Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Ν.3316/2005

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3316/2005
ΦΕΚ: 42/Α/25.02.2005

Συλλογή διατάξεων,εγκυκλίων,νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων (ν.3316/2005)

Ν.4412/2016,ΦΕΚ-147/Α/8.8.2016 άρθρο 377 παρ.1 περ.40 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57, παρ.3 του Ν.4568/2018, ΦΕΚ-178/Α/11.10.2018.:Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις (…)«(40) του ν. 3316/2005 (Α΄ 42), πλην των άρθρων 2Α, της παραγράφου 2 του άρθρου 11, της παραγράφου 1 του άρθρου 42 και των άρθρων 39 και 40, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτευούσης με πανελλήνια κυκλοφορία, που προβλέπεται στο άρθρο 12 του ως άνω νόμου, καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού, στον οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο, το οποίο αφορά η μελέτη ή η υπηρεσία ή της έδρας της Περιφέρειας, αν στην έδρα του νόμου δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα ή αν το έργο θα εκτελεστεί σε περισσότερους νομούς, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379

Ν.4412/2016,ΦΕΚ-147/Α/8.8.2016 άρθρο 379 παρ.12 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Ν 4782/2021- ΦΕΚ: 36/Α/9.3.2021N.4764/2020- ΦΕΚ: 256/A/23.12.2020 και Ν.4469/2017, ΦΕΚ 62/Α/3.5.2017 :«12. Η ισχύς της περ. 35, του δευτέρου εδαφίου της περ. 68, καθώς και του τρίτου εδαφίου των περ. 31,40, 59 και 82 της παρ. 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η.1.2024

Ν.4412/2016,ΦΕΚ-147/Α/8.8.2016 άρθρο 379 παρ.10: 10.Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου των περιπτώσεων 31, 40, 59 και 82 της παρ. 1 και της παρ. 3 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2018.


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΔΜΕΟ/οικ 1161/2005

Καθορισμός α) της βαρύτητας των κριτηρίων βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών β) του ενιαίου τρόπου βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών και γ) του κατωτάτου ορίου αμοιβών και του ανωτάτου ορίου παραδεκτού των οικονομικών προσφορών που υποβάλλονται στις διαδικασίες του ν. 3316/2005.

Ν.4412/2016,ΦΕΚ-147/Α/8.8.2016 άρθρο 377 παρ.1: 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις (…)(76)της απόφασης με στοιχεία ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/2005 (Β' 1064) του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΔΜΕΟ/οικ/2614/2011 (Β' 1581) του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,


49/1994

Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος (ΕΛ.Ο.Γ.) (Καταργήθηκε με το Ν.4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016, πλην των άρθρων 39 και 40)


18259/1990

Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.).(Καταργήθηκε με το Ν.4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016, πλην των άρθρων 39 και 40)


16151/1994

Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών ΕΛ.Γ.Α.(Καταργήθηκε με το Ν.4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016, πλην των άρθρων 39, 40, 43 και 44)


Δ17γ/05/108/ΦΝ 439/2010

Έγκριση του Κανονισμού Εκπόνησης Μελετών, Εκτέλεσης Έργων, Προμηθειών και Εργασιών της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.(Καταργήθηκε με το νόμο 4412/2016,ΦΕΚ-147/Α/8.8.2016)


ΥΠΕΣ/1768/2009

Καθορισμός δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος βάσει των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 40 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/A΄/23.12.2009).


ΕΣ/ΚΛ.Ε/189/2017

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Έλεγχος νομιμότητας σχεδίου σύμβασης έργου. (..)η σύναψη της οικείας σύμβασης διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ )» (....., δεδομένου ότι η έναρξη της διαδικασίας σύναψης (δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ κατά τα άρθρα 120 παρ. 1 και 376 παρ. 5 του ως άνω νόμου) έλαβε χώρα στις 20.1.2017 , ήτοι μετά την έναρξη ισχύος του (8.8.2016 κατ’ άρθρο 379 παρ. 1). (..) Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου ..... και της εργοληπτικής επιχείρησης …


69452/1995

Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας Ε.Ε.Τ.

1004/40/2021- ΦΕΚ: 4660/Β/18.10.2021 άρθρο 15 παρ.α:Η υπ' αρ. 69452/1995 υπουργική απόφαση «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της ΕΕΤΤ» (Β' 505)


ΠΔ 59/2007

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΚΟΙΝ.ΟΔΗΓΙΑ 2004/17 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ

(Καταργήθηκε με το Ν.4412/2016,ΦΕΚ-147/Α/8.8.2016)


4004/2018

Καθορισμός ανώτατης αποδιδόμενης τιμής, για προϊόντα που ανήκουν στις κατηγορίες των παρεχόμενων ειδών του άρθρου 15 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) (ΦΕΚ 3054/ Β΄/18-11-2012).

Αριθμ. ΔΒ3Η/οικ.35491/2019- ΦΕΚ: 3800/Β/2019 -Τροποποίηση των αποφάσεων υπ' αριθμ. οικ. 43831 (ΦΕΚ 3492/Β/9.11.2017), 49089 (ΦΕΚ 4281/Β/7.12.2017), 2077 (ΦΕΚ 211/Β/30.1.2018) και 4004 (ΦΕΚ 379/Β/8.2.2018) με θέμα “Καθορισμός ανώτατης τιμής αποζημίωσης των προϊόντων που ανήκουν σε παρεχόμενα είδη πρόσθετης περίθαλψης και θεραπευτικών μέσων του αρθ. 15 του Ε.Κ.Π.Υ. (ΦΕΚ 3054/B/18.11.2012)” τροποποίηση της απόφασης υπ' αριθμ. ΔΒ3Η/ οικ. 41195 (ΦΕΚ 4888/τ.Β'/1.11.2018) με θέμα “Προσθήκη προϊόντων ιατροτεχνολογικού και υγειονομικού υλικού προς αποζημίωση, καθορισμός τιμών αποζημίωσης και τιμών κατηγορίας, τροποποίηση κατηγορίας και τιμής προϊόντων ιατροτεχνολογικού και υγειονομικού υλικού” και ένταξη νέων προϊόντων Θεραπευτικών Μέσων και Προθέσεων στο Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

ΔΒ3Η/οικ. 28625/2020, ΦΕΚ: 4761/B/29.10.2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 4004/30-01-2018 απόφασης (Β’ 379)

596/558//2019- ΦΕΚ: 2917/Β/2019 :Τροποποίηση της οικ. 2077/17-1-2018 απόφασης, «Καθορισμός ανώτατης αποδιδόμενης τιμής αποζημίωσης των προϊόντων που ανήκουν στις κατηγορίες παρεχόμενων ειδών πρόσθετης περίθαλψης του άρθρου 15 του Ε.Κ.Π.Υ. (ΦΕΚ 3054/ Β΄/18.11.2012)», ΦΕΚ 211/Β/30-01-2018 και της οικ. 4004/30-1-2018 απόφασης «Καθορισμός ανώτατης αποδιδόμενης τιμής, για προϊόντα που ανήκουν στις κατηγορίες των παρεχόμενων ειδών του άρθρου 15 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) (ΦΕΚ 3054/Β΄/18-11-2012)», ΦΕΚ 379/Β΄/ 08-02-2018.