οικ.24135/458/2017

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4472/2017

Διευκρινήσεις επί της εφαρμογής της υποπαρ. 4 της παρ. 1 του άρθρου 19 «Συνδικαλιστικές άδειες» του Ν. 4472/2017 (Α΄ 74).(ΑΔΑ:7ΓΥΩ465Θ1Ω-ΚΒΓ)

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/93/18258/2017

Γνωστοποίηση διατάξεων Ν.4472/2017 αναφορικά με τις συνδικαλιστικές άδειες των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα.(ΑΔΑ:6Ψ2Η465ΧΘΨ-52Ω)


ΠΟΛ.1119/2017

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 70 του Κεφαλαίου ΣΤ του πολυνομοσχεδίου αριθ. ν. 4472/2017 ( ΦΕΚ 74/Α, 19-05-2017) με τις οποίες αντικαθίσταται το παράρτημα του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/00) με τίτλο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4387/2016 Μέτρα εφαρμογής των Δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα Κοινωνικής Στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, μεσοπρόθεσμο πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.(ΑΔΑ:Ψ26546ΜΠ3Ζ-Α5Κ)


ΠΟΛ.1124/2017

Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 4469/2017 (ΦΕΚΑ΄62/3-5-2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», του άρθρου 46 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19-5-2017) και της κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 14 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 εκδοθείσας Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1105/2017 (ΦΕΚΒ΄2426/14-7-2017) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή αυτής.(ΑΔΑ:Ω7ΘΝΗ-Ν77)


2/75226/ΔΕΠ/2018

« Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 137 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74) »(ΑΔΑ:ΩΗ20Η-65Δ)


2/οικ.14349/ΔΕΠ/2020

Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 126, και της παρ. 4 των άρθρων 129, 133, 137, 142 και 147 του ν.4472/2017 (Α΄ 74) ΑΔΑ: ΨΝΟ0Η-ΔΣ6


2/33960/ΔΕΠ/2023

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 129 του ν.4472/2017 (Α΄ 74), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 288 του ν.4957/2022 (Α΄ 141). ΑΔΑ:ΨΟΧ4Η-0Φ8


Γ5(α)/οικ.43125/2017

Λεπτομέρειες και διαδικασία υπολογισμού και συμψηφισμού της παρεχόμενης προς τα φαρμακεία έκπτωσης για τα γενόσημα, του άρθρου 88 του ν. 4472/2017 (Α’ 74).


ΝΣΚ/230/2017

Δυνατότητα καταβολής σε ιατρό - μέλος ΕΔΙΠ της ειδικής αμοιβής του άρθρου 131 παρ.1 Ε' του Ν 4472/2017 πριν την έκδοση σχετικής κ.υ.α. (Κατάσταση : Αποδεκτή) Δεν είναι δυνατή η καταβολή σε Ιατρό- μέλος Ε.ΔΙ.Π. της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, της προβλεπόμενης, στο άρθρο 131 παρ. I Ε του Ν 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α'), ειδικής αμοιβής, πριν την έκδοση της προβλεπόμενης στην εν λόγω διάταξη, κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. (πλειοψ.)


ΠΟΛ.1027/2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (Ν. 3588/2007 – Α΄ 153) ΜΕ ΤΟΥΣ Ν. 4446/2016 (Α΄240), Ν. 4472/2017 (Α΄ 74), Ν. 4491/2017 (Α΄ 152) ΚΑΙ Ν. 4512/2018 (Α΄5): ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ.(ΑΔΑ:ΩΣ4Μ46ΜΠ3Ζ-ΛΑΠ)


Γ2γ/ΓΠ/4262/2019

Καθορισμός του ύψους του ειδικού τέλους επί έκαστης σύμβασης που υπογράφεται και αφορά σε κεντρικούς διαγωνισμούς που έχουν διενεργηθεί από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. καθώς και λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της περίπτωσης β του άρθρου 22Α του ν. 4472/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.