Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Ν.4820/2021

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4738/2020
ΦΕΚ: 130/Α/23.07.2021

Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις.

Κατάσταση τρέχοντος εγγράφου: ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.5102/2024 ΦΕΚ: 55/Α/13.04.2024

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Αναθεωρήση Ν. 4820-2021-9.1.2024-τρ.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 09/01/2024

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5036/2023-ΦΕΚ:77/Α/28.03.2023 ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5016/2023-ΦΕΚ:21/Α/04.02.2023.

Αναθεωρήση Ν. 4820-2021-6.2.2023.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 06/02/2023

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ N.5007/2022-ΦΕΚ:241/A/23.12.2022 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.5000/2022-ΦΕΚ:226/Α/09.12.2022.

Αναθεωρήση Ν. 4820-2021-3.10.2022.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 03/10/2022

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4955/2022-ΦΕΚ:139/Α/14.07.2022 ΚΑΙ ΤΟΝ N.4949/2022-ΦΕΚ: 126/A/1.7.2022.

Αναθεωρήση Ν. 4820-2021-9.5.2022.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 09/05/2022

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4916/2022- ΦΕΚ:65/Α/28.3.2022 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.4915/2022- ΦΕΚ: 63/Α/24.3.2022.

Αναθεωρήση Ν. 4820-2021-26.1.2022.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 26/01/2022

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4886/2022, ΦΕΚ: 12/Α/24.01.2022 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν 4872/2021, ΦΕΚ:247/Α/10.12.2021.

Αναθεωρήση Ν. 4820-2021-30.11.21.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 30/11/2021

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4859/2021-ΦΕΚ:228/Α/27.11.2021 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.4850/2021-ΦΕΚ:208/Α/5.11.2021

Αναθεωρήση Ν. 4820-2021-12.10.2021.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 12/10/2021

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ Ν.4839/2021-ΦΕΚ:181/Α/02.10.2021, Ν.4829/2021-ΦΕΚ:166/Α/10.09.2021

Αναθεωρήση Ν. 4820-2021.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 23/07/2021

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΦΕΚ

Σχετικά Έγγραφα

Ε.2169/2021

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 132, 182, 183 και 203 του ν.4820/2021 (Α΄130) «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» ΑΔΑ:Ρ9ΦΘ46ΜΠ3Ζ-ΔΒΓ


ΦΓ8/14823/2023

Καθορισμός συντελεστών βαρύτητας και ποσοστώσεων για τη μείωση του καταλογιζόμενου ποσού κατά τις διατάξεις του άρθρου 150 του ν. 4820/2021 "Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις" (Α’ 130).


ΦΓ8/12682/2023

Ειδικός τύπος απόδειξης των κοινοποιήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 178 παρ. 1 του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130) και λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ίδιας διάταξης.


67616/2021

Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των ελεγκτικών ομάδων και του υποστηρικτικού προσωπικού που συμμετέχουν σε ελέγχους ή ελεγκτικές εργασίες που περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 179 του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 130).


67573/2024

Τροποποίηση της υπ’  αρ. 67616/2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των ελεγκτικών ομάδων και του υποστηρικτικού προσωπικού που συμμετέχουν σε ελέγχους ή ελεγκτικές εργασίες που περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 179 του ν. 4820/2021 “Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις” (Α’ 130)» (Β’ 6466). 


1318955/2014

Θέμα: «Νόμος 4164/2013 (ΦΕΚ 156 A' /9.7.2013) Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» 

ΦΓ8/44407/2020

Ρυθμίσεις για τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Ολομέλειας και των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


Ν.5016/2023

Διεθνής Εμπορική Διαιτησία - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις.


Ν.4916/2022

Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις.


Ν.4139/2013

Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις.