Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4172/2013 , 2961/2001 , ΠΟΛ. 1076/2015

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 κατά τη σύσταση ή μεταβίβαση του δικαιώματος επικαρπίας μετοχών, έναντι τιμήματος.(ΑΔΑ:661Τ46ΜΠ3Ζ-1ΘΟ) 

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΔΕΑΦ 1055728/2015

Διευκρινίσεις σχετικά με το χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 13 του ν.4172/2013


Δ12 A/1049253 ΕΞ 201 4

Διευκρινίσεις σχετικά με την υπεραξία από τη μεταβίβαση τίτλων του άρθρου 42 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167)(ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-ΥΦΕ)

ΠΟΛ 1004/2014

Προσδιορισμός της τιμής κτήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013,κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία τίτλων από φυσικά πρόσωπα, στις περιπτώσεις που οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί πριν την 29η Σεπτεμβρίου 1999.

ΠΟΛ1105/2014

Καθορισμός φορολογουμένων που ασχολούνται κατ’ επάγγελμα με τις συναλλαγές τίτλων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α), σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013. 

ΔΕΑΦ Β 1107407 ΕΞ 2017

«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ.1146/1972 κατά τη μεταβίβαση αυτοκινήτου οχήματος από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ. γ’ άρθρου 45 του ν.4172/2013».(ΑΔΑ:7ΝΖΞ46ΜΠ3Ζ-5Δ1)


ΠΟΛ.1201/2017

Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013 και του Ν.4174/2013.


Ε.2051/2019

Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 3 και 27Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, ΚΦΕ) κατά την απόσχιση κλάδου τραπεδικής δραστηριότητας με απορρόφηση από υφιστάμενο πιστωτικό ίδρυμα ή σύσταση νέου πιστωτικού ιδρύματος με τις διατάξεις του ν. 4601/2019 και του άρθρου 16 του ν.2515/1997, όπως ισχύουν.(ΑΔΑ: 6ΤΣΕ46ΜΠ3Ζ-ΠΝΡ)


ΔΕΑΦ Β 1049915 ΕΞ 2018

Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 27 του ν.4172/2013.(ΑΔΑ:ΨΗ9Ψ46ΜΠ3Ζ-ΟΨΚ)


ΔΕΑΦ 1188103 ΕΞ2016

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτά Ανώνυμη Εταιρεία από την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών μετά την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013.


ΠΟΛ.1032/2015

Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013)(ΑΔΑ:6ΓΓ2Η-Ω0Θ)