Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4270/2014

«Παροχή οδηγιών επί διατάξεων του ν.4270/2014»(ΑΔΑ:65ΟΦΗ-36Κ)

165472 ΕΞ 2022Οδηγίες για την τήρηση των ασυμβιβάστων στους λοιπούς (πλην Κεντρικής Διοίκησης) φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. ΑΔΑ:9Δ8ΡΗ-7ΗΧ (....)3. Η παρούσα εφαρμόζεται από τους λφΓΚ. Έχει προηγηθεί ανάλογη όμοια με την οποία παρασχέθηκαν αναλυτικές οδηγίες στην Κεντρική Διοίκηση και τις Περιφέρειες (ΑΔΑ: 65ΟΦΗ-36Κ). Η συγκεκριμένη, με εξαίρεση τα οριζόμενα στην τελευταία παράγραφο αυτής, δεν αντιτίθεται προς τις οδηγίες αυτές, αλλά σκοπεύει στην παροχή περαιτέρω καθοδήγησης για την ομοιογενή αντιμετώπιση κοινών θεμάτων.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Αξιολόγηση κινδύνου απάτης

Έγγραφο Καθοδήγησης ΕΕ για τα κράτη μέλη και τις αρχές των προγραμμάτων - Αξιολόγηση κινδύνου απάτης και αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα καταπολέμησης της απάτης Το παρόν έγγραφο καθοδήγησης παρέχει συνδρομή και συστάσεις στις διαχειριστικές αρχές για την εφαρμογή μέτρων καταπολέμησης της απάτης. Περιέχει εργαλείο αυτοαξιολόγησης του κινδύνου απάτης και αναλυτικές οδηγίες, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του αντίκτυπου και της πιθανότητας εμφάνισης συνήθων κινδύνων απάτης.


15953/2021

Δημόσια κατάθεση οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους.

66657/2021«Κοινοποίηση διατάξεων υ.α. σχετικά με τη δημόσια κατάθεση οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους και παροχή οδηγιών » ΑΔΑ:9Ο97Η-Ζ6Ι


70878/2019

Παροχή οδηγιών για την υποβολή ορθών δικαιολογητικών που αφορούν στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής πρόσθετων αμοιβών. ΑΔΑ:66ΚΠΩ-ΖΗΒ


3686/2020

Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 3449/2021 ΦΕΚ: 1482/Β/13.04.2021.Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία.


180943/1346/2019

Αποστολή Οδηγού/Εγγράφου Καθοδήγησης της Ε.Ε. σχετικά με την απόδειξη νόμιμης απόκτησης ζώντων ζώων των ειδών του παραρτήματος Β και απαραίτητα αποδεικτικά μέσα.(ΑΔΑ: 6ΛΩΞ4653Π8-ΓΜΜ) Συνημμένα σε ηλεκτρονική μορφή: Η αριθ.2018/C 376/01 Ανακοίνωση της Επιτροπής.​


165472 ΕΞ 2022

Οδηγίες για την τήρηση των ασυμβιβάστων στους λοιπούς (πλην Κεντρικής Διοίκησης) φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. ΑΔΑ:9Δ8ΡΗ-7ΗΧ 


Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1082687 ΕΞ 2017

Οδηγίες εκτέλεσης προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2017.(ΑΔΑ:Ω84Τ46ΜΠ3Ζ-ΑΜΠ) (Τροποποιήθηκε με την Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε.Α1173193ΕΞ2017 εγκύκλιο με ΑΔΑ: ΩΖΟΓ46ΜΠ3Ζ-Σ12)


4608/0026/2020

Οδηγίες για τη διεπαφή TAXIS 7 ΑΔΑ: 6ΡΨ1Η-ΨΕ3  (βελτιώσεις της λειτουργικότητας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) 


Υ1/Γ.Π.οικ.52929/2013

Επικαιροποιημένες οδηγίες σχετικά με την επαγρύπνηση και την ετοιμότητα για αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών λύσσας μετά από έκθεση σε ζώο που φέρει τον ιό ΑΔΑ:ΒΕΖΕΘ-Ω06

Γ1α/Γ.Π.109853/2015.Συμπληρωματικές / διευκρινιστικές οδηγίες για την αντιμετώπιση περιστατικών πιθανής έκθεσης σε λύσσα ΑΔΑ:67Ν9Θ-ΧΟ1


ΑΑΔΕ Γ1011556/2020

Οδηγίες προς περιφερειακές (Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία) και ειδικές αποκεντρωμένες Υπηρεσίες (Δευτερεύοντες Διατάκτες) για τη μηνιαία καταχώρηση στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων έτους 2020.ΑΔΑ: ΩΔ5Θ46ΜΠ3Ζ-ΕΕ7