ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/58/2018

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ:Με τα δεδομένα αυτά, η ελεγχόμενη δαπάνη είναι μη κανονική, διότι δεν είχε τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης πριν από την πραγματοποίησή της. Δεδομένο όμως  ότι, σύμφωνα με το 1181/6.2.2018 έγγραφο της ΔΕΥΑΚ, από τις 8.9.2015, ημερομηνία κοινοποίησης της 148/2015 πράξης του παρόντος Κλιμακίου, και εφεξής τα αρμόδια όργανά της τηρούν απαρέγκλιτα την ως άνω διαδικασία και αφετέρου ότι για τα οικονομικά έτη 2017 και 2018 έχουν εκδοθεί και αναρτηθεί αυθημερόν στο διαδικτυακό πρόγραμμα «Διαύγεια» οι σχετικές 3/1/2.1.2017 και 4/15/2.1.2018 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, τα αρμόδια όργανα της ΔΕΥΑΚ ενήργησαν χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των κείμενων διατάξεων. Περαιτέρω, η ΔΕΥΑΚ αποσκοπούσε στη μίσθωση φορτοεκσκαφέα προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες, το είδος και η ποσότητα των οποίων δεν ήταν γνωστά ούτε προσδιορίσιμα κατά το χρόνο κίνησης της σχετικής διαδικασίας, και ως εκ τούτου δεν υφίσταται πλημμέλεια λόγω του ότι στα σχετικά τεύχη λαμβάνει χώρα περιγραφή του προς μίσθωση μηχανήματος και όχι των εργασιών που επρόκειτο να εκτελεστούν με αυτό. Εξάλλου, η κατάργηση με το άρθρο 67 του ν. 4257/2014 του άρθρου 199 παρ. 3 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, ΦΕΚ Α΄ 114), στο οποίο οριζόταν ότι οι διατάξεις περί εκμίσθωσης κινητών πραγμάτων από τους δήμους εφαρμόζονται ανάλογα και στη μίσθωση κινητών πραγμάτων από αυτούς, δεν έχει την έννοια ότι εφεξής απαγορεύεται η μίσθωση κινητών πραγμάτων από τους δήμους, αλλά ότι εφεξής αυτή διέπεται από τις ισχύουσες περί προμηθειών διατάξεις, σχετικά με την τήρηση των οποίων δεν προβάλλεται πλημμέλεια..Συγγνωστής πλάνη 

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕλΣυν.Κλ.7/39/2015

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ.Μηχανημάτων - Οχημάτων:Μη νόμιμη η καταβολή ποσού από ΔΕΥΑ σε ιδιοκτήτες βαρέων οχημάτων - μηχανημάτων έργων για την μίσθωση των ως άνω κινητών πραγμάτων και την παροχή υπηρεσιών χειριστού αυτών, καθόσον προκύπτει ότι πρόκειται για συμβάσεις μίσθωσης κινητών πραγμάτων, για τη σύναψη των οποίων δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Κανονισμού της ΔΕΥΑ, του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντος π.δ./τος 270/1981 (ΦΕΚ Α 77/1981), τις οποίες η Δ.Ε.Υ.Α., ως κοινωφελής επιχείρηση, όφειλε να τηρεί


ΠΔ 242/1996

Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων .


ΕλΣυν.Τμ.7(ΚΠΕ)180/2016

Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που παρατέθηκαν, η συγκεκριμένη μίσθωση ποσού 5.904,00 ευρώ, η οποία, μετά τη ρητή κατάργηση των ειδικών διατάξεων περί μισθώσεως κινητών πραγμάτων εκ μέρους των δήμων, ρυθμίζεται από τις διατάξεις περί προμηθειών (Ε.Σ. Κλ. VII Τμ. 40/2015),  νομίμως έλαβε χώρα για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών με απευθείας ανάθεση κατόπιν απόφασης του Δημάρχου, μη προβλεπομένης πλέον της υποχρέωσης διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας για τις εν λόγω μισθώσεις διάρκειας άνω των τριών μηνών. Κατ’ ακολουθίαν  η εντελλόμενη με το κρινόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι νόμιμη και αυτό πρέπει να θεωρηθεί. 


ΕΣ/Τμ.7/1/2012

Μίσθωση  επιβατικών αυτοκινήτων(..) Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 199 παρ. 2 και 3 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006), της 5100/1600/10.4.1984 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Καθορισμός διαδικασίας μίσθωσης ιδιωτικών αυτοκινήτων από Δημόσιες Υπηρεσίες και τις υπηρεσίες που αναφέρονται ή εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ.2396/1953» (ΦΕΚ Β΄, 387), του άρθρου 1 παρ. 1 περ. 10 και 14 του ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 237) καθώς και των άρθρων 3 παρ. 3 και 5 παρ. 4 του π.δ. 270/1981 «Όργανα, διαδικασίες, όροι δημοπρασίας εκποίησης – εκμίσθωσης Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Α΄, 77) το οποίο εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 194 του ν.1065/1980, συνάγεται ότι, καταρχήν, για την εκ μέρους των Δήμων μίσθωση κινητού πράγματος διεξάγεται μειοδοτική δημοπρασία, στην οποία κριτήριο κατακύρωσης είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής (βλ. Πράξεις VII Τμ. 47/2007, 293/2007, 321/2010). Επιτρέπεται, εξαιρετικώς, η με απευθείας συμφωνία -χωρίς δηλαδή να τηρηθεί η ως άνω διαδικασία- μίσθωση κινητού πράγματος, αφενός μεν στην περίπτωση που η δημοπρασία δεν είχε αποτέλεσμα, οπότε απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, αφετέρου δε, με απόφαση του δημάρχου, στην περίπτωση που πρόκειται για μίσθωση διάρκειας τριών (3) το πολύ μηνών (βλ. πράξη VII Τμ. 321/2010, 155/2008, 174/2007). Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εάν η μίσθωση αφορά στο ίδιο αντικείμενο δεν δύναται αυτή να επαναληφθεί μέσα στο ίδιο έτος, διότι άλλως θα καταστρατηγούνταν με τον τρόπο αυτό οι διατάξεις που επιβάλλουν τις τακτικές διαγωνιστικές διαδικασίες. Τέλος, προηγούμενη έγκριση από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας απαιτείται μόνο στην περίπτωση μίσθωσης αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης για τη μεταφορά προσώπων, υλικών κ.λπ., όχι δε και στην περίπτωση μίσθωσης αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών τους.(...) Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις, το Τμήμα κρίνει, κατά παραδοχή του δεύτερου λόγου διαφωνίας της Επιτρόπου, ότι ο Δήμος Αθηναίων μη νομίμως προέβη, χωρίς την προηγούμενη διενέργεια δημοπρασίας, στην με απευθείας συμφωνία μίσθωση των ως άνω αυτοκινήτων. Τούτο δε διότι οι επίμαχες μισθώσεις συνιστούν απλές μισθώσεις κινητών πραγμάτων, που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 199 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, σύμφωνα με τις οποίες, κατά τα προεκτεθέντα, η απευθείας μίσθωση κινητών επιτρέπεται είτε με απόφαση του δημάρχου για χρονικό διάστημα μέχρι τριών μηνών είτε με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, εφόσον όμως απέβη άκαρπη η διενεργηθείσα δημοπρασία. Εξάλλου, οι ως άνω συμβάσεις δεν συνιστούν συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης για τις οποίες, κατά το άρθρο 193 του ιδίου Κώδικα, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις, δοθέντος ότι στο περιεχόμενο αυτών δεν διαλαμβάνεται όρος για ελάχιστη τριετή χρονική διάρκεια ούτε για το δικαίωμα του μισθωτή περί αγοράς του μισθωθέντος πράγματος ή ανανέωσης της σύμβασης και οι οποίες δεν προκύπτει ότι υποβλήθηκαν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ν.1665/1986. Αντιθέτως, ως αβάσιμος κρίνεται ο πρώτος λόγος διαφωνίας της Επιτρόπου, δεδομένου ότι η έγκριση της μίσθωσης αυτοκινήτων από το Γ.Γ. Περιφέρειας προβλέπεται, κατά τα ανωτέρω, σε περιπτώσεις μίσθωσης Δ.Χ. και όχι Ι.Χ., ως εν προκειμένω, αυτοκινήτων. Ωστόσο, το Τμήμα κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα του Δήμου Αθηναίων δεν ενήργησαν με πρόθεση καταστρατήγησης των κείμενων διατάξεων, αλλά συγγνωστώς υπέλαβαν ότι, ενόψει της μη έγκαιρης ολοκληρώσεως των διαδικασιών του διαγωνισμού χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου, μπορούσαν νομίμως να προβούν στις ως άνω απευθείας αναθέσεις και συνακόλουθα στη διενέργεια των ελεγχόμενων δαπανών. Επομένως, τα υπό κρίση χρηματικά εντάλματα θα μπορούσαν να θεωρηθούν λόγω συγγνωστής πλάνης εάν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2011, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του οποίου εκδόθηκαν.


ΕλΣυν.Τμ.7/4/2011

Χρηματοδοτική μίσθωση :..ζητείται η ανάκληση της 229/2010 πράξης του Τμήματος αυτού..Με δεδομένα αυτά το Τμήμα κρίνει ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος να αποστεί από όσα δέχθηκε με την προσβαλλόμενη με την αίτηση ανάκλησης πράξη του. Περαιτέρω δε, κρίνει ότι κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την κρινόμενη αίτηση, οι ανωτέρω πλημμέλειες στη διαδικασία ανάθεσης της άνω συμβάσεως, οφείλονται σε συγγνωστή πλάνη των αρμοδίων οργάνων του Δήμου ... που δεν ενήργησαν με σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων περί προμηθειών, καθόσον το μεν, όπως προκύπτει και από τις 7/2009 και 2/2011 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τη μακροχρόνια και σταθερή πρακτική των Ο.Τ.Α., στους διαγωνισμούς που αφορούσαν τη χρηματοδοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων, καλούνταν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α΄) «Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης», που προβλέπουν ότι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορούν να συνάπτουν ως εκμισθωτές μόνο οι ανώνυμες εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και τα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, αποκλειστικά εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης και αντίστοιχα πιστωτικά ιδρύματα, το δε κατά τη θέσπιση του κριτηρίου τεχνικής ικανότητας που αφορούσε την ύπαρξη συνεργείου επισκευών στο Νομό .. είχαν την πεποίθηση ότι ενεργούσαν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του π.δ. 60/2007, που αφορά στην απόδειξη της ικανότητας παροχής υπηρεσιών από τους υποψήφιους προμηθευτές και απαριθμεί ενδεικτικά τα κριτήρια αξιολόγησης της ικανότητάς τους αυτής (τεχνογνωσία, αποτελεσματικότητα, πείρα και αξιοπιστία) και, τέλος, η συνέχιση του διαγωνισμού το έτος 2009 (παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση της κατατεθείσας προσφοράς και εισήγηση για κατακύρωση) διενεργήθηκε από τη συγκροτηθείσα Επιτροπή προμηθειών για το έτος αυτό, θεωρώντας καλόπιστα ότι εφόσον κατά το χρόνο αυτό δεν υφίστατο η προηγούμενη Επιτροπή, η θητεία της οποίας είχε λήξει, μόνη αρμόδια για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του διαγωνισμού ήταν η υφιστάμενη εκείνη.Επομένως, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ανακληθεί η 229/2010 πράξη,


Π.Δ.715/1979

Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών


ΕΣ/ΤΜ.6/1390/2017

Συμβάσεις μίσθωσης κινητών πραγμάτων (..) ζητείται η ανάκληση της 84/2017 πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου τροποποίησης της 48417/16.7.2014 σύμβασης μεταξύ του Δήμου … και της εταιρείας «... A.E.», με αντικείμενο την «υπομίσθωση αυτοκινήτων μισθωθέντων με χρηματοδοτική μίσθωση» με παράλληλη συντήρηση των ειδών, διάρκειας πέντε (5) ετών. .(..)Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι η σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν είναι απλή μίσθωση πράγματος με την έννοια των άρθρων 574 επ. ΑΚ, αλλά σύνθετη ή μεικτή σύμβαση, η οποία εμπεριέχει στοιχεία α) μίσθωσης, παραλλαγμένης αυτής του Αστικού Κώδικα, β) εντολής, γ) εκχώρησης και δ) συμφώνου προαίρεσης (..)Με τα δεδομένα αυτά το Τμήμα κρίνει ότι μετά τη δήλωση της εταιρείας « ... Α.Ε.», ..., καθώς και την προσκομισθείσα βεβαίωση – δήλωση της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης «…», δεν συντρέχει πλέον λόγος που να κωλύει την υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου τροποποίησης της αρχικής 48417/16.7.2014 σύμβασης, υπό τους όρους ότι: 1) Η δήλωση της εταιρείας « ... Α.Ε.» σύμφωνα με την οποία ως χρηματοδοτική μισθώτρια δηλώνει ρητά, ...ότι παραιτείται εκ των προτέρων κάθε δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης που τη συνδέει με τον χρηματοδοτικό εκμισθωτή «…», ώστε να μην κινδυνεύει με κατάλυση ο συμβατικός δεσμός μεταξύ του Δημου...» και της ιδίας, θα συμπεριληφθεί στο κείμενο της σύμβασης τροποποίησης, ενώ θα προβλεφθεί, πέραν των οριζόμενων στην παράγραφο 16 του σχεδίου σύμβασης, και ποινική ρήτρα αφενός για την περίπτωση της μη τήρησης της ως άνω δέσμευσής της προ το Δήμο περί μη καταγγελίας της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης και αφετέρου για την περίπτωση της λύσης της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης λόγω μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης των απορρεουσών από τη σύμβαση αυτή υποχρεώσεών της. Ανακαλεί την 84/2017 πράξη του ΣΤ' Κλιμακίου.


5930/1997

Ερμηνευτική εγκύκλιος του π . δ . 242/1996-Kαθορισμός προϋποθέσεων ,διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τις εκμισθώσεις ,μισθώσεις , εκποιήσεις , αγορές , δωρεές κλπ των ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων .


8018/1/457-α/2012

Είσπραξη και απόδοση πόρων στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού και στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων σε ποσοστό εξήντα οκτώ τοις εκατό (68%) και τριάντα δύο τοις εκατό (32%) αντίστοιχα, από την εκποίηση των πάσης φύσεως πλεοναζόντων και μη αναγκαιούντων ή πεπαλαιωμένων κινητών πραγμάτων της Ελληνικής Αστυνομίας.


ΕλΣυν.Τμ1(ΚΠΕ)238/2015

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ:Νόμιμη η καταβολή αποδοχών ποσού 1.909,48 ευρώ, από Δήμο σε δημοτικούς αστυνομικούς, για το χρονικό διάστημα από 3.6.2015 έως 30.6.2015, καθόσον η Πράξη του Δημάρχου, με την οποία διαπιστώθηκε η επανακατάταξή τους στις οικείες θέσεις της Δημοτικής Αστυνομίας αποτελεί διαπιστωτική πράξη, η οποία ως εκ της φύσεώς της, δεν ενεργεί εφεξής από τη δημοσίευσή της, αλλά αναπτύσσει αναδρομική ισχύ που ανατρέχει, και στο χρόνο ανάληψης της υπηρεσίας των ως άνω υπαλλήλων