Γ5(α)/οικ.43125/2017

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4472/2017
ΦΕΚ: 1984/Β/08.06.2017

Λεπτομέρειες και διαδικασία υπολογισμού και συμψηφισμού της παρεχόμενης προς τα φαρμακεία έκπτωσης για τα γενόσημα, του άρθρου 88 του ν. 4472/2017 (Α’ 74).

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

2/75226/ΔΕΠ/2018

« Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 137 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74) »(ΑΔΑ:ΩΗ20Η-65Δ)


οικ.24135/458/2017

Διευκρινήσεις επί της εφαρμογής της υποπαρ. 4 της παρ. 1 του άρθρου 19 «Συνδικαλιστικές άδειες» του Ν. 4472/2017 (Α΄ 74).(ΑΔΑ:7ΓΥΩ465Θ1Ω-ΚΒΓ)


2/οικ.14349/ΔΕΠ/2020

Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 126, και της παρ. 4 των άρθρων 129, 133, 137, 142 και 147 του ν.4472/2017 (Α΄ 74) ΑΔΑ: ΨΝΟ0Η-ΔΣ6


2/33960/ΔΕΠ/2023

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 129 του ν.4472/2017 (Α΄ 74), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 288 του ν.4957/2022 (Α΄ 141). ΑΔΑ:ΨΟΧ4Η-0Φ8


ΠΟΛ.1027/2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (Ν. 3588/2007 – Α΄ 153) ΜΕ ΤΟΥΣ Ν. 4446/2016 (Α΄240), Ν. 4472/2017 (Α΄ 74), Ν. 4491/2017 (Α΄ 152) ΚΑΙ Ν. 4512/2018 (Α΄5): ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ.(ΑΔΑ:ΩΣ4Μ46ΜΠ3Ζ-ΛΑΠ)


ΝΣΚ/230/2017

Δυνατότητα καταβολής σε ιατρό - μέλος ΕΔΙΠ της ειδικής αμοιβής του άρθρου 131 παρ.1 Ε' του Ν 4472/2017 πριν την έκδοση σχετικής κ.υ.α. (Κατάσταση : Αποδεκτή) Δεν είναι δυνατή η καταβολή σε Ιατρό- μέλος Ε.ΔΙ.Π. της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, της προβλεπόμενης, στο άρθρο 131 παρ. I Ε του Ν 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α'), ειδικής αμοιβής, πριν την έκδοση της προβλεπόμενης στην εν λόγω διάταξη, κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. (πλειοψ.)


ΠΟΛ.1124/2017

Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 4469/2017 (ΦΕΚΑ΄62/3-5-2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», του άρθρου 46 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19-5-2017) και της κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 14 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 εκδοθείσας Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1105/2017 (ΦΕΚΒ΄2426/14-7-2017) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή αυτής.(ΑΔΑ:Ω7ΘΝΗ-Ν77)


98135 ΕΞ 2021

Ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων αναφορικά με την παροχή του στεγαστικού επιδόματος του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) στους ευάλωτους οφειλέτες που μεταβίβασαν και επαναμισθώνουν την κατοικία από τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης του άρθρου 218 του ν. 4738/2020 (Α’ 207).


ΕΑΑΔΗΣΥ/3468/2017

“Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν. 4472/2016 (Α/74), τροποποίηση διατάξεων ν. 4412/2016 και έκδοση Υ.Α. ΚΗΜΔΗΣ”(ΑΔΑ:ΩΥ7ΙΟΞΤΒ-45Γ)


οικ.2/52259/ΔΕΠ/2017

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΣΤ΄ του ν.4472/2017 (Α’ 74) «Μισθολογικές ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής».(ΑΔΑ:ΨΜΦ2Η-Β2Φ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)