Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΝΣΚ/98/2014

Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3528/2007, 4194/2013

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής και πάγιας αντιμισθίας – Ωράριο απασχόλησης και χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών.(...)α) Οι απασχολούμενοι στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής δεν έχουν υποχρέωση τήρησης υπαλληλικού ωραρίου, αλλά παρέχουν τις υπηρεσίες τους για χρόνο εύλογο και απαραίτητο, αναλόγως των υπαρχουσών αναγκών, επί καθημερινής, κατά το δυνατόν, βάσεως, εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατά κανόνα, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. β) Η διάταξη του άρθρου 51 παρ.2 του Υ.Κ., δεν έχει εφαρμογή και σε δικηγόρο που απασχολείται στο ΥΠ.ΠΟ.Α. με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια αντιμισθία. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού θα μπορούσε να αντιμετωπίσει σχετικό αίτημα με βάση τις αρχές της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών και με τη στάθμιση του αληθούς συμφέροντος της υπηρεσίας και του αιτήματος του δικηγόρου, να κρίνει κατά περίπτωση και να χορηγήσει την άδεια αυτή. (ομοφ.)

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/134/2019

Εάν οι νομικοί σύμβουλοι με σχέση έμμισθης εντολής που υπηρετούν στο Υπουργείο Εξωτερικών, εξομοιώνονται με τους υπαλλήλους που υπηρετούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και εάν υπάγονται στις διατάξεις περί αποσπάσεων και ειδικών αποστολών του Οργανισμού του Υπουργείου. (...) Νομικοί σύμβουλοι με σχέση έμμισθης εντολής, που προσλήφθηκαν στο Υπουργείο Εξωτερικών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16Α του Οργανισμού του Υπουργείου (ν. 3566/2007, όπως ισχύει), δεν εξομοιώνονται με τους υπαλλήλους που υπηρετούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και δεν υπάγονται στις διατάξεις περί αποσπάσεων και ειδικών αποστολών του νόμου αυτού (ομόφ.).


ΝΣΚ/24/2015

Δημόσιο - Υπουργείο Πολιτισμού - Δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής - Υπηρεσιακή και βαθμολογική εξέλιξη.

α) Οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής και πάγιας αντιμισθίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. μέχρι την 28.10.2014 νομίμως είχαν καταταχθεί από την Υπηρεσία βαθμολογικά και μισθολογικά, σύμφωνα με την κατηγορία της θέσης, που είχαν προσληφθεί και κατείχαν, κατά την οικεία προκήρυξη και την απόφαση της πρόσληψής τους και νομίμως δεν ελήφθη υπόψη η, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων, προαγωγή τους σε ανώτερη κατηγορία, από εκείνη για την οποία είχαν προσληφθεί, β) από την έναρξη ισχύος της διατάξεως της παρ.11 του άρθρου 39 του ν. 4305/2014 η Υπηρεσία πρέπει να τους κατατάξει βαθμολογικά και μισθολογικά, σύμφωνα με την προαγωγή τους σε ανώτερη κατηγορία, κατά τον Κώδικα περί Δικηγόρων (όπως προκύπτει από τα πιστοποιητικά του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου) και την Κ.Υ.Α. οικ.2/17132/0022/28-2-2012 περί αποδοχών εμμίσθων δικηγόρων Δημοσίου, ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ. και γ) η εν λόγω κατάταξη ισχύει από την έναρξη ισχύος της διατάξεως της παρ.11 του άρθρου 39 του ν. 4305/2014, δηλαδή από 29.10.2014 και εφεξής και όχι αναδρομικά από την ημερομηνία πρόσληψής τους. (ομοφ.)


ΝΣΚ/2/2020

Εάν οι δικηγόροι που απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία, προκειμένου να αποσπαστούν στο Υπουργείο Εσωτερικών με σκοπό να διατεθούν σε βουλευτές και κόμματα της Βουλής των Ελλήνων και Έλληνες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τη γραμματειακή υποστήριξη του έργου τους, υπάγονται στους όρους και προϋποθέσεις των διατάξεων που αφορούν την απόσπαση και διάθεση των υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα στα ως άνω πρόσωπα και φορείς.(...)Οι δικηγόροι που απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία δεν έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου, και άρα προκειμένου να αποσπαστούν στο Υπουργείο Εσωτερικών με σκοπό να διατεθούν σε βουλευτές και κόμματα της Βουλής των Ελλήνων και Έλληνες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τη γραμματειακή υποστήριξη του έργου τους, δεν υπάγονται στους όρους και προϋποθέσεις των διατάξεων που αφορούν την απόσπαση των υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα στα ως άνω γραφεία. Ως προς τη διάθεση δικηγόρων στα ανωτέρω γραφεία, η Διοίκηση οφείλει να εξετάζει τη συνδρομή ή μη των όρων και προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της 19/8-2-1990 Π.Υ.Σ., όπως κυρώθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1876/1990 (ομόφωνα).


ΝΣΚ/439/2011

Άδειες δικηγόρων Ο.Τ.Α. με σχέση έμμισθης εντολής – Αρμοδιότητα Υγειονομικών Επιτροπών – Υπέρβαση ανωτάτου ορίου αναρρωτικών αδειών – Προϋποθέσεις – Δικαίωμα ή μη λήψεως αδείας ανατροφής τέκνου.1) Αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές για τη γνωμάτευση περί χορηγήσεως ή μη αναρρωτικών αδειών στους δικηγόρους των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού με σχέση έμμισθης εντολής είναι οι Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. (ομοφ.) 2) Η αδικαιολόγητη υπέρβαση του ανωτάτου ορίου της αναρρωτικής αδείας δικηγόρων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού με σχέση έμμισθης εντολής, οι οποίες χορηγήθηκαν σε αυτούς χωρίς γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής δικαιολογεί την ανάλογη περικοπή της πάγιας αντιμισθίας τους. (ομοφ.) 3) Οι δικηγόροι των Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού με σχέση έμμισθης εντολής δικαιούνται την εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου. (ομοφ.)


ΥΠΠΟΑ/456917/36844/34928/27640/2017

Σύσταση ειδικής επιτροπής αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (τομέας Πολιτισμού).


ΝΣΚ/191/2017

Αποζημίωση δικηγόρου του ΙΚΑ (και νυν ΕΦΚΑ), λόγω συνταξιοδότησης.Αποζημίωση δικηγόρου του ΙΚΑ (και νυν ΕΦΚΑ), λόγω συνταξιοδότησης.(..)Το ανώτατο όριο αποζημίωσης που ορίζεται στο άρθρο 2, παρ.2 του αναγκαστικού ν. 173/1967 (ήδη ανερχόμενο σε δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ), δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση του ερωτήματος, διότι ο δικηγόρος συνδεόταν με το ΙΚΑ με σχέση έμμισθης εντολής και όχι υπαλληλική.


ΝΣΚ/76/2011

Μισθολογικό καθεστώς προσωπικού Ο.Σ.Κ. Α.Ε.1) Το μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, που υπηρετούσαν σ αυτόν κατά τον χρόνο μετατροπής του Οργανισμού σε ανώνυμη εταιρεία, διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.7α του Ν 2703/1999. 2) Οι υπηρετούντες στον ανωτέρω Οργανισμό δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής διέπονται ομοίως από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.7α του Ν 2703/1999.  

ΝΣΚ/49/2019

Εάν οι δικηγόροι του ΕΦΚΑ που συνδέονται με αυτόν με έμμισθη εντολή δικαιούνται οικονομικής αποζημίωσης, στην περίπτωση που δεν έλαβαν την προβλεπόμενη κανονική με αποδοχές άδεια του έτους 2018, έως την ημερομηνία της αυτοδίκαιης λύσης της σύμβασής τους.(...)Οι δικηγόροι οι οποίοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στον ΕΦΚΑ με σχέση έμμισθης εντολής και αποχώρησαν από την υπηρεσία εντός του έτους 2018 εξαιτίας της αυτοδίκαιης λύσης της σύμβασής τους, χωρίς να τους έχει χορηγηθεί κανονική άδεια απουσίας, δικαιούνται να λάβουν ακέραιες τις αποδοχές της άδειας (ομόφ.).


ΝΣΚ/170/2017

Επιστημονικός συνεργάτης της Προεδρίας της Δημοκρατίας με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, που διατηρεί το δικαίωμα άσκησης ελεύθερης δικηγορίας. Συνταξιοδότηση υπό την ανωτέρω εργασιακή σχέση. Αν δικαιούται αποζημίωση κατά το άρθρο 46 παρ.3 του Κώδικα Δικηγόρων.(...)Δικηγόρος, ο οποίος είχε προσληφθεί βάσει ειδικών διατάξεων στην Προεδρία της Δημοκρατίας ως επιστημονικός συνεργάτης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δεν δικαιούται την προβλεπόμενη από το άρθρο 46 παρ.3 του Δικηγορικού Κώδικα αποζημίωση, εξαιτίας της απόλυσής του λόγω συμπλήρωσης του ανωτάτου ορίου ηλικίας, διότι η ως άνω εργασιακή του σχέση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως σχέση έμμισθης εντολής (ομόφωνα).


ΕλΣυν/Τμ.1/182/2010

Δικηγόροι-Εμμισθη εντολή(...) Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην προηγούμενη σκέψη, εφόσον η φερόμενη ως δικαιούχος δικηγόρος συμμετείχε στις συνεδριάσεις της δημαρχιακής επιτροπής για την παροχή νομικών συμβουλών, το οποίο ανάγεται στα καθήκοντά της ως δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο ......, για την εν λόγω συμμετοχή της δεν δικαιούται πρόσθετη αμοιβή (αποζημίωση), και για το λόγο αυτό, που ερευνάται αυτεπαγγέλτως, η καταβολή σ' αυτήν της επίμαχης αποζημίωσης δεν είναι νόμιμη.