Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4270/2014 , 80/2016

Παροχή οδηγιών για τη διαδικασία σύνταξης και υποβολής της έκθεσης διαφωνίας από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης». ΑΔΑ:Ψ7ΞΣΗ-Ψ5Υ

Σχετικά Έγγραφα

15953/2021

Δημόσια κατάθεση οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους.

66657/2021:«Κοινοποίηση διατάξεων υ.α. σχετικά με τη δημόσια κατάθεση οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους και παροχή οδηγιών» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ:9Ο97Η-Ζ6Ι

2/51290/0026/2016

Θέμα: Παροχή οδηγιών επί της αριθ. 2/16570/0026/13.5.2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» (ΑΔΑ 6ΡΩΣΗ-ΞΝΛ, ΥΕΚ 1381/τ.Β’/17.5.2016).(ΑΔΑ:9637Η-ΩΛΦ)


66657/2021

«Κοινοποίηση διατάξεων υ.α. σχετικά με τη δημόσια κατάθεση οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους και παροχή οδηγιών » ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ:9Ο97Η-Ζ6Ι


114209/2067/2020

Ετήσια έκθεση (Annual Report) της Διεθνούς Σύμβασης CITES: α) Παροχή οδηγιών για υποβολή στοιχείων της Ετήσιας Έκθεσης (Annual Report) της Διεθνούς Σύμβασης CITES και β) Παροχή οδηγιών για την υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Παράνομου Εμπορίου (Annual Illegal Trade Report) ΑΔΑ:Ψ8ΨΚ4653Π8-Ψ6Μ


31684/2018

Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του φορέα Γενικής Κυβέρνησης με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α Ε. (ΤΑΝΕΟ Α.Ε.)»


8868/2017

Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2018 του εντός Γενικής Κυβέρνησης Φορέα του Κεφ. Α' του ν. 3429/2005 με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».


10353/Β2/2018

Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, φορέα Γενικής Κυβέρνησης του Κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.


10630/Β2/2018

Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, (ΙΕΠ) φορέα Γενικής Κυβέρνησης του Κεφ. Α του ν. 3429/2005 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων .


98253/Β2/2018

Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2018 του Κέντρου Έρευνας Στερεάς Ελλάδος, φορέα Γενικής Κυβέρνησης του Κεφ. Α του ν. 3429/2005 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.


2/91922/0094/2010

Παροχή μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο του Μηχανισμού Στήριξης της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ