Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Ν.3852/2010

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
ΦΕΚ: 87/Α/07.06.2010

Ν.3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα καλλικράτης.e-book  

Κατάσταση τρέχοντος εγγράφου: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 259,260 ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 259

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Αναθεωρήση Ν.3852-2010-V-6.3.2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 06/03/2024

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.5092/2024 ΦΕΚ: 33/Α/04.03.2024,Ν.5083/2024 -ΦΕΚ: 12/Α/26.01.2024., N.5056/2023-ΦΕΚ:163/A/05.10.2023(ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 01/01/2024)

Αναθεωρήση Ν.3852-2010-V-3.1.2024-τρ.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 03/01/2024

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν.5079/2023-ΦΕΚ:215/Α/22.12.2023, N.5056/2023-ΦΕΚ:163/A/05.10.2023 ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 01/01/2024,Ν.5043/2023 ΦΕΚ: 91/Α/13.04.2023, Ν.5039/2023-ΦΕΚ:83/Α/03.04.2023, Ν.5027/2023ΦΕΚ:48/Α/02.03.2023., Ν.5021/2023ΦΕΚ:31/Α/15.02.2023,Ν.5013/2023-ΦΕΚ:12/Α/19.01.2023

Αναθεωρήση 3852_2010_V-20.2.2023-τρ.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 20/02/2023

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν.5003/2022-ΦΕΚ:230/Α/14.12.2022,  Ν.4999/2022- ΦΕΚ: 225/Α/7.12.2022, Ν.4997/2022-ΦΕΚ:219/Α/25.11.2022,Ν.4964/2022, ΦΕΚ: 150/Α/30.07.2022, Ν.4954/2022-ΦΕΚ:136/Α/09.07.2022, Ν.4915/2022-ΦΕΚ:63/Α/24.3.2022

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.2/οικ.2033/2011

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας των Περιφερειών μετά την έναρξη Εφαρμογής του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’) ’’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’»

61246/2023

Διαπιστωτική πράξη περί μη λειτουργίας και μη δυνατότητας σύστασης Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των Δήμων χωρικής μας αρμοδιότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 97Α του ν.3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα ‘Καλλικράτης’», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Π.Δ.5/2017

Προσαρμογή διατάξεων του π.δ. 272/1985 «Οργάνωση και αρμοδιότητες του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Επιτροπή Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων” (Α’ 101), όπως ισχύει, σε αυτές του ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Α΄87) και ρύθμιση των οργανωτικών και λειτουργικών σχέσεων του Δήμου Κυθήρων με την Επιτροπή Εγχώριας Περιουσίας».


ΕλΣυν/Ε Κλ/451/2016

Προγραμματικές συμβάσεις (...)Με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄) θεσμοθετείται η συνεργασία, βάσει «προγραμματικής σύμβασης», μεταξύ δημοσίων φορέων και καθορίζεται, στην παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου, το ελάχιστο αναγκαίο περιεχόμενο κάθε προγραμματικής σύμβασης, ούτως ώστε από αυτήν να παράγεται πραγματική και όχι κατ’ επίφαση δέσμευση των μερών και να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εκτέλεσή της. Σύμφωνα δε με το άρθρο 12 παρ. 4 και 6 του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄147/8.8.2016), οι ως άνω προγραμματικές συμβάσεις, όταν πράγματι αφορούν στη συνεργασία μεταξύ δημοσίων φορέων με σκοπό, δια της συνένωσης των μέσων που διαθέτει ο καθένας από αυτούς, την από κοινού εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου, που ρυθμίζει τις διαδικασίες ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων.


Δ10/Φ3ΓΕΝ/11601/2162/2011

ΘEΜΑ: Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης  (ΑΔ) στον τομέα ορυκτού Πλόυτου  και εφαρμογή του  Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»)ΑΔΑ: 4ΑΘΦ0-Ζ

ΝΣΚ/269/2017

Εκτελεστότητα των αποφάσεων του ασκούντος καθήκοντα Ελεγκτή Νομιμότητας Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ήδη Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης), οι οποίες εκδίδονται επί αιτήσεων θεραπείας, σύμφωνα με το άρθρο 227 παρ.4 του ν. 3852/2010. 
Οι αποφάσεις του ασκούντος καθήκοντα Ελεγκτή Νομιμότητας Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ήδη Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης), οι οποίες εκδίδονται επί αιτήσεων θεραπείας, σύμφωνα με το άρθρο 227 παρ.4 του ν. 3852/2010, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 231 του ιδίου νόμου και ως εκ τούτου είναι άμεσα εκτελεστές. Περαιτέρω, οι ως άνω αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι άμεσα εκτελεστές και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν ασκηθεί από τον οικείο δήμο ενδικοφανείς προσφυγές κατά των εν λόγω αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.5 του π.δ. 171/1987, χωρίς να έχουν εκδοθεί, κατά το άρθρο 200 του Κώδ.Διοικ.Δικονομίας, αποφάσεις του αρμοδίου δικαστηρίου περί αναστολής εκτελέσεως αυτών (ομόφ.).


ΝΣΚ/271/2017

Καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που ασκεί προσωρινώς καθήκοντα Ελεγκτή Νομιμότητας, δεν έχει τη δυνατότητα να αποστεί αιτιολογημένα από τη θετική σύμφωνη γνώμη που πειθαρχικού συμβουλίου του άρθρου 234 του ν. 3852/2010 και να απόσχει από την έκδοση αποφάσεως περί επιβολής πειθαρχικής ποινής (πλειοψ.)


οικ.32706/2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 21595/03-05-2023 απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας «Διαπιστωτική απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 97 Α του ν. 3852/2010 (πρώτη εφαρμογή)» (Β΄ 3021).


οικ. 24402/2024

Ορθή επανάληψη της διαπιστωτικής πράξης περί της μη δυνατότητας σύστασης και λειτουργίας Υπηρεσιών Δόμησης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010 (Α' 87), για τους Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης .24375/2024

Διαπιστωτική πράξη περί της επάρκειας ή μη ελάχιστης στελέχωσης των Υπηρεσιών Δόμησης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87) έτους 2024, για τους Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.