Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΣ/ΤΜ.6/337/2018

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016/Α.25, 1665/1986, 3601/2007, 3775/2009, 4412/2016/Α.78

Xρηματοδοτική μίσθωση.(..) ζητείται η ανάκληση της 244/2017 Πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου ... και της εταιρείας « ... Α.Ε.» με αντικείμενο την προμήθεια, με χρηματοδοτική μίσθωση των αναφερόμενων οχημάτων μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου,(..)Το ΣΤ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την προσβαλλόμενη Πράξη του, έκρινε ότι κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος ενώπιόν του σχεδίου σύμβασης, με την αιτιολογία ότι το άρθρο 9 της διακήρυξης, βάσει του οποίου επιτράπηκε η ελεύθερη συμμετοχή οικονομικών φορέων στο διαγωνισμό, αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 1665/1986, που επιτρέπει τη σύναψη συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης αποκλειστικά με τους φορείς που ορίζονται στο άρθρο αυτό. Συνακόλουθα, έκρινε μη νόμιμη την κατακύρωση του διαγωνισμού στη «....Α.Ε.», η οποία δεν διέθετε κατάλληλη αδειοδότηση και, ως εκ τούτου, αδυνατούσε να συμβληθεί, ως εκμισθωτής σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, με το Δήμο.(..)Συνεπώς, ορθώς το Κλιμάκιο έκρινε μη νόμιμη την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην εταιρεία «.... Α.Ε.», καθόσον αυτή δεν διέθετε άδεια για τη σύναψη, ως εκμισθωτής, συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), κατά το ν. 1665/1986 ούτε υπέβαλε προσφορά σε συνεργασία με εταιρεία leasingή χρηματοδοτικό ίδρυμα που διέθετε την απαραίτητη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας στο πλαίσιο ένωσης ή κοινοπραξίας. Επισημαίνεται ότι, το ελλείπον κριτήριο καταλληλότητας δεν θα μπορούσε να καλυφθεί με επίκληση της ικανότητας άλλων φορέων, δοθέντος ότι κατά το άρθρο 78 του ν. 4412/2016 δεν είναι δυνατή η στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας...Απορρίπτει αμφότερες τις αιτήσεις ανάκλησης...Αποφαίνεται ότι η 244/2017 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν πρέπει να ανακληθεί.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕλΣυν.Τμ.Μείζονος-Επταμ.Σύνθ./864/2018​


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΑΠΟΦΑΣΗ/ΤΜ.6/336/2018

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ.Προμήθεια κινητού εξοπλισμού.Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη 2.Δ.2 το Τμήμα, κατά πλειοψηφία, κρίνει ότι η ελεγχόμενη σύμβαση είναι λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (operating leasing), καθόσον, όπως προκύπτει από τη διακήρυξη και το άρθρο 1 του υποβληθέντος σχεδίου, ο εκμισθωτής - ανάδοχος εκτός από την προσφορά της χρήσης του εξοπλισμού αναλαμβάνει τις κυριότερες αναγκαίες δαπάνες για την καλή λειτουργία του (συντήρηση, επισκευή, ασφάλιση, αναλώσιμα), γεγονός το οποίο δεν αναιρείται από μόνη την εξαίρεση της δαπάνης αποκατάστασης βλαβών που οφείλονται σε τροχαία ατυχήματα, η οποία σε κάθε περίπτωση δύναται να καλυφθεί από κατ’ επιλογή μικτής χρήσης ασφάλιση που βαρύνει ομοίως τον εκμισθωτή. Ακολούθως, το Τμήμα, κατά πλειοψηφία, κρίνει ότι ο ως άνω τύπος χρηματοδοτικής μίσθωσης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 1665/1986 και ως εκ τούτου συνάπτεται μόνο από τους ειδικώς αναφερόμενους στο άρθρο 2 φορείς ως εκμισθωτές, καθόσον συνιστά μία μορφή leasing, η οποία εξυπηρετεί τους ίδιους χρηματοδοτικούς σκοπούς, δοθέντος ότι ο ν. 1665/1986 δεν αποκλείει εν γένει στους συναλλασσόμενους να συμφωνούν ειδικούς όρους για τη ρύθμιση των μεταξύ τους σχέσεων. Τα ανωτέρω δεν αναιρούνται αλλά επιρρωνύονται από τη διάταξη του άρθρου 21 του ν. 3775/2009, καθόσον α) σκοπός της εν λόγω ρύθμισης, σύμφωνα με την οικεία αιτιολογική έκθεση, είναι η εφαρμογή του leasing με την μορφή κυρίως της λειτουργικής χρηματοδοτικής μίσθωσης στο δημόσιο τομέα, όπου δεν έχει τύχει εφαρμογής παρά την ύπαρξη γενικού νομικού πλαισίου, ήτοι του ν. 1665/1986, β) στην παρ. 1 αυτού ομιλεί τόσο περί συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης όσο και λειτουργικής χρηματοδοτικής μίσθωσης και γ) με την παρ. 3 δεν εισάγεται απόκλιση από τις διατάξεις του ν. 1665/1986 αλλά ρητά                 ορίζεται ότι οι διατάξεις του ως άνω άρθρου είναι ειδικές και κατισχύουν κάθε επιμέρους γενικής ή ειδικής διάταξης που ρυθμίζει διαφορετικά το περιεχόμενο της σύμβασης λειτουργικής χρηματοδοτικής μίσθωσης (Ε.Σ. VI Τμ. 1461/2017). Κατά τη γνώμη όμως του Συμβούλου Γεωργίου Βοίλη, με την οποία συντάχθηκε και ο Πάρεδρος Γρηγόριος Βαλληνδράς, η υπό σύναψη σύμβαση συνιστά σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 2 του ν. 1665/1986, καθόσον, αν και δεν ορίζεται ρητά η τύχη του μισθίου κατά τη λήξη της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δεν αποκόπτεται πλήρως της υποχρέωσής της  για συντήρηση του μισθούμενου εξοπλισμού, μεταβιβάζοντας ολοσχερώς τις δαπάνες για την καλή λειτουργία αυτού στον εκμισθωτή, αφού ο ίδιος ο ΕΔΣΝΑ βαρύνεται με τις δαπάνες αποκατάστασης βλαβών που οφείλονται σε τροχαία και έχει εν γένει τον έλεγχο λειτουργίας του εξοπλισμού. Πλην όμως η γνώμη αυτή δεν εκράτησε. Περαιτέρω, το Τμήμα, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη 2 Δ.1 και 3, άγεται ομοφώνως στην κρίση ότι α) ορθώς το Κλιμάκιο, αν και με εσφαλμένη εν μέρει αιτιολογία, έκρινε μη νόμιμη την κατακύρωση στην εταιρεία «....», καθόσον αυτή δεν διέθετε άδεια leasing, κατά το ν. 1665/1986 ούτε επικαλέστηκε συνεργασία με εταιρεία leasing ή χρηματοδοτικό  ίδρυμα που διέθετε την απαραίτητη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας στο πλαίσιο ένωσης ή κοινοπραξίας, δοθέντος ότι σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4412/2016 δεν είναι δυνατή η στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά στο κριτήριο της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και β) ορθώς το Κλιμάκιο έκρινε ότι ο όρος 5.Β της διακήρυξης, κατά το μέρος που προβλέπει τη σύμπραξη του αναδόχου με εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης στη φάση της ταξινόμησης των οχημάτων, ήτοι μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, αντίκειται στις αρχές της διαφάνειας και του ανταγωνισμού, καθόσον τα δικαιολογητικά, η καταλληλότητα και η φερεγγυότητα της εταιρείας leasing, που εκ των υστέρων συμμετέχει στην εκτέλεση της σύμβασης, δεν ελέγχονται και αξιολογούνται από την αναθέτουσα αρχή κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, απορριπτομένων ως αβασίμων όλων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών των αιτούντων. Ειδικότερα, ο ισχυρισμός των αιτούντων περί παραβίασης των αρχών της ίσης μεταχείρισης και του ελεύθερου ανταγωνισμού ως εκ του περιορισμού των δυνητικών συμμετεχόντων μόνο σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες leasing πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. (…)Για τους ίδιους ως άνω λόγους πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος και ο ισχυρισμός περί νομιμότητας του όρου 5.Β της οικείας διακήρυξης, καθόσον η ως άνω σύμπραξη με φορέα που έχει την κρίσιμη άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας στο πλαίσιο ένωσης ή κοινοπραξίας δεν δύναται να λάβει χώρα μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, αλλά πρέπει να έχει δηλωθεί κατά την υποβολή της προσφοράς προκειμένου να ελεγχθούν τα δικαιολογητικά αυτού, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων, από την αναθέτουσα στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Τέλος, αλυσιτελώς οι αιτούντες προβάλλουν συγγνωστή πλάνη επικαλούμενοι  διακηρύξεις των Δήμων Αμαρουσίου, Ηλιούπολης και Νίκαιας, για την ανάθεση παρόμοιων προμηθειών, που εγκρίθηκαν με Πράξεις του ΣΤ΄ Κλιμακίου καθόσον κρίσιμη για τη νομιμότητα της εκάστοτε προσυμβατικά ελεγχόμενης από τον Επίτροπο ή το Κλιμάκιο διαγωνιστικής  διαδικασίας είναι η οικεία διακήρυξη που τη διέπει και όχι τυχόν άλλες διακηρύξεις, ενώ οι κρίσεις των σχηματισμών του Δικαστηρίου που διενεργούν προσυμβατικό έλεγχο δεν παρίστανται δεσμευτικές μεταξύ τους, ούτε αποτελούν πρόκριμα για την εξαγωγή θετικής κρίσης (Ε.Σ. VI Tμ. 1612/2016). Κατά την ειδικότερη πάντως γνώμη της Προέδρου του Τμήματος, Γεωργίας Μαραγκού και του Παρέδρου Αριστοτέλη Σακελλαρίου, ο ισχυρισμός αυτός πρέπει να απορριφθεί πρωτίστως διότι, όπως διαπιστώθηκε με την 28/2017 απόφαση του Τμήματος τούτου, οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτονται με προμηθευτή που δεν αποτελεί οικονομικό φορέα του άρθρου 2 του ν. 1665/1986, είναι εν τοις πράγμασι αδύνατον να λειτουργήσουν και να εκτελεστούν, απαιτείται δε άμεση τροποποίησή τους προκειμένου να συμμετάσχει σε αυτές, ως εκμισθωτής, φορέας που να δύναται να ασκήσει τη ζητούμενη επαγγελματική δραστηριότητα.  Η διαπίστωση δε αυτή, που ήδη οδήγησε στη μεταστροφή των ελεγκτικών απόψεων των Κλιμακίων ως προς το κρίσιμο νομικό ζήτημα, καθιστά αλυσιτελή την αποδοχή λόγων ανάκλησης που να επιτρέπουν την υπογραφή μιας τέτοιας σύμβασης. ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΜΕΙΖ/ΕΠΤΑΜ/865/2018


ΕΣ/ΤΜ.ΜΕΙΖ/ΕΠΤΑΜ/865/2018

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ.Προμήθεια κινητού εξοπλισμού(...) ζητείται η αναθεώρηση της της 336/2018 απόφασης του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, απορριπτικής αιτήσεων των ήδη αιτούντων για την ανάκληση της 243/2017 πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου​.(...) Με τα δεδομένα αυτά, το Τμήμα κρίνει ότι, ανεξαρτήτως του αν η κρινόμενη σύμβαση αποτελεί γνήσια ή λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση, σε κάθε περίπτωση δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί των διατάξεων του ν. 1665/1986. Τούτο διότι, κατά τα προεκτεθέντα, με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου θεσπίζονται οι όροι ιδρύσεως, λειτουργίας και εποπτείας των εταιρειών ειδικού σκοπού με αποκλειστικό αντικείμενο τη σύναψη συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, χωρίς βεβαίως να εισάγεται οποιαδήποτε απαγόρευση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα να συνάπτουν τέτοιας μορφής συμβάσεις. Παρόμοια απαγόρευση, άλλωστε, θα ήταν αντίθετη σε υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις. Πέραν δε των ανωτέρω, οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, που συνάπτονται από δημόσια νομικά πρόσωπα, ρυθμίζονται αποκλειστικά από τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 21 του          ν. 3775/2009, με τις οποίες, κατά τα λοιπά, γίνεται παραπομπή στις περί δημοσίων συμβάσεων διατάξεις. Εάν ο νομοθέτης ήθελε, έστω και ανεπιτρέπτως ενόψει των υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεων, την εκδοχή που υιοθετείται από την ήδη προσβαλλόμενη απόφαση, δεν θα αγνοούσε, ως προς την κατάρτιση τέτοιας μορφής συμβάσεων από δημόσια νομικά πρόσωπα, τις διατάξεις του βασικού νόμου για τη χρηματοδοτική μίσθωση, ήτοι το ν. 1665/1986, στον οποίο κατά τα λοιπά θα παρέπεμπε. Τέλος, ως προς την καταλληλότητα, την χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική ικανότητα των συμμετεχόντων σε δημόσιους διαγωνισμούς οικονομικών φορέων προνοούν οι διατάξεις των άρθρων 73 επ. του ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων και, συναφώς, η εκδοθείσα σχετικώς οικεία διακήρυξη, με αποτέλεσμα ο αποκλεισμός φορέα με μοναδικό λόγο ότι δεν εντάσσεται στους φορείς του άρθρου 2 του ν. 1665/1986, να συνιστά υπέρμετρο περιορισμό της οικονομικής ελευθερίας και θέσπιση αδικαιολόγητων διακρίσεων. Κατά τη γνώμη, όμως, της Συμβούλου Μαρίας Αθανασοπούλου, όπως ορθώς κρίθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση και δεν αμφισβητείται, η ελεγχόμενη σύμβαση αποτελεί λειτουργική (χρηματοδοτική) μίσθωση (operational leasing), ως τέτοια, δε, ρυθμίζεται αποκλειστικά από τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3775/2009, με αποτέλεσμα να μπορεί αυτοτελώς να υπογράψει ως εκμισθώτρια και φορέας εκτός των αναφερομένων στο άρθρο 2 του ν. 1665/1986. Κατά λογική δε ακολουθία, ο φορέας αυτός δύναται και να εκδώσει νομίμως τα παραστατικά για την είσπραξη των μισθωμάτων, επομένως ο όρος 5.Β. της διακήρυξης, σύμφωνα με τον οποίο  επιτρέπεται να προηγηθεί της τελικής μίσθωσης των οχημάτων από την ανάδοχο προμηθεύτρια εταιρεία προς την Αναθέτουσα Αρχή, η αντίστοιχη μίσθωση των οχημάτων από εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης προς την ανάδοχο  προμηθεύτρια εταιρεία, έτσι ώστε να είναι δυνατή η έκδοση - από την τελευταία προς την Αναθέτουσα αρχή - των απαιτούμενων από τη νομοθεσία για την υλοποίηση της σύμβασης παραστατικών για την είσπραξη των μισθωμάτων, δεν ασκεί  ουσιώδη επιρροή. 8. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, οι ένδικες αιτήσεις πρέπει να γίνουν δεκτές και να αναθεωρηθεί η 336/2018 απόφαση του VI Τμήματος. Γενομένων δε δεκτών των αιτήσεων, πρέπει να γίνουν δεκτές και οι από 28.12.2017 (Α.Β.Δ 3480/2017) και από 22.12.2017 (Α.Β.Δ. 3361/2017) αιτήσεις του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, με την επωνυμία «Ε.....» (......) και της εταιρείας, με την επωνυμία «......», αντιστοίχως, να ανακληθεί η 243/2017 πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να υπογραφεί το σχέδιο της σύμβασης για την «προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού με διαλογή στην πηγή για αντικατάσταση - εκσυγχρονισμό υφιστάμενου μέσω ενοικίων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) - Ομάδα Α΄». Τέλος, πρέπει να επιστραφούν τα καταβληθέντα παράβολα στην αιτούσα εταιρεία. Αναθεωρεί την 336/2018 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΕΣ/ΚΛΙΜ/ΣΤ/244/2017

Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing). Ελεγχος νομιμότητας σύμβασης και η υποκείμενη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για  την προμήθεια, με χρηματοδοτική μίσθωση, οχημάτων μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου..Με τα δεδομένα αυτά και καθόσον εν προκειμένω δημοπρατήθηκε η σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, υπό την έννοια ότι ρητώς προβλέφθηκε η αγορά του μισθίου από το μισθωτή μετά τη λήξη της, το Κλιμάκιο κρίνει ότι, κατά παράβαση του ν. 1665/1986, με το άρθρο 9 της διακήρυξης επιτράπηκε η αδιάκριτη συμμετοχή οικονομικών φορέων στο διαγωνισμό και ότι, ως εκ τούτου, μη νομίμως το αποτέλεσμα αυτού κατακυρώθηκε στην «....Α.Ε.», καθόσον δεν πρόκειται για εταιρεία αδειοδοτηθείσα, με βάση τον ως άνω νόμο,..Κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου .... και της εταιρείας «....Α.Ε.», με αντικείμενο την προμήθεια, με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διαφόρων οχημάτων μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου.

Ανακλήθηκε με την ΕλΣυν.Τμ.Μείζονος-Επταμ.Σύνθ./864/2018


ΕΣ/Τμ.6/1461/2017

Προμήθεια  με λειτουργική χρονομίσθωση (operational leasing), διάρκειας πέντε (5) ετών, σαράντα ενός (41) επιβατικών αυτοκινήτων για την κάλυψη των αναγκών...ζητείται η ανάκληση της 114/2017 πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης.(...)Το Τμήμα, σε σχέση με τον πρώτη πλημμέλεια που εντόπισε το Κλιμάκιο, ήτοι την ανεπάρκεια της αιτιολογίας της εγκριτικής απόφασης υλοποίησης της προμήθειας με λειτουργική χρονομίσθωση, έναντι των λοιπών διαθέσιμων τρόπων (αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση), λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ι) το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και δη το άρθρο 21 του ν. 3775/2009, το οποίο με τη χρήση της λέξης «κυρίως» προκρίνει τη μέθοδο της «λειτουργικής χρηματοδοτικής μίσθωσης» έναντι εκείνης της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και ιι) την αιτιολογία που εμπεριέχεται στην 175/28.9.2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (βλ παραπάνω σκέψη VA), καθώς και εκείνη που παρατίθεται στο 118464/3312/2.6.2017 έγγραφο της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού, κρίνει ομόφωνα ότι η αιτούσα, που διαθέτει στο πεδίο επιλογής του τρόπου προμήθειας των οχημάτων ευρύτατα περιθώρια διακριτικής ευχέρειας, η οποία υπόκειται σε οριακό έλεγχο, με βάση τα γενόμενα δεκτά στις σκέψεις ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας, δεν παραβίασε τα άκρα όρια αυτής, όπως βάσιμα προβάλλεται με την αίτηση.(...)Ενόψει όλων αυτών, το Τμήμα κρίνει, κατά πλειοψηφία, ότι η χρησιμοποίηση του όρου «χρηματοδοτική μίσθωση» στη δημοσιευθείσα περίληψη δεν είναι άσχετη και ασύνδετη με την επιλεγείσα διαδικασία προμήθειας των οχημάτων, ενώ η παράλειψη αναγραφής της λέξης «λειτουργική» έμπροσθεν του όρου «χρηματοδοτική μίσθωση», που πράγματι υπήρξε, δεν συνιστά ουσιώδη παρατυπία δυνάμενη να επηρεάσει τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το Τμήμα κρίνει, κατά πλειοψηφία, ότι η αίτηση ανάκλησης πρέπει να γίνει δεκτή, να ανακληθεί η 114/2017 πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να επιτραπεί η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για την προμήθεια από την αιτούσα, με λειτουργική χρονομίσθωση (operational leasing), διάρκειας πέντε (5) ετών, σαράντα ενός (41) επιβατικών αυτοκινήτων για την κάλυψη των αναγκών των Περιφερειακών Ενοτήτων της.


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών από σύναψη συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης. 


ΕΣ/ΤΜ.6/1390/2017

Συμβάσεις μίσθωσης κινητών πραγμάτων (..) ζητείται η ανάκληση της 84/2017 πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου τροποποίησης της 48417/16.7.2014 σύμβασης μεταξύ του Δήμου … και της εταιρείας «... A.E.», με αντικείμενο την «υπομίσθωση αυτοκινήτων μισθωθέντων με χρηματοδοτική μίσθωση» με παράλληλη συντήρηση των ειδών, διάρκειας πέντε (5) ετών. .(..)Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι η σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν είναι απλή μίσθωση πράγματος με την έννοια των άρθρων 574 επ. ΑΚ, αλλά σύνθετη ή μεικτή σύμβαση, η οποία εμπεριέχει στοιχεία α) μίσθωσης, παραλλαγμένης αυτής του Αστικού Κώδικα, β) εντολής, γ) εκχώρησης και δ) συμφώνου προαίρεσης (..)Με τα δεδομένα αυτά το Τμήμα κρίνει ότι μετά τη δήλωση της εταιρείας « ... Α.Ε.», ..., καθώς και την προσκομισθείσα βεβαίωση – δήλωση της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης «…», δεν συντρέχει πλέον λόγος που να κωλύει την υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου τροποποίησης της αρχικής 48417/16.7.2014 σύμβασης, υπό τους όρους ότι: 1) Η δήλωση της εταιρείας « ... Α.Ε.» σύμφωνα με την οποία ως χρηματοδοτική μισθώτρια δηλώνει ρητά, ...ότι παραιτείται εκ των προτέρων κάθε δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης που τη συνδέει με τον χρηματοδοτικό εκμισθωτή «…», ώστε να μην κινδυνεύει με κατάλυση ο συμβατικός δεσμός μεταξύ του Δημου...» και της ιδίας, θα συμπεριληφθεί στο κείμενο της σύμβασης τροποποίησης, ενώ θα προβλεφθεί, πέραν των οριζόμενων στην παράγραφο 16 του σχεδίου σύμβασης, και ποινική ρήτρα αφενός για την περίπτωση της μη τήρησης της ως άνω δέσμευσής της προ το Δήμο περί μη καταγγελίας της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης και αφετέρου για την περίπτωση της λύσης της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης λόγω μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης των απορρεουσών από τη σύμβαση αυτή υποχρεώσεών της. Ανακαλεί την 84/2017 πράξη του ΣΤ' Κλιμακίου.


ΕλΣυν.Τμ.Μείζονος-Επταμ.Σύνθ/864/2018

Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση:ζητείται η αναθεώρηση της 337/2018 απόφασης του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, απορριπτικής αιτήσεων των ήδη αιτούντων για την ανάκληση της 243/2017 πράξης του Στ΄ Κλιμακίου.:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν σε προηγούμενες σκέψεις, εσφαλμένως το Τμήμα δέχθηκε, με την ήδη προσβαλλόμενη απόφαση, ότι με τις διατάξεις του ν. 1665/1986 θεσπίζεται περιοριστικά το νομικό καθεστώς των εκμισθωτών στις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. Τούτο διότι, κατά τα προεκτεθέντα, με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου θεσπίζονται οι όροι ιδρύσεως, λειτουργίας και εποπτείας των εταιρειών ειδικού σκοπού με αποκλειστικό αντικείμενο τη σύναψη συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, χωρίς βεβαίως να εισάγεται οποιαδήποτε απαγόρευση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα να συνάπτουν τέτοιας μορφής συμβάσεις, η οποία (απαγόρευση) σε κάθε περίπτωση θα ήταν αντίθετη σε υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις. Πέραν των ανωτέρω, οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, που συνάπτονται από δημόσια νομικά πρόσωπα, ρυθμίζονται αποκλειστικά από τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 21 του           ν. 3775/2009, με τις οποίες, κατά τα λοιπά, γίνεται παραπομπή στις περί δημοσίων συμβάσεων διατάξεις. Υπό την τυχόν αντίθετη εκδοχή, έστω και καθ’ υπέρβαση των υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεων, ο νομοθέτης δεν θα αγνοούσε, ως προς την κατάρτιση τέτοιας μορφής συμβάσεων από δημόσια νομικά πρόσωπα, τις διατάξεις του βασικού νόμου για τη χρηματοδοτική μίσθωση, ήτοι το ν. 1665/1986, στον οποίο κατά τα λοιπά θα παρέπεμπε. Τέλος, ως προς την καταλληλότητα, την χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική ικανότητα των συμμετεχόντων σε δημόσιους διαγωνισμούς οικονομικών φορέων προνοούν οι διατάξεις των άρθρων 73 επ. του ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων και συναφώς η εκδοθείσα σχετικώς οικεία διακήρυξη, με αποτέλεσμα ο αποκλεισμός φορέα με μοναδικό λόγο ότι δεν εντάσσεται στους φορείς του άρθρου 2 του ν. 1665/1986, να συνιστά υπέρμετρο περιορισμό της οικονομικής ελευθερίας και θέσπιση αδικαιολόγητων διακρίσεων.

Αναθεωρεί την 337/2018 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ανακαλεί τη 244/2017 πράξη του Στ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

 


ΔΕΑΦ Β 1087176/2015

Φορολογική μεταχείριση των μισθωμάτων που καταβάλλονται σε εταιρείες του ν.1665/1986 στα πλαίσια σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου που συνήφθη πριν την 1.1.2014, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου μέχρι και την 31.12.2018.(ΑΔΑ:ΓΔΑΦ Β 1087176 ΔΞ 2015)


ΕλΣυν.Τμ.7/4/2011

Χρηματοδοτική μίσθωση :..ζητείται η ανάκληση της 229/2010 πράξης του Τμήματος αυτού..Με δεδομένα αυτά το Τμήμα κρίνει ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος να αποστεί από όσα δέχθηκε με την προσβαλλόμενη με την αίτηση ανάκλησης πράξη του. Περαιτέρω δε, κρίνει ότι κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την κρινόμενη αίτηση, οι ανωτέρω πλημμέλειες στη διαδικασία ανάθεσης της άνω συμβάσεως, οφείλονται σε συγγνωστή πλάνη των αρμοδίων οργάνων του Δήμου ... που δεν ενήργησαν με σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων περί προμηθειών, καθόσον το μεν, όπως προκύπτει και από τις 7/2009 και 2/2011 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τη μακροχρόνια και σταθερή πρακτική των Ο.Τ.Α., στους διαγωνισμούς που αφορούσαν τη χρηματοδοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων, καλούνταν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α΄) «Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης», που προβλέπουν ότι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορούν να συνάπτουν ως εκμισθωτές μόνο οι ανώνυμες εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και τα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, αποκλειστικά εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης και αντίστοιχα πιστωτικά ιδρύματα, το δε κατά τη θέσπιση του κριτηρίου τεχνικής ικανότητας που αφορούσε την ύπαρξη συνεργείου επισκευών στο Νομό .. είχαν την πεποίθηση ότι ενεργούσαν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του π.δ. 60/2007, που αφορά στην απόδειξη της ικανότητας παροχής υπηρεσιών από τους υποψήφιους προμηθευτές και απαριθμεί ενδεικτικά τα κριτήρια αξιολόγησης της ικανότητάς τους αυτής (τεχνογνωσία, αποτελεσματικότητα, πείρα και αξιοπιστία) και, τέλος, η συνέχιση του διαγωνισμού το έτος 2009 (παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση της κατατεθείσας προσφοράς και εισήγηση για κατακύρωση) διενεργήθηκε από τη συγκροτηθείσα Επιτροπή προμηθειών για το έτος αυτό, θεωρώντας καλόπιστα ότι εφόσον κατά το χρόνο αυτό δεν υφίστατο η προηγούμενη Επιτροπή, η θητεία της οποίας είχε λήξει, μόνη αρμόδια για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του διαγωνισμού ήταν η υφιστάμενη εκείνη.Επομένως, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ανακληθεί η 229/2010 πράξη,


ΕλΣυν.Κλ.ΣΤ'/84/2017

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ:Με τα δεδομένα αυτά, με το υπό έλεγχο σχέδιο σύμβασης επέρχεται μετατροπή της αρχικής 48417/16.7.2014 σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης σε σύμβαση υπομίσθωσης. Επομένως αυτό αφορά, παρά την αφαίρεση των ανωτέρω αναφερόμενων όρων, σε μια εντελώς νέα συμβατική σχέση, η οποία αφενός εξέρχεται της αρχικής διαγωνιστικής διαδικασίας, της σχετικής διακήρυξης και της προσφοράς που αξιολογήθηκε στο πλαίσιο αυτής και αφετέρου αποδυναμώνει τη θέση του Δήμου με τη μεταβολή της οικονομική ισορροπίας της σύμβασης υπέρ της αντισυμβαλλόμενης αυτού εταιρείας.(..)Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου τροποποίησης της 48417/16.7.2014 σύμβασης μεταξύ του Δήμου …. και της εταιρείας «...».(Ανακλήθηκε με την 1390/2017 πράξη του VI' Τμήματος του ΕΣ.)