Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 2396/1953

Έννοια κρατικού αυτοκινήτου. Εκτέλεση δημοτικής συγκοινωνίας από τους Δήμους, καθώς και η αποκομιδή απορριμμάτων από αυτούς. Αν οι αρμοδιότητες αυτές εμπίπτουν στην έννοια της υπηρεσιακής ανάγκης. (...) Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.δ. 2396/1953 καθώς και της υπ’ αριθμ. ΥΑ 129/2534/2010 κ.υ.α., η εκτέλεση του έργου της δημοτικής συγκοινωνίας εκ μέρους ορισμένου Δήμου, η οποία συνίσταται στη μεταφορά δημοτών με ιδιόκτητα λεωφορεία του Δήμου αυτού, αποτελεί υπηρεσιακή ανάγκη και το χρησιμοποιούμενο αυτοκίνητο θεωρείται κρατικό όχημα. Επίσης, η αποκομιδή των απορριμμάτων από τους Δήμους θεωρείται υπηρεσιακή ανάγκη, η οποία καλύπτεται με τη χρήση κρατικών- υπηρεσιακών οχημάτων (απορριμματοφόρων), κατά την έννοια των ίδιων ως άνω διατάξεων (ομόφ.).

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

543/5543/2000

Χρήση, κυκλοφορία και άλλα θέματα σχετικά με τα αυτοκίνητα-οχήματα των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ η αριθμ. 543/5543/2000 (ΦΕΚ 376/Β΄) κοινή απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 298/6466/2003 (ΦΕΚ 434/Β΄), 35/508/2006 (ΦΕΚ 221/Β΄) και 812/18504/2007 (ΦΕΚ 1339/Β΄) όμοιες με την Αριθμ. 129/2534 ΦΕΚ B 108/4.2.2010 )


ΕΣ/Ζ.Κλ/129/2014

Επισκευή αυτοκινήτων.Από τη συνδυαστική ερμηνεία των διατάξεων του ν. 3852/2010 και της οικ.3373/390/20.3.1975 υ.α. συνάγεται ότι η Επιτροπή που προβλέπεται στην ανωτέρω υ.α. είναι αρμόδια για την ανάθεση σε εξωτερικό ιδιωτικό συνεργείο εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων, μόνο όμως για όσα οχήματα έχουν ήδη παρουσιάσει βλάβη ή έχουν ήδη διαπιστωμένη ανάγκη συντήρησης ή επισκευής και υπό την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στην ίδια υπουργική απόφαση (βλ. αναλυτικά ανωτέρω αναφορικά με τους δήμους που διαθέτουν δημοτικό συνεργείο). Σε διαφορετική περίπτωση, όπως ενδεικτικά σε αυτήν της διενέργειας διαγωνισμού από τους δήμους για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου με αντικείμενο τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων, στην οποία θα καθορισθούν οι όροι που διέπουν τις επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις (call-offs) και ιδίως οι τιμές και ενδεχομένως οι προβλεπόμενες ποσότητες (βλ. ΕΣ VI Τμ. 3462/2012), αρμόδιο αποκλειστικά όργανο για τον καθορισμό των όρων, τη διενέργεια και την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η Οικονομική Επιτροπή των δήμων (πρβλ. ΕΣ ΣΤ΄ Κλιμ. 103/2014).

ΕΣ/Ζ Κλ/103/2014

Προμήθεια ελαστικών επισώτρων.Επιτροπή συντήρησης κρατικών αυτοκινήτων.Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αλλά και όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, η κατά ανωτέρω Επιτροπή, συνιστά το μόνο κατά νόμο αρμόδιο όργανο με αποφασιστική αρμοδιότητα για την προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών και ελαστικών επισώτρων με την εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην ειδικότερη περίπτωση της επισκευής οχημάτων του Δήμου, που έχουν ήδη παρουσιάσει βλάβη ή έχουν ήδη διαπιστωμένη ανάγκη συντήρησης ή επισκευής και μάλιστα ανεξαρτήτως του ύψους της απαιτούμενης κατά περίπτωση δαπάνης, καθόσον αρμόδιο κατά τα λοιπά όργανο, για τη διενέργεια διαγωνισμών στους Δήμους είναι η οικεία Οικονομική Επιτροπή (βλ. πράξη Κλιμ. VII Τμ. Ελ. Συν. 72/2012 σκ. IV και πράξη VII Τμ. Ελ. Συν. 96/2012, σκ. IV, αλλά και απόφ. VI Τμ. 243/2014, 3462/2012 σχετικές με τη σύναψη συμφωνιών – πλαισίου για την ανάθεση των υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης και επισκευής των οχημάτων Ο.Τ.Α.).  Περαιτέρω δε, η προμήθεια των ως άνω ειδών (ήτοι των ανταλλακτικών οχημάτων και των ελαστικών επισώτρων) διενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (βλ. απόφ. VI Τμ. 243/2014, 3462/2012, πράξη Κλιμ. VII Τμ. Ελ. Συν. 72/2012, πρβλ. πράξεις VII Τμ. Ελ. Συν. 96, 95/2012, 78/2011, 320, 204, 83/2010, 301/2009, ΙV Tμ. πράξεις 142/2007, 170/2006  κ.α.). 

ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/297/2017

Υπηρεσίες αμοιβής για «αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων», δυνάμει σύμβασης απευθείας ανάθεσης. Ως αιτιολογία για την άρνησή του προέβαλε  ότι κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ΄ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011 ο Δήμος προσέφυγε στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και υπέγραψε τη σχετική σύμβαση χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.).(..)Με τα δεδομένα αυτά νομίμως τα αρμόδια όργανα του Δήμου ... προέβησαν στη σύναψη της σύμβασης για την αποκομιδή των απορριμμάτων, χωρίς να λάβουν την σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, διότι πρόκειται για σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί απευθείας λόγω ποσού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 και ως εκ τούτου, στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται το  άρθρο 2  παρ. 2  του  ν. 4013/2011. Η συγκεκριμένη δε ανάθεση παρουσιάζει αυτοτέλεια σε σχέση με τον εν εξελίξει διαγωνισμό και δεν αποτελεί μέρος αυτού, δοθέντος ότι η αναγκαιότητα σύναψής της ανέκυψε λόγω ακριβώς της μη έγκαιρης ολοκλήρωσής του και προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της αποκομιδής των απορριμμάτων για το χρονικό διάστημα από την λήξη της προηγούμενης σύμβασης μέχρι και την ολοκλήρωσή του. (..)Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη και το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/Τ6/26/2008

Διάκριση σύμβασης έργου από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών.Ως "συμβάσεις υπηρεσιών", νοούνται συμβάσεις πλην των συμβάσεων έργων ή προμηθειών, που έχουν ως αντικείμενο την παροχή των υπηρεσιών, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα XVII. Σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο ταυτοχρόνως προϊόντα και υπηρεσίες κατά την έννοια του παραρτήματος XVII, θεωρείται ως "σύμβαση υπηρεσιών", εφόσον η αξία των συγκεκριμένων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση. Σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο υπηρεσίες, κατά την έννοια του παραρτήματος XVII και η οποία δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα XII παρά μόνο παρεμπιπτόντως σε σχέση με το κύριο αντικείμενο της σύμβασης, θεωρείται ως "σύμβαση υπηρεσιών"».

ΕλΣυν.Κλ.Τμ.7/221/2015

Ανάθεση υπηρεσιών αποκομιδής - ανακύκλωσης απορριμμάτων και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου:..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη ΙΙ της παρούσας, το Κλιμάκιο άγεται στην κρίση ότι ο πρώτος λόγος διαφωνίας, σύμφωνα με τον οποίο δεν επισυνάπτεται αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, όπως προβλέπει η διάταξη του άρθρου 61 του ν. 3979/ 2011 για την ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών σε ιδιώτες, είναι αβάσιμος. Τούτο διότι, με την 49/26-02-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ..., η οποία λήφθηκε ομόφωνα, αιτιολογείται επαρκώς η ανάγκη ανάθεσης της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων και της αποκοµιδής των απορριµµάτων στις ∆ηµοτικές Ενότητες ... και Παλλήνης σε τρίτους, καθορίζεται επακριβώς το αντικείμενο των συμβάσεων, καθώς και η διάρκειά τους και, ως εκ τούτου, πληρούνται οι τιθέμενες από τη διάταξη του άρθρου 61 παρ. 1 του ν.3979/2011 προϋποθέσεις για την ανάθεση των σχετικών υπηρεσιών σε τρίτους. Περαιτέρω, και ο δεύτερος λόγος διαφωνίας είναι αβάσιμος, καθόσον νομίμως διενεργήθηκαν δύο ανοιχτοί διαγωνισμοί για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και την αποκομιδή των απορριμμάτων στις ∆ηµοτικές Ενότητες ... και ..(..)Κατόπιν αυτών, οι εντελλόμενες δαπάνες είναι νόμιμες, ως εκ τούτου τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πρέπει να θεωρηθούν.​


ΕλΣυν/Τμ.7/96/2012

Η αρμοδιότητα της ανάθεσης των επίμαχων εργασιών επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών δεν ανήκε στα αναφερόμενα στο άρθρο  23 παρ. 2 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όργανα, όπως εσφαλμένα υποστηρίζεται από την Επίτροπο, αλλά στην Επιτροπή συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου, η οποία είναι και το μόνο αρμόδιο όργανο για την ανάθεση των σχετικών υπηρεσιών καθώς και της προμήθειας ανταλλακτικών στην ειδικότερη περίπτωση της επισκευής οχημάτων του Δήμου, που παρουσιάζουν βλάβη ή έχουν ανάγκη συντήρησης ή επισκευής και μάλιστα ανεξαρτήτως του ύψους της απαιτούμενης κατά περίπτωση δαπάνης. 

ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.1/100/2017

Καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας. (..)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω (σκέψη ΙΙ.Β), το Κλιμάκιο κρίνει, όπως βασίμως προβάλλεται από τον διαφωνούντα Επίτροπο, ότι η πραγματοποίηση υπερωριακής απασχόλησης (Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών) από τους ως άνω υπαλλήλους του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας, κατά τις 20 και 27/11/2016, παρίσταται μη νόμιμη...Συγκεκριμένα, η απόφαση καθιέρωσης της ως άνω υπερωριακής απασχόλησης δεν διαλαμβάνει πλήρη και ειδική αιτιολογία, με αναφορά σε συγκεκριμένα και σαφή πραγματικά στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει η συνδρομή ειδικών περιστάσεων...Συγκεκριμένα, η επιβολή των διοικητικών μέτρων του Κ.Ο.Κ. δε συνιστά έκτακτη, εποχική ή επείγουσα αλλά διαρκή υπηρεσιακή ανάγκη και ανήκει στα συνήθη καθήκοντα των δημοτικών αστυνομικών..Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι μη νόμιμη, και, ως εκ τούτου, αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕλΣυν./Τμ1/214/2013

Από το συνδυασμό των  του ν.δ. 2396/1953, της 129/2534/20.1.2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2503/1997 συνάγεται ότι τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα των Δήμων αφενός μεν δεν επιτρέπεται να κινούνται εκτός των ορίων της περιφέρειας, στην οποία ασκούνται οι αρμοδιότητες του οικείου Δήμου, αφετέρου δε πρέπει να οδηγούνται μόνο από τον υπεύθυνο οδηγό, άλλως για την κατ’ εξαίρεση οδήγησή τους από άλλους υπαλλήλους πρέπει να παρέχεται η προβλεπόμενη από την παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2503/1997 έγκριση. Σε περίπτωση ωστόσο, που υπάλληλος με εντολή του Δήμου μετακινείται εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας, που ανάγεται στα καθήκοντά του, όπως αυτά προσδιορίζονται στο πλαίσιο των ανατιθεμένων σ’ αυτόν αρμοδιοτήτων, δικαιούται ημερήσιας αποζημίωσης, παρά το γεγονός ότι μετακινήθηκε με μη νόμιμο μεταφορικό μέσο (υπηρεσιακό αυτοκίνητο) με εντολή της Υπηρεσίας, εφόσον αυτό δεν ασκεί επιρροή στη νομιμότητα της εν λόγω δαπάνης, δεδομένου ότι ο σκοπός της χορήγησης της ημερήσιας αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2685/1999 στους υπαλλήλους που μετακινούνται εκτός έδρας, είναι η κάλυψη των έκτακτων εξόδων στα οποία υποβάλλονται λόγω του πραγματικού γεγονότος της μετακίνησης και παραμονής τους εκτός έδρας (βλ. ΕΣ Πράξη Ι Τμ. 171/2007, Πράξη Κλιμ.Προλ.Ελ.Δαπαν.Ι Τμ. 110/2013). 

EΣ/Κλ.Ζ/160/2017

Νομιμότητα της διαδικασίας ανάθεσης των υπηρεσιών με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου.." (...)Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι από τον έλεγχο των υποβληθέντων σ’ αυτό στοιχείων, δεν διαπιστώθηκαν νομικές πλημμέλειες της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου των ελεγχομένων υπηρεσιών μέχρι και το στάδιο της έκδοσης της 158/18.5.2017 κατακυρωτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ..., επισημαίνοντας, περαιτέρω, ότι η αναθέτουσα αρχή πρέπει να υποβάλει για προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας και το συνταχθέν σύμφωνα με την ως άνω απόφαση σχέδιο της οικείας σύμβασης.