στις αριθμητικές βαθμολογίες, δεν θα ήταν υψηλότερη της αντίστοιχης βαθμολογίας του αναδειχθέντος αναδόχου, ακόμη και εάν αυτοί οι δύο είχαν βαθμολογηθεί σε όλα τα επιμέρους κριτήρια (U1, U2A και U2B) με το μέγιστο της βαθμολογικής κλίμακας «καλός», ήτοι με 90 βαθμούς. Συγκεκριμένα, το σχήμα «….» θα λάμβανε σταθμισμένη βαθμολογία U=90,07 {90 (U.T.Π.) Χ 0,75 = 67,50} + {90,28 (U.Ο.Π.) Χ 25% = 22,57}, το δε σχήμα «….» θα λάμβανε σταθμισμένη βαθμολογία U=88,93 {90 (U.T.Π.) Χ 0,75 = 67,50} + {85,73 (U.Ο.Π.) Χ 25% = 21,43}.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να αναθεωρηθεί η 592/2019 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Μετά την αναθεώρηση δε της ως άνω απόφασης πρέπει να ανακληθεί η 42/2019 πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να υπογραφεί το οικείο σχέδιο σύμβασης.


ΣΤΕ ΕΑ 1273/2010

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:..η Επιτροπή Διαγωνισμού,...αξιολόγησε και βαθμολόγησε τις τεχνικές προσφορές όλων των υποψηφίων ανά κριτήριο U1 και U2, εντός δε του κριτηρίου U2, ανά υποκριτήριο αυτού U2A και U2B, η αξιολόγηση δε και η βαθμολόγηση έγιναν βάσει του βαθμού ανταποκρίσεως ή αποκλίσεως των προσφορών σε σχέση προς τα στοιχεία αξιολογήσεως, που τίθενται από το νόμο και τη Διακήρυξη, για κάθε ένα από τα ανωτέρω κριτήρια και υποκριτήρια. Εξ άλλου, από το άρθρο 7 παράγραφοι 6 και 8 του ν. 3316/2005 και το άρθρο 22.1.1. της Διακηρύξεως (βλ. ανωτέρω 6η σκέψη), προκύπτει ότι τα στοιχεία αξιολογήσεως σε κάθε κριτήριο και υποκριτήριο της τεχνικής προσφοράς διαφέρουν κατά τη φύση και τον αριθμό τους, ενώ διαφορετικός είναι και ο συντελεστής βαρύτητας κάθε κριτηρίου στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της προσφοράς (35% το κριτήριο U1, 40% το κριτήριο U2), ομοίως δε, διαφορετικός είναι και ο συντελεστής βαρύτητας κάθε υποκριτηρίου στη διαμόρφωση της βαθμολογίας του κριτηρίου U2 (40% το υποκριτήριο U2A, 60% το υποκριτήριο U2B).Εν όψει των ανωτέρω ρυθμίσεων του νόμου και της Διακηρύξεως, ζήτημα παραβάσεως του ίσου μέτρου κρίσεως, λόγω διαφορετικής βαθμολογήσεως τεχνικών προσφορών που αξιολογούνται με τον ίδιο λεκτικό χαρακτηρισμό, δύναται να ανακύψει, κατ’ αρχήν, μόνον στη περίπτωση κατά την οποία, στα πλαίσια αξιολογήσεως του ίδιου κριτηρίου ή υποκριτηρίου, τεχνικές προσφορές, οι οποίες αξιολογούνται με τον ίδιο λεκτικό χαρακτηρισμό, συνοδευόμενο από την ίδια ακριβώς λεκτική αιτιολόγηση, βαθμολογούνται, εν τούτοις, με διαφορετικό βαθμό (πρβλ. Ε.Α. 71/2009, σκ. 8). Επομένως, δεν πιθανολογείται σοβαρά ως βάσιμος ο λόγος, με τον οποίο η αιτούσα προβάλλει παράβαση του ίσου μέτρου κρίσεως εκ μόνου του γεγονότος ότι η Επιτροπή Διαγωνισμού, στα πλαίσια αξιολογήσεως του κριτηρίου U1 και του υποκριτηρίου U2A, όσες προσφορές χαρακτήρισε λεκτικά ως «πάρα πολύ καλές», τις βαθμολόγησε με το βαθμό 75, ενώ, αντιθέτως, στα πλαίσια αξιολογήσεως του υποκριτηρίου U2Β, την τεχνική προσφορά της παρεμβαίνουσας, μολονότι την χαρακτήρισε λεκτικά «πάρα πολύ καλή», εν τούτοις, τη βαθμολόγησε με τον βαθμό 85. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να απορριφθεί η υπό κρίση αίτηση και να γίνει δεκτή η παρέμβαση.


160397/Α5/2018

Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2018 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής για τα επίπεδα: α) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική. β) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική. ΑΔΑ: ΩΧ6Χ4653ΠΣ-ΤΟΓ


49087/Α5/2018

Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2018 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής για τα επίπεδα: α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική. β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική. γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.(AΔΑ:6ΙΘ64653ΠΣ-ΦΦ4)


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/83/2013

Καταπολέμηση κουνουπιών...Με δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι:α) Μη νομίμως, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη 3, τόσο η από 27.3.2013 γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών των διαγωνιζόμενων όσο και η 220/29.3.2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που την ενέκρινε, αρκούνται απλώς σε παράθεση βαθμολογίας για τα κριτήρια βαθμολόγησης που τέθηκαν με τη διακήρυξη, χωρίς να περιλαμβάνουν την παραμικρή λεκτική αιτιολόγηση της κρίσης τους με συνεκτίμηση των κριτηρίων και των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων και συγκριτική τους εκτίμηση με αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία.. Η εν λόγω δε νομική πλημμέλεια είναι εν προκειμένω ουσιώδης, δεδομένου ότι η βαθμολογία που έλαβαν οι διαγωνιζόμενοι στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών τους επηρέασε κατά 75%, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη της διακήρυξης (άρθρο 19 του Μέρους Α΄ αυτής), την τελική τους βαθμολογία και επομένως το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και την ανάδειξη του αναδόχου. Μειοψήφισε η Πρόεδρος του Κλιμακίου κατά τη γνώμη της οποίας η έλλειψη λεκτικής αιτιολόγησης κατά την αξιολόγηση των προσφορών δεν συνιστά στην προκειμένη περίπτωση ουσιώδη νομική πλημμέλεια. Ειδικότερα στην ομάδα κριτηρίων Α, μόνο η αξιολόγηση του κριτηρίου Α1 παρίσταται αναιτιολόγητη, καθόσον οι προσφορές και των δύο υποψηφίων έλαβαν, κατά τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη, το χαρακτηρισμό «ικανοποιητική» και βαθμολογήθηκαν εντός της ίδιας κλίμακας χωρίς ειδικότερη αιτιολόγηση και συγκριτική εκτίμηση. Στο κριτήριο Α2 η μεν πρώτη υποψήφια έλαβε το χαρακτηρισμό «ικανοποιητική», που κατά τη διακήρυξη σημαίνει ότι καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές του κριτηρίου, ενώ η επιλεγείσα ως ανάδοχος έλαβε το χαρακτηρισμό «εξαίρετη», κρίθηκε δηλαδή ότι υπερκαλύπτει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, και ως εκ τούτου στο σημείο αυτό δεν απαιτείται και ειδικότερη αιτιολόγηση της αξιολόγησής τους, ενώ στο κριτήριο Α3 η επιλεγείσα βαθμολογήθηκε με χαμηλότερο βαθμό από τη ως δεύτερη καταταγείσα υποψήφια. Συναφώς στην ομάδα κριτηρίων Β, που βαθμολογείται με μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας, μόνο στο κριτήριο Β1 η αξιολόγηση παρίσταται αναιτιολόγητη για τους ίδιους λόγους όπως και στην περίπτωση του κριτηρίου Α1, ενώ σε όλα τα λοιπά κριτήρια και οι δύο υποψήφιες βαθμολογήθηκαν με τον ίδιο βαθμό. Ενόψει αυτών, συνυπολογιζομένων των συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων και λαμβανομένου υπόψη ότι η οικονομική προσφορά της αναδόχου ήταν χαμηλότερη, η βαθμολογία των κριτηρίων Α1 και Β1 δεν επέδρασε τόσο στην τελική βαθμολογία ώστε να μεταβάλει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, και για το λόγο αυτό η έλλειψη ειδικής λεκτικής αποτύπωσης της αξιολόγησης των δύο αυτών κριτηρίων δε συνιστά στη συγκεκριμένη περίπτωση ουσιώδη νομική πλημμέλεια.β) Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για την υπογραφή του ελεγχόμενου σχεδίου σύμβασης είναι i) να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάληψης των σχετικών δημοσιονομικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 21 παρ. 2, 6 και 13 του ν. 2362/1995, και 2 παρ. 2, 3 και 4 παρ. 3 του π.δ. 113/2010 (βλ. Ε.Σ. VI Tμ. 23/2012, Ζ΄ Κλιμ. 69, 54/2013, 319/2011), ii) να απαλειφθεί το άρθρο 2 του Μέρους Α΄ της διακήρυξης, ως όρος του Παραρτήματος Ι του σχεδίου, κατά το μέρος που αναφέρεται στη σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων και συμβάσεων ανάθεσης νέων παρόμοιων με τις ανατιθέμενες υπηρεσιών με τον ανάδοχο της ελεγχόμενης σύμβασης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 παρ. 4 του π.δ. 60/2007, καθότι με τον επίμαχο όρο προβλέπεται, κατά την κρίση του Κλιμακίου, η δυνητική ενεργοποίηση ενός ειδικά προσδιορισμένου κατ’ είδος (αφορά σε υπηρεσίες προνυμφοκτονίας, επίγειας ακμαιοκτονίας υπέρμικρου όγκου/ULV, υπολειμματικής ακμαιοκτονίας, αεροψεκασμών για προνυμφοκτονία και περιορισμένη ακμαιοκτονία, αεροψεκασμών υπέρμικρου όγκου), ποσότητα και προϋπολογισμό (αφορά σε υπηρεσίες αξίας μέχρι 300.000,00 ευρώ, η οποία υπολογίζεται επί τη βάσει των οικείων τιμών μονάδας της διακήρυξης και της σύμβασης) δικαιώματος της αναθέτουσας αρχής, κι επομένως γνήσιου δικαιώματος προαίρεσης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του π.δ. 60/2007, για την ενεργοποίηση του οποίου δεν απαιτείται η προσφυγή στις ανωτέρω διαδικασίες διαπραγμάτευσης με την ανάδοχο της ελεγχόμενης σύμβασης, και iii) να απαλειφθεί ο όρος του άρθρου 13.1 του σχεδίου, ως μη νόμιμος, καθότι αφενός είναι αόριστος ως προς την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του, αφού ούτε στη διακήρυξη ούτε στο σχέδιο σύμβασης προβλέπεται προϋπολογισμός της ενδεχόμενης παράτασης ή τροποποίησής της, αφετέρου δε δεν περιλήφθηκε ούτε στη διακήρυξη ούτε στις δημοσιευθείσες περιλήψεις της, γεγονός που αν είχε συμβεί ενδεχομένως να είχε ως αποτέλεσμα τη συμμετοχή και άλλων ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό και την ανάπτυξη μεγαλύτερου ανταγωνισμού (Ε.Σ. VI Tμ. 1004/2013, Ζ΄ Κλιμ. 42/2013, 243, 235/2012, 102, 89/2011).

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ.ΤΜ.6/2642/2013