Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016 , 4782/2021

Έγκριση 2ου και 3ου Πρακτικού της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την με αριθμό πρωτ. 74177/22.03.2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: Ψ4ΜΙ465ΞΘΞ-ΗΣΤ) για την υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, ως προς την παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021. ΑΔΑ: ΨΝΙΙ465ΧΘΞ-ΓΛΒ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

113970/2021

Έγκριση 1ου Πρακτικού της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την με αριθμό πρωτ. 74177/22.03.2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: Ψ4ΜΙ465ΞΘΞ-ΗΣΤ) για την υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, ως προς την παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021. ΑΔΑ: Ω2ΨΒ465ΧΘΞ-1ΘΖ


209354/2021

Έγκριση 4oυ Πρακτικού της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την με αριθμό πρωτ. 74177/22.03.2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: Ψ4ΜΙ465ΞΘΞ-ΗΣΤ) για την υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, ως προς την παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021.


ΕΑΑΔΗΣΥ/2339/2021

«Διευκρινίσεις ως προς επιμέρους διατάξεις του ν. 4782/2021 (A’ 36). Τροποποίηση του ν. 4412/2016 και άλλες διατάξεις». ΑΔΑ: 6Α0ΗΟΞΤΒ-6Α0 


ΕΑΑΔΗΣΥ/1/2013

Θέμα: “Διαδικασία έκδοσης απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επί αιτημάτων αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων περί παροχής σύμφωνης γνώμης για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης του αρ. 2 παρ. 2 περ. (γ) υποπερ. (δδ) Ν.4013/2011”.ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΞΤΒ-ΔΚΦ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 1/2013


ΕΑΑΔΗΣΥ/ΓΝΩΜΗ Γ15/2021

Διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011, επί σχεδίου Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με αντικείμενο τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 183 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του ν. 4782/2021, για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης σύμβασης μελέτης από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης.


ΕΑΑΔΗΣΥ/ΓΝΩΜΗ Γ14/2021

Διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011, επί σχεδίου Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με αντικείμενο τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 136 παρ. 3 του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του ν.4782/2021, για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης κατά την κατασκευή δημοσίων έργων από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης.


ΕΣ/ΤΜ.6/6003/2015

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ-ΠΔΕ. ζητείται η ανάκληση της 124/2015 Πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ .., με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου 3ου Δημοτικού Σχολείου ...Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο έκρινε με την προσβαλλομένη ότι κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης, καθόσον, μετά την απένταξη του ελεγχόμενου έργου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013» και ως εκ της εκκρεμούσας κατά το χρόνο συνεδρίασης αυτού (4.5.2015) ένταξης του ως άνω έργου στο ΠΔΕ έτους 2015, η χρηματοδότησή του παρίστατο αβέβαιη. Ανεξαρτήτως δε αυτού, έκρινε ότι στο υποβληθέν σχέδιο σύμβασης έπρεπε να συμπληρωθούν τα ποσά της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθώς και της πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης, που ανέρχονταν στο ποσό ..., όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με την παρ. 5 του άρθρου 59 του ν. 4146/2013, δοθέντος ότι η διακήρυξη του ελεγχόμενου έργου δημοσιεύθηκε πριν την 18.4.2013, ημερομηνία έναρξης της ισχύος του ν. 4146/2013, κατ’ άρθρο 79 αυτού...Γ. Ήδη, με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ότι η χρηματοδότηση του έργου δεν παρίσταται πλέον αβέβαιη αλλά έχει διασφαλιστεί, καθόσον έχει ήδη εκδοθεί η ΕΠ766/20.5.2015 σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΑΔΑ: 6ΕΛ8465ΦΘΘ-Δ24), με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του ελεγχόμενου έργου με τίτλο «Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου 3ου Δημοτικού Σχολείου ...Εξάλλου, σε συμμόρφωση προς τα κριθέντα από το Κλιμάκιο, με το υπό κρίση δικόγραφο συνυποβάλλεται νέο, τροποποιημένο σχέδιο σύμβασης, στο οποίο έχουν συμπληρωθεί τα ανερχόμενα σε 79.222,75 ευρώ και 554.559,27 ευρώ, αντίστοιχα, ποσά της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθώς και της πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης. Με τα δεδομένα αυτά και όσα εξετέθησαν στη μείζονα σκέψη της παρούσας και δοθέντος ότι δε διαπιστώθηκαν άλλες πλημμέλειες της διαγωνιστικής διαδικασίας κατά τον έλεγχο του Κλιμακίου, το Τμήμα κρίνει ότι πρέπει η κρινόμενη αίτηση καθώς και η υπέρ αυτής παρέμβαση να γίνουν δεκτές, η προσβαλλόμενη πράξη να ανακληθεί και να επιτραπεί η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του αιτούντος νπδδ και της παρεμβαίνουσας κοινοπραξίας, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου. (Ανακαλεί την 124/2015 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου)