ΕΣ/ΚΛ.Ζ/479/2022

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ:Να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου σύμβασης με αντικείμενο «Υπηρεσίες καθαριότητας των κτηρίων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας», προεκτιμώμενης αμοιβής 1.580.833,80 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (1.960.233,90 ευρώ με Φ.Π.Α.) και δικαιώματος παράτασης έως 12 μήνες προϋπολογισμού 790.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.(....)Ακολούθως, μετά την υποβολή και τον έλεγχο της πληρότητας των υποβληθέντων από αυτήν δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή του Διαγωνισμού εισηγήθηκε, με το 237.5.2022 12ο Πρακτικό της, την κατακύρωση σε αυτήν του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Το ως άνω Πρακτικό εγκρίθηκε με την 3120/72/31.5.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του …., και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού  κατακυρώθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία … με δ.τ. «… A.E.».Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΚΛ.Ε/664/2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:(....)να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης και της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου του Δήμου … με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.612.903,23 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. (2.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.), και συμβατικού τιμήματος 885.364,84 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. (1.097.815,20 ευρώ με Φ.Π.Α.).(....)Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού ήλεγξε τα προσκομισθέντα, σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα της διακήρυξης και του ν.4412/2016, δικαιολογητικά, τα οποία έκρινε πλήρη, με το σχετικώς συνταχθέν Πρακτικό ΙΙ/31.7.2020 εισηγήθηκε την ανάθεση του έργου στην ως άνω εταιρεία με την επωνυμία «… Α.Τ.Ε.». Το τελευταίο αυτό Πρακτικό εγκρίθηκε με τη 268/5.8.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου … (απεστάλη για υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, με το 26610/5.8.2020 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής), με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην ως άνω μειοδότρια εταιρεία, η δε απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε σε όλους τους προσφέροντες. Δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», μεταξύ του Δήμου … και της εταιρείας με την επωνυμία  «… Α.Τ.Ε.», έναντι συμβατικού τιμήματος 885.364,84 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. (1.097.815,20 ευρώ με Φ.Π.Α.).


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/216/2019

Παροχή υπηρεσιών...Μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία (11.10.2019) υπέβαλε προσφορά μόνο η εταιρεία «...». Κατόπιν ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αποσφράγισης του υποβληθέντος Φακέλου Δικαιολογητικών (Πρακτικό 1/17.10.2019), η Επιτροπή Διαγωνισμού, με το 2/23.10.2019 Πρακτικό, προέβη στην αξιολόγηση του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς της μοναδικής υποψήφιας αναδόχου και, αφού διαπίστωσε ότι δεν συντρέχει λόγος απόρριψης της προσφοράς της, συμπλήρωσε τη σχετική βαθμολογία της στο συνημμένο στο Πρακτικό Πίνακα Τεχνικής Αξιολόγησης, βάσει των προαναφερόμενων κριτηρίων και εισηγήθηκε την αποδοχή αυτής. Και τα δύο ως άνω Πρακτικά της Επιτροπής εγκρίθηκαν με τη 1462/609/31.10.2019 απόφαση του Δ.Σ. του ... Στη συνέχεια, η Επιτροπή του διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της μοναδικής συμμετέχουσας εταιρείας, την οποία έκρινε αποδεκτή (Πρακτικό 3/12.11.2019) και με την 1544/613/14.11.2019 απόφαση του Δ.Σ. του .... η εταιρεία «....» αναδείχθηκε προσωρινή ανάδοχος του ελεγχόμενου διαγωνισμού με προσφερόμενη τιμή 2.548.935,50 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.(3.160.680,02 ευρώ με το Φ.Π.Α.). Ακολούθως, η Επιτροπή του διαγωνισμού, με το 4/9.12.2019 Πρακτικό, ήλεγξε τα υποβληθέντα, ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή, από την προαναφερόμενη επιχείρηση δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Με τη 1697/624/19.12.2019 απόφαση του Δ.Σ. του .... εγκρίθηκε το εν λόγω Πρακτικό και κατακυρώθηκε οριστικά το αποτέλεσμα της διεξαχθείσας διαδικασίας στη συγκεκριμένη  εταιρεία.Τέλος, με τοΔΑ5Β/100/21/οικ10508/15.4.2020 διαβιβαστικό έγγραφο του Προέδρου του .... βεβαιώνεται ότι κατά του κύρους του ελεγχόμενου διαγωνισμού δεν έχουν κατατεθεί και δεν εκκρεμούν ενστάσεις - προσφυγές ή αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων.  Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το Κλιμάκιο δεν διαπιστώνει ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες στη διαγωνιστική διαδικασία επιλογής αναδόχου παροχής των υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος διαχείρισης συνταγών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Επομένως, δεν συντρέχει λόγος που να κωλύει την υπογραφή του σχεδίου σύμβασης, αντίγραφο του οποίου τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Κλιμακίου τούτου.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/81/2019

Φύλαξη των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του … Πανεπιστημίου:.. Κατόπιν αυτών νομίμως και προς συμμόρφωση με την ανωτέρω απόφαση της ..., η Επιτροπή Διαγωνισμού, με το από 10.10.2018 4ο Πρακτικό, εισηγήθηκε την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας «…» και την ανάδειξη της εταιρείας «...» ως προσωρινής αναδόχου του διαγωνισμού. Το Πρακτικό αυτό αρμοδίως εγκρίθηκε με την 36/6/27.11.2018 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του ..., στο οποίο έχει εκχωρηθεί η σχετική αρμοδιότητα έγκρισης από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου (βλ. την 90/1/20.9.2018 απόφαση της Συγκλήτου, ΦΕΚ Β΄ 4507/12.10.2018). Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης της ως άνω προσωρινής αναδόχου, τα οποία κρίθηκαν πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, η Επιτροπή του Διαγωνισμού, με το από 17.12.2018 Πρακτικό 5, εισηγήθηκε την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην εταιρεία «...». Το Πρακτικό αυτό έγινε δεκτό με την 5/8/20.12.2018 απόφαση της Συγκλήτου του ..., η οποία κοινοποιήθηκε στις συμμετέχουσες εταιρείες μέσω της πλατφόρμας του Ε.ΣΗ.ΔΗΣ. στις 21.12.2018. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι, σύμφωνα με το ΔΠΘ/ΔΟΔ/ΤΠΚ/30244/5176/843/25.1.2019 έγγραφο του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ..., δεν εκκρεμεί άλλη προδικαστική προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή μέσο κατά του κύρους των πράξεων του διαγωνισμού, δεν συντρέχει νόμιμος λόγος που να κωλύει την υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης, αντίγραφο του οποίου τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Κλιμακίου


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/327/2018

Συντήρηση, επισκευή και θέση σε λειτουργία λειοτεμαχιστών..κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων από την προσωρινή μειοδότρια δικαιολογητικών κατακύρωσης και της διαπίστωσης της πληρότητας αυτών, η Επιτροπή Διαγωνισμού, με το ΙΙΙ/6.9.2018 Πρακτικό της, εισηγήθηκε την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με το ανωτέρω τίμημα σε αυτήν, η δε εισήγησή της έγινε δεκτή με την 369/12.9.2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω και δεδομένου ότι δεν έχουν ασκηθεί προσφυγές και ένδικα μέσα κατά πράξεων της ελεγχόμενης διαδικασίας (βλ. το 10361/25.9.2018 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του ΕΔΣΝΑ), δεν διαπιστώνονται ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες που να κωλύουν την υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο, με το 10187/19.9.2018 (αρ. πρωτ. Ε.Σ. 60863/20.9.2018) έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού ..., σχεδίου σύμβασης, αντίγραφο του οποίου τηρείται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του παρόντος Κλιμακίου.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/816/2019

Καθαρισμός ρεμάτων...Στον διαγωνισμό που διενεργήθηκε - μετά την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων δημοσιότητας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον εθνικό τύπο - υπέβαλαν προσφορές εννέα (9) διαγωνιζόμενοι και συγκεκριμένα οι: 1) «....» και 9) «.....» Κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικές προσφορές, τις οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων και αφού κατάρτισε πίνακα μειοδοσίας, κατά τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη, εισηγήθηκε τον αποκλεισμό των εταιρειών «....», διότι δεν υπέβαλαν ηλεκτρονικώς εγγυητική επιστολή, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) και οικονομική προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα III της διακήρυξης, καθώς και της εταιρείας «....», διότι δεν υπέβαλε ηλεκτρονικώς οικονομική προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα III της διακήρυξης, ενώ και ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής που υπέβαλε υπολειπόταν εκείνου που προβλεπόταν στο άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης, ζητήματα πάντως που δεν ελέγχονται επί του παρόντος από το Κλιμάκιο, αφού δεν ασκούν επιρροή στη νομιμότητα της διεξαχθείσας διαδικασίας, ως εκ της σειράς κατάταξης των ως άνω αποκλεισθέντων υποψηφίων (8ος, 9ος, 2ος και 6ος, αντίστοιχα) (βλ. Ελ.Συν. Ζ΄ Κλιμ. 53/2019 κ.ά.). Περαιτέρω, η Επιτροπή εισηγήθηκε την ανάδειξη της πρώτης κατά τη σειρά μειοδοσίας εταιρείας «.... ως προσωρινής αναδόχου, η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 67,64% και τιμή προσφοράς ποσού 260.983,19 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. (βλ. το από 3.7.2019 Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, που εγκρίθηκε με την 2015/5.8.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ...). Μετά δε την υποβολή, τον έλεγχο και τη διαπίστωση της πληρότητας των δικαιολογητικών κατακύρωσης της ως άνω προσωρινής αναδόχου (βλ. το από 25.9.2019 Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού), το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε σε αυτήν με την .... απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.Τέλος, όπως βεβαιώνεται με το 704675/6.11.2019 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας ..., δεν ασκήθηκαν προδικαστικές προσφυγές και ένδικα μέσα σε κανένα στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το Κλιμάκιο δεν διαπιστώνει ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες που να κωλύουν την υπογραφή του ως άνω υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης, αντίγραφο του οποίου τηρείται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Κλιμακίου.


ΕΣ/Ζ ΚΛΙΜ/818/2019

Καθαρισμός ρεμάτων...Στον διαγωνισμό που διενεργήθηκε - μετά την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων δημοσιότητας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον εθνικό τύπο - υπέβαλαν προσφορές δέκα (10) διαγωνιζόμενοι και συγκεκριμένα οι: 1) «....» και 10) «.....». Κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικές προσφορές, τις οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων και αφού κατάρτισε πίνακα μειοδοσίας, κατά τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη, εισηγήθηκε τον αποκλεισμό των εταιρειών «....» και «.....», διότι δεν υπέβαλαν ηλεκτρονικώς εγγυητική επιστολή, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) και οικονομική προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα III της διακήρυξης, της εταιρείας «.....», διότι δεν υπέβαλε ηλεκτρονικώς οικονομική προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα III της διακήρυξης, ενώ και ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής που υπέβαλε υπολειπόταν εκείνου που προβλεπόταν στο άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης, καθώς και της εταιρείας «.....», διότι στα Ε.Ε.Ε.Σ. που υπέβαλαν τόσον η ίδια όσον και η δανείζουσα σ’ αυτήν εμπειρία εταιρεία «.....» δεν τεκμηριωνόταν η στήριξη της πρώτης στην επαγγελματική εμπειρία της τελευταίας, ζητήματα πάντως που δεν ελέγχονται επί του παρόντος από το Κλιμάκιο, αφού δεν ασκούν επιρροή στη νομιμότητα της διεξαχθείσας διαδικασίας, ως εκ της σειράς κατάταξης των ως άνω αποκλεισθέντων υποψηφίων (2ος, 8ος, 9ος, 10ος, 6ος και 3ος, αντίστοιχα) (βλ. Ελ.Συν. Ζ΄ Κλιμ. 53/2019 κ.ά.). Περαιτέρω, η Επιτροπή εισηγήθηκε την ανάδειξη της πρώτης κατά τη σειρά μειοδοσίας εταιρείας «....» ως προσωρινής αναδόχου, η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 64,78% και τιμή προσφοράς ποσού 284.023,19 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. (βλ. το από 10.7.2019 Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, που εγκρίθηκε με την 1911/25.7.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ....). Μετά δε την υποβολή, τον έλεγχο και τη διαπίστωση της πληρότητας των δικαιολογητικών κατακύρωσης της ως άνω προσωρινής αναδόχου (βλ. το από 25.9.2019 Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού), το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε σε αυτήν με την .... απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.Τέλος, όπως βεβαιώνεται με το .... έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας ..., δεν ασκήθηκαν προδικαστικές προσφυγές και ένδικα μέσα σε κανένα στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το Κλιμάκιο δεν διαπιστώνει ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες που να κωλύουν την υπογραφή του ως άνω υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης, αντίγραφο του οποίου τηρείται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Κλιμακίου


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/108/2019

Καθαρισμός ρεμάτων...Σε εκτέλεση της ως άνω πράξης του Κλιμακίου ήδη προσκομίζονται το σχέδιο της ελεγχόμενης σύμβασης, καθώς επίσης η ....2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία, με νόμιμη σύνθεση, εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας «Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας .....», προϋπολογισμού 3.000.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και η κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού στην εταιρεία με την επωνυμία «....» έναντι συμβατικού τιμήματος 1.016.097,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (1.259.960,28 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), εξουσιοδοτήθηκε δε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. Με δεδομένα όσα προεκτέθηκαν, ιδίως ενόψει των νεότερων στοιχείων που προσκομίσθηκαν, το Κλιμάκιο κρίνει ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος που να κωλύει την υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης, αντίγραφο του οποίου τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παρόντος Κλιμακίου.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/8/2019

Λειτουργία κέντρου επιχειρηματικής δραστηριότητας...Ακολούθως, προέβη στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς της ανωτέρω εταιρείας, στην εφαρμογή του οικείου μαθηματικού τύπου και στην ανακήρυξη αυτής ως προσωρινής μειοδότριας (Πρακτικό 2 που εγκρίθηκε με την .....2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). Τέλος, μετά την προσκόμιση από την προσωρινή ανάδοχο και τον έλεγχο από την Επιτροπή του Διαγωνισμού (Πρακτικό 3) των απαιτούμενων από τη διακήρυξη δικαιολογητικών, με την ....2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε σε αυτήν, έναντι συμβατικού ανταλλάγματος 1.449.239,93 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την προσφορά της. Με τα δεδομένα αυτά και λαμβανομένης υπόψη της μη άσκησης ενστάσεων, προσφυγών ή άλλων ενδίκων μέσων (σχετ. η ..../2019 βεβαίωση), το Κλιμάκιο δεν διαπιστώνει ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες στην ελεγχόμενη διαδικασία και στο υποβληθέν, με το .....2018 (αριθ. πρωτ. Ε.Σ. ....2018) έγγραφο του Δημάρχου ..., σχέδιο σύμβασης, αντίγραφο του οποίου τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παρόντος Κλιμακίου.


ΕΣ/ΚΛ.Ε/673/2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:Να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου σύμβασης του έργου της Περιφέρειας ... «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου Κεντρικής … ΠΕ … για τα έτη 2020, 2021, 2022», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.160.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (συμβατικού τιμήματος 667.708,57 ευρώ με Φ.Π.Α.).(....)Με δεδομένα αυτά, καθώς και ενόψει του ότι, κατά του κύρους του ελεγχόμενου διαγωνισμού και των πράξεων και αποφάσεων που τον αφορούν, δεν έχουν ασκηθεί ενστάσεις(....)Δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης για την υλοποίηση του έργου … «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου Κεντρικής … ΠΕ … για τα έτη 2020, 2021, 2022», μεταξύ της Περιφέρειας … και της εργοληπτικής επιχείρησης με την επωνυμία «…» και το δ.τ. «... Α.Τ.Ε.Ε.».


ΕλΣυν.Κλ.Στ'/79/2017

Συντήρηση-Επέκταση και Αναβάθμιση Δικτύων Α.Ε.Ι- έλεγχος νομιμότητας:..κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης και θετικής γνώμης της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού (βλ. το από 24.4.2017 3o πρακτικό), με την 15/25.4.2017 απόφαση της Συνέλευσης του Α.Ε.Ι. .. Τ.Τ. κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην ανώνυμη εταιρεία «... Α.Ε.» έναντι τιμήματος 1.406.160 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Σε εκτέλεση δε της τελευταίας απόφασης, συντάχθηκε το σχέδιο της ελεγχόμενης σύμβασης.Κατόπιν των ανωτέρω και, δεδομένου ότι δεν εκκρεμούν ενστάσεις και λοιπά ένδικα βοηθήματα ή μέσα κατά της ελεγχόμενης διαδικασίας (βλ. το 1542/12.5.2017 έγγραφο του Προέδρου του Α.Ε.Ι. ..Τ.Τ.), δεν συντρέχει νόμιμος λόγος που να κωλύει την υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης, υπό τον όρο ότι από τον τίτλο του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης θα απαλειφθεί η φράση «ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ», καθόσον δεν προβλέφθηκε νόμιμο δικαίωμα προαίρεσης στη διακήρυξη του διαγωνισμού..Δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Α.Ε.Ι … Τ.Τ. και της εταιρείας «... Α.Ε.», για την προμήθεια «Συντήρηση –Επέκταση και Αναβάθμιση Δικτύων Α.Ε.Ι. .. Τ.Τ.», ​