Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 5078/2023

«Απασχόληση συνταξιούχων, άρθρο 114 του ν. 5078/2023 – αιρετοί που λαμβάνουν αντιμισθία. Εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου» ΑΔΑ:ΨΛ0Λ46ΝΛΔΓ-Η6Υ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

426839/2024

«Συμπλήρωση οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος/αναπηρίας: α) κατάργηση του ελέγχου των αποδοχών/εισοδήματος εργαζόμενων/αυτοαπασχολούμενων συνταξιούχων λόγω αναπηρίας, β) αξιοποίηση του χρόνου εργασίας/αυτοαπασχόλησης


οικ.638395/2024

«Συμπλήρωση οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 περί απασχόλησης συνταξιούχων σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 7 του Ν. 3717/2008 και του άρθρου 20 του Ν. 3801/2009.»


61423/2024

«Νέο νομικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος (λόγω γήρατος/αναπηρίας), με την αντικατάσταση του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 με παροχή οδηγιών.» ΑΔΑ:9Θ6Η46ΜΑΠΣ-ΧΛ9 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2024

426839/2024: «Συμπλήρωση οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος/αναπηρίας: α) κατάργηση του ελέγχου των αποδοχών/εισοδήματος εργαζόμενων/αυτοαπασχολούμενων συνταξιούχων λόγω αναπηρίας, β) αξιοποίηση του χρόνου εργασίας/αυτοαπασχόλησης

οικ.638395/2024: «Συμπλήρωση οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 περί απασχόλησης συνταξιούχων σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 7 του Ν. 3717/2008 και του άρθρου 20 του Ν. 3801/2009.»


Φ.80000/29285/2024

Εφαρμογή του ν. 5078/2023 (ΤΑΠΕΤΕ) ΑΔΑ:Ψ3ΗΘ46ΝΛΔΓ-ΖΑΤ


Φ.80000/29280/2024

Εφαρμογή του ν. 5078/2023 (ΤΑΔΙΘ) ΑΔΑ:ΡΛΨΛ46ΝΛΔΓ-4Χ1


Φ.80000/29287/2024

Εφαρμογή του ν. 5078/2023 (Α.ΤΑ.Π. ΕΤΒΑ) ΑΔΑ:Ψ9ΜΞ46ΝΛΔΓ-Δ9Δ


Φ.80000/29286/2024

Εφαρμογή του ν. 5078/2023 (ΤΑΥΦΕ) ΑΔΑ:9ΓΤΑ46ΝΛΔΓ-ΩΔ0


49414/2024

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 193 του ν. 5078/2023. ΑΔΑ: 6Λ2346ΜΔΨΟ-8Ψ9 


Φ.80000/29247/2024

Θέμα: Εφαρμογή του ν. 5078/2023 (ΠΡΟΣ: Ταμείο Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Πειραιώς) ΑΔΑ:9ΛΩΕ46ΝΛΔΓ-3ΧΒ


16750 Φ80000/2024

Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 119 ν.5078/2023 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του ΑΔΑ:ΨΩΚΠ46ΝΛΔΓ-6ΨΟ