Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΥΠ.ΕΣ/17729/2024

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3086/2002, 1337/1983, 5027/2023

«Παροχή διευκρινίσεων επί της αποσβεστικής προθεσμίας για τη βεβαίωση και επί του χρόνου παραγραφής προς είσπραξη της εισφοράς σε χρήμα του άρθρου 9 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33), καθώς και των οφειλών από πρόστιμα Κ.Ο.Κ.»


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/94670/2021

Αποσβεστική προθεσμία βεβαιώσεων εισφοράς σε χρήμα (άρθρο 9 ν. 1337/1983) και παραγραφή των απαιτήσεων που απορρέει από αυτές. 


ΥΠ.ΕΣ/17729/2024:«Παροχή διευκρινίσεων επί της αποσβεστικής προθεσμίας για τη βεβαίωση και επί του χρόνου παραγραφής προς είσπραξη της εισφοράς σε χρήμα του άρθρου 9 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33), καθώς και των οφειλών από πρόστιμα Κ.Ο.Κ.»


ΥΠ.ΕΣ/38880/2023

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν. 5027/2023, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 5043/2023, περί βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων δήμων. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 534/2023 ΑΔΑ: ΩΧ0Α46ΜΤΛΗ-62Χ


ΥΠ.ΕΣ/17729/2024:«Παροχή διευκρινίσεων επί της αποσβεστικής προθεσμίας για τη βεβαίωση και επί του χρόνου παραγραφής προς είσπραξη της εισφοράς σε χρήμα του άρθρου 9 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33), καθώς και των οφειλών από πρόστιμα Κ.Ο.Κ.»


ΝΣΚ/170/2020

Χρόνος αποσβεστικής προθεσμίας του δικαιώματος των Ο.Τ.Α. προς βεβαίωση των αξιώσεων εισφοράς σε χρήμα κατά των υπόχρεων ιδιοκτητών και χρόνος παραγραφής των απαιτήσεων προς είσπραξη των βεβαιωμένων ως άνω οφειλών.(...)α) Ο χρόνος παραγραφής προς είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών των υπόχρεων ιδιοκτητών από τις εισφορές σε χρήμα είναι πενταετής (5) και άρχεται από το τέλος του οικονομικού έτους, εντός του οποίου έλαβε χώρα η οριστική βεβαίωση αυτών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 του α.ν. 344/1968 (ομόφωνα). β) Ο χρόνος αποσβεστικής προθεσμίας του δικαιώματος των Ο.Τ.Α. προς βεβαίωση εισφοράς σε χρήμα είναι πενταετής και άρχεται από το τέλος του οικονομικού έτους, εντός του οποίου έλαβε χώρα η κύρωση της οικείας πράξης εφαρμογής, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του α.ν. 344/1968 με την επιφύλαξη των οριζομένων εξαιρετικών περιπτώσεων στο β' εδάφιο της ανωτέρω παραγράφου, ανεξαρτήτως του χρόνου γέννησης των σχετικών απαιτήσεων των Ο.Τ.Α., προ ή μετά την ισχύ του άρθρου 2 του ν. 4315/2014 (κατά πλειοψηφία).ΑΠΟΔΕΚΤΗ


32740/2013

Αποσβεστική προθεσμία βεβαιώσεων εισφοράς σε χρήμα (άρθρο 9 ν. 1337/83) και παραγραφή των απαιτήσεων που απορρέει από αυτές