Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4270/2014

«Παροχή οδηγιών επί διατάξεων του ν.4270/2014»(ΑΔΑ:65ΟΦΗ-36Κ)

165472 ΕΞ 2022Οδηγίες για την τήρηση των ασυμβιβάστων στους λοιπούς (πλην Κεντρικής Διοίκησης) φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. ΑΔΑ:9Δ8ΡΗ-7ΗΧ (....)3. Η παρούσα εφαρμόζεται από τους λφΓΚ. Έχει προηγηθεί ανάλογη όμοια με την οποία παρασχέθηκαν αναλυτικές οδηγίες στην Κεντρική Διοίκηση και τις Περιφέρειες (ΑΔΑ: 65ΟΦΗ-36Κ). Η συγκεκριμένη, με εξαίρεση τα οριζόμενα στην τελευταία παράγραφο αυτής, δεν αντιτίθεται προς τις οδηγίες αυτές, αλλά σκοπεύει στην παροχή περαιτέρω καθοδήγησης για την ομοιογενή αντιμετώπιση κοινών θεμάτων.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

165472 ΕΞ 2022

Οδηγίες για την τήρηση των ασυμβιβάστων στους λοιπούς (πλην Κεντρικής Διοίκησης) φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. ΑΔΑ:9Δ8ΡΗ-7ΗΧ 


Αξιολόγηση κινδύνου απάτης

Έγγραφο Καθοδήγησης ΕΕ για τα κράτη μέλη και τις αρχές των προγραμμάτων - Αξιολόγηση κινδύνου απάτης και αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα καταπολέμησης της απάτης Το παρόν έγγραφο καθοδήγησης παρέχει συνδρομή και συστάσεις στις διαχειριστικές αρχές για την εφαρμογή μέτρων καταπολέμησης της απάτης. Περιέχει εργαλείο αυτοαξιολόγησης του κινδύνου απάτης και αναλυτικές οδηγίες, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του αντίκτυπου και της πιθανότητας εμφάνισης συνήθων κινδύνων απάτης.


180943/1346/2019

Αποστολή Οδηγού/Εγγράφου Καθοδήγησης της Ε.Ε. σχετικά με την απόδειξη νόμιμης απόκτησης ζώντων ζώων των ειδών του παραρτήματος Β και απαραίτητα αποδεικτικά μέσα.(ΑΔΑ: 6ΛΩΞ4653Π8-ΓΜΜ) Συνημμένα σε ηλεκτρονική μορφή: Η αριθ.2018/C 376/01 Ανακοίνωση της Επιτροπής.​


Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1082687 ΕΞ 2017

Οδηγίες εκτέλεσης προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2017.(ΑΔΑ:Ω84Τ46ΜΠ3Ζ-ΑΜΠ) (Τροποποιήθηκε με την Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε.Α1173193ΕΞ2017 εγκύκλιο με ΑΔΑ: ΩΖΟΓ46ΜΠ3Ζ-Σ12)


4608/0026/2020

Οδηγίες για τη διεπαφή TAXIS 7 ΑΔΑ: 6ΡΨ1Η-ΨΕ3  (βελτιώσεις της λειτουργικότητας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) 


ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/34066/1025/2023

Οδηγίες μετά την κύρωση δασικών χαρτών. ΑΔΑ:63664653Π8-ΒΨΖ

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ: ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ


ΑΑΔΕ Γ1011556/2020

Οδηγίες προς περιφερειακές (Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία) και ειδικές αποκεντρωμένες Υπηρεσίες (Δευτερεύοντες Διατάκτες) για τη μηνιαία καταχώρηση στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων έτους 2020.ΑΔΑ: ΩΔ5Θ46ΜΠ3Ζ-ΕΕ7


1078460 ΕΞ 2022

Οδηγίες έτους 2022 προς Περιφερειακές Υπηρεσίες Φορολογικού και Τελωνειακού αντικειμένου για τη μηνιαία καταχώρηση στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Δεσμεύσεων (Π.Σ.Μ.Δ.) ΑΔΑ:6ΕΡΦ46ΜΠ3Ζ-39Δ


Υ1/Γ.Π.οικ.52929/2013

Επικαιροποιημένες οδηγίες σχετικά με την επαγρύπνηση και την ετοιμότητα για αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών λύσσας μετά από έκθεση σε ζώο που φέρει τον ιό ΑΔΑ:ΒΕΖΕΘ-Ω06

Γ1α/Γ.Π.109853/2015.Συμπληρωματικές / διευκρινιστικές οδηγίες για την αντιμετώπιση περιστατικών πιθανής έκθεσης σε λύσσα ΑΔΑ:67Ν9Θ-ΧΟ1


ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/2021

Τεχνικές Οδηγίες για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων (άρθρο 92 ν. 4759/2020, Α’ 245) ΑΔΑ:905Δ4653Π8-Ρ5Ζ

ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54863/708/2022Τροποποίηση της οικ. ΥΠΕΝ/∆ΕΣΕ∆Π/57771/774/14-06-2021 εγκυκλίου «Τεχνικές Οδηγίες για τη Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (άρθρο 92 v. 4759/2020, Α’ 245)» (ΑΔΑ 905Δ4653Π8-Ρ5Ζ) ΑΔΑ:6Υ9Τ4653Π8-ΖΩΙ