Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016 , 4782/2021

Έγκριση 1ου Πρακτικού της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την με αριθμό πρωτ. 74177/22.03.2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: Ψ4ΜΙ465ΞΘΞ-ΗΣΤ) για την υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, ως προς την παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021. ΑΔΑ: Ω2ΨΒ465ΧΘΞ-1ΘΖ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

166496/2021

Έγκριση 2ου και 3ου Πρακτικού της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την με αριθμό πρωτ. 74177/22.03.2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: Ψ4ΜΙ465ΞΘΞ-ΗΣΤ) για την υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, ως προς την παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021. ΑΔΑ: ΨΝΙΙ465ΧΘΞ-ΓΛΒ


209354/2021

Έγκριση 4oυ Πρακτικού της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την με αριθμό πρωτ. 74177/22.03.2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: Ψ4ΜΙ465ΞΘΞ-ΗΣΤ) για την υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, ως προς την παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021.


ΕΑΑΔΗΣΥ/2339/2021

«Διευκρινίσεις ως προς επιμέρους διατάξεις του ν. 4782/2021 (A’ 36). Τροποποίηση του ν. 4412/2016 και άλλες διατάξεις». ΑΔΑ: 6Α0ΗΟΞΤΒ-6Α0 


ΕΑΑΔΗΣΥ/1/2013

Θέμα: “Διαδικασία έκδοσης απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επί αιτημάτων αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων περί παροχής σύμφωνης γνώμης για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης του αρ. 2 παρ. 2 περ. (γ) υποπερ. (δδ) Ν.4013/2011”.ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΞΤΒ-ΔΚΦ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 1/2013


ΕΑΑΔΗΣΥ/ΓΝΩΜΗ Γ15/2021

Διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011, επί σχεδίου Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με αντικείμενο τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 183 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του ν. 4782/2021, για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης σύμβασης μελέτης από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης.


ΕΑΑΔΗΣΥ/ΓΝΩΜΗ Γ14/2021

Διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011, επί σχεδίου Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με αντικείμενο τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 136 παρ. 3 του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του ν.4782/2021, για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης κατά την κατασκευή δημοσίων έργων από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης.


ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/28/2021

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πλοήγησης... Με δεδομένα αυτά και την Κ.Γ./Δ11/Ε 36187/27.10.2020 βεβαίωση του Διοικητή της ΥΠΑ ότι μέχρι τις 26.10.2010 δεν έχουν κατατεθεί ενστάσεις, προσφυγές ή αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κατά των πράξεων της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι: Μη νομίμως δεν απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η τεχνική προσφορά της ανωτέρω μοναδικής διαγωνιζόμενης και αναδόχου της ελεγχόμενης προμήθειας εταιρείας, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 2.4.6 περ. θ και 3.1.2 της διακήρυξης (βλ. σκέψη ΙΙΙ.Β), με την ανωτέρω απόφαση τεχνικής αξιολόγησης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, επί τη βάσει σχετικού πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού, καθότι αυτή παρουσιάζει αποκλίσεις από: α) Την 18.3.3 απαράβατη (βλ. τον σχετικό όρο του Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης στη σκέψη ΙΙΙ.Γ) τεχνική προδιαγραφή της διακήρυξης για το προς προμήθεια DME για τον Νέο Αερολιμένα …, σύμφωνα με την οποία τα τοιχώματα του οικίσκου που θα στεγάσει τις Η/Μ εγκαταστάσεις αυτού του DME πρέπει να είναι μη μεταλλικά, ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία του συνεγκατεστημένου με αυτό το DME αντίστοιχου NDB (βλ. σκέψη ΙΙΙ.Ε). Τούτο δε, διότι από τις προαναφερόμενες διευκρινιστικές ερωτήσεις της αναθέτουσας Αρχής και τις αντίστοιχες απαντήσεις της ανωτέρω εταιρείας που αφορούν στην ως άνω τεχνική προδιαγραφή (βλ. σκέψη ΙΙΙ.Ε), προκύπτει ότι ο προσφερόμενος από την εταιρεία οικίσκος για τη στέγαση των Η/Μ εγκαταστάσεων του ως άνω DME δεν θα έχει μη μεταλλικά τοιχώματα. β) Την απαράβατη (βλ. τον σχετικό όρο του Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης στη σκέψη ΙΙΙ.Γ) τεχνική προδιαγραφή 24.3 της διακήρυξης για όλα τα προς προμήθεια DVOR και DME, σύμφωνα με την οποία απαραίτητο στοιχείο της τεχνικής προσφοράς είναι και η υποβολή εγχειριδίου/ων διαδικασιών ανίχνευσης και επιδιόρθωσης βλαβών (διορθωτικής συντήρησης β΄ και γ΄ βαθμού) των ως άνω DVOR και DME. Τούτο δε, διότι από τις προαναφερόμενες διευκρινιστικές ερωτήσεις της αναθέτουσας Αρχής και τις αντίστοιχες απαντήσεις της ανωτέρω εταιρείας που αφορούν στην ως άνω τεχνική προδιαγραφή (βλ. σκέψη ΙΙΙ.Ε), από το από 20.2.2020 πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού (βλ. στη σκέψη ΙΙΙ.ΣΤ την αναφερόμενη στο πρακτικό αυτό μειοψηφία) και από το από 17.12.2020 διευκρινιστικό πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού, που περιλαμβάνει και τις προαναφερόμενες επιπλέον δεσμεύσεις της αναδόχου εταιρείας (βλ. σκέψη ΙΙΙ.ΣΤ), προκύπτει ότι το/τα ανωτέρω εγχειρίδιο/α δεν υποβλήθηκαν με την τεχνική προσφορά της εταιρείας. Το γεγονός δε ότι πράγματι, όπως προκύπτει από τις τεχνικές προδιαγραφές 24.1 και 24.4 του 1ου Τεύχους του Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης για τα προς προμήθεια DVOR και DME και βασίμως προβάλλεται στο ως άνω διευκρινιστικό πρακτικό, η προμήθεια των διατάξεων ελέγχου (test benches) για την ανίχνευση και επιδιόρθωση βλαβών (διορθωτική συντήρηση β΄ και γ΄ βαθμού) αυτών των ΣΠ είναι προαιρετική για την αναθέτουσα Αρχή, καίτοι η προσφορά τους είναι επίσης απαραίτητο στοιχείο τόσο της τεχνικής όσο και της οικονομικής προσφοράς, δεν αναιρεί την υποχρέωση υποβολής του/των ανωτέρω εγχειριδίου/ων ως στοιχείων της τεχνικής προσφοράς, ενώ ο προβαλλόμενος με το ίδιο ως άνω διευκρινιστικό πρακτικό ισχυρισμός της αναθέτουσας Αρχής ότι ήταν αδύνατη η υποβολή του/των επίμαχου/ων εγχειριδίων με την τεχνική προσφορά της ανωτέρω εταιρείας, εξαιτίας πνευματικών δικαιωμάτων των οικείων κατασκευαστών, είναι απορριπτέος αφενός ως αναπόδεικτος και αφετέρου ως αβάσιμος, καθότι η υποβολή του/των επίμαχου/ων εγχειριδίου/ων ως στοιχείου/ων της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας δεν σημαίνει και την κατά παράβαση των τυχόν σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων αντιγραφή ή υποκλοπή ή χρήση του περιεχομένου του/τους από την αναθέτουσα Αρχή.