ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/2649/2020

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4700/2020

Ανάθεση του έργου σίτισης φοιτητών:Με τα ανωτέρω δεδομένα και σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη, το Δικαστήριο κρίνει ότι είναι αβάσιμος ο προβαλλόμενος λόγος και οι συναφείς ισχυρισμοί. Από την περιγραφή και την ανάλυση των στοιχείων που αξιολογούνται και του τρόπου βαθμολόγησης του κριτηρίου προκύπτει ότι αναφέρεται σαφώς και αποκλειστικά σε στοιχεία προσδιοριστικά της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του «συμμετέχοντος» (προσφέροντος) οικονομικού φορέα, δεν υπεισέρχεται σε αξιολόγηση οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς του για τη ζητούμενη σύμβαση, δεν σχετίζεται με το συγκεκριμένο αντικείμενό της, διαφοροποιείται δε από το αντίστοιχο κριτήριο τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας κατά το μέρος που το τελευταίο εκτείνεται σε βάθος παρελθόντος χρόνου έως τρία έτη, ενώ ως κριτήριο ανάθεσης ανάγεται σε βάθος εικοσαετίας. Ειδικότερα, με το συγκεκριμένο κριτήριο δε ζητείται από τους υποψήφιους αναδόχους να αναπτύξουν τεχνικά στοιχεία και ποιοτικά χαρακτηριστικά των προσφορών τους, ούτε αναδεικνύονται προς αξιολόγηση πτυχές του ουσιαστικού περιεχομένου και της ποιότητας εκάστης από τις ενδεχομένως υποβαλλόμενες προσφορές προς κάλυψη των αναγκών της συγκεκριμένης υπό ανάθεση σύμβασης. Αντίθετα, το εν λόγω κριτήριο εξαντλείται στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσφερόντων με αναφορά αποκλειστικά στις προσκομιζόμενες από αυτούς προηγούμενες συμβάσεις που τους ανατέθηκαν και εκτέλεσαν και τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης που έλαβαν κατά το παρελθόν. Αντίστοιχα, το ήδη προσφεύγον, κατ’ εφαρμογή του κριτηρίου, δεν εισέρχεται στο περιεχόμενο των υποβαλλόμενων προσφορών ως προς την εκτέλεση της ζητούμενης σύμβασης, όπως το αντικείμενό της προσδιορίζεται στη διακήρυξη, αλλά επαφίεται στην κρίση αναθετουσών αρχών που επέλεξαν τον προσφέροντα ως ανάδοχο κατά το παρελθόν ως προς την ποιότητα της συνεργασίας που επιτεύχθηκε, όπως προκύπτει από τις ζητούμενες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, για τις υπηρεσίες σίτισης που τους παρασχέθηκαν προφανώς σε αναφορά προς το αντικείμενο που διέγραφαν τα οικεία συμβατικά κείμενα και όχι η κρίσιμη εν προκειμένω διακήρυξη. Επομένως, παρότι στοιχεία που άπτονται της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας των προσφερόντων δεν αποκλείεται κατ’ αρχήν και υπό προϋποθέσεις να συνεκτιμώνται ως κριτήρια ανάθεσης, το επίδικο κριτήριο, όπως έχει διατυπωθεί δεν σχετίζεται διόλου με το υπό ανάθεση αντικείμενο και δεν προσιδιάζει στην αξιολόγηση προσφοράς συνδεόμενης με τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής. Κατ’ επέκταση, δεν συντελεί στον εντοπισμό της προσφοράς που παρουσιάζει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής για την αναθέτουσα αρχή, στην οποία το συγκεκριμένο κριτήριο, μη νομίμως, προσδίδει απεριόριστη ελευθερία επιλογής. Μάλιστα, επιπροσθέτως, δημιουργεί πλεονέκτημα υπέρ των επί μακρότατο χρονικό διάστημα δραστηριοποιούμενων, οι οποίοι είναι μεν άξιοι επαίνων, όμως, το πλεονέκτημα δεν δικαιολογείται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος έναντι οικονομικών φορέων που ανταποκρίνονται στο απαιτούμενο για την τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα χρονικό διάστημα. Από την άποψη δε αυτή προκαλεί αδικαιολόγητο περιορισμό του ανταγωνισμού των δυνητικών προσφερόντων οικονομικών φορέων. Ούτε μπορεί βασίμως να υποστηριχθεί ότι το κριτήριο τίθεται στο πλαίσιο της δυνατότητας εκτίμησης της εμπειρίας ως κριτηρίου ανάθεσης, κατά το άρθρο 86 παρ. 2 περ. β του ν. 4412/2016, διότι η εμπειρία σε αυτή την περίπτωση εξετάζεται σε αναφορά προς το προσωπικό που πρόκειται να εκτελέσει τη σύμβαση, ενώ, το ανωτέρω κριτήριο, όπως ευθέως προκύπτει από το αναλυτικό περιεχόμενό του, δεν αναφέρεται στο προσωπικό του προσφέροντος οικονομικού φορέα, αλλά στις συμβάσεις που έχει εκτελέσει και στις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης που έχει λάβει ο ίδιος, δηλαδή στην εμπειρία του οικονομικού φορέα, στοιχείο που ελέγχεται αποκλειστικά στο πλαίσιο της ποιοτικής επιλογής (άρθρο 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και σκ. 9 ανωτέρω). Επομένως, ορθά έκρινε το Κλιμάκιο με την προσβαλλόμενη πράξη του ότι μη νομίμως τέθηκε τα ανωτέρω κριτήριο ανάθεσης. Εξάλλου, ακόμα και με βάση τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς ανάκλησης, δεν επιτρέπεται να συναχθεί διαφορετική διαπίστωση ως προς το περιεχόμενο του κρίσιμου κριτηρίου 2 της ομάδας β΄ των κριτηρίων ανάθεσης, διότι επιβεβαιώνεται ότι κατ’ εφαρμογή των όρων της διακήρυξης κατά το πρώτο στάδιο (ποιοτικής επιλογής των προσφερόντων) τα ανωτέρω στοιχεία εξετάζονται στο πλαίσιο της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 2.2.6 και κατά το δεύτερο στάδιο (αξιολόγησης της προσφοράς, προφανώς εκ παραδρομής το δικόγραφο αναφέρεται εκ νέου σε στάδιο αξιολόγησης της καταλληλότητας) τα ίδια στοιχεία του όρου 2.2.6. εξειδικεύονται και βαθμολογούνται για την ανάθεση. Δεν ανακαλεί την 398/2020 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕλΣυν.Τμ.6/473/2011

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:Με τα δεδομένα αυτά το Κλιμάκιο, με την προσβαλλομένη πράξη του, έκρινε ότι : α) η τεχνική αξιολόγηση της συμπράξεως «… κ.λπ.» στο 1ο κριτήριο και στο 1ο υποκριτήριο του 2ου κριτηρίου παρίσταται αόριστη καθόσον δεν εξειδικεύονται τα σημεία υστέρησης, η δε διατύπωση είναι συμπερασματική και απλώς αποτυπώνει, χωρίς να αιτιολογεί, τη μικρότερη βαθμολογία έναντι των λοιπών συμπράξεων, β) σε ορισμένους από τους υποψηφίους, οι οποίοι έλαβαν την ίδια βαθμολογία, η αιτιολόγηση περιορίζεται στην αναφορά μόνον των αρνητικών σημείων των προσφορών τους χωρίς αξιολόγηση του κριτηρίου καθ’ εαυτού, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει ότι η βαθμολογία που έλαβαν υπήρξε αποτέλεσμα συγκρίσεως κατ’ ενιαίο και ισότιμο μέτρο.(..)γ) η τεχνική αξιολόγηση της συμπράξεως «…. κ.λπ» παρίσταται πλημμελής καθόσον «η εμπειρία του συντονιστή» δεν αποτελούσε κριτήριο της διακηρύξεως ή εσωτερικό αξιολογικό στοιχείο για τη βαθμολόγηση του 2ου υποκριτηρίου του 2ου κριτηρίου, ενώ περαιτέρω η αξιολόγηση παρίσταται αόριση διότι δεν προσδιορίζεται η βάση της αποτιμήσεως της εμπειρίας του συντονιστήδηλαδή εάν αυτή εκτιμήθηκε σε σχέση με την άσκηση ομοειδών καθηκόντων βάσει της αποδοτικότητάς του, η βάσει της εμπειρίας που προκύπτει από την εκπόνηση συναφών μελετών.(..)Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω η κρινόμενη αίτηση ανακλήσεως πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της ως αβάσιμη και να διαταχθεί η κατάπτωση του κατατεθέντος παραβόλου.


ΕΣ/ΤΜ.ΜΕΙΖ-ΕΠΤ.ΣΥΝΘ/1647/2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ...αναθεώρηση της 511/2020 απόφασης του VI Τμήματος, Με αυτά τα δεδομένα και σύμφωνα με την κρατήσασα ως άνω γνώμη το Δικαστήριο κρίνει ότι ορθώς καταρχήν έγινε δεκτό από το VI Τμήμα ότι το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών των υποψήφιων εταιρειών δεν έχει αιτιολογηθεί νομίμως (σκέψη 6), αφού σε αυτό παρατίθεται μόνο πίνακας βαθμολόγησης ανά προβλεπόμενο από τη διακήρυξη κριτήριο, χωρίς οποιαδήποτε λεκτική αξιολόγηση της προσφοράς. Συναφώς, την απαίτηση για λεκτική διατύπωση της σχετικής κρίσης ανά κριτήριο δεν αναπληρώνει, όπως αβασίμως προβάλλεται, η αναφορά της Επιτροπής Διαγωνισμού στο οικείο Πρακτικό ότι η τεχνική προσφορά της εναπομείνασας συμμετέχουσας καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθώς η γενική αυτή αναφορά δεν αρκεί για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατά τα ανωτέρω γενόμενα δεκτά αιτιολόγηση της βαθμολόγησης κάθε κριτηρίου. Εντούτοις, στην προκειμένη περίπτωση το Δικαστήριο εκτιμά ότι με το προσκομισθέν από 19.6.2020 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού αιτιολογείται επαρκώς η βαθμολογία εκάστου κριτηρίου που τέθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της αιτούσας. Όμως, το ανωτέρω έγγραφο δεν έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού ως συλλογικό όργανο, αλλά μόνο από τον Πρόεδρο αυτής και δεν έχει νομίμως εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του Δήμου. Για το λόγο αυτό, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να αναβάλει τη λήψη οριστικής απόφασης, ώστε να προσκομισθεί αιτιολόγηση της βαθμολογίας που τέθηκε κατά την τεχνική αξιολόγηση διατυπωμένη από την Επιτροπή Διαγωνισμού και εγκεκριμένη από το αρμόδιο όργανο του Δήμου. Ακολούθως, μετά την τήρηση των ανωτέρω, πρέπει να οριστεί αρμοδίως νέα δικάσιμος για τη συζήτηση της υπόθεσης.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/641/2019

Ενεργειακή αναβάθμιση συτημάτων ηλεκτροφωτισμού..Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν, το Κλιμάκιο άγεται στην κρίση ότι κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 86 παρ. 11 ν.4412/2016 και της ομοίου περιεχομένου πρόβλεψης της οικείας διακήρυξης, κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της μοναδικής εναπομείνασας συμμετέχουσας η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού περιορίσθηκε στη βαθμολόγηση αυτής ανά κριτήριο ανάθεσης, χωρίς να αιτιολογήσει τη βαθμολογία που προσέδωσε για κάθε κριτήριο. Η λεκτική διατύπωση της κρίσης της αρμόδιας επιτροπής προβλέπεται ρητά από τη διάταξη της παρ. 11 άρθρο 86 του εφαρμοστέου πλέον στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ν. 4412/2016 ως απαραίτητο στοιχείο – πέραν της βαθμολογίας – για τη νομιμότητα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, καθώς, όπως προεκτέθηκε, μέσω της παράθεσης των στοιχείων που εκτίμησε η οικεία επιτροπή για τη βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου ανάθεσης, τεκμηριώνεται η σχετική κρίση της και καθίσταται εφικτός ο έλεγχος αυτής από το Δικαστήριο. Εξάλλου, του νόμου μη διακρίνοντος, η ως άνω απαίτηση για ειδική λεκτική αιτιολόγηση της βαθμολόγησης κάθε κριτηρίου κάθε υποβληθείσας προσφοράς, συντρέχει και στις περιπτώσεις υποβολής μιας και μόνο τεχνικής προσφοράς ή βαθμολόγησης με βαθμό 100, διότι και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να καθίσταται επαληθεύσιμο το ότι τα επιμέρους κριτήρια καλύπτουν τις απαιτήσεις που τίθενται από τη διακήρυξη, χωρίς να παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα σχετικώς προβλεφθέντα σε αυτή. Εν προκειμένω, όπως ιστορήθηκε, μετά την παράθεση στη διακήρυξη των κριτηρίων, βάσει των οποίων διαπιστώνεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αναγράφονται τα επιμέρους χαρακτηριστικά ανά κριτήριο ανάθεσης που συνεκτιμά η επιτροπή προκειμένου να προβεί στη βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου στο πλαίσιο αξιολόγησης κάθε υποβληθείσας τεχνικής προσφοράς. Εκ της παντελούς, ωστόσο, έλλειψης αιτιολόγησης της βαθμολογίας που προσέδωσε η επιτροπή, ήτοι εκ της παράλειψης αναφοράς των στοιχείων εκείνων της τεχνικής προσφοράς, τα οποία αξιολόγησε η επιτροπή σε σχέση με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη επιμέρους χαρακτηριστικά, η δοθείσα βαθμολογία παρίσταται αυθαίρετη. Τούτου παρέπεται ότι η αξιολόγηση της προσφοράς χώρησε πλημμελώς, ως ουσιώδης δε η εν λόγω πλημμέλεια, καθώς δεν επιτρέπει τον έλεγχο της σχετικής κρίσης, επιφέρει την ακυρότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας και, συνακόλουθα, κωλύει την υπογραφή του υποβληθέντος με το .... έγγραφο της Αναπληρώτριας Διευθύντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ... σχεδίου σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ...», καθώς επίσης των επισυναπτόμενων σε αυτή ως Παραρτήματα Ι και ΙΙ σχεδίων σύμβασης μεσεγγύησης και σύμβασης ενεχυράσεως απαιτήσεων μεταξύ του Δήμου ... και της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ....».


ΣΤΕ/ΕΑ/98/2011

Προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικών εξετάσεων...Επειδή, η αιτούσα με την προδικαστική προσφυγή της είχε προβάλει και επαναλαμβάνει με την κρινόμενη αίτηση ότι το κριτήριο τη προηγούμενης εμπειρίας στη διάθεση παρομοίων αντιδραστηρίων σε άλλα Νοσοκομεία, δεν συνιστά «κριτήριο αναθέσεως», κατά την έννοια τού άρθρου 51 τού πδ 60/2007, αλλά «κριτήριο ποιοτικής επιλογής», κατά την έννοια τού άρθρου 46 τού αυτού πδ και, επομένως, κατά παράβαση τών εν λόγω διατάξεων έχει περιληφθεί στα κριτήρια βαθμολογίας τής τεχνικής προσφοράς τών διαγωνιζομένων. Και αυτός ο προβαλλόμενος λόγος πιθανολογείται σοβαρά ως βάσιμος. Τούτο δε διότι το κριτήριο αυτό, το οποίο στην επίμαχη διακήρυξη έχει τεθεί ως αυτοτελές κριτήριο βαθμολόγησης (στοιχείο 3 της ομάδας Β των κριτηρίων βαθμολόγησης) και όχι ως στοιχείο εξειδίκευσης ή απόδειξης άλλου βαθμολογητέου κριτηρίου, καθ’ ο μέρος ανάγεται σε αξιολόγηση ποσοτικών απλώς δεδομένων, που αφορούν αποκλειστικά τον αριθμό τών προηγουμένων παραδόσεων παρομοίων αγαθών, και μάλιστα αποκλειστικά σε νοσοκομεία, χωρίς άλλες διευκρινίσεις σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες παραδόσεις, δεν παρέχει ενδείξεις που να επιτρέπουν να διατυπωθεί η κρίση περί της πλέον συμφέρουσας οικονομικώς προσφοράς και, συνεπώς, δεν αποτελεί πρόσφορο κριτήριο αναθέσεως της συμβάσεως, παρά μόνον κριτήριο ποιοτικής επιλογής, δηλαδή κριτήριο που αφορά την καταλληλότητα των συμμετεχόντων στοστον διαγωνισμό να εκτελέσουν τη σύμβαση ... Πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και κατά το μέρος αυτό.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/334/2020

Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών σίτισης...Με δεδομένα όσα προεκτέθηκαν και σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν, το Κλιμάκιο διαπιστώνει τα ακόλουθα:Η απάλειψη της επί ποινή αποκλεισμού απαίτησης της διακήρυξης ότι ο κιμάς πρέπει να παρασκευάζεται αποκλειστικά εντός του μαγειρείου συνιστά ουσιώδη τροποποίηση όρων της διακήρυξης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να επιτραπεί η συμμετοχή στο διαγωνισμό οικονομικών φορέων, πέραν εκείνων που ήταν σε θέση να υποβάλουν προσφορά με βάση τους αρχικούς όρους, όπως, άλλωστε τούτο καταδεικνύεται από τα αναφερόμενα στο αίτημα διευκρινίσεων της εν τέλει αναδειχθείσας ως αναδόχου εταιρείας, καθώς και από το γεγονός ότι η ίδια συμμετείχε στον διαγωνισμό κατόπιν της εν λόγω τροποποίησης της διακήρυξης. Συνεπώς, για τη νόμιμη εφαρμογή αυτής της μεταβολής σε ουσιώδη όρο της διακήρυξης ήταν αναγκαία η τήρηση των προβλεπόμενων στο νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας (βλ. σκ. 6.Γ. και άρθρα 63, 65, 66 και 377 περ. 79 και 377 παρ. 12 του ν. 4412/2016).  Κατά τούτο, η απλή ανάρτηση της απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η μεταβολή στον ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, με τη μορφή διευκρίνισης, δεν αποτελεί επαρκή τρόπο δημοσιότητας, ούτε ποσοτικώς (αφού παραλείπονται οι απαιτούμενες δημοσιεύσεις σε ΚΗΜΔΗΣ, Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικό τύπο) ούτε ποιοτικώς (αφού δεν διευρύνει τον κύκλο των δυνητικών παρόχων, σε σχέση με όσους είχαν λάβει γνώση της αρχικής προδιαγραφής), όπως, άλλωστε, δύναται να συναχθεί, εν προκειμένω, και από τη συμμετοχή μόνον ενός υποψηφίου οικονομικού φορέα (ΕλΣ VI Tμ. 526/2020). Κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 86 παρ. 11 και 13 του ν.4412/2016, το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού περί αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς της μοναδικής συμμετέχουσας εταιρείας δεν φέρει νόμιμη αιτιολογία. Ειδικότερα, σε αυτό παρατίθεται μόνο πίνακας βαθμολόγησης ανά προβλεπόμενο από τη διακήρυξη κριτήριο, χωρίς οποιαδήποτε λεκτική αξιολόγηση της προσφοράς, μολονότι, όπως προεκτέθηκε (σκ. 5), του νόμου μη διακρίνοντος, και στην περίπτωση υποβολής μοναδικής προσφοράς ή βαθμολόγησης επιμέρους κριτηρίου ανάθεσης με βαθμό 100, πρέπει να καθίσταται επαληθεύσιμο ότι η υποβληθείσα προσφορά καλύπτει, όσον αφορά στα επιμέρους κριτήρια, τις απαιτήσεις που τίθενται από τη διακήρυξη (ΕλΣ Ζ΄ Κλιμ. 69/2020, 838/2019 κ.α.).Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω διαπιστωθεισών πλημμελειών, τις οποίες το Κλιμάκιο κρίνει ως ουσιώδεις, κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Πανεπιστημίου ... και της εταιρείας «...» για το αντικείμενο «Παροχή υπηρεσιών σίτισης των δικαιούχων φοιτητών στις πόλεις ... και ...».


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/301/2019

Εκπόνηση μελέτης:..Με τα δεδομένα αυτά, η δαπάνη είναι νόμιμη, καθώς, ενόψει της διαφορετικής λεκτικής διατύπωσης της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων στο δεύτερο υποκριτήριο του πρώτου κριτηρίου και στο τρίτο υποκριτήριο του δεύτερου κριτηρίου, αιτιολογείται η διαφορετική βαθμολογία τους στο πρώτο και στο δεύτερο κριτήριο, αντίστοιχα, όσον αφορά δε στο εύρος της διαφοράς των εν λόγω βαθμολογιών, τούτο αποτελεί τεχνική κρίση, που δεν ελέγχεται από το Κλιμάκιο. Περαιτέρω, ενόψει της πανομοιότυπης λεκτικής διατύπωσης της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων και στα τρία υποκριτήρια του τρίτου κριτηρίου, δεν αιτιολογείται μεν η διαφορετική βαθμολογία στο τρίτο κριτήριο, όμως η πλημμέλεια αυτή δεν απέβη τελικά ουσιώδης, καθώς, ακόμα και αν είχαν λάβει την ίδια βαθμολογία στο τρίτο κριτήριο, όπως έπρεπε, και πάλι η συνολική βαθμολογία της εταιρείας «...» θα ήταν μεγαλύτερη από αυτήν της εταιρείας «...», ενόψει των βαθμολογιών των τεχνικών προσφορών τους στα δύο πρώτα κριτήρια και των οικονομικών προσφορών τους.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.


ΣΤΕ ΕΑ 1273/2010

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:..η Επιτροπή Διαγωνισμού,...αξιολόγησε και βαθμολόγησε τις τεχνικές προσφορές όλων των υποψηφίων ανά κριτήριο U1 και U2, εντός δε του κριτηρίου U2, ανά υποκριτήριο αυτού U2A και U2B, η αξιολόγηση δε και η βαθμολόγηση έγιναν βάσει του βαθμού ανταποκρίσεως ή αποκλίσεως των προσφορών σε σχέση προς τα στοιχεία αξιολογήσεως, που τίθενται από το νόμο και τη Διακήρυξη, για κάθε ένα από τα ανωτέρω κριτήρια και υποκριτήρια. Εξ άλλου, από το άρθρο 7 παράγραφοι 6 και 8 του ν. 3316/2005 και το άρθρο 22.1.1. της Διακηρύξεως (βλ. ανωτέρω 6η σκέψη), προκύπτει ότι τα στοιχεία αξιολογήσεως σε κάθε κριτήριο και υποκριτήριο της τεχνικής προσφοράς διαφέρουν κατά τη φύση και τον αριθμό τους, ενώ διαφορετικός είναι και ο συντελεστής βαρύτητας κάθε κριτηρίου στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της προσφοράς (35% το κριτήριο U1, 40% το κριτήριο U2), ομοίως δε, διαφορετικός είναι και ο συντελεστής βαρύτητας κάθε υποκριτηρίου στη διαμόρφωση της βαθμολογίας του κριτηρίου U2 (40% το υποκριτήριο U2A, 60% το υποκριτήριο U2B).Εν όψει των ανωτέρω ρυθμίσεων του νόμου και της Διακηρύξεως, ζήτημα παραβάσεως του ίσου μέτρου κρίσεως, λόγω διαφορετικής βαθμολογήσεως τεχνικών προσφορών που αξιολογούνται με τον ίδιο λεκτικό χαρακτηρισμό, δύναται να ανακύψει, κατ’ αρχήν, μόνον στη περίπτωση κατά την οποία, στα πλαίσια αξιολογήσεως του ίδιου κριτηρίου ή υποκριτηρίου, τεχνικές προσφορές, οι οποίες αξιολογούνται με τον ίδιο λεκτικό χαρακτηρισμό, συνοδευόμενο από την ίδια ακριβώς λεκτική αιτιολόγηση, βαθμολογούνται, εν τούτοις, με διαφορετικό βαθμό (πρβλ. Ε.Α. 71/2009, σκ. 8). Επομένως, δεν πιθανολογείται σοβαρά ως βάσιμος ο λόγος, με τον οποίο η αιτούσα προβάλλει παράβαση του ίσου μέτρου κρίσεως εκ μόνου του γεγονότος ότι η Επιτροπή Διαγωνισμού, στα πλαίσια αξιολογήσεως του κριτηρίου U1 και του υποκριτηρίου U2A, όσες προσφορές χαρακτήρισε λεκτικά ως «πάρα πολύ καλές», τις βαθμολόγησε με το βαθμό 75, ενώ, αντιθέτως, στα πλαίσια αξιολογήσεως του υποκριτηρίου U2Β, την τεχνική προσφορά της παρεμβαίνουσας, μολονότι την χαρακτήρισε λεκτικά «πάρα πολύ καλή», εν τούτοις, τη βαθμολόγησε με τον βαθμό 85. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να απορριφθεί η υπό κρίση αίτηση και να γίνει δεκτή η παρέμβαση.


ΕλΣυν.Τμ.6/2509/2009

Προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές:..ζητείται η ανάκληση της 103/2009 πράξης του Στ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο δεν έσφαλε στην κρίση του, δεχόμενο ότι ανεπιτρέπτως χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο αυτό ως κριτήριο για την ανάθεση της ελεγχόμενης προμήθειας (τεχνική αξιολόγηση της προσφοράς), καθόσον κατά νόμο αφορά αποκλειστικά στην εξακρίβωση της ικανότητας των υποψηφίων να εκτελέσουν την σύμβαση. Είναι δε αλυσιτελής ο ισχυρισμός του αιτούντος ότι το κριτήριο αυτό είναι απαραίτητο για την ασφάλεια της λειτουργίας του Νοσοκομείου, καθόσον η ανωτέρω κρίση του Κλιμακίου δεν απαγορεύει στο Νοσοκομείο να θέτει τον όρο αυτόν ως κριτήριο για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των υποψηφίων. Περαιτέρω, ο ισχυρισμός του αιτούντος ότι η πλημμέλεια δεν κατέστη ουσιώδης διότι κατά το στάδιο της αξιολόγησης οι προσφορές των λοιπών υποψηφίων είχαν ήδη απορριφθεί ως τεχνικά μη αποδεκτές, και συνεπώς δεν νοθεύτηκε ο ανταγωνισμός, είναι αβάσιμος για το λόγο ότι η ένταξη του ως άνω μη νόμιμου όρου στο άρθρο 13 της διακήρυξης λειτούργησε πιθανόν αποτρεπτικά στο να λάβουν μέρος κάποιες ενδιαφερόμενες εταιρίες, και, συνεπώς, στην περίπτωση αυτή νοθεύτηκε ο ανταγωνισμός.(..)Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, το Τμήμα κρίνει ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος ανάκλησης της 103/2009 πράξης του Στ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και συνεπώς, η αίτηση ανάκλησης, με την οποία υποστηρίζονται τα αντίθετα, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη.


ΕΣ/ΤΜ.ΜΕΙΖ.ΕΠΤ.ΣΥΝΘ/540/2020

Προμήθειες...ζητείται η αναθεώρηση της 1875/2019  απόφασης του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου...Με αυτά τα δεδομένα το Δικαστήριο κρίνει  ότι, όπως ορθώς έγινε δεκτό από το VI Τμήμα, το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών των υποψήφιων εταιρειών δεν έχει αιτιολογηθεί νομίμως (σκέψη 7), αφού σε αυτό παρατίθεται μόνο πίνακας βαθμολόγησης ανά προβλεπόμενο από τη διακήρυξη κριτήριο, χωρίς οποιαδήποτε λεκτική αξιολόγηση της προσφοράς. Συναφώς, την απαίτηση για λεκτική διατύπωση της σχετικής κρίσης ανά κριτήριο δεν αναπληρώνει, όπως αβασίμως προβάλλεται, η αναφορά της Επιτροπής Διαγωνισμού στο οικείο Πρακτικό ότι οι τεχνικές προσφορές των υποψήφιων εταιρειών καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αρ. 07ΤΥ/2018 μελέτης, καθώς η γενική αυτή αναφορά δεν αρκεί για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατά τα ανωτέρω γενόμενα δεκτά αιτιολόγηση της βαθμολόγησης κάθε κριτηρίου.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση αναθεώρησης πρέπει να απορριφθεί.​


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/185/2021

Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης...Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η προσφέρουσα εταιρεία «....» δεν προσκόμισε πλήρη δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών της, σύμφωνα με τα άρθρα 8 παρ. 1 του ν. 3310/2005 και 1 παρ. 2 και 3 του π.δ. 82/1996, καθώς δεν υπέβαλε δικαιολογητικά για την ονομαστικοποίηση των μετοχών της μόνης μέτοχου της, ήτοι της ανώνυμης εταιρείας «....». Ειδικότερα, δεν υπέβαλε πιστοποιητικό ότι η τελευταία ανώνυμη εταιρεία έχει ονομαστικές μετοχές ούτε βεβαίωση ότι οι μέτοχοι της τελευταίας είναι φυσικά πρόσωπα, προσωπικές εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή οποιαδήποτε άλλης μορφής νομικά πρόσωπα, πλην ανωνύμων εταιρειών. Το γεγονός δε ότι η διακήρυξη του διαγωνισμού (άρθρα 2.2.3.5 και 2.2.9.2 περ. Β.1.ε) δεν απαιτούσε ρητά την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης για τους μετόχους των προσφερόντων δεν ασκεί επιρροή, αφού η ανωτέρω υποχρέωση συνιστά ουσιώδη τυπική προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό που απορρέει ευθέως από το νόμο (βλ. σκέψη 4 ανωτέρω). Ενόψει αυτών, μη νομίμως κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στην προσφέρουσα εταιρεία, παρότι συνέτρεχε λόγος αποκλεισμού της, η πλημμέλεια δε αυτή, που σχετίζεται με την αρχή της διαφάνειας κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, παρίσταται ουσιώδης (βλ. τη νομολογία που αναφέρεται στη σκέψη 4 ανωτέρω).