979/26-6-2012/2012

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
ΦΕΚ: 2391/Β/28.08.2012

Συγχώνευση των δύο (2) Κοινωφελών επιχειρήσεων που περιήλθαν αυτοδίκαια στο νέο Δήμο Θεσσαλονίκης μετά τη συνένωση των πρώην Δήμων Θεσσαλονί­κης και Τριανδρίας σε μία Κοινωφελή Επιχείρηση του νέου Δήμου Θεσσαλονίκης.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

154Α/2011/2011

Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων σε μία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ».


ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)/122/2014

Α. Νόμιμη η καταβολή αποζημίωσης απόλυσης, λόγω συνταξιοδότησης σε πρώην υπάλληλό ν.π.δ.δ. Δήμου, με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ.., στο οποίο  αυτός μεταφέρθηκε, από Κοινωφελή Επιχείρηση του ίδιου Δήμου, κατ’εφαρμογή του άρθρου 269 Κ.Δ.Κ., καθόσον νομίμως συνυπολογίσθηκε για τον καθορισμό του ποσού της αποζημίωσης (άρθρο 29 του ν. 4257/2014, ΦΕΚ Α΄ 93/2014) ως χρόνος συνεχούς υπηρεσίας, του ανωτέρω υπαλλήλου στο ν.π.δ.δ. του  Δήμου, η προϋπηρεσία του στη κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου, συμπεριλαμβανομένης επίσης και της προϋπηρεσίας του στη συγχωνευθείσα, σε αυτή,  άλλη  δημοτική επιχείρηση του ίδιου Δήμου.
Β. Μη νόμιμη η δαπάνη κατά το μέρος που αφορά το ποσό της ανωτέρω αποζημίωσης, καθόσον καταβάλλεται στον ανωτέρω υπάλληλο ολόκληρο και όχι μειωμένο κατά 50%, δεδομένου ότι  αυτός είναι επικουρικά ασφαλισμένος (άρθρο 204 του ν. 3584/2007  (ΦΕΚ Α΄ 143/2007). 

2/37851/2011

Συγχώνευση των έξι υφιστάμενων στο νησί της Ρόδου Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης, ήτοι της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.) του πρώην Δήμου Ροδίων, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιαλυσού (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.) του πρώην Δήμου Ιαλυσού, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλλιθέας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) του πρώην Δήμου Καλλιθέας, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πεταλούδων (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) του πρώην Δήμου Πεταλούδων, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αφάντου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) του πρώην Δήμου Αφάντου, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αρχαγγέλου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) του πρώην Δήμου Αρχαγγέλου, στην ενιαία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου», (ΔΕΥΑΡ), που συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010.

Τροποποιείται με την 82370/2017, ΦΕΚ: 4754/Β/29.12.2017


ΝΣΚ/83/2019

α) Εάν τα ακίνητα που περιήλθαν κατ’ άρθρο 47 του ν. 4386/2016 στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, χάνουν εκ της μεταφοράς αυτής τον κοινωφελή σκοπό για τον οποίο προορίζονται και επομένως μπορούν να εκποιηθούν και σε ιδιώτες. β) Εάν έχει εφαρμογή επ’ αυτών η υπ’ αριθ. 348/2004 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΝΣΚ και η σχετική με αυτή υπ’ αριθ. Δ.Υ.8γ/Γ.Π.51859/06/12-3-2007 εγκύκλιος του πρώην Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βάσει των οποίων δεν επιτρέπεται η διαχείρισή τους ως ιδιωτικών ακινήτων του Δημοσίου. (...) α) Τα κατ’ άρθρο 47 του ν. 4386/2016 μεταφερθέντα αυτοδίκαια στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αδιάθετα ακίνητα, τα οποία είναι υπόλοιπα εφαρμογής στεγαστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Υγείας και αφορούν και εκτάσεις οι οποίες απαλλοτριώθηκαν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για στεγαστικά προγράμματα προσφύγων του 1922, θεομηνιοπλήκτων και αστέγων, δεν χάνουν εκ της μεταφοράς αυτής το χαρακτήρα και τον κοινωφελή σκοπό για τον οποίο προορίζονται και επομένως δεν μπορούν να εκποιηθούν ως ιδιωτικά ακίνητα του Δημοσίου, όπως πραγματεύεται η υπ’ αριθ. 348/2004 Γνωμοδότηση της Ολομελείας του ΝΣΚ και η σχετική υπ’ αριθ. Δ.Υ.8γ/Γ.Π.51859/06/12-3-2007 εγκύκλιος του πρώην Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ομόφ.). β)Τα προαναφερθέντα ακίνητα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό αυστηρές προϋποθέσεις, μπορούν να εκποιηθούν και σε ιδιώτες. Απαραίτητο προαπαιτούμενο είναι η έκδοση απόφασης του Υπουργού Εργασίας (και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού), όπου θα καθορίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία και τα προσκομιζόμενα έγγραφα που συνοδεύουν τα αιτήματα στις περιπτώσεις παραχώρησης ή εν γένει αξιοποίησης της περιουσίας (πλειοψ.).


ΕλΣυν/Τμ.1/64/2012

Ασφαλιστικά μέτρα.Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη δεύτερη σκέψη της παρούσας, το Τμήμα κρίνει ότι ο πρώτος λόγος διαφωνίας είναι βάσιμος, διότι μεταξύ των δικαιολογητικών του επίμαχου χρηματικού εντάλματος δεν περιέχεται απόφαση του Δ.Σ. της νέας κοινωφελούς επιχείρησης Κ.Ε.Δ.Π.–Κ.Π. για την μεταφορά και κατάταξη της φερόμενης ως δικαιούχου, ως εργαζομένης της συγχωνευθείσας Κ.Δ.Ε.Π., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 109 παρ. 2 του ν. 3852/2010. Αντιθέτως, ο δεύτερος λόγος διαφωνίας είναι αβάσιμος, δεδομένου ότι για την μεταφορά του προσωπικού δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων που συγχωνεύονται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, αρκεί το πραγματικό γεγονός της απασχόλησης του προσωπικού αυτού στη συγχωνευθείσα κοινωφελή επιχείρηση με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, οι δε διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 3 του ν. 3463/2006 δεν είναι εφαρμοστέες στην προκείμενη περίπτωση. Πλην όμως, ενόψει των όσων έγιναν δεκτά στην τρίτη σκέψη της παρούσας, η προαναφερθείσα απόφαση ασφαλιστικών μέτρων αποτελεί νόμιμο και πλήρες δικαιολογητικό για την πληρωμή του συνόλου της εντελλόμενης δαπάνης. Και τούτο, διότι ναι μεν η απόφαση αυτή επιδικάζει ως αποδοχές μόνο το ποσό των 990,02 ευρώ, πρέπει όμως να θεωρηθεί ότι συνιστά νόμιμο έρεισμα και για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν στο ποσό αυτό, για τις οποίες εκ του νόμου υπόχρεος είναι ο εργοδότης (βλ. άρθρο 26 παρ. 1 Α.Ν. 1846/1951).


ΕΣ/ΤΜ.1/8/2017

ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.Ζητείται παραδεκτώς η ανάκληση της 226/2016 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο I Τμήμα, με την οποία κρίθηκε ότι δεν έπρεπε να θεωρηθεί το ..., οικονομικού έτους 2016, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ... , που αφορούσε στην καταβολή αποδοχών μηνός Απριλίου 2016 στη φερόμενη ως δικαιούχο ....., η οποία μεταφέρθηκε στο Δήμο από τη λυθείσα κοινωφελή επιχείρηση.(...)Ως εκ τούτου, μετά τη λύση της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Α.Κ. και την έλλειψη μεταφοράς, παραλλήλως, της συγκεκριμένης δραστηριότητας της κοινωφελούς επιχείρησης (Κ.Ε.Κ.) στο Δήμο, δεν μπορούσε η ...... να μεταφερθεί νόμιμα σε αυτόν. Άλλωστε και η φύση της σχέσης εργασίας της (ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) δεν απαγορεύει την καταγγελία της αλλά επιβάλλει μόνον την καταβολή αποζημίωσης σ΄ αυτή εάν συντρέχει περίπτωση. Εξάλλου, ο επικαλούμενος όρος του άρθρου 8 παρ. 6 της από 12.7.1994 προγραμματικής σύμβασης αναφέρεται προδήλως στις υποχρεώσεις που βάσει του άρθρου αυτού είχε αναλάβει η Δημοτική Επιχείρηση, ήτοι στις αναφερόμενες στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου (σύναψη συμβάσεων και καταβολή αμοιβών προσωπικού του Κ.Ε.Κ., αγορά νέου εξοπλισμού και πρώτων υλών, διενέργεια δαπανών του Κ.Ε.Κ., συντήρηση εξοπλισμού κ.λπ.) και σε καμία περίπτωση σε θέματα που σχετίζονται με τη μεταφορά προσωπικού στον οικείο Δήμο.Τέλος, ο αιτών Δήμος προβάλλει ότι η επίμαχη μεταφορά της ... ... είναι εν πάση περιπτώσει νόμιμη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 199 του ν. 3852/2010. Ο λόγος αυτός προβάλλεται αλυσιτελώς, διότι η μεταφορά της εν λόγω υπαλλήλου στο Δήμο δεν έγινε με βάση τις διατάξεις αυτές, που θέτουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις εφαρμογής, που ουδέποτε διαπιστώθηκε αρμοδίως ότι συντρέχουν, αλλά κατ’ εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω και εφόσον δεν προβάλλεται άλλος λόγος, η αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη.Για τους λόγους αυτούςΑπορρίπτει την αίτηση.Δεν ανακαλεί την 226/2016 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/141/2018

Συγχώνευση Δ.Ε.Υ.Α.-Μη νόμιμη κατάταξη υπαλλήλου σε θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατ’ επίκληση του άρθρου 13 του ν. 4483/2017. Με δεδομένα αυτά, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη, δεδομένου ότι κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης για τη συγχώνευση των υφιστάμενων Δ.Ε.Υ.Α. ..., … και … στην ενιαία Δ.Ε.Υ.Α.... ο φερόμενος ως δικαιούχος δεν είχε ενεργή σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με τη συγχωνευθείσα Δ.Ε.Υ.Α...., η οποία να έχει διαγνωσθεί ως τέτοιου είδους σχέση εργασίας είτε με ρητή διοικητική πράξη, το κύρος της οποίας να μην έχει προσβληθεί κατά την προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία, ή, σε περίπτωση αμφισβήτησης του χαρακτήρα της, να έχει αναγνωριστεί ως σχέση εργασίας αορίστου χρόνου με δικαστική απόφαση που να παράγει δεδικασμένο. Αντιθέτως, μετά τη λήξη των συμβάσεών του με την πρώην Δ.Ε.Υ.Α. ... απασχολείτο σε αυτή δυνάμει διαδοχικών προσωρινών διαταγών του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου ..., η τελευταία των οποίων διατηρήθηκε σε ισχύ έως τις 8.12.2010 και, στη συνέχεια, κατά ανοχή και χωρίς εναντίωση αυτής, έως την κρίσιμη ημερομηνία συγχώνευσης στις 19.4.2011, η δε σχετικώς ασκηθείσα αγωγή του εργαζομένου με αίτημα την αναγνώριση της σχέσης εργασίας του ως ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δεν είχε κατά τον ως άνω κρίσιμο χρόνο τελεσιδικήσει. Ομοίως, αυτός απασχολείτο στην απορροφώσα Δ.Ε.Υ.Α.... κατά ανοχή της Επιχείρησης για το διάστημα από 19.4.2011 έως 31.8.2011, ως ειδικότερα προαναφέρεται. Επιπλέον, με την ανωτέρω 528/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ..., εκδοθείσα κατά τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, κρίθηκε ότι οι συμβάσεις εργασίας που τον συνέδεαν με τη Δ.Ε.Υ.Α.... σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αορίστου χρόνου είτε με την μετατροπή τους σε τέτοια είτε με τον εξ υπαρχής χαρακτηρισμό τους ως αορίστου χρόνου. Συνεπώς, αφού ο υπάλληλος δεν συνδεόταν πράγματι κατά τον κρίσιμο χρόνο με τη συγχωνευθείσα, συνεπώς και την απορροφώσα Δ.Ε.Υ.Α., με ενεργή σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά την έννοια του άρθρου 13 του ν. 4483/2017, δεν μπορούσε να καταταχθεί νομίμως σε θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην τελευταία αυτή Επιχείρηση κατ’ επίκληση του εν λόγω άρθρου.     


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/204/2016

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας πράξης, το Κλιμάκιο κρίνει ότι, καίτοι είναι δυνατή η καταβολή επιχορήγησης σε δημοτική κοινωφελή επιχείρηση από τον οικείο Δήμο που τη συνέστησε, για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και προγραμμάτων που προβλέπονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αυτής, η τοιαύτη δυνατότητα τελεί υπό αυστηρές προϋποθέσεις, που προβλέπονται στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 259, οι οποίες δεν πληρούνται εν προκειμένω, όπως βασίμως προβάλλεται από τον διαφωνούντα Αναπληρωτή Επίτροπο. Τούτο διότι δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ....., με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του ΔΗΠΕΘΕ - ΚΕΔΚ για το οικονομικό έτος 2015 (βλ. την 6-175/29.4.2015 απόφαση «έγκρισης της υπ’ αριθμον 2/4ης/24.2.2015 απόφασης του ΔΣ ΔΗΠΕΘΕ ..... περί του Προϋπολογισμού έτους 2015»), συνοδεύτηκε από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του, η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτού (ώστε η διαφορά τους να αποτελέσει αντικείμενο της εκ μέρους του Δήμου χρηματοδότησης) σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του ως άνω νομικού προσώπου για το έτος 2015 (η σύνταξη και η έγκριση του οποίου επίσης δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου). Αντιθέτως, αβασίμως προβάλλεται από τον Αναπληρωτή Επίτροπο ότι, κατά παράβαση της 16/10819/22.2.2007 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, δεν επισυνάφθηκε απόφαση έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου της χρηματοδότησης της εν λόγω επιχείρησης για τις δραστηριότητές της ή «(…) για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά συγκεκριμένων και προγραμματισμένων κοινωφελών δράσεων (…)», καθόσον  η ως άνω εγκύκλιος με την οποία «επιδιώκεται η παρουσίαση  των διατάξεων του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα», η οποία, άλλωστε, εκδόθηκε πριν από την αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 259 του ΔΚΚ με την παρ. 14 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012, δεν εισάγει δίκαιο και δεν δεσμεύει το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών. Τέλος, οι αναφερόμενοι στη σκέψη Ι της παρούσας πράξης υπό στοιχεία α) και β) λόγοι διαφωνίας, που προβάλλονται από τον Αναπληρωτή Επίτροπο το πρώτον ενώπιον του παρόντος Κλιμακίου, με την από 24.3.2015 έκθεσή του, είναι απορριπτέοι ως απαράδεκτοι διότι, ως προς τους λόγους αυτούς, δεν  έχει τηρηθεί η οριζόμενη από τον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο προδικασία (βλ. άρθρο 32 παρ. 1 του Κώδικα αυτού, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013, ΦΕΚ Α΄ 52), ούτε ο Δήμος έχει εκφέρει σχετικώς τις απόψεις του (βλ. ΕΣ Κλ.Πρ.Ελ.Δαπ. στο VII Tμ. 395, 376, 94/2015 κ.ά.). Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα δαπάνη δεν είναι νόμιμη και ως εκ τούτου αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί.


Δ.Εφ.Θεσσ/359/2011

Επειδή το καθ? ου Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις της ανωτέρω κυρωθείσας σύμβασης, έχει νομική προσωπικότητα, αφού λειτουργεί με τη μορφή νομικού πρόσωπου ιδιωτικού δικαίου, ασκεί δραστηριότητα που καλύπτει ανάγκες γενικού συμφέροντος που δεν εμπίπτουν στον εμπορικό τομέα, εφόσον επιτελεί καθαρά κοινωφελή ρόλο, ήτοι την παροχή υπηρεσιών υγείας στο ευρύτερο σύνολο των πολιτών, ενταγμένο στο γενικότερο πλέγμα μέτρων και δράσεων που έχει αναλάβει το κράτος για την προστασία της υγείας κατά το άρθρο 5 του Συντάγματος, ενώ τέλος το ήμισυ και πλέον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του επιλέγονται από το κράτος και από έναν οργανισμό δημοσίου δικαίου, ήτοι τρία (3) μέλη επιλέγονται από τον ανωτέρω Υπουργό και ένα (1) από τη Σύγκλητο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ν.π.δ.δ.). Επιπροσθέτως, το καθ? ου Νοσοκομείο τελεί υπό την εποπτεία του ίδιου Υπουργού, ο οποίος ασκεί τακτικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης ορίζοντας δύο ορκωτούς λογιστές, ενώ μπορεί οποτεδήποτε να διατάξει και έκτακτο έλεγχο. Επομένως το καθ? ου Νοσοκομείο, είναι οργανισμός δημοσίου δικαίου, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 9 εδάφιο δεύτερο της προαναφερθείσας Οδηγίας και των ερμηνευτικών σκέψεων που αναφέρθηκαν στην έβδομη σκέψη, εφόσον πληροί και τις τρεις ανωτέρω προϋποθέσεις και ως εκ τούτου αποτελεί αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια των διατάξεων αυτής. Με τα δεδομένα αυτά, ο επίμαχος διαγωνισμός, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω Οδηγίας και ως εκ του αντικειμένου του και του ύψους της προϋπολογισθείσας δαπάνης διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3886/2010 (Α΄ 173), όπως και οι διαφορές που αναφύονται από τις πράξεις των οργάνων του Νοσοκομείου που προηγούνται της σύναψης σύμβασης μεταξύ αυτού και του προμηθευτή, απορριπτόμενων ως αβάσιμων των αντίθετων λόγων που προβάλλονται από το καθ’ ου. Εξάλλου δεν ασκεί, εν προκειμένω, επιρροή το ποσοστό της ετήσιας επιχορήγησής του από το κράτος, αφού όπως προαναφέρθηκε σχετικά με την ανωτέρω περίπτωση γ΄ της παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας, αρκεί να συντρέχει έστω και μία από τις αναφερόμενες σ’ αυτή διαζευκτικά τρεις προϋποθέσεις. »


ΕΣ/ΚΛ.Ε/60/2018

Νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου σύμβασης του έργου του Δήμου Αγίου Δημητρίου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ 2017», (...)Με βάση τα προεκτέθεντα, ο όρος του άρθρου 3.3 της διακήρυξης, σύμφωνα με τον οποίο οι ενδείξεις του άρθρου 3.2 θα πρέπει να αναγράφονται και επί των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» του κυρίως φακέλου της προσφοράς, δεν έχει τεθεί επί ποινή αποκλεισμού, όπως αντιθέτως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις, ρητώς προβλεπόμενες στη διακήρυξη (βλ. π.χ. άρθρα 3.3 περ. β΄, 24.1 και 24.2 αυτής, πρβλ. ΣτΕ Ε.Α. 385/2014, 74/1999). Περαιτέρω, εφόσον η συμμετέχουσα επιχείρηση «... ...» είχε αναγράψει επί του κυρίως φακέλου της προσφοράς τις ενδείξεις που απαιτούνται από το άρθρο 3.2, ενώ οι δύο υποφάκελοι έφεραν την αντίστοιχη ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» και εσωκλείονταν στον κυρίως φάκελο, διασφαλίστηκε πλήρως το περιεχόμενο καθενός υποφακέλου καθώς και η υποβολή τους εκ μέρους του συγκεκριμένου προσφέροντος, στο πλαίσιο του ελεγχόμενου διαγωνισμού. Με δεδομένα αυτά, μη νομίμως αποκλείστηκε η επιχείρηση «... ...», χωρίς να αποσφραγιστούν οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την οικονομική της προσφορά διότι η παράλειψη αναγραφής των ενδείξεων της παρ. 3.2 σε αυτούς τους υποφακέλους συνιστά, στην προκειμένη περίπτωση, επουσιώδη τυπική παράλειψη που δεν πλήττει τους όρους του ανταγωνισμού ή της διαφάνειας, αλλοιώνοντας τα στοιχεία ή το περιεχόμενο της προσφοράς της (πρβλ. Ε.Σ. Απόφ. VI Τμ. 1645/2014, ΣτΕ Ε.Α. 385/2014). Ο αποκλεισμός δε αυτός συνιστά ουσιώδη νομική πλημμέλεια που κωλύει την υπογραφή του ελεγχόμενου σχεδίου σύμβασης. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η Διοίκηση διατηρεί τη δυνατότητα να αποκαταστήσει τη νομιμότητα της διαδικασίας και να αναδιαμορφώσει, αν συντρέχει νόμιμη περίπτωση, το τελικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού (πρβλ. ΣτΕ Ε.Α. 227/2011). Ειδικότερα, η Επιτροπή του Διαγωνισμού δύναται, με σχετικό Πρακτικό της, να προβεί, στην αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» της κατά τα ανωτέρω μη νομίμως αποκλεισθείσας επιχείρησης «... ...», στον έλεγχο της οικονομικής της προσφοράς και των δικαιολογητικών συμμετοχής και στη σύνταξη νέου πίνακα μειοδοσίας με την συμπερίληψη στον πίνακα αυτόν της προσφοράς της επιχείρησης «... ...», εφόσον αυτή κριθεί παραδεκτή. Στη συνέχεια και σε περίπτωση που η προσφορά της ως άνω επιχείρησης είναι υψηλότερη αυτής του αναδειχθέντος μειοδότη, ήτοι παραμείνει προσωρινός μειοδότης η επιχείρηση «.......», να επανυποβληθεί, αφού εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, το σχετικό Πρακτικό και το νέο σχέδιο σύμβασης προς έλεγχο στο παρόν Κλιμάκιο (πρβλ. Ε.Σ. Πρ. Ε΄ Κλιμ. 482, 533/2017), μη απαιτουμένης ως περιττής, - αφού το άνοιγμα των ως άνω υποφακέλων δεν θα επηρεάζει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας -, είτε νέας κληρώσεως είτε της εκδόσεως νέας κατακυρωτικής απόφασης υπέρ του προσωρινού μειοδότη. Για τους λόγους αυτούς.Κωλύεται, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό, η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίου Δημητρίου και της εργοληπτικής επιχείρησης «...  ...», για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ 2017».