Υπόδειγμα διακήρυξης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών άνω των ορίων

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016

Υπόδειγμα διακήρυξης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών άνω των ορίων

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/ 44261/2019

Έκδοση υποδείγματος διακήρυξης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, με το Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ). 


ΕΑΑΔΗΣΥ/2595/2019

«Έκδοση από την Αρχή υποδείγματος διακήρυξης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ)»ΑΔΑ: 6ΥΖ4ΟΞΤΒ-ΨΔΠ


Υπόδειγμα Διακήρυξης για Συμβάσεις Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Υπόδειγμα Διακήρυξης για Συμβάσεις Υπηρεσιών  με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ


Υπόδειγμα Διακήρυξης για Συμβάσεις Γενικών Υπηρεσιών

Υπόδειγμα Διακήρυξης για Συμβάσεις Γενικών Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ -[ΕΚΔΟΣΗ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018]


ΕΑΑΔΗΣΥ/516/2017

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 18( Απόφαση 183/2016 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης των προτύπων τευχών διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (ΑΔΑ: 7ΝΚΧΟΞΤΒ-Δ7Β)


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/290/2007

Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.Προσυμβατικός έλεγχος. 

Υπόδειγμα Διακήρυξης για Συμβάσεις Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Υπόδειγμα Διακήρυξης για Συμβάσεις Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ


Πλαίσιο Προμήθειας Αγαθών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Υπόδειγμα Διακήρυξης για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο Προμήθειας Αγαθών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ


ΕΣ/ΤΜ.6/121/2019

Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών:..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις ΙΙ - ΙΙΙ της παρούσας, το Τμήμα άγεται στην κρίση ότι κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την υπό κρίση αίτηση, εσφαλμένως κρίθηκε με την προσβαλλόμενη πράξη ότι δεν είναι νόμιμη η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ως προς τα δρομολόγια υπ΄αριθμ. 363 και 400, στους προαναφερόμενους μειοδότες ... ... και ..., αντιστοίχως. Και τούτο διότι, όπως προεκτέθηκε, στις διατάξεις της οικείας διακήρυξης προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα των υποψηφίων να διαθέτουν τα απαιτούμενα για την εκτέλεση του έργου της μεταφοράς οχήματα, βάσει σύμβασης μίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθεί ως δικαιολογητικό κατακύρωσης, το οικείο ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης αυτού. Η προϋπόθεση δε αυτή, πληρούται εν προκειμένω, καθώς ως προς τα επίμαχα 363 και 400 δρομολόγια προσκομίσθηκαν από τους ως άνω μειοδότες τα από 3.10.2018 και 4.10.2018 ιδιωτικά συμφωνητικά, αντιστοίχως, από τα οποία πράγματι προκύπτει η παραχώρηση σε αυτούς της χρήσης των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των δρομολογίων. Το γεγονός, εξάλλου, ότι για τα ως άνω δρομολόγια δηλώθηκαν επιπλέον, ως οδηγοί, εκτός των ιδίων των μειοδοτών και οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που παραχώρησαν τη χρήση τους στους πρώτους, για την εκτέλεση των ελεγχόμενων συμβάσεων, δεν έρχεται σε αντίθεση με τους όρους της διακήρυξης, η οποία επίσης ρητώς επιτρέπει την εκτέλεση του έργου της μεταφοράς μέσω απασχόλησης τρίτων προσώπων – οδηγών, που διαθέτουν την ειδική άδεια οδηγού οι οποίοι δεν αποκλείεται να ταυτίζονται με το πρόσωπο του ιδιοκτήτη του εκμισθούμενου ή παραχωρούμενου οχήματος, ούτε σε κάθε περίπτωση συνεπάγεται την από τους ως άνω δύο αναδόχους μεταβίβαση ή εκχώρηση στους ιδιοκτήτες των οχημάτων της απορρέουσας εκ των συμβάσεων αυτών έννομης σχέσης.


ΕΑΑΔΗΣΥ/126/2017

Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.-

ΒΛΕΠΕ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΑΑΔΗΣΥ/7545/2017.«Έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια των άρθρων 5 και 235 1 του ν. 4412/2016».(ΑΔΑ:ΩΘΚΗΟΞΤΒ-Φ9Ε),αναφορικά με την αναμόρφωση του άρθρου 6 των προτύπων τευχών διακηρύξεως ανοικτής διαδικασίας μελετών άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, αριθμ. ΕΑΑΔΗΣΥ/126/2017- ΦΕΚ: 4535/Β/2017 -Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή καθώς και του αντίστοιχου άρθρου 4.3. των προτύπων τευχών διακηρύξεωςανοικτής διαδικασίας έργων άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή αριθμ ΕΑΑΔΗΣΥ/127/2017- ΦΕΚ: 4534/Β/2017 -Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (A΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.