Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4387/2016

«Νέο νομικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος (λόγω γήρατος/αναπηρίας), με την αντικατάσταση του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 με παροχή οδηγιών.» ΑΔΑ:9Θ6Η46ΜΑΠΣ-ΧΛ9 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2024

426839/2024: «Συμπλήρωση οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος/αναπηρίας: α) κατάργηση του ελέγχου των αποδοχών/εισοδήματος εργαζόμενων/αυτοαπασχολούμενων συνταξιούχων λόγω αναπηρίας, β) αξιοποίηση του χρόνου εργασίας/αυτοαπασχόλησης

οικ.638395/2024: «Συμπλήρωση οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 περί απασχόλησης συνταξιούχων σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 7 του Ν. 3717/2008 και του άρθρου 20 του Ν. 3801/2009.»

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

426839/2024

«Συμπλήρωση οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος/αναπηρίας: α) κατάργηση του ελέγχου των αποδοχών/εισοδήματος εργαζόμενων/αυτοαπασχολούμενων συνταξιούχων λόγω αναπηρίας, β) αξιοποίηση του χρόνου εργασίας/αυτοαπασχόλησης


378266/2023

Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων, είτε εκ κατασκευής είτε εκ μετασκευής καθώς και όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 100398/2024-ΦΕΚ:2475/Β/26.04.2024 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΙΣΧΥΟΣ (3.6.2024)


42112/2019

Διαδικασία διεξαγωγής των δημοπρασιών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α'285), όπως ισχύει


58972 ΕΞ 2024 ΦΕΚ: 2425/Β/23.04.2024 άρθρο 16 παρ.2:2. Η υπό στοιχεία 42112 ΕΞ 2019/19-04-2019 (Β’ 1443) υπουργική απόφαση καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 3.


446136/2023

«Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που επλήγησαν λόγω φυσικής καταστροφής (πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023)». ΑΔΑ:ΨΞ4Π46ΜΑΠΣ-ΨΒΔ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ: 627714/2024:«Τροποποίηση ρύθμισης Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που επλήγησαν από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023» ΑΔΑ:63ΕΤ46ΜΑΠΣ-ΝΞΔ


34921/2022

Ορισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως αναθέτουσας αρχής για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και μελετών του ν. 4412/2016 (Α’ 147) σχετικά με την ταυτότητα των κτιρίων και αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών που ανήκουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών και μελετών του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και λοιπές σχετικές λεπτομέρειες.

10109 οικ./2024 ΦΕΚ: 2449/Β/24.04.2024 ( Άρθρο 11 Με την παρούσα καταργείται η υπ’ αρ. 34921/13.7.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Ορισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως Αναθέτουσας Αρχής για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και μελετών του ν. 4412/2016 (Α’ 147) σχετικά με την ταυτότητα των κτηρίων και αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών που ανήκουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών και μελετών του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και λοιπές σχετικές λεπτομέρειες.» (Β’ 3753))

 


20883/ΓΔ4/2020

Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.


Φ1/41804/ΓΔ4/2024:«Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των υπ’ αριθμ. Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-2020 (B΄ 2888) και 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (Β΄ 456) Υπουργικών Αποφάσεων αναφορικά με την ασφαλή διενέργεια μαθητικών οδικών μετακινήσεων» ΑΔΑ:6ΕΔ146ΝΚΠΔ-Ψ2Ψ


Φ1/31639/ΓΔ4/2024 «Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των υπ’ αριθμ. Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7- 2020 (B΄ 2888) και 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (Β΄ 456) Υπουργικών Αποφάσεων αναφορικά με την ασφαλή διενέργεια μαθητικών οδικών μετακινήσεων»  ΑΔΑ:9ΣΠΥ46ΝΚΠΔ-ΑΩΛ


Φ1/19577/ΓΔ4/2024«Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των υπ’ αριθμ. Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7- 2020 (B΄ 2888) και 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (Β΄ 456) Υπουργικών Αποφάσεων αναφορικά με την ασφαλή διενέργεια μαθητικών οδικών μετακινήσεων» ΑΔΑ:63Α246ΝΚΠΔ-ΙΦΕ


4891/2024

Εγκύκλιος οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2024 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2025 - 2028 ΑΔΑ:ΨΤΡΥΗ-Ζ2Λ


1Κ/2024

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων δεκατριών (1.213) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.


3636//01/2024 ΦΕΚ: 11/ΑΣΕΠ/05.03.2024:Τροποποίηση της Προκήρυξης 1K/2024, που δημοσιεύθηκε στα Φ.Ε.Κ. (ΑΣΕΠ 8 και ΑΣΕΠ 10)


3509//01/2024 (edit) (copy)ΦΕΚ: 10/ΑΣΕΠ/29.02.2024Tροποποίηση της Προκήρυξης 1K/2024, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (ΑΣΕΠ 8). 


οικ.638395/2024

«Συμπλήρωση οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 περί απασχόλησης συνταξιούχων σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 7 του Ν. 3717/2008 και του άρθρου 20 του Ν. 3801/2009.»


Δ30/Α3/71830/2024

Επικαιροποίηση διατάξεων της υπ’ αρ. 50984/7947/2013 υπουργικής απόφασης «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» (Β’ 3056).

Δ30/Α3/119364/2024: Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης για τους σκοπούς της άδειας οδήγησης. ΑΔΑ:9ΗΓΖ465ΧΘΞ-Δ5Ρ

Δ30/Α3/108549/2024: Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης υποψηφίου οδηγού που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, με γνήσιο της υπογραφής, για τους σκοπούς της θεωρητικής εξέτασης άδειας οδήγησης. ΑΔΑ:ΨΘΛΓ465ΧΘΞ-ΦΛΨ