Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 849/1978
ΦΕΚ: 6466/Β/31.12.2021

Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των ελεγκτικών ομάδων και του υποστηρικτικού προσωπικού που συμμετέχουν σε ελέγχους ή ελεγκτικές εργασίες που περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 179 του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 130).

Σχετικά Έγγραφα

Ε.2169/2021

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 132, 182, 183 και 203 του ν.4820/2021 (Α΄130) «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» ΑΔΑ:Ρ9ΦΘ46ΜΠ3Ζ-ΔΒΓ


Ν.4820/2021

Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις.


ΕλΣυν.Τμ.6/122/2008

Υπογραφή του σχεδίου δανειακής σύμβασης  Δήμου:..ζητείται η ανάκληση της 179/2008 Πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου...Με την από 29.7.2008 αίτησή του, η οποία υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο στις 30.7.2008 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 39788, ο Δήμος ... ζήτησε την ανάκληση της 179/2008 Πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ήδη, με την από 5.8.2008 δήλωσή του, η οποία υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο στις 6.8.2008 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 40866, ο αιτών Δήμος παραιτήθηκε από την προαναφερόμενη αίτησή του. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, η διαδικασία ενώπιον του Τμήματος επί της προαναφερόμενης αίτησης ανάκλησης πρέπει να καταργηθεί.


Α.1240/2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/2015 (Β’ 1196) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’170), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του ν. 4449/2017 (Α’ 7)


Α.1234/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/2015 (Β΄1196) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄170) σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του ν. 4449/2017 (Α’ 7), αναφορικά με την προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αυτού.


Δ.ΠΡΩΤ.ΑΘ/5492/2020

Αστική ευθύνη δημοσίου...Επειδή, με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τις προπαρατεθείσες διατάξεις, το Δικαστήριο λαμβάνει κατ αρχάς υπόψη του ότι την κύρια βάση των αξιώσεων του ενάγοντος συγκροτούν πράξεις σχηματισμών (Κλιμάκιου και Τμήματος) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αποτελούνται από δικαστικούς λειτουργούς, εκδοθείσες κατά τη διενέργεια του προληπτικού ελέγχου των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής του. Εξάλλου, οι πράξεις, που εκδίδονται κατά τον προληπτικό έλεγχο δαπανών δεν είναι αποφάσεις δικαιοδοτούντος οργάνου, αλλά εντάσσονται στις ελεγκτικές αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. ΑΕΔ 22/2009 σκ. 5, 15/1979, ΣτΕ 1364/2016, 2256/2016, 4116/2015, ΟλΕλΣυν 437/2018, 1248/2014, πρακτικά της 16ης Γενικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 19ης Σεπτεμβρίου 2012 και πρακτικά της 11ης Γενικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 9ης Ιουνίου 2010). Πλην όμως, η ανάθεση του ελεγκτικού αυτού έργου στους ανωτέρω σχηματισμούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Κλιμάκιο, Τμήμα) δεν αλλοιώνει τον δικαστικό τους χαρακτήρα, αλλά αντιθέτως γίνεται ακριβώς λόγω του χαρακτήρα τους αυτού και των συνδεόμενων με αυτόν εγγυήσεων ανεξαρτησίας (βλ. ΣτΕ 322/2011, 3773/2011, 2909/1986 Ολ. ΟλΕλΣυν 2237/2014, 2822/2011, πρακτικά της 16ης Γενικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 19ης Σεπτεμβρίου 2012, πρβλ. και την διάταξη του άρθρου 89 παρ. 2 του Συντάγματος, που διακρίνει πάντως τις ελεγκτικές αρμοδιότητες από το σύνολο της διοικητικής ύλης και επιτρέπει κατ εξαίρεση τη συμμετοχή δικαστικών λειτουργών στα συλλογικά όργανα, που τις ασκούν). Άλλωστε, σύμφωνα με τα γινόμενα ερμηνευτικώς δεκτά στην σκέψη τέσσερα της παρούσας απόφασης, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, και μέχρις ότου ρυθμισθεί νομοθετικά ειδικώς η ευθύνη του Δημοσίου από πράξεις οργάνων της δικαστικής λειτουργίας, το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ είναι αναλόγως εφαρμοστέο και στην περίπτωση, που οι πράξεις των οργάνων αυτών, από τις οποίες προκαλείται ζημία δυνάμενη να αποδοθεί σε πρόδηλο σφάλμα τους, είναι κατά περιεχόμενο διοικητικής και δη ελεγκτικής φύσης (πρβλ. ΣτΕ 48/2016). Συνεπώς, εν προκειμένω, ανακύπτει το ίδιο ζήτημα με αυτό, που ήχθη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις .../2.10. 2019 πράξεις της Επιτροπής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010, ήτοι το ζήτημα των ουσιαστικών προϋποθέσεων θεμελίωσης της αστικής ευθύνης του Δημοσίου από ζημιογόνες πράξεις και παραλείψεις οργάνων του ενταγμένων στη δικαστική λειτουργία. Ενόψει των ανωτέρω, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει, κατ άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3900/ 2010, να ανασταλεί η πρόοδος της παρούσας δίκης μέχρι να δημοσιευθούν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας επί των σχετικών με τις ως άνω πράξεις της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010 με αριθμούς εισαγωγής ΑΓ 51.../27.10.2015, 34.../8.7.2016, 18.../13.10.2015 και 66.../10.10.2016 αγωγών.


ΦΓ10/13490/2021

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 2/24.6.2020 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (σε Συμβούλιο) «Συγκρότηση του Τμήματος Ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Β΄ 3004), της υπ’ αρ. 44406/15.7.2020 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Συγκρότηση των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2020 - 2021» (Β΄ 4001), όπως ισχύει, και της υπό στοιχεία ΦΓ10/40895/5.8.2020 απόφασης του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Συγκρότηση των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2020 - 2021» (Β΄ 3374), όπως ισχύει.


ΦΓ10/8862/2021

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 44406/15.7.2020 (Β΄ 4001) απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Περί συγκροτήσεως των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2020 - 2021», όπως ισχύει, και της υπό στοιχεία ΦΓ10/40895/5.8.2020 (Β΄ 3374) απόφασης του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Περί συγκροτήσεως των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2020 - 2021», όπως ισχύει.


ΦΓ8-12471-2020

Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΦΓ8/57805/ 13.2.2019 και 18.9.2019 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας των Υπηρεσιών Διοίκησης και Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου».


ΦΓ8/12650/2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 44406/2020 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου "Περί συγκροτήσεως των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2020 - 2021" (Β’ 4001).