ΕΑΑΔΗΣΥ/2339/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4782/2021 , 4412/2016

«Διευκρινίσεις ως προς επιμέρους διατάξεις του ν. 4782/2021 (A’ 36). Τροποποίηση του ν. 4412/2016 και άλλες διατάξεις». ΑΔΑ: 6Α0ΗΟΞΤΒ-6Α0 

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/2/2018

Ισχύς επιμέρους διατάξεων του π.δ. 437/1981 μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4412/2016.  Μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4412/2016, οι διατάξεις του οποίου ρυθμίζουν, μεταξύ άλλων, εξαντλητικώς τα ζητήματα της εκπονήσεως μελετών και της εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων και εργασιών είτε με αυτεπιστασία, είτε με ανάθεση, κατά τα αναφερόμενα στη σκ.10, έπαυσαν να ισχύουν οι επιμέρους διατάξεις του π.δ. 437/1981, που αφορούν στο τεθέν ερώτημα (σκ. 3), πλην των διατάξεών του που ρυθμίζουν ενδεχομένως ειδικότερα θέματα, τα οποία εκφεύγουν του πεδίου εφαρμογής του ν. 4412/2016 (ομοφ.)


ΕΑΑΔΗΣΥ/282/2021

“Δημοσίευση ν. 4764/2020 (A 256): α)Θέματα ΜΗ.Τ.Ε./ Παράταση έναρξης ισχύος διατάξεων του π.δ/τος 71/2019 έως 01-09-2021 β) Τροποποίηση άρθρου 379 ν. 4412/2016/ Παράταση ισχύος υποχρεωτικών δημοσιεύσεων περιλήψεων διακηρύξεων στον τοπικό και περιφερειακό τύπο έως 31-12-2021”. ΑΔΑ:ΨΨ7ΥΟΞΤΒ-8ΑΥ


ΔΝΣ/ΟΙΚ.91224/ΦΝ466/2017

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4412/2016 (Α΄147)."ΑΔΑ: Ω9Ξ0465ΧΘΞ-ΙΔ7"


ΕΑΑΔΗΣΥ/179/2016

Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

134/2017- ΦΕΚ: 66/Α/2018 -Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (A΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.


ΕΑΑΔΗΣΥ/6195/2020

“Δημοσίευση ν. 4738/2020 (A 207). Τροποποίηση άρθρου 73 ν. 4412/2016”.ΑΔΑ:ΨΟΟ8ΟΞΤΒ-Θ40


ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466/2017

Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

89943/2021 Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2021.

ΔΝΣ/οικ20641/ΦΝ439.6/2020Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2020.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: 62Π4465ΧΘΞ-Τ73  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2020

ΔΝΣ/12546/ΦΝ439.6/2019:Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών  Μελετών  και Υπηρεσιών για  το  έτος  2019.(ΑΔΑ: ΩΜΦΕ465ΧΘΞ-113) ΕΓΚ/3/2019

ΔΝΣγ/οικ.21613/Φ.Ν.439.6/2018:Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2018.(ΑΔΑ:ΩΔΖΦ465ΧΘΞ-01Ψ) ΕΓΚ/4/2018


ΕΑΑΔΗΣΥ/2508/2019

“Ενημέρωση για τη δημοσίευση των νόμων 4608/2019 (Α’ 66) και 4609/2019 (Α' 67) -Τροποποίηση επιμέρους διατάξεων του ν. 4412/2016”ΑΔΑ: Ψ3ΓΡΟΞΤΒ-5Λ9


ΝΣΚ/183/2019

Ισχύς της διάταξης του άρθρου 37 του ν. 2072/1992, που αφορά συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, μετά την εισαγωγή των διατάξεων του ν. 4412/2016.(...) Οι διατάξεις του ν. 4412/2016 περί των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, ρυθμίζουν και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και δεν καταλείπουν πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 37 του ν. 2072/1992, η οποία ως εκ τούτου, μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016 (08-08-2016), θεωρείται καταργηθείσα (πλειοψ.).


ΕΑΑΔΗΣΥ/29 ΕΣ/2017

Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (A΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΑΔΗΣΥ/127/2017- ΦΕΚ: 4534/Β/2017 -Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (A΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.


ΔΝΣγ/οικ.79792/ΦΝ 466/2017

Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ σύμφωνα με ν. 4412/2016 (A΄ 147).(ΑΔΑ:6ΡΙ9465ΧΘΞ-Ο0Ω) ΕΓΚ/21/2017