οικ. 11699/2020

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4622/2019 , 2/16570/0026/2016
ΦΕΚ: 1991/Β/19.05.2020

Οργανισμός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

15387/2020

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Επιθεωρητών - Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).


οικ. 13049/2020

Κανονισμός Λειτουργίας του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).


21126/2020

Κώδικας Ηθικής και Διοικητικής Συμπεριφοράς του Προσωπικού της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).


8031/2022

Κανονισμός Λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και Ερευνών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)


25622/2020

«Σχέδιο Αποτροπής Καπνίσματος στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)» ΑΔΑ:ΩΙ0Π46ΜΙ0Φ-ΔΒΨ


17680/2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 7358/16.03.2022 απόφασης του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) «Ανακαθορισμός Αρχών, Φορέων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης, Ελέγχου και Καταπολέμησης της Διαφθοράς που συμμετέχουν στην ολομέλεια του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου και Λογοδοσίας (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.)» (Β’ 1299).


26968/2020

Επαγγελματικά Πρότυπα για το Ελεγκτικό Έργο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.


30406/2021

Ανακατανομή θέσεων σε Οργανικές Μονάδες ανά εκπαιδευτική κατηγορία προς κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.


31754/2021

Συμπλήρωση της υπ’ αρ. οικ. 21947/07-07-2021 (Β’ 3086 - ΑΔΑ: ΨΣΚΘ46ΜΙ0Φ-ΚΘ6) απόφασης του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με θέμα «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας παροχής νομικής υπεράσπισης και κάλυψης δικαστικών εξόδων για τον Πρόεδρο, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, του Διοικητή, του Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, των Επιθεωρητών - Ελεγκτών και των υπολοίπων υπαλλήλων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που ασκούν ελεγκτικά ή προανακριτικά καθήκοντα.


οικ. 8882/2021

Καθορισμός διαδικασίας προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), συγκρότηση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Επιλογής και λοιπά σχετικά θέματα.