Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4327/2015

Επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων. Αντισυνταγματικότητα αποτίμησης κριτηρίων επιλογής με μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων, βάσει διατάξεων του Κεφ. Γ' του ν. 4327/2015. Ζητήματα συμμόρφωσης προς την απόφαση ΣτΕ (Ολομ.) 711/2017 με την οποία ακυρώθηκε η Φ 36122/26/79840/Ε3 /19-05-2015 κανονιστική υπουργική απόφαση, κατά το μέρος που ρύθμισε τη σχετική διαδικασία με βάση διατάξεις που κρίθηκαν αντισυνταγματικές.Η Διοίκηση υπέχει υποχρέωση προς αναμόρφωση της νομικής κατάστασης η οποία προέκυψε αμέσως ή εμμέσως από ακυρωθείσα κανονιστική απόφαση. Ειδικότερα, στην προκείμενη περίπτωση υπέχει υποχρέωση για άμεση εκκίνηση νέας διαδικασίας επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων, η οποία δεν θα στηρίζεται σε διατάξεις οι οποίες κρίθηκαν ως αντίθετες προς το Σύνταγμα και θα διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων και των αρχών που αναφέρονται στο σκεπτικό της ακυρωτικής απόφασης, τόσο στο πλαίσιο συμμόρφωσης όσο και ενόψει και του ότι, αντικειμενικώς, η λήξη της θητείας των επιλεγέντων είχε προβλεφθεί για τις 31-07-2017. Επίσης υφίσταται υποχρέωση για ανάκληση ατομικών διοικητικών πράξεων οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της ακυρωθείσας κανονιστικής, υπό τις προϋποθέσεις οι οποίες τίθενται στη σχετική νομολογία του ΣτΕ (ήτοι υποβολή αίτησης σε εύλογο χρόνο από πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον, εκτίμηση από τη διοίκηση των τυχόν λόγων υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος οι οποίοι τυχόν επιβάλλουν ή αποκλείουν την ανάκλησή της, της ανάγκης προστασίας δικαιωμάτων τρίτων που εκτέθηκαν καλοπίστως, καθώς και του χρόνου ο οποίος παρήλθε από την έκδοση της ατομικής πράξης). Η εξέταση της συνδρομής των προϋποθέσεων αυτών όπως και η εκτίμηση και λήψη απόφασης για το ποιές ειδικότερες περαιτέρω ενέργειες είναι αναγκαίες, κατάλληλες και πρόσφορες για τη συμμόρφωση προς την προαναφερόμενη ακυρωτική δικαστική απόφαση, συνιστά άσκηση ουσιαστικής διοικητικής δράσης (ομόφ).

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/2/2021

Αν το Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών του Γενικού Νοσοκομείου (Γ.Ν.) Κορίνθου, οφείλει, στο πλαίσιο συμμόρφωσης προς την 837/2013 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, να συμπεριλάβει στη νέα κρίση του για την πλήρωση θέσης Διευθυντή Παθολογίας του Γ.Ν. Κορίνθου, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., επί θητεία, που προκηρύχθηκε με την 10260/17-7-2003 Απόφαση-Προκήρυξη του Διοικητή του Γ.Ν. Κορίνθου και τον ιατρό Χ. Π., o οποίος έχει συνταξιοδοτηθεί.(....)Το αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών του Γενικού Νοσοκομείου (Γ.Ν.) Κορίνθου, οφείλει, στο πλαίσιο συμμόρφωσης προς την 837/2013 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, να συμπεριλάβει στη νέα κρίση του για την πλήρωση θέσης Διευθυντή Παθολογίας του Γ.Ν. Κορίνθου, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, που προκηρύχθηκε με την 10260/17-7-2003 Απόφαση-Προκήρυξη του Διοικητή του Γ.Ν. Κορίνθου και τον ιατρό Χ.Π. (ομόφωνα).


ΝΣΚ/81/2017

Υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης σε παράνομη διοικητική πράξη. Δυνατότητα ανάκλησης της πράξης κατάπτωσης της εγγύησης, εντός ευλόγου χρόνου.Η Κτηματική Υπηρεσία Ζακύνθου οφείλει να συμμορφωθεί προς απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που αφορά λύση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση Δημόσιας Υπηρεσίας και επιστροφή της σχετικής εγγύησης στον εκμισθωτή, διότι η απόφαση, ανεξαρτήτως της παρανομίας της, παράγει υποχρέωση συμμόρφωσης ως μη ανακληθείσα ή ακυρωθείσα δικαστικώς. Υφίσταται όμως ευχέρεια της Διοίκησης να ανακαλέσει την ως άνω παράνομη διοικητική πράξη (πλειοψ). Παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια με την 179/2016 γνωμ. του Α΄ Τμήματος.


ΝΣΚ/44/2018

Εξέταση αίτησης μετάταξης υπαλλήλου, μετά την έκδοση ακυρωτικής δικαστικής απόφασης - Εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο. Η υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης σε ακυρωτική απόφαση, συνεπάγεται την υποχρέωση εξέτασης του αιτήματος μετάταξης υπαλλήλου, βάσει της παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 3614/2007, όπως το πρώτο εδάφιό της αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 του ν. 3752/2009, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο στον οποίο ανάγονται οι ενέργειες συμμόρφωσης. Η διοίκηση έχει την υποχρέωση να εξετάσει το αίτημα της μετάταξης, ασκώντας τη διακριτική της ευχέρεια μόνο ως προς την ικανοποίηση του αιτήματος, το οποίο δεν έχει υποχρέωση να αποδεχτεί, ούτε εκ του ισχύοντος κατά το χρόνο έκδοσης της ακυρωθείσας πράξεως νομικού πλαισίου, ούτε εκ της ακυρωτικής δικαστικής απόφασης.Ωστόσο υφίσταται η υποχρέωση να αιτιολογήσει την κρίση της, και ως προς την ύπαρξη, αλλά και ως προς τη δυνατότητα εξασφάλισης ή μη της απαιτούμενης πίστωσης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάταξης, με βάση τα πραγματικά δημοσιονομικά δεδομένα και τις ισχύουσες κατά τον κρίσιμο χρόνο διατάξεις (ομοφ.)


2/2174/0026/2005

Υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις.


ΝΣΚ/56/2021

Εάν στα πλαίσια πλήρους συμμόρφωσης σε ακυρωτική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε απόφαση διορισμού σε θέση Επίκουρου Καθηγητή, υφίσταται υποχρέωση του ΕΚΠΑ για ανάκληση επιγενόμενης πράξης διορισμού σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή.(...)Εάν στα πλαίσια πλήρους συμμόρφωσης σε ακυρωτική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε απόφαση διορισμού σε θέση Επίκουρου Καθηγητή, υφίσταται υποχρέωση του ΕΚΠΑ για ανάκληση επιγενόμενης πράξης διορισμού σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή.


ΝΣΚ/53/2021

Εάν στα πλαίσια πλήρους συμμόρφωσης σε ακυρωτική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε απόφαση διορισμού σε θέση επίκουρου καθηγητή, υφίσταται υποχρέωση του ΕΚΠΑ για ανάκληση επιγενόμενης πράξης διορισμού σε θέση αναπληρωτή καθηγητή.(...)Δύο αντίθετες ισοψηφήσασες γνώμες σχετικά με το εάν στα πλαίσια πλήρους συμμόρφωσης σε ακυρωτική απόφαση του ΔΕΑ, με την οποία ακυρώθηκε απόφαση διορισμού σε θέση επίκουρου καθηγητή, υφίσταται υποχρέωση του ΕΚΠΑ για ανάκληση επιγενόμενης πράξης διορισμού σε θέση αναπληρωτή καθηγητή. Παραπομπή στην Α΄ Τακτική Ολομέλεια του ΝΣΚ.


ΕλΣυν.Κλ.4/99/2016

Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, ο προβαλλόμενος λόγος διαφωνίας ότι η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου … ως προς το αναγνωριστικό της μέρος δεν είναι εξοπλισμένη με δύναμη εκτελεστότητας και, επομένως, το Νοσοκομείο δεν ήταν υποχρεωμένο να συμμορφωθεί ως προς το αναγνωριστικό αυτό μέρος, διότι κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ή από άλλη ειδική διάταξη δεν προβλέπεται υποχρέωση συμμόρφωσης προς αναγνωριστική απόφαση διοικητικού δικαστηρίου πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. Και τούτο, διότι κατά τις ρητές διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 5 του Συντάγματος και του σε εκτέλεση της διάταξης αυτής εκδοθέντος ν. 3068/2002, υποχρέωση της Διοίκησης προς συμμόρφωση γεννάται όχι μόνο σε περίπτωση δικαστικών αποφάσεων που συνιστούν εκτελεστούς τίτλους, αλλά και στην περίπτωση τελεσίδικων αναγνωριστικών αποφάσεων..(..)Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω οι εντελλόμενες δαπάνες είναι νόμιμες και τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πρέπει να θεωρηθούν


ΣΤΕ/1667/2011

Εκπόνηση μελέτης.... Επειδή, όταν μία σύμβαση παραπέμπει ως προς ορισμένο θέμα σε κανονιστική ρύθμιση που περιέχεται σε τυπικό νόμο ή κανονιστική πράξη και η οποία ρυθμίζει περισσότερες περιπτώσεις με διαφορετικό τρόπο τάσσοντας συγκεκριμένες κατά περίπτωση προϋποθέσεις εφαρμογής, η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ως προς την έννοια της συμβατικής αυτής ρήτρας παραπομπής, δηλαδή ως προς ποια είναι η εφαρμοστέα, κατά τη βούληση των συμβαλλόμενων μερών, ρύθμιση στις μεταξύ τους συμβατικές σχέσεις, αποτελεί ουσιαστική εκτίμηση συμβατικού όρου, η ορθότητα της οποίας, ως εκτίμηση πραγμάτων, δεν ελέγχεται αναιρετικώς, ει μη μόνον από πλευράς αιτιολογίας της δικαστικής κρίσεως. Περαιτέρω, εάν μεν, κατά την ουσιαστική εκ μέρους του δικαστηρίου της ουσίας εκτίμηση της ρήτρας παραπομπής, βούληση των συμβαλλομένων μερών είναι η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου ως έχουν, δηλαδή σύμφωνα με τις περιεχόμενες στις διατάξεις διακρίσεις και με τη συνδρομή των προβλεπομένων προϋποθέσεων εφαρμογής κατά περίπτωση, τότε η ορθότητα της δοθείσης από το δικαστήριο της ουσίας ερμηνείας των κατά παραπομπή εφαρμοστέων διατάξεων του νόμου ελέγχεται πλήρως κατά την ορθότητά της από τον αναιρετικό δικαστή, με κριτήριο την αληθή έννοια του νόμου. Εάν, όμως, κατά την ως άνω ανέλεγκτη αναιρετικώς ουσιαστική εκτίμηση του δικαστηρίου, ο σχετικός συμβατικός όρος έχει την έννοια ότι η ρύθμιση στην οποία γίνεται παραπομπή εφαρμόζεται κατά την βούληση των μερών εν πάση περιπτώσει, ανεξαρτήτως δηλαδή της συνδρομής των τασσομένων στις οικείες διατάξεις ειδικότερων προϋποθέσεων εφαρμογής, τότε η εν λόγω ρύθμιση αποσπώμενη από τις διατάξεις του νόμου αποτελεί πλέον συμβατικό όρο και προσλαμβάνει ως εκ τούτου την έννοια που της αποδίδουν οι συμβαλλόμενοι, ανεξαρτήτως εάν συντρέχουν οι κατά το νόμο προϋποθέσεις εφαρμογής της. Η δε κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ως προς την έννοια αυτή του συμβατικού όρου, ως κρίση πραγμάτων, δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο, ει μη μόνον από πλευράς αιτιολογίας. Επειδή, κατόπιν επιλύσεως των ανωτέρω παραπεμφθέντων ζητημάτων, η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί προς περαιτέρω εξέταση των προβαλλομένων λόγων αναιρέσεως στο ΣΤ΄ Τμήμα αυτού.


ΣΤΕ/ΟΛΟΜ/711/2017

Επιλογή υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων:..Επειδή σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, στην διαδικασία επιλογής και τοποθετήσεως διευθυντών σχολικών μονάδων ο σύλλογος διδασκόντων της οικείας σχολικής μονάδας, έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα για την αποτίμηση μέσω μυστικής ψηφοφορίας της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκροτήσεως του υποψηφίου, κριτήριο το οποίο λαμβάνει συνολικά το ένα τρίτο (1/3) περίπου της μέγιστης συνολικά βαθμολογίας που μπορεί να συγκεντρώσει ο υποψήφιος. Μέσω της εν λόγω μυστικής ψηφοφορίας αποτιμώνται η προσωπικότητα, το ήθος, η εντιμότητα, το αίσθημα δικαιοσύνης, η δημοκρατική συμπεριφορά, η επαγγελματική ανάπτυξη και συνέπεια, καθώς και οι ικανότητες του υποψηφίου (όπως: ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων, ικανότητα δημιουργίας κατάλληλου παιδαγωγικού περιβάλλοντος), δηλαδή με τον τρόπο αυτό αποτιμάται τόσο η προσωπικότητα του υποψηφίου όσο και προσόντα του, τα οποία δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των προσόντων που συνεκτιμώνται κατά την μοριοδότηση των λοιπών προβλεπόμενων κριτηρίων. Κατά παράβαση όμως των προαναφερθεισών εγγυήσεων τηρήσεως των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας και, ειδικότερα, της ελεύθερης προσβάσεως και σταδιοδρομίας κάθε Έλληνα στις δημόσιες θέσεις κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας ανατίθεται η εν λόγω αρμοδιότητα στον σύλλογο διδασκόντων, στον οποίο μετέχουν (αδιακρίτως) όλοι οι υπηρετούντες στην οικεία σχολική μονάδα μόνιμοι και αναπληρωματικοί εκπαιδευτικοί, και με την διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας (που ως διαδικασία αναδείξεως οργάνων εν γένει διοικήσεως προσιδιάζει σε αυτοδιοικούμενες μονάδες ή είναι πρόσφορη σε περίπτωση αναδείξεως εκπροσώπων στα όργανα αυτά), ενώ η διοίκηση των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, σύμφωνα με τις αναφερθείσες συνταγματικές αρχές, πρέπει να αναδεικνύεται από κατάλληλο όργανο που συγκροτείται και λειτουργεί με εχέγγυα αξιοκρατίας, αμεροληψίας και αντικειμενικότητας (όπως είναι τα καθιερωμένα υπηρεσιακά συμβούλια της Διοικήσεως) και με διαφανή και αντικειμενική διαδικασία, κατάλληλη για την διασφάλιση της ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής των οριζομένων κριτηρίων και στο πλαίσιο της ιεραρχικής δομής της Υπηρεσίας. Περαιτέρω τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και προσόντα του υποψηφίου που σχετίζονται με το κριτήριο της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκροτήσεώς του, δεν αξιολογούνται με αιτιολογία, αφού η επίδικη διαδικασία καταλήγει στην βαθμολογική αποτίμηση του κριτηρίου αυτού, η οποία προκύπτει από την αναγωγή του ποσοστού των ψήφων που έλαβε αυτός κατά την μυστική ψηφοφορία σε ποσοστό επί του αριθμού των κατ’ ανώτατο όριο μονάδων που αναλογούν στο εν λόγω κριτήριο. (..)με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως και να ακυρωθεί η Φ.361.22/26/79840/Ε3/19.5.2015 υπουργική απόφαση και ως εκ τούτου είναι αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων ακυρώσεως, με τους οποίους προσάπτονται πλημμέλειες για το ζήτημα αυτό, καθώς και των λόγων ακυρώσεως που ανάγονται στο κριτήριο της υπηρεσιακής καταστάσεως, της καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας και στην αποτίμησή του.


ΕΣ/T1/190/2008

Μεταφορά προσωπικού απο λυθείσα ΑΕ.Απόφαση του Μον. Πρωτοδ. που αφορά καταβολή αποδοχών σε υπαλλήλους του Δήμου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σ' αυτόν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006.Προσωρινά εκτελεστή απόφαση, επί της οποία ερείδεται η εντελλόμενη δαπάνη, αποτελεί έγκυρο εκτελεστό τίτλο κατ' άρθρο 904 του Κ.Πολ.Δ και δεσμεύει το Ελεγκτικό Συνέδριο ως προς το καταψηφιστικό σκέλος της, παράγουσα άμεση υποχρέωση συμμόρφωσης σε βάρος του Δήμου Ζακυνθίων (άρθρο 904 παρ. 2α' του Κ.Πολ.Δ.).