Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2683/1999 , 1892/1990 , 1256/1982

Δυνατότητα παράλληλης απασχόλησης υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, με ίδια νομικής φύσεως εργασία σε φορείς όπως η ΑΤΕ Α.Ε. (Κατάσταση : Αποδεκτή) Η επιβαλλόμενη από τις συνταγματικές (άρθρο 104 Σ1975/1986/2001) και νομοθετικές διατάξεις (άρθρα 1 παρ.1 Ν 1256/1982 και 35 Υ.Κ.) απαγόρευση κατοχής δεύτερης θέσης ή απασχόλησης στις υπηρεσίες του Δημοσίου και του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, καταλαμβάνει και το προσωπικό καθαριότητας και το λοιπό βοηθητικό προσωπικό που προσλαμβάνεται για την κάλυψη θέσεων μερικής ή περιοδικής απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 περ.α’ εδ.β’, 6 και 14 παρ.1 του Π.Δ/τος 410/1988. Είναι όμως επιτρεπτή και για το προσωπικό αυτό η δεύτερη απασχόληση σε υπηρεσίες του Δημοσίου και σε φορείς του δημόσιου τομέα, εφόσον πρόκειται για μειωμένη απασχόληση και η καταβαλλόμενη ακαθάριστη αμοιβή δεν υπερβαίνει τα όρια που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 1400/1983. Η σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μειωμένης απασχόλησης του προσωπικού αυτού σε φορείς που έχουν εξέλθει από τον δημόσιο τομέα, όπως η ΑΤΕ Α.Ε., δεν συνιστά δεύτερη απασχόληση, αλλά άσκηση εκ μέρους τους ιδιωτικής εργασίας, για την οποία θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 31 του Υ.Κ. (πλειοψ.)

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΠΙΔΔ/13715/2008

Διευκρινήσεις για τη χορήγηση της άδειας σύμφωνα με το αρ.53 του Υ.Κ. στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης .


ΔΙΠΙΔΔ/22251/2006

Άδεια Κυήσεως και Λοχείας για προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης.


ΝΣΚ/109/2019

Εάν για την παροχή εργασίας ή έργου από δημοσίους υπαλλήλους σε φορείς του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Υ.Κ..(..)Για την παροχή έργου ή εργασίας με αμοιβή από υπάλληλο του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ. που διέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα, στο Δημόσιο ή σε δημόσιους φορείς (ν.π.δ.δ., ΟΤΑ κ.λπ.), απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Υ.Κ., καθόσον η τήρηση της διαγραφόμενης από το νόμο διαδικασίας είναι ανεξάρτητη της νομικής μορφής του εργοδότη, ήτοι του αν το προς ανάθεση έργο ή εργασία παρέχεται σε ιδιώτη εργοδότη ή στο Δημόσιο ή σε δημόσιους φορείς (ν.π.δ.δ., ΟΤΑ κ.λπ.) (ομόφ.).


ΝΣΚ/32/2015

Δυνατότητα ή μη κατοχής θέσης μερικής απασχόλησης μουσικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών σε Ωδείο.
Υπάλληλος που προσφέρει εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ως μουσικός στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, δεν είναι δυνατόν να κατέχει νόμιμα και δεύτερη θέση, έστω και μερικής απασχόλησης, στο Δημοτικό Ωδείο Ελληνικού- Αργυρούπολης και να εργάζεται προσφέροντας σ’ αυτό διδακτικό έργο, αφού η εν λόγω υπηρεσία χαρακτηρίζεται ως δημοτική και όχι κρατική και έτσι δεν καλύπτει την πρώτη και κύρια απαίτηση του νομοθέτη της διάταξης του άρθρου 69 ενότητα Β παρ.2 του ν. 2065/1992. (ομοφ.)


2/87703/0022/2009

Το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό μερικής απασχόλησης που προσλαμβάνεται στο Δημόσιο στα ΝΠΔΔ και ΟΤΑ εξελίσσεται στα μισθολογικά κλιμάκια του νόμου 3205/2003 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 του νόμου αυτού.Επισυνάπτονται τα Πρακτικά της 18ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008


ΕΣ/ΟΛΟΜ/25/2005

Τρόπος αμοιβής του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης προσωπικού, που προσλαμβάνεται στους Δήμους της χώρας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 3250/2004.


ΥΠΕΣ/2188/2006

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για τη διαμόρφωση των μηνιαίων αποδοχών του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης των ΟΤΑ α'καιβ'βαθμού


Δ.ΕΙΣΦ.Μ/34/142223/2019

Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 5.500 ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών – Απασχόληση σε εκτός Ε.Φ.Κ.Α., Υπουργεία και εποπτευόμενους Δημόσιους Φορείς.(ΑΔΑ:9495465ΧΠΙ-Σ7Κ)


ΝΣΚ/135/2022

Ερωτάται εάν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017 εμπίπτει και το επιστημονικό προσωπικό, που προσλαμβάνεται σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 και κατέχει δύο έμμισθες θέσεις με μερική απασχόληση σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ή εάν οι εν λόγω διατάξεις αφορούν μόνο λειτουργούς και υπαλλήλους που κατέχουν δύο έμμισθες θέσεις με πλήρη απασχόληση. Σε αποφατική περίπτωση, εάν η προαναφερομένη κατηγορία προσωπικού λαμβάνει το σύνολο των αποδοχών και από τις δυο κατεχόμενες θέσεις μερικής απασχόλησης.(...)Η παρ. 9 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017, που προβλέπει την υπό προϋποθέσεις περικοπή αποδοχών δεύτερης θέσης, δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση εργαζόμενου, ο οποίος εμπίπτει στην κατηγορία του επιστημονικού προσωπικού του π.δ. 407/1980 και ο οποίος, κατ’ επίκληση του προαναφερθέντος π.δ., έχει συνάψει, με δύο διαφορετικά Α.Ε.Ι., διακριτές συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου (κατά πλειοψηφία).


2/16606/0022/2009

«Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ & ΟΤΑ»