Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/273/2018

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4354/2015, 4194/2013

Παροχή νομικών υπηρεσιών:Με αυτά τα δεδομένα η από 1.6.2018 σύμβαση, με διάρκεια τρεις μήνες και μηνιαία αμοιβή του αντισυμβαλλομένου δικηγόρου, συνιστά απευθείας ανάθεση έμμισθης παροχής υπηρεσιών νομικού συμβούλου ορισμένου χρόνου. Η ιδρυθείσα με τη σχετική σύμβαση σχέση εργασίας δεν καταλαμβάνεται από το ν. 4354/2015 (Α΄ 176), διότι, κατά το άρθρο 7 αυτού, στο πεδίο εφαρμογής του εμπίπτουν «(…) ιθ) οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος». Ωστόσο, η ελεγχόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι αφορά πληρωμή σύμβασης που ιδρύει σχέση εργασίας απαγορευμένη από το νόμο, σύμφωνα με τα αναφερθέντα στις σκέψεις 2 και 3 της παρούσας, ενώ περαιτέρω ανατέθηκε απευθείας δίχως την τήρηση της αναγκαστικής διαδικασίας του άρθρου 43 του ν. 4194/2013. Παρόλα αυτά, δοθέντος ότι α) η αρχική διαδικασία κάλυψης της θέσης νομικού συμβούλου που προβλέπεται στο άρθρο 20 του Ο.Ε.Υ. της Επιχείρησης εκκίνησε εγκαίρως, πριν τη συνταξιοδότηση του τότε νομικού συμβούλου, β) η Δ.Ε.Υ.Α. .....-..., μετά την ενημέρωση σχετικά με την παρανομία της αρχικής προκήρυξης, προέβη στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την πλήρωση της θέσης και η σχετική νέα διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, γ) η παροχή νομικών υπηρεσιών στην Επιχείρηση, συναπτόμενη με την ομαλή λειτουργία δημόσιας υπηρεσίας υπό λειτουργική έννοια, εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον (πρβλ. Ε.Α. ΣτΕ 223/2015) και πρέπει, ως εκ τούτου, να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη παροχή αυτών και            δ) ορίζεται ρητώς στις προαναφερθείσες αποφάσεις του Δ.Σ. ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης θα διακόψει την ισχύ της σύμβασης, τα όργανα της Δ.Ε.Υ.Α. .....-... ενήργησαν εν προκειμένω δίχως πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων αλλά λόγω συγγνωστής πλάνης. Κατ’ ακολουθία, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.  

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/134/2019

Εάν οι νομικοί σύμβουλοι με σχέση έμμισθης εντολής που υπηρετούν στο Υπουργείο Εξωτερικών, εξομοιώνονται με τους υπαλλήλους που υπηρετούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και εάν υπάγονται στις διατάξεις περί αποσπάσεων και ειδικών αποστολών του Οργανισμού του Υπουργείου. (...) Νομικοί σύμβουλοι με σχέση έμμισθης εντολής, που προσλήφθηκαν στο Υπουργείο Εξωτερικών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16Α του Οργανισμού του Υπουργείου (ν. 3566/2007, όπως ισχύει), δεν εξομοιώνονται με τους υπαλλήλους που υπηρετούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και δεν υπάγονται στις διατάξεις περί αποσπάσεων και ειδικών αποστολών του νόμου αυτού (ομόφ.).


ΕΣ/Τμ1/64/2014

Μη νόμιμη η καταβολή πρώτης μισθοδοσίας και αναδρομικών σε δικηγόρο, ο οποίος προσελήφθη με πάγια αντιμισθία σε κενή θέση ΠΕ Νομικού Συμβούλου που συστάθηκε στην κεντρική υπηρεσία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθόσον για την πρόσληψή του  δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη στις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 διαδικασία, παρότι πρόκειται κατ’ ουσία για πρόσληψη δικηγόρου με πάγια αντιμισθία και όχι νομικού συμβούλου, δεδομένου ότι μεταξύ των καθηκόντων του, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, εντάσσεται η νομική εκπροσώπηση της ΕΛΣΤΑΤ, η παροχή κάθε νομικής προστασίας και η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για τη δικαστική εκπροσώπηση της ως άνω Αρχής.

ΝΣΚ/98/2014

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής και πάγιας αντιμισθίας – Ωράριο απασχόλησης και χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών.(...)α) Οι απασχολούμενοι στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής δεν έχουν υποχρέωση τήρησης υπαλληλικού ωραρίου, αλλά παρέχουν τις υπηρεσίες τους για χρόνο εύλογο και απαραίτητο, αναλόγως των υπαρχουσών αναγκών, επί καθημερινής, κατά το δυνατόν, βάσεως, εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατά κανόνα, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. β) Η διάταξη του άρθρου 51 παρ.2 του Υ.Κ., δεν έχει εφαρμογή και σε δικηγόρο που απασχολείται στο ΥΠ.ΠΟ.Α. με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια αντιμισθία. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού θα μπορούσε να αντιμετωπίσει σχετικό αίτημα με βάση τις αρχές της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών και με τη στάθμιση του αληθούς συμφέροντος της υπηρεσίας και του αιτήματος του δικηγόρου, να κρίνει κατά περίπτωση και να χορηγήσει την άδεια αυτή. (ομοφ.)


ΝΣΚ/170/2017

Επιστημονικός συνεργάτης της Προεδρίας της Δημοκρατίας με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, που διατηρεί το δικαίωμα άσκησης ελεύθερης δικηγορίας. Συνταξιοδότηση υπό την ανωτέρω εργασιακή σχέση. Αν δικαιούται αποζημίωση κατά το άρθρο 46 παρ.3 του Κώδικα Δικηγόρων.(...)Δικηγόρος, ο οποίος είχε προσληφθεί βάσει ειδικών διατάξεων στην Προεδρία της Δημοκρατίας ως επιστημονικός συνεργάτης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δεν δικαιούται την προβλεπόμενη από το άρθρο 46 παρ.3 του Δικηγορικού Κώδικα αποζημίωση, εξαιτίας της απόλυσής του λόγω συμπλήρωσης του ανωτάτου ορίου ηλικίας, διότι η ως άνω εργασιακή του σχέση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως σχέση έμμισθης εντολής (ομόφωνα).


ΝΣΚ/12/2018

Αποζημίωση δικηγόρου με έμμισθη εντολή.  Το ανώτατο όριο αποζημίωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του α.ν. 173/1967, που ανέρχεται σήμερα στις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση του δικηγόρου Χ.Π., του οποίου η σύμβαση έμμισθης εντολής με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λύθηκε αυτοδίκαια (ομοφ.).


ΝΣΚ/191/2017

Αποζημίωση δικηγόρου του ΙΚΑ (και νυν ΕΦΚΑ), λόγω συνταξιοδότησης.Αποζημίωση δικηγόρου του ΙΚΑ (και νυν ΕΦΚΑ), λόγω συνταξιοδότησης.(..)Το ανώτατο όριο αποζημίωσης που ορίζεται στο άρθρο 2, παρ.2 του αναγκαστικού ν. 173/1967 (ήδη ανερχόμενο σε δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ), δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση του ερωτήματος, διότι ο δικηγόρος συνδεόταν με το ΙΚΑ με σχέση έμμισθης εντολής και όχι υπαλληλική.


ΝΣΚ/2/2020

Εάν οι δικηγόροι που απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία, προκειμένου να αποσπαστούν στο Υπουργείο Εσωτερικών με σκοπό να διατεθούν σε βουλευτές και κόμματα της Βουλής των Ελλήνων και Έλληνες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τη γραμματειακή υποστήριξη του έργου τους, υπάγονται στους όρους και προϋποθέσεις των διατάξεων που αφορούν την απόσπαση και διάθεση των υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα στα ως άνω πρόσωπα και φορείς.(...)Οι δικηγόροι που απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία δεν έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου, και άρα προκειμένου να αποσπαστούν στο Υπουργείο Εσωτερικών με σκοπό να διατεθούν σε βουλευτές και κόμματα της Βουλής των Ελλήνων και Έλληνες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τη γραμματειακή υποστήριξη του έργου τους, δεν υπάγονται στους όρους και προϋποθέσεις των διατάξεων που αφορούν την απόσπαση των υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα στα ως άνω γραφεία. Ως προς τη διάθεση δικηγόρων στα ανωτέρω γραφεία, η Διοίκηση οφείλει να εξετάζει τη συνδρομή ή μη των όρων και προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της 19/8-2-1990 Π.Υ.Σ., όπως κυρώθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1876/1990 (ομόφωνα).


ΝΣΚ/439/2011

Άδειες δικηγόρων Ο.Τ.Α. με σχέση έμμισθης εντολής – Αρμοδιότητα Υγειονομικών Επιτροπών – Υπέρβαση ανωτάτου ορίου αναρρωτικών αδειών – Προϋποθέσεις – Δικαίωμα ή μη λήψεως αδείας ανατροφής τέκνου.1) Αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές για τη γνωμάτευση περί χορηγήσεως ή μη αναρρωτικών αδειών στους δικηγόρους των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού με σχέση έμμισθης εντολής είναι οι Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. (ομοφ.) 2) Η αδικαιολόγητη υπέρβαση του ανωτάτου ορίου της αναρρωτικής αδείας δικηγόρων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού με σχέση έμμισθης εντολής, οι οποίες χορηγήθηκαν σε αυτούς χωρίς γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής δικαιολογεί την ανάλογη περικοπή της πάγιας αντιμισθίας τους. (ομοφ.) 3) Οι δικηγόροι των Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού με σχέση έμμισθης εντολής δικαιούνται την εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου. (ομοφ.)


ΝΣΚ/77/2017

Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - Απασχόληση δικηγόρου με σύμβαση έργου - Νομιμότητα σχετικής σύμβασης.(Κατάσταση : Αποδεκτή) Η ανάθεση του έργου «Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών νομικής υποστήριξης της Κ.τ.Π. Α.Ε.» σε δικηγόρο, έναντι μηνιαίας αμοιβής, με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ανώνυμης εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Κ.τ.Π. Α.Ε.), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καθώς και η σχετική σύμβαση εξάμηνης διάρκειας που βασίζεται στην απόφαση αυτή, δεν βρίσκουν νόμιμο έρεισμα στις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (ομόφ).


ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)227/2014

Μη νόμιμη η καταβολή αποζημίωσης από το Ταμείο .... (ν.π.δ.δ.) σε πρώην έμμισθο δικηγόρο του, κύρια ασφαλισμένο στο ως άνω Ταμείο, έχοντα  θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από αυτό και επικουρικά ασφαλισμένο, μη συμπληρώσαντα κατά το οικείο έτος το 67ο έτος της ηλικίας του, καθόσον, δεδομένου ότι, κατήγγειλε (έλυσε) οικειοθελώς τη σύμβαση έμμισθης εντολής του με το ανωτέρω Ταμείο, λόγω της παραίτησης και συνταξιοδότησής του από το δικηγορικό λειτούργημα, εσφαλμένα υπολογίστηκε ολόκληρο το ποσό της αποζημίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.1 και 3 του άρθρου 45 του ν.4194/2013, που λαμβάνουν οι υποχρεωτικά υποχωρούντες , αντί του ποσού αυτού μειωμένου κατά 40%, σύμφωνα  την παρ.5 του άρθρου 45 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013),