Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΣ/ΤΜ.ΜΕΙΖ-ΕΠΤΑΜ.ΣΥΝΘ/1210/2020

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού Δήμου...ζητείται η αναθεώρηση της 132/2020 απόφασης του VI Τμήματος...Το Δικαστήριο επισημαίνει ότι για να στοιχειοθετηθεί παράλειψη της Επιτροπής του Διαγωνισμού κατά την υπ’ αυτής αξιολόγηση των προσφορών πρέπει να είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις που την διέπουν, να προβεί σε οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια. Τέτοια όμως υποχρέωση δεν συντρέχει όταν, λόγω διαγνωσθεισών πλημμελειών σε πρώιμο στάδιο, η εν λόγω διοικητική αρχή, αφού διέγνωσε την πλημμέλεια, δεν προχώρησε σε περαιτέρω έρευνα του φακέλου, μη κρίνασα ως εκ τούτου επί άλλων πλημμελειών που ενδεχομένως υπεισήλθαν στη διαδικασία. Το Κλιμάκιο, αρμόδιο κατά το άρθρο 35 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, να ελέγξει τη διαγωνιστική διαδικασία που οδηγεί σε υπογραφή συμβάσεως, δεν δικαιούται, λόγω της φύσεως της αρμοδιότητάς του ως ελεγκτικής, να προβεί σε εκτιμήσεις πέραν αυτών που νομίμως εξήνεγκε η ελεγχόμενη διοικητική αρχή, υποκαθιστώντας αυτήν επί ζητημάτων όπου νομίμως, υπό την ως άνω έννοια, απέσχε η διοικητική αρχή να εκφέρει κρίση. Επομένως, αβασίμως προβάλλεται ότι υφίσταται σιωπηρά κρίση του Κλιμακίου (σκέψη 17) ως προς την έλλειψη πλημμέλειας στην προσφορά της αναδόχου, δοθέντος ότι, κατά τα γενόμενα δεκτά, τέτοια κρίση δεν ήταν επιτρεπτό στο Κλιμάκιο να εκφέρει. Περαιτέρω, με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ότι εσφαλμένα επικυρώθηκε η κρίση του Κλιμακίου ότι κωλύεται η υπογραφή της ελεγχόμενης σύμβασης, δοθέντος ότι στην προκειμένη περίπτωση η εταιρεία «...» δεν προσέφυγε ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά του αποκλεισμού της, συνεπώς, πρέπει να θεωρηθεί ως οριστικώς αποκλεισθείσα από τον διαγωνισμό με αποτέλεσμα να μην υφίσταται πλέον δυνατότητα επαναφοράς της στον διαγωνισμό από την αναθέτουσα αρχή. Προς επίρρωση δε τούτων οι αιτούσες επικαλούνται την 593/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής της αιτούσας, με την οποία κρίθηκε ότι αιτιάσεις κατά της προσφοράς της εταιρείας «....» προβάλλονταν άνευ εννόμου συμφέροντος, ενόψει του ότι η τελευταία εταιρεία δεν άσκησε προδικαστική προσφυγή για την επαναφορά της στον διαγωνισμό, με αποτέλεσμα να μην επίκειται ακύρωση του αποκλεισμού της και αναβίωση της δυνατότητας αξιολόγησης της προσφοράς της.Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι ο ασκούμενος από το Ελεγκτικό Συνέδριο προσυμβατικός έλεγχος αφορά στη θεραπεία της αντικειμενικής νομιμότητας και όχι στην προστασία υποκειμενικών δικαίων των διαγωνιζομένων. Συνεπώς δεν ασκούν επιρροή στον προκείμενο έλεγχο της επίμαχης σύμβασης η μη προσφυγή της εταιρείας «....» ενώπιον της ΑΕΠΠ, ούτε και οι συναφείς κρίσεις της τελευταίας που διαλαμβάνονται στην επικαλούμενη ως άνω απόφασή της, δοθέντος ότι αυτή εξέτασε την προδικαστική προσφυγή της αιτούσας ένωσης εταιρειών στο όλως διάφορο πλαίσιο ενδικοφανούς διαδικασίας, η οποία διέπεται από ιδίους κανόνες περί εννόμου συμφέροντος. Επομένως, τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα πρέπει να απορριφθούν.Οι αιτούσες υποστηρίζουν ότι με την κρίση του Κλιμακίου ότι κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης, καθίσταται αλυσιτελής η γενόμενη δεκτή με την ανωτέρω απόφαση της ΑΕΠΠ προδικαστική προσφυγή. Το Δικαστήριο επισημαίνει ότι ο ασκούμενος από το Ελεγκτικό Συνέδριο προσυμβατικός έλεγχος ενόψει του σκοπού δημοσίας τάξεως που εξυπηρετείται με αυτόν (σκέψη 21) δεν επηρεάζεται από το λυσιτελές ή μη της διαδικασίας ενώπιον της ΑΕΠΠ.Επίσης προβάλλεται ότι η μη προσφυγή εκ μέρους της εταιρείας «...» κατά της απόφασης αποκλεισμού αυτής ισοδυναμεί με σιωπηρή απόσυρση της προσφοράς της, και συνακόλουθα δεν τίθεται ζήτημα ουσιώδους πλημμέλειας της διαδικασίας, συνισταμένης σε νόθευση του ανταγωνισμού. Κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα προβαλλόμενα περί σιωπηρής απόσυρσης της προσφοράς της εταιρείας «...» είναι απορριπτέα, προεχόντως διότι συνάγεται το αντίθετο από την άσκηση παρέμβασης της ίδιας, τόσο ενώπιον του παρόντος όσο και ενώπιον του VI Τμήματος.Από τις αιτούσες προβάλλεται η συνδρομή  συγγνωστής πλάνης στο πρόσωπο των αρμοδίων οργάνων της αναθέτουσας αρχής, ενόψει και της ως άνω 593/2019 απόφασης της ΑΕΠΠ. Ο λόγος αυτός απαραδέκτως προβάλλεται από τις αιτούσες, καθότι μόνη νομιμοποιούμενη προς τούτο είναι η αναθέτουσα αρχή (ΕλΣ Τμ. Μείζ.-Επταμ. Σύνθ. 2490/2015).Κατ’ ακολουθίαν, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναθεώρησης.


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΣΤΕ ΕΑ/54/2018

Προμήθεια ιατρικού υγρού οξυγόνου...Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση προβάλλεται ότι κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 367 παρ. 3 και παρ. 4 του ν. 4412/2016 η ΑΕΠΠ δέχθηκε με την προσβαλλόμενη απόφασή της την προδικαστική προσφυγή της εταιρείας ... και ακύρωσε την παράλειψη του Γ.Ν. ... να συμπεριλάβει στην 14.1η/2017 επαναδιακήρυξη του διαγωνισμού τον επίμαχο όρο που περιείχε η αρχική 14/2017 διακήρυξη και ο οποίος είχε κριθεί παράνομος με την 14/2017 απόφαση της ΑΕΠΠ. Ο λόγος αυτός πιθανολογείται σοβαρά ως βάσιμος, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη 8, δεδομένου ότι (α) η επαναδιακήρυξη του διαγωνισμού, χωρίς τον επίμαχο όρο, έγινε σε συμμόρφωση προς την 14/2017 απόφαση της ΑΕΠΠ, τούτο δε είχε ως συνέπεια ότι ήταν, τουλάχιστον καταρχήν, απορριπτέα ως απαράδεκτη η από 6.10.2017 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας ..., κρίνονται δε αβάσιμα τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα από την εταιρεία αυτή, (β) δεν προκύπτει ότι, μετά την έκδοση της 14/2017 απόφασης της ΑΕΠΠ και μέχρι τη δημοσίευση της 14.1η/2017 επαναδιακήρυξης του διαγωνισμού, εχώρησε μεταβολή του κρίσιμου νομοθετικού καθεστώτος, στο οποίο στηρίχθηκε η εν λόγω απόφαση της ΑΕΠΠ, τέτοια δε μεταβολή δεν συνιστά το 95939/24.10.2017 έγγραφο του …, απαντητικό σχετικού ερωτήματος του Προέδρου του 6ου Κλιμακίου της και (γ) η ΑΕΠΠ δεσμευόταν από την κρίση (περί της νομιμότητας του επίμαχου όρου) και από το ακυρωτικό διατακτικό της 14/2017 απόφασής της και δεν μπορούσε να επανέλθει στην απόφαση αυτή και κατ’ ουσίαν να την ανατρέψει/ανακαλέσει, κατόπιν συνεκτίμησης του ανωτέρω 95939/ 24.10.2017 εγγράφου του ….


ΑΕΠΠ/1700/2020

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού...Επειδή, ως έχει ήδη εκτεθεί, εν προκειμένω, η προσβαλλόμενη απόφαση της αναθέτουσας αρχής συνιστά απόφαση πλήρους συμμόρφωσης της αναθέτουσας αρχής με την υπ΄ αριθ. 1206/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ με την οποία κρίθηκε προσφυγή του νυν παρεμβαίνοντος και ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 178/2020 προγενέστερη απόφαση που είχε κρίνει αποδεκτή την προσφορά του νυν προσφεύγοντος και τον ανακήρυξε προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού. Τα ανωτέρω δε ουδόλως αμφισβητούνται από τον προσφεύγοντα. Περαιτέρω, ο προσφεύγων δεν αμφισβητεί ρητώς ότι η αναθέτουσα αρχή συμμορφώθηκε πλήρως, προσηκόντως και με ακρίβεια στην υπ’ αριθμ. 1206/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ, ήτοι δεν επικαλείται πλημμελή συμμόρφωση, ούτε προσθήκη νέων κρίσεων. Ούτε εξ άλλου  συντρέχει τέτοια περίπτωση καθόσον η υπ’ αριθμ. απόφαση 1206/2020 της ΑΕΠΠ είναι ρητή, σαφής και πλήρως αιτιολογημένη. Ακόμη όμως και αν ήθελε θεωρηθεί ότι ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος περί υποχρέωσης της αναθέτουσας αρχής, βάσει της κρίσης της υπ’ αριθμ. 1206/2020 απόφασης της ΑΕΠΠ, να τον καλέσει προς παροχή διευκρινίσεων αφορά πλημμελή συμμόρφωση της προσβαλλόμενης, τότε προβάλλεται αβασίμως καθώς ουδόλως προκύπτει τέτοια υποχρεώση από το σκεπτικό ή το διατακτικό της εν λόγω απόφασης της ΑΕΠΠ. Επιπροσθέτως, δεν προκύπτει ούτε ο προσφεύγων επικαλείται ότι η υπ’ αριθμ. 1206/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ έχει ανασταλεί με δικαστική απόφαση, ούτε έχει τυχόν ακυρωθεί, κατά τρόπον ώστε ήδη κατά τον χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης συμμόρφωσης, αλλά και μέχρι σήμερα να διατηρεί αδιαμφισβήτητα την πλήρη ισχύ και δεσμευτικότητά της. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η με αριθμ. καταχωρησης Α329/2020 αίτηση ακυρώσεως του προσφεύγοντος ασκήθηκε την 23.10.2020, ήτοι μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης, ενώ η αναθέτουσα αρχή δηλώνει στις απόψεις της ότι έλαβε γνώση της ως άνω αίτησης ακύρωσης με την άσκηση της υπό κρίση προδικαστικής προσφυγής. Πέραν των ανωτέρω, ως έχει ήδη εκτεθεί υπό σκέψεις 27-28 η ΑΕΠΠ αυτοδεσμεύεται από τις αποφάσεις που η ίδια εκδίδει και δεν δύναται ούτε να επανεξετάσει, ούτε να μεταβάλει την κρίση της σε σχέση με την ίδια υπόθεση και άρα οι προβαλλόμενοι από τον προσφεύγοντα ισχυρισμοί περί μη νόμιμης κρίσης της υπ’ αριθμ. 1206/2020 απόφασης της ΑΕΠΠ προβάλλονται απαραδέκτως καθώς συνιστούν αμφισβήτηση του σκεπτικού και του διατακτικού της ως απόφασης της ΑΕΠΠ Επομένως, ο δεύτερος λόγος προσφυγής τυγχάνει εν συνόλω απορριπτέος ως απαραδέκτως προβαλλόμενος. 


ΣΤΕ/726/2022

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:ζητείται ἐν ταὐτῷ η αναστολή εκτελέσεως και η ακύρωση της 1554/2021 αποφάσεως της Αρχής Εξετάσεως Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Με την πράξη αυτήν της ΑΕΠΠ, κατ’ αποδοχήν προσφυγής εταιρείας («... Α.Ε.»), ανταγωνίστριας της ήδη αιτούσας, ακυρώθηκε πράξη της αναθέτουσας Αρχής, η οποία είχε κρίνει την προσφορά της αιτούσας ως αποδεκτή και την είχε ανακηρύξει μειοδότη και προσωρινό ανάδοχο σε διαδικασία αναθέσεως δημοσίας συμβάσεως έργου(...)Επειδή, περαιτέρω και βάσει όσων έχουν εκτεθεί σε προηγουμένη σκέψη ως προς την έννοια του νόμου, δεν μπορεί να πιθανολογηθεί σοβαρά παρανομία της κρίσεως που εξέφερε η ΑΕΠΠ. Η κρίση αυτή κατ’ ουσίαν συνίσταται στο ότι η αναθέτουσα Αρχή -υπό τα δεδομένα της συγκεκριμένης διαγωνιστικής διαδικασίας- υπερέβη τα άκρα όρια της διακριτικής της ευχέρειας με το να θεωρήσει σιωπηρά ότι η έκπτωση που προσέφερε η αιτούσα (31,61%), αποκλίνουσα από τις ως άνω εκπτώσεις των λοιπών τριών διαγωνιζομένων (10,54%, 7,2% και 6,99%), δεν περιείχε ένδειξη, ικανή να δημιουργήσει την υποψία ότι ενδέχεται να είναι ασυνήθιστα χαμηλή. Δεν μπορεί ωσαύτως να πιθανολογηθεί σοβαρά ότι, κρίνοντας έτσι η ΑΕΠΠ, υπερέβη τις κατά νόμον εξουσίες της ... ή ότι υπεκατέστησε ανεπιτρέπτως την ουσιαστική εκτίμηση της αναθέτουσας Αρχής.Δια ταύτα: Παραπέμπει στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου το ασκηθέν ένδικο βοήθημα «αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης» σύμφωνα με το αιτιολογικό και ορίζει εισηγητή ενώπιον της Ολομελείας τον Σύμβουλο Η. Μάζο.Εξετάζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 το αίτημα αναστολής και το απορρίπτει, κατά το αιτιολογικό.Δέχεται, ως προς το αίτημα αναστολής, την παρέμβαση της εταιρείας “...”.


ΣΤΕ/1080/2019

Επέκταση επιβατικού λιμένα...Επειδή, στη συνέχεια, η ΑΕΠΠ εξέδωσε την υπ’ αριθ. 2/2019 απόφασή της. Με την απόφαση αυτή, η εν λόγω Αρχή, συμμορφωθείσα οικειοθελώς, κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 372 παρ. 5 του ν. 4412/2016, προς την σοβαρώς πιθανολογούμενη κρίση της υπ’ αριθ. 383/2018 αποφάσεως της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία η ... αποτελεί αναθέτοντα φορέα, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ και του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ακύρωσε την προσβαλλόμενη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την αιτιολογία ότι ο προαναφερθείς όρος της εν λόγω Πρόσκλησης (άρθρο 15 παρ. 1 περ. 7) ήταν μη νόμιμος. Η ακύρωση αυτή είχε ως συνέπεια να απωλέσει την ισχύ της η προσβαλλόμενη υπ΄ αριθμ. 2/2018 απόφαση, παρά το γεγονός ότι αυτή δεν ανεκλήθη ρητώς με την ανωτέρω υπ’ αριθ. 2/2019 απόφαση της ίδιας Αρχής. Η τελευταία, όμως, αυτή απόφαση ακυρώθηκε κατόπιν αιτήσεως άλλης αιτούσας (...) με την υπ’ αριθ. 1076/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με αποτέλεσμα οι προσβαλλόμενες πράξεις να επανακτήσουν την ισχύ τους και, συνεπώς, η παρούσα δίκη διατηρεί το αντικείμενό της.Επειδή, σύμφωνα με τα αναφερθέντα στις σκέψεις 12 και 13, παρίσταται νόμιμη η κρίση της προσβαλλομένης αποφάσεως της ΑΕΠΠ (2/2018) ότι η ... δεν αποτελεί αναθέτοντα φορέα, κατά την έννοια των άρθρων 4 παρ. 1,3 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ και 224 παρ. 1,3 του ν. 4412/2016, και, συνεπώς, η ΑΕΠΠ δεν είχε αρμοδιότητα να εξετάσει την προδικαστική προσφυγή που άσκησε η αιτούσα κατά του αναφερθέντος στη σκέψη 14 όρου της ένδικης Πρόσκλησης (άρθρο 15 παρ. 1 περ. 7), οι δε περί του αντιθέτου λόγοι ακυρώσεως που προβάλλονται με την κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι.Επειδή, συνεπώς, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί.


ΣΤΕ/395/2018

Με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη πράξη της ΑΕΠΠ είναι παράνομη, ως εκδοθείσα κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, διότι καίτοι ερείδεται για την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής της απούσας και στην συμπληρωματική αιτιολογία που παρέθεσε η αναθέτουσα αρχή με το έγγραφο των απόψεών της προς την ΑΕΠΠ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 365 του Ν. 4412/2016, δεν χορηγήθηκε στην αιτούσα από την αναθέτουσα αρχή ή την ΑΕΠΠ δυνατότητα να λάβει γνώση του εγγράφου αυτού. Κατά την αιτούσα, η οποία με την κρινόμενη αίτηση αναστολής πλήττει την απόφαση της ΑΕΠΠ όπως διαμορφώθηκε ενόψει και των διαλαμβανομένων στο έγγραφο των απόψεων της αναθέτουσας αρχής, η αποδοχή του αιτήματος της για χορήγηση αντιγράφου του εγγράφου των απόψεων ήταν αναγκαία, προκειμένου να λάβει γνώση της περιλαμβανόμενης στο εν λόγω έγγραφο συμπληρωματικής αιτιολογίας της αναθέτουσας αρχής και να την αντιμετωπίσει. Ενόψει όσων έγιναν δεκτά ανωτέρω, στη σκέψη 9, λόγος αυτός πιθανολογείται σοβαρά ως βάσιμος και πρέπει να γίνει δεκτός.


ΣΤΕ/ΕΑ/236/2018

Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξολπλισμού..Επειδή, με τα ανωτέρω δεδομένα και ανεξαρτήτως του εκτελεστού ή μη χαρακτήρα της προσβαλλόμενης πράξεως, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί, προεχόντως διότι έχει πλέον καταστεί άνευ αντικειμένου εφόσον η προσβαλλόμενη εξάντλησε το περιεχόμενό της (πρβλ. Ε.Α. 109/2010, 103/2009, 525/2007, 996/2006). Και ναι μεν με την κρινόμενη αίτηση, και τα συναφώς κατατεθέντα από 2.6. και 16.7.2018 υπομνήματα οι αιτούσες προβάλλουν α) ότι υφίστανται ανεπανόρθωτη βλάβη από την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξεως συνιστάμενη σε διαρκή προσβολή της προσωπικότητας και επαγγελματικής τους υπόληψης, δεδομένου ότι υποχρεώνονται να υποβάλλουν συνεχώς αιτήματα αυτοεξαίρεσης από την εξέταση προσφυγών προερχόμενων από την ... ... ή όταν αναθέτουσα αρχή είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης· τα αιτήματα δε αυτά, όπως ιστορούν, άλλοτε γίνονται δεκτά και άλλοτε απορρίπτονται, και β) ότι η εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξεως «[...] βάλλει κατά της ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και εύρυθμης λειτουργίας της Αρχής, αφού αποτελεί την βάση για δυνητική από κάθε ενδιαφερόμενο μεθόδευση επιλογής της σύνθεσης της ΑΕΠΠ που θα εξετάσει την προσφυγή του [...]». Οι προαναφερθέντες όμως ισχυρισμοί είναι εν πάση περιπτώσει απορριπτέοι, διότι η βλάβη την οποία επικαλούνται οι αιτούσες αποκαθίσταται σε περίπτωση αποδοχής της αιτήσεως ακυρώσεως. Εξάλλου, η εκ μέρους των αιτουσών επίκληση της εν τοις πράγμασι αποδοκιμασίας του προσώπου εκάστης εξ αυτών, δεν φαίνεται να βρίσκει έρεισμα στα στοιχεία του φακέλου· απεναντίας, όπως οι ίδιες αναφέρουν στα υπομνήματά τους, το συναποτελούμενο από αυτές .... κλιμάκιο της ΑΕΠΠ, μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξεως, χρεώνεται με προσφυγές προς εξέταση, κατά τρόπο μάλλον ισοβαρή προς τα λοιπά κλιμάκια (βλ. το από 23.7.2018 υπόμνημα της ΑΕΠΠ). Περαιτέρω, οι ισχυρισμοί περί βλάβης της ανεξαρτησίας και εύρυθμης λειτουργίας της ΑΕΠΠ είναι απορριπτέοι, προεχόντως διότι προβάλλονται εκ συμφέροντος τρίτου (πρβλ. Ε.Α. 156/2017).Επειδή, οι προβαλλόμενοι λόγοι ακυρώσεως (περί μη τήρησης του ουσιώδους τύπου της προηγούμενης ακροάσεως, περί ελλείψεως αιτιολογίας, άλλως περί μη νόμιμης αιτιολογίας και περί εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων περί μεροληψίας, κωλυμάτων και εξαιρέσεως των μελών των διοικητικών οργάνων) δεν παρίστανται προδήλως βάσιμοι, ώστε να τίθεται θέμα χορήγησης αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξεως κατά το άρθρο 52 παρ. 7 του π.δ. 18/1989.


ΑΕΠΠ/303/2020

Παροχή υπηρεσιών παρασκευής γευμάτων....Επομένως, καθόσον εν προκειμένω η προσφεύγουσα ουδεμία ωφέλεια προσδοκά ούτε είναι δυνατόν να προσποριστεί ωφέλεια από την ακύρωση της προσβαλλόμενης διακήρυξης, η προσφυγή είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη αλυσιτελής και χωρίς έννομο συμφέρον, επειδή η προσφεύγουσα ούτε επικαλείται ούτε αποδεικνύει ούτε άλλως προκύπτει βλάβη της κατά την έννοια του νόμου, άμεση, προσωπική, ή ενδεχόμενη, και αιτιωδώς συναρτώμενη με την προσβαλλόμενη διακήρυξη. Γίνεται μνεία ότι και αληθείς και βάσιμοι υποτιθέμενοι οι λόγοι της προσφυγής, και ανεξαρτήτως του απαραδέκτου της υπό κρίση προσφυγής, όμως η προσφεύγουσα δεν στερείται έννομης προστασίας ενώπιον της ΑΕΠΠ. Συγκεκριμένα και παρότι η υπό κρίση προσφυγή παραμένει απορριπτέα ως απαράδεκτη λόγω αλυσιτέλειας και λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος, όμως δεν περιορίζεται ουδέ εκλείπει η προδικαστική και δικαστική έννομη προστασία της προσφεύγουσας. Ειδικότερα, τα άρθ. 346, 360, 364, 368 του ν. 4412/2016 (σκέψεις 16, 17, 19, 20) θεσπίζουν το δικαίωμα προσβολής και ακύρωσης της επίμαχης σύμβασης, η οποία υπογράφηκε εντός του χρονικού διαστήματος αναστολής της υπογραφής, εφόσον ασφαλώς ήθελε ασκηθεί το συγκεκριμένο δικαίωμα και ήθελαν τυχόν κριθεί βάσιμοι και αποδεδειγμένοι οι ισχυρισμοί της υπό εξέταση προσφυγής. Συνεπώς για τους λόγους αυτούς, όπως βάσιμα αναφέρει η παρεμβαίνουσα, η υπό εξέταση προσφυγή πρέπει να απορριφθεί ως αλυσιτελής λόγω ολοσχερούς εκτέλεσης του αντικειμένου της διακήρυξης και ως άνευ εννόμου συμφέροντος και βλάβης της προσφεύγουσας. Αντιστοίχως, κατά την μειοψηφούσα γνώμη της Εισηγήτριας πρέπει να γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί της παρέμβασης περί απαραδέκτου της προσφυγής και να γίνει δεκτή η παρέμβαση κατά το αίτημα απόρριψης της προσφυγής..


ΣΤΕ/1904/2020

Υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων:Με την αίτηση αυτή η αιτούσα ένωση επιδιώκει να ακυρωθούν: α) η υπ' αριθμ. 884, 885/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), β) η υπ’ αριθμ. 178/2019 απόφαση της Ε.Ε. του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)(....)Επειδή, με τις 238 και 239/2019 αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών απερρίφθησαν οι αιτήσεις αναστολής που είχαν ασκήσει ο ΕΔΣΝΑ και η κοινοπραξία «…-…», αντίστοιχα, κατά του κεφαλαίου της προσβαλλομένης αποφάσεως της ΑΕΠΠ, με το οποίο κρίθηκε ότι η προσφορά της εν λόγω κοινοπραξίας έπρεπε να απορριφθεί για δύο από τους λόγους αποκλεισμού που είχαν προβληθεί με την προδικαστική προσφυγή της αιτούσης ενώσεως και ακυρώθηκε, κατά τούτο, η υπ’ αριθμ. 178/2019 απόφαση της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ. Κατά του ανωτέρω κεφαλαίου της αποφάσεως της ΑΕΠΠ δεν ασκήθηκαν αιτήσεις ακυρώσεως εντός της νόμιμης προθεσμίας ούτε από τον ΕΔΣΝΑ ούτε από την κοινοπραξία, με συνέπεια τον οριστικό αποκλεισμό της τελευταίας. Συνεπώς, εφ’ όσον ο αποκλεισμός της κοινοπραξίας «…-…» έχει ήδη καταστεί οριστικός, οι λόγοι της κρινομένης αιτήσεως, με τους οποίους προβάλλεται ότι μη νομίμως δεν έγιναν δεκτοί και οι υπόλοιποι τρεις λόγοι αποκλεισμού που η αιτούσα είχε προβάλει με την προδικαστική της προσφυγή κατά της προσφοράς της ως άνω κοινοπραξίας, έχουν πλέον καταστεί αλυσιτελείς και πρέπει, για τον λόγο αυτό, να απορριφθούν.Απορρίπτει την αίτηση.


ΣτΕ ΕΑ 1015/2009

ΣΤΕ –αίτηση ασφαλιστικών μέτρων –διακήρυξη –διαγωνισμός –ανάθεση.(...) Επειδή, η αιτούσα προέβαλε με την  προσφυγή της και επαναλαμβάνει με την υπό κρίση αίτηση ότι διάφορα άρθρα της Συγγραφής Υποχρεώσεων πάσχουν από ασάφειες ή/και αντιφάσεις ή δεν είναι νόμιμα...Τα παράπονα είναι απορριπτέα ως απαράδεκτα, διότι οι επίμαχοι όροι δεν αναφέρονται στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης, αλλά σε ζητήματα αναγόμενα στην εκτέλεση αυτής και δεν προκύπτει ούτε, άλλωστε, προβάλλεται από την αιτούσα ότι της προκαλούν ή ενδέχεται να της προκαλέσουν βλάβη στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης και η) ότι το άρθρο 13.2 δεν είναι νόμιμο, γιατί δεν νοείται να καθορίζεται χρόνος εγγύησης δώδεκα μηνών μετά την περάτωση των εργασιών, καθώς, αφενός, ο επόμενος ανάδοχος αναγκαστικά θα επέμβει στις εγκαταστάσεις προκειμένου να τις συντηρήσει και, αφετέρου, ο μηχανολογικός εξοπλισμός των κτιρίων απαιτεί να βρίσκεται συνέχεια υπό καθεστώς συντήρησης.. Δια ταύτα,Απορρίπτει την υπό κρίση αίτηση.


ΑΕΠΠ/180/2021

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:Με την υπό εξέταση Προδικαστική Προσφυγή, στην οποία σωρεύει και αίτημα λήψης μέτρων προσωρινής προστασίας, ο προσφεύγων αιτείται να ακυρωθεί μερικώς η υπ' αριθμ. ***** κατά το τμήμα αυτής που αναφέρεται στην Πρόσκληση οικονομικών φορέων κατά παράλειψη της εταιρείας του και να υποχρεωθεί η αναθέτουσα αρχή να αποδεχθεί και να εξετάσει προσηκόντως την υποβληθείσα προσφορά του ώστε να του επιτραπεί η συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση του έργου «******»(....)Συνεπώς, άπαξ και ο προσφεύγων αποδέχθηκε τη νομιμότητα προσφυγής της αναθέτουσας αρχής στην εν λόγω διαδικασία, απαραδέκτως (βλ. σκ. 25-31 της παρούσας) αιτείται την συμπερίληψη του στην οικεία διαδικασία. Ούτε η ΑΕΠΠ δύναται νομίμως να ακυρώσει την παράλειψη ανοίγματος της κατατεθείσας προσφοράς του καθόσον η παράλειψη θα πρέπει να παράγει έννομα αποτελέσματα παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, ώστε να προσβάλλεται παραδεκτώς (πρβλ. ΣτΕ 3230/2012) με προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ (άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016) όπου η παράλειψη νόμιμης οφειλόμενης ενέργειας θεμελιώνεται όταν συντρέχει σωρευτικά, μεταξύ άλλων, η προϋπόθεση υποχρέωσης του διοικητικού οργάνου να εκδώσει τη διοικητική πράξη (ΣτΕ 1653/1996, 2817/1998), που δεν πληρούται εν προκειμένω καθόσον ουδόλως υποχρεούτο η αναθέτουσα αρχή να κάνει δεκτή την πρόσφορά του στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 32 παρ. 2 γ. Απορρίπτει την προσφυγή.

ΔΕΝ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΕ/1987/2021.

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣ/ΚΛ.Ε/732/2021.