Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

3612/2023

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016

Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 στις συμβάσεις μεταξύ αναθετουσών / αναθετόντων φορέων και τοπικού ή περιφερειακού τύπου για τη δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνιστικών διαδικασιών


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Ε/897/2023

«Καταχώριση εφημερίδων περιφερειακού και τοπικού τύπου στο ηλεκτρονικό Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 26 του ν. 5005/2022 (Α’ 236)» ΑΔΑ: Ψ18746ΜΓΨ7-2Ψ3


ΕΣ/Τ7/0049/2008

Μη δημοσίευση στην εφημερίδα των Ευρωπαικών κοινοτήτων περίληψης διακήρυξης . Πλημμελής τήρηση του τύπου αυτού που συνιστά άμεση παραβίαση των κοινοτικών διατάξεων περί δημοσιότητας,


ΕΑΔΔΗΣΥ/770/2021

Υποστήριξη αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων και οικονομικών φορέων κατά τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων ΑΔΑ:ΩΓΑΩΟΞΤΒ-ΓΧΘ


Ε/299/2023

Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού τύπου.


ΕΑΔΔΗΣΥ/3581/2022

Υπόμνηση υποχρεώσεων αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων που σχετίζονται με την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης (κατ’ άρθρο 26, 32 & 269 ν. 4412/2016) ΑΔΑ:6ΘΣΩΟΞΤΒ-Ν92


Ε/217/2022

«Καταχώριση ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων στο ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’68), όπως ισχύει» ΑΔΑ: Ψ8ΚΝ46ΜΓΨ7-ΨΨ1


Ε/897/2023:«Καταχώριση εφημερίδων περιφερειακού και τοπικού τύπου στο ηλεκτρονικό Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 26 του ν. 5005/2022 (Α’ 236)» (...)Με την έκδοση της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει η με αριθμ. πρωτ. Ε/217/17-06- 2022 Απόφαση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης.


E/980/2024

Παράταση προθεσμίας εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής στο ηλεκτρονικό Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ) και στο ηλεκτρονικό υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης» ΑΔΑ: 6Ψ1Φ46ΜΓΨ7-ΚΙΟ


Δ17α/01/87/Ε13/2006

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης έργων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας.


Δ17α/01/87/2006

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης έργων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13


209354/2021

Έγκριση 4oυ Πρακτικού της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την με αριθμό πρωτ. 74177/22.03.2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: Ψ4ΜΙ465ΞΘΞ-ΗΣΤ) για την υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, ως προς την παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021.