ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Τύπος: ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ  ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ/2024

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/01/2024 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5045/2023-ΦΕΚ:136/Α/29.07.2023)


ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΠ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΠ


ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Ν.2527/1997

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟΤ 6 Ν.2527/1997 


ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 3130/2003- ΦΕΚ: 76/Α/2003 


ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ν. 3982/2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 5 Ν.3982/2011


ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΣΕ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ (ΑΡΘΡΟ 202 Ν.3463/2006 )


ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ


3828/45914/2017

ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ.ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ το  αριθμ. 1794/2017 έγγραφο του ΥΠ.Εσωτερικών


21136/ΕΥΘΥ/502/2014

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθμό 3653/ΕΥΘΥ114/26.01.2012 «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΚΤ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 11(3)β) του Καν. 1081/2006 και 7(4) του Καν. 1080/2006» (ΦΕΚ 312/Β΄/14.02.2012).


44845/ΕΥΘΥ913/2012

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3653/ΕΥΘΥ114/26.01.2012 υπουργικής απόφασης «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΚΤ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 11(3)β) του Καν. 1081/2006 και 7(4) του Καν. 1080/2006» (ΦΕΚ 312/Β΄/14.2.2012) .