ΥΠΔΜΗΔ/233/2013

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 129/2534/2010
ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης και ικανοποίησης αιτημάτων, που αφορούν σε αυτοκίνητα, των υπηρεσιών του Δημοσίου προς τη Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών».
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

5122/2020

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108 Β΄) με θέμα «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού κρατικών αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα κρατικά αυτοκίνητα». 


ΥΠΕΣ/473/6780/2011

Θέμα:«Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας υπηρεσιακών αυτοκινήτων των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Δήμων και Γενικών Γραμματειών Περιφερειών, των οποίων τα αυτοκίνητα περιέρχονται στην κυριότητα των νέων Περιφερειών, των Δήμων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων όλης της χώρας».

ΥΠΕΣ/105/1522/2011

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα». 

129/2534/2010

Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα.


6701/1984

Χαρακτηρισμός αυτοκινήτων ως μικτής χρήσης και μεταφοράς προσώπων με φορτηγά αυτοκίνητα των Κρατικών Υπηρεσιών (Κ.Υ.) των οργανισμών ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου και των ΟΤΑ (ΦΙΧ).(Καταργήθηκε με την αριθμ.61512/2900/2002, ΦΕΚ Β 1548/11-12-2002.)


372/1709/1999

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικών με θέματα κρατικών αυτοκινήτων και επικοινωνιών στις Περιφέρειες» .


372/1709/1999

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικών με θέματα κρατικών αυτοκινήτων και επικοινωνιών στις Περιφέρειες» .


372/1709/1999

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικών με θέματα κρατικών αυτοκινήτων και επικοινωνιών στις Περιφέρειες» .


1450/21942/2011

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 129/2534/04-2-2010 (ΦΕΚ 108/Β) για τον καθορισμό δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού κρατικών αυτοκινήτων.

2196/20936/2013

ΘΕΜΑ: «Αποσύρσεις υπηρεσιακών οχημάτων & Μητρώο Κρατικών Αυτοκίνητων».