Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4622/2019 , οικ. 11699/2020
ΦΕΚ: 2811/Β/13.07.2020

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Επιθεωρητών - Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

21126/2020

Κώδικας Ηθικής και Διοικητικής Συμπεριφοράς του Προσωπικού της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).


οικ. 11699/2020

Οργανισμός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).


οικ. 13049/2020

Κανονισμός Λειτουργίας του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).


31754/2021

Συμπλήρωση της υπ’ αρ. οικ. 21947/07-07-2021 (Β’ 3086 - ΑΔΑ: ΨΣΚΘ46ΜΙ0Φ-ΚΘ6) απόφασης του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με θέμα «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας παροχής νομικής υπεράσπισης και κάλυψης δικαστικών εξόδων για τον Πρόεδρο, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, του Διοικητή, του Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, των Επιθεωρητών - Ελεγκτών και των υπολοίπων υπαλλήλων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που ασκούν ελεγκτικά ή προανακριτικά καθήκοντα.


8031/2022

Κανονισμός Λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και Ερευνών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)


ΝΣΚ/139/2020

Αν, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη της παραγράφου 19 του άρθρου 96 του ν. 4622/2019, απαιτείται η γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη διακοπή της απόσπασης Επιθεωρητή– Ελεγκτή ή υπαλλήλου που υπηρετεί στην Αρχή, πριν τη λήξη της, μετά από αίτησή του, για όσα αιτήματα περιέρχονται στην υπηρεσία μετά τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης.(...)Μετά τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, στις περιπτώσεις υποβολής αιτημάτων διακοπής της απόσπασης των Επιθεωρητών – Ελεγκτών και του λοιπού προσωπικού της Αρχής, απαιτείται, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 19 του άρθρου 96 του ν. 4622/2019, για την έκδοση της σχετικής πράξης του Διοικητή της Αρχής, ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας, η διατύπωση γνώμης από το ως άνω Συμβούλιο.


17680/2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 7358/16.03.2022 απόφασης του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) «Ανακαθορισμός Αρχών, Φορέων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης, Ελέγχου και Καταπολέμησης της Διαφθοράς που συμμετέχουν στην ολομέλεια του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου και Λογοδοσίας (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.)» (Β’ 1299).


25622/2020

«Σχέδιο Αποτροπής Καπνίσματος στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)» ΑΔΑ:ΩΙ0Π46ΜΙ0Φ-ΔΒΨ


26968/2020

Επαγγελματικά Πρότυπα για το Ελεγκτικό Έργο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.


ΝΣΚ/127/2021

Αν οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4778/2021 α) δεν καταλαμβάνουν την περίπτωση ανανέωσης απόσπασης του Π.Κ., υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ, ο οποίος ήταν ήδη αποσπασμένος στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατά τη θέση σε ισχύ των διατάξεων αυτών, β) κατισχύουν των διατάξεων των άρθρων 96 και 118 του ν. 4622/2019 περί ανανέωσης απόσπασης του προσωπικού που αποσπάστηκε αυτοδίκαια από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.(...)Η, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, απαγόρευση απόσπασης, μετάταξης ή οποιασδήποτε άλλης μετακίνησης, ανεξαρτήτως διαδικασίας και φορέα υποδοχής, υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ, που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4778/2021, καταλαμβάνει και την ανανέωση απόσπασης του υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ Π.Κ., ο οποίος ήταν ήδη αποσπασμένος στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Οι ως άνω διατάξεις κατισχύουν ως νεότερες και ειδικότερες των διατάξεων των άρθρων 96 και 118 του ν. 4622/2019 περί ανανέωσης απόσπασης του προσωπικού που αποσπάστηκε αυτοδίκαια από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.