Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1161/2023

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4727/2020

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του προσφεύγοντος Γενικού Νοσοκομείου … και της εταιρείας «… ΕΠΕ» για την «ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ …», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 637.360 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης και ΦΠΑ).(...)Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται, πλην άλλων, ότι ο προσφεύγων δύναται να παραιτηθεί από την ασκηθείσα προσφυγή του, υποβάλλοντας, πριν τη δημόσια συζήτηση της υπόθεσης, έγγραφη δήλωση παραίτησης (πρβλ. ΕλΣ Ολ. 552/2017). Στην περίπτωση δε που ο προσφεύγων είναι νοσοκομείο, ο Διοικητής του ως όργανο διοίκησης (ΔΠρΑθ 7979/2020) και νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, μπορεί πριν τη συζήτηση της προσφυγής ανάκλησης να υποβάλει δήλωση παραίτησης από το οικείο δικόγραφο, καταθέτοντας στη Γραμματεία έγγραφο που φέρει είτε την ιδιόχειρη υπογραφή του με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή είτε την, ισοδύναμη προς την ανωτέρω ιδιόχειρη, ηλεκτρονική υπογραφή του  ιδίου με την ενσωματωμένη σε αυτήν εγκεκριμένη χρονοσφραγίδα, χωρίς να απαιτείται η αντίστοιχη επικύρωση. Τούτο διότι η υπογραφή αυτή συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα και είναι ικανή να καθορίσει ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητά του. Ως εκ τούτου, η έγγραφη δήλωση παραίτησης του νομίμου εκπροσώπου που φέρει τις διατυπώσεις αυτές επιφέρει τις ίδιες έννομες συνέπειες με εκείνες που επάγεται η έγγραφη παραίτηση που φέρει ιδιόχειρη υπογραφή, δηλαδή έχει ως συνέπεια την κατάργηση της ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανοιγείσας διαδικασίας (πρβλ. ΕλΣυν  Έβδομο Τμήμα 1059/2021, 729, 2117/2022, πρβλ. ΕλΣυν VI Τμ. 1244/2020, 1342/2018, 6057, 6058/2015).Στην προκειμένη περίπτωση, πριν την ορισθείσα στην αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας ημερομηνία συζήτησης της υπό κρίση προσφυγής, το προσφεύγον νοσοκομείο, με την από 17.7.2023 έγγραφη δήλωση της Διοικητού του …, ως νόμιμης εκπροσώπου του, καθόσον διαθέτει εκ του νόμου την εξουσία εκπροσώπησης του συγκεκριμένου νομικού προσώπου, παραιτήθηκε από το δικόγραφο της ένδικης προσφυγής. Η έγγραφη αυτή δήλωση φέρει την ηλεκτρονική υπογραφή της εν λόγω Διοικητού, καθώς και χρονοσφραγίδα με ημερομηνία (17/7/2023) και ώρα (14:15). Συνεπώς, είναι έγκυρη, γίνεται αποδεκτή από το Τμήμα και επιφέρει τις συνέπειες που προβλέπονται στο άρθρο 306 της Δικονομίας.Κατόπιν τούτων και σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στη σκέψη 5 της παρούσας, η διαδικασία που ανοίχθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου με την άσκηση της ένδικης προσφυγής πρέπει να καταργηθεί.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΣτΕ/58/2008(ΕΑ)

Επιτρέπεται, κατ` αρχήν, ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει με τηλεομοιοτυπία την κατά το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2522/1997 προσφυγή, πρέπει, όμως, να καταθέσει στην αναθέτουσα αρχή, μέσα σε πέντε ημέρες από τη λήξη της πενθήμερης προθεσμίας για την άσκηση της προσφυγής, έγγραφο με το ίδιο περιεχόμενο και με ιδιόχειρη υπογραφή. Η αιτούσα, η οποία έφερε το σχετικό βάρος αποδείξεως, δεν απέδειξε ότι κατέθεσε το πρωτότυπο της προδικαστικής της προσφυγής.


ΑΕΠΠ/104/2020

Προμήθεια ειδών τροφίμων...Επειδή, ακόμη και με την Απόφαση Π1/2390/21-10-2013 (ΔΕΚ Α’ 120/2013) και δη το άρθρο 12 (παρ. 1), που είχε εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση καταργηθέντων ήδη με το άρθρο 377 του Ν. 4412/2016 άρθρων του Ν. 4155/2013, αναφερόταν ότι «Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις - προσφυγές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου, pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου….». Επειδή, η κρινόμενη προσφυγή, υποβλήθηκε με (ψηφιοποιημένη) ιδιόχειρη υπογραφή του φερόμενου ως νομίμου εκπροσώπου κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Επειδή, επομένως, η υπό κρίση προσφυγή δεν φέρει τη νόμιμη υπογραφή κατά τα ως άνω αναφερθέντα και ασκείται απαραδέκτως


ΕΣ/ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ/1020/2022

Σχεδίο προγραμματικής σύμβασης, που αφορά στη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής του προσφεύγοντος φορέα, για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση απαραίτητων υλικών για τη στεγανοποίηση του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Άνω Λιοσίων», (...)επιδιώκεται η αναθεώρηση της 1664/2021 απόφασης του Εβδόμου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.(...)Στην προκειμένη υπόθεση, μετά τη συζήτηση της κρινόμενης προσφυγής αναθεώρησης (15.4.2022) και εντός της χορηγηθείσας στους διαδίκους προθεσμίας για υποβολή υπομνημάτων, υποβλήθηκε (9.5.2022) στη Γραμματεία του Δικαστηρίου η από 9.5.2022 έγγραφη δήλωση παραίτησης, την οποία υπογράφει ο πληρεξούσιος δικηγόρος του προσφεύγοντος φορέα, έχοντας ειδική προς τούτο πληρεξουσιότητα (βλ. πρακτικό της 66ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Φ.), και η οποία γνωστοποιήθηκε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στον δικαστικό πληρεξούσιο του Ελληνικού Δημοσίου (βλ. σχετική από 9.5.2022 δήλωση περιέλευσης εγγράφου της Επιτρόπου στην Υπηρεσία Επιτρόπου «Γραμματεία»). Με το έγγραφο αυτό δηλώνεται ότι ο προσφεύγων φορέας παραιτείται από το δικόγραφο της ένδικης προσφυγής αναθεώρησης, «προκειμένου να συνταχθεί εκ νέου οικονομικοτεχνική μελέτη, που θα ανταποκρίνεται στο σημερινό κόστος υλοποίησης των επισκευαστικών έργων και προμήθειας υλικών για το ΟΚΑΛ [Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων] κατόπιν των ανατιμήσεων», βάσει δε της νέας αυτής μελέτης να προχωρήσει στη σύναψη νέας προγραμματικής σύμβασης».   Για τους λόγους αυτούςΚηρύσσει καταργημένη τη δίκη. ΚαιΔιατάσσει την απόδοση του κατατεθέντος παραβόλου στο προσφεύγον νομικό πρόσωπο. 


ΝΣΚ/306/2013

Δεν αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου για να θεωρηθεί ελαττωματική η δήλωση παραίτησης της υπαλλήλου Ε.Δ., λόγω πλάνης, υπό τα εκτιθέμενα πραγματικά περιστατικά

ΣτΕ/ΕΑ/43/2004

Eίναι μεν κατ αρχήν επιτρεπτή, υπό τις τασσόμενες στο ως άνω άρθρο 14 του ν. 2672/1998 προϋποθέσεις, η υποβολή της κατ άρθρο 3 παρ. 2 ν. 2522/1997 προσφυγής, η οποία δεν εμπίπτει στις ως άνω εξαιρέσεις της παρ. 6 εδαφ. γ του ιδίου άρθρου, δια τηλεομοιοτυπίας (πρβλ. Ε.Α. 442/2002), πλην όμως απαιτείται επιπροσθέτως, ενόψει της ανωτέρω διατάξεως του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, η κατάθεση στην υπηρεσία, εντός πέντε ήμερων από τη λήξη της πενθήμερης προθεσμίας προς άσκηση αυτής, εγγράφου, με το αυτό περιεχόμενο και με ιδιόχειρη υπογραφή.


ΣτΕ/43/2004

Eίναι μεν κατ αρχήν επιτρεπτή, υπό τις τασσόμενες στο ως άνω άρθρο 14 του ν. 2672/1998 προϋποθέσεις, η υποβολή της κατ άρθρο 3 παρ. 2 ν. 2522/1997 προσφυγής, η οποία δεν εμπίπτει στις ως άνω εξαιρέσεις της παρ. 6 εδαφ. γ του ιδίου άρθρου, δια τηλεομοιοτυπίας (πρβλ. Ε.Α. 442/2002), πλην όμως απαιτείται επιπροσθέτως, ενόψει της ανωτέρω διατάξεως του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, η κατάθεση στην υπηρεσία, εντός πέντε ήμερων από τη λήξη της πενθήμερης προθεσμίας προς άσκηση αυτής, εγγράφου, με το αυτό περιεχόμενο και με ιδιόχειρη υπογραφή


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/2117/2022

Εργασίες συντήρησης οριζόντιας σήμανσης.(...)Ήδη, ο προσφεύγων έχει υποβάλλει στο Δικαστήριο την από 13.10.2022 ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι : «ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΑΙ ΤΗΣ ΒΔΥ 325-325/2022 ΚΑΙ ΑΒΔ 5388/2022 ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΜΟΥ».  Η δήλωση αυτή είναι εκτυπωμένη από τη διαδικτυακή εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης,  εκδόθηκε έπειτα από αυθεντικοποίηση του δηλούντος ενώ φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και  ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με αναφορά περί βεβαίωσης του γνησίου αυτής. Ως εκ τούτου, η εν λόγω δήλωση παραίτησης από την ένδικη προσφυγή  επέχει θέσει ιδιωτικού εγγράφου με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσφεύγοντος (βλ. και άρθρο 27 του ν. 4727/2020  - Α’ 184 και 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014  - Α’ 74 περί αντικατάστασης της παρ. 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ΔΕφΑθ 4377/2020). Μετά την ως άνω παραίτηση του προσφεύγοντος από την ένδικη προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτό, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, ότι έχει καταργηθεί η διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, που ανοίχθηκε με την άσκηση της προσφυγής αυτής. Τέλος, πρέπει να διαταχθεί η επιστροφή στον προσφεύγοντα του κατατεθέντος παραβόλου (βλ. άρθρο 336 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 310 παρ. 1 του ν. 4700/2020).


ΕΣ/Τ6/3/2007

Σύμφωνα με το άρθρο 169 του Κ.Δ.Δ/μίας (ν. 2717/1999, ΦΕΚ 97 Α΄) απαραίτητο στοιχείο για το κύρος ιδιωτικού εγγράφου αποτελεί η υπογραφή του συντάκτη του. Από το σύνολο των διατάξεων αυτών συνάγεται ότι για το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς εργοληπτικής επιχείρησης απαιτείται να υπογράφονται το τιμολόγιο προσφοράς και ο προϋπολογισμός προσφοράς από τον νόμιμο εκπρόσωπό της και να μονογράφονται από τον ίδιο σε κάθε σελίδα. Κατά συνέπειαν, προσφορά που κατατίθεται σε διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης έργου, η οποία δεν φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του προσφέροντος, είναι άκυρη και ως εκ τούτου, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη. Εξάλλου, η έλλειψη της υπογραφής δεν αναπληρώνεται από την απλή αναγραφή του ονοματεπωνύμου του νομίμου εκπροσώπου, όταν από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου προσφοράς, αποδεικνύεται ότι η υπογραφή του νoμίμου εκπροσώπου, όπως αυτός συνηθίζει να τη θέτει στις συναλλαγές, δεν συνίσταται στην απλή αναγραφή του ονοματεπωνύμου του, αλλά έχει διαφορετική μορφή.


ΕΣ/ΜΕΙΖΟΝΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ/302/2023

Αποκατάσταση ζημιών παραλιακού μετώπου.(...)Από τις προαναφερόμενες διατάξεις συνάγεται ότι δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο προσφυγής αναθεώρησης, που έχει ασκηθεί από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού και η οποία υποβάλλεται έως το πέρας της τελευταίας επ’ ακροατηρίω συζήτησης από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του προσφεύγοντος, στον οποίο έχει χορηγηθεί ειδική προς τούτο πληρεξουσιότητα από την Οικονομική Επιτροπή αυτού, συνεπάγεται την κατάργηση της δίκης. Η κατάργηση διαπιστώνεται με απόφαση του Δικαστηρίου (πρβλ. ΕλΣυν Ολ. 1020/2022, 1071/2021).Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη 4, η παρούσα δίκη, που ανοίχθηκε με την άσκηση της από 13.10.2022 προσφυγής αναθεώρησης του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας κατά της 1418/2022 απόφασης του Εβδόμου Τμήματος (Θ΄ Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρέπει να κηρυχθεί καταργημένη.


ΕλΣυν/Κλ.1(ΚΠΕ)184/2015

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ :Νόμιμη η καταβολή της αντιμισθίας μηνός Ιουλίου 2014, ποσού 1.311 ευρώ, στον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, δεδομένου ότι ο ορισμός του ως Αντιδημάρχου ακολούθησε την αποδοχή της παραίτησης της προηγουμένως ορισθείσας στην ίδια θέση δημοτικής συμβούλου. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 3852/2010, η δήλωση παραίτησης της Αντιδημάρχου νομίμως υποβλήθηκε, ανεξάρτητα από το χρόνο που υπολειπόταν για τη λήξη της θητείας της, νομίμως δε έγινε δεκτή, όπως τούτο συνάγεται από την σχετική απόφαση ορισμού νέου Αντιδημάρχου για το υπόλοιπο της θητείας. Η αναφορά της τελευταίας απόφασης σε ανάκληση ορισμού της Αντιδημάρχου, στερείται εννόμων αποτελεσμάτων ως τέτοια δεδομένου ότι έχει προηγηθεί η παραίτηση της Αντιδημάρχου, αφετέρου κατά τούτο, για τον ίδιο λόγο ενέχει εσφαλμένο νομικό χαρακτηρισμό του περιεχομένου της, δεδομένου ότι, όπως ρητά εκτίθεται στο σώμα της, συνδέεται αιτιωδώς με τη δήλωση παραίτησης και συνιστά αποδοχή της, η οποία, πάντως, σιωπηρώς συνάγεται και από το λοιπό περιεχόμενο της ίδιας απόφασης, σχετικά με τον ορισμό νέου Αντιδημάρχου.