Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕλΣυν.Τμ.6/3067/2013

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3316/2005, 4129/2013

Kατασκευή έργων ύδρευσης:..επιδιώκεται η ανάκληση της 78/2013 πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά σε προηγούμενη (ΙΙ) σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι, ενόψει του προσκομισθέντος από το αιτούν Υπουργείο πίνακα ειδικής αιτιολόγησης, που αποτέλεσε αναπόσπαστο τμήμα του Πρακτικού ΙΙ, το εν λόγω Πρακτικό βαθμολόγησης είναι επαρκώς αιτιολογημένο, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με τις κρινόμενες αιτήσεις. Τούτο, διότι σε αυτό καταχωρίζεται όχι μόνο η βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων συνοδευόμενη από αξιολογικούς χαρακτηρισμούς, κατ’ εφαρμογή ενός εκάστου των οριζόμενων από τη διακήρυξη δύο κριτηρίων και των αντίστοιχων, για κάθε κριτήριο, συντελεστών βαρύτητας, αλλά περιέχεται και επαρκής αιτιολογία για την αξιολόγηση των ποιοτικών στοιχείων έκαστης προσφοράς. Από το γεγονός αυτό προκύπτει ότι η πραγματοποιηθείσα από την Επιτροπή Διαγωνισμού αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών στηρίχθηκε σε συγκριτική βαθμολόγηση του περιεχομένου τους, κατά τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη κριτήρια, και σε κατάταξή τους με βάση την εξαχθείσα συνολική βαθμολογία εκάστης.Περαιτέρω, από την ως άνω λεκτική διατύπωση της αιτιολογίας της βαθμολόγησης, η οποία διαφοροποιείται επαρκώς λεκτικά ανά κριτήριο και προσφορά, προκύπτουν τα ειδικά στοιχεία, βάσει των οποίων αξιολογήθηκαν οι τεχνικές προσφορές και, εν τέλει, οι λόγοι, για τους οποίους κάθε προσφορά έλαβε την οικεία βαθμολογία. Εξάλλου, με τις κρινόμενες αιτήσεις βασίμως προβάλλεται ότι η επιλογή της Επιτροπής Διαγωνισμού να αντιστοιχίσει τη βαθμολογία για κάθε κριτήριο με ποιοτικούς χαρακτηρισμούς δεν μεταβάλλει τα κριτήρια αυτά, ούτε τη στάθμιση της βαρύτητάς τους, αλλά απλώς λειτουργεί διευκρινιστικά ως προς την τεθείσα βαθμολογία, δεν πρόκειται δηλαδή για τροποποίηση, η οποία, αν ήταν γνωστή, θα μπορούσε να είχε επηρεάσει την προετοιμασία των προσφορών ή για τροποποίηση που θα μπορούσε να επιφέρει δυσμενή διάκριση σε βάρος ενός των προσφερόντων.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το Τμήμα κρίνει ότι οι κρινόμενες αιτήσεις πρέπει να γίνουν δεκτές, η προσβαλλόμενη πράξη πρέπει να ανακληθεί..Ανακαλεί την 78/2013 πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΚΛ.Ζ/42/2019

Με τα δεδομένα αυτά, η βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων σε όλα τα κριτήρια και υποκριτήρια παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη, στερούμενη της προσήκουσας ειδικότητας, κατά παράβαση της αρχής της διαφάνειας (άρθρο 14 παρ. 1 του ν.3316/2005), του προεκτεθέντος άρθρου 4.4 της διακήρυξης που προβλέπει συνοπτική λεκτική αιτιολόγηση, καθώς και των λοιπών παρατεθεισών στη σκέψη 3 γενικών και ειδικών διατάξεων, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τεχνικές προσφορές που έλαβαν ίδιους λεκτικούς χαρακτηρισμούς παρουσιάζουν διαφοροποίηση ως προς την αριθμητική βαθμολογία που έλαβαν, παρά το γεγονός ότι η διατυπωθείσα λεκτική αιτιολόγηση «διαπιστώσεις» της Επιτροπής Διαγωνισμού επί των επιμέρους στοιχείων των κριτηρίων και υποκριτηρίων ταυτίζεται πλήρως, χωρίς περαιτέρω να εξειδικεύονται τα συγκεκριμένα εκείνα ποιοτικά στοιχεία των προσφορών που αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή και δικαιολογούν τη διαφορετική βαθμολόγηση. Ως εκ της διαπιστωθείσας ως άνω ουσιώδους πλημμέλειας κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης.

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΜΕΙΖ-ΕΠΤ-ΣΥΝΘ/1031/2019​


ΕλΣυν.Τμ.6/473/2011

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:Με τα δεδομένα αυτά το Κλιμάκιο, με την προσβαλλομένη πράξη του, έκρινε ότι : α) η τεχνική αξιολόγηση της συμπράξεως «… κ.λπ.» στο 1ο κριτήριο και στο 1ο υποκριτήριο του 2ου κριτηρίου παρίσταται αόριστη καθόσον δεν εξειδικεύονται τα σημεία υστέρησης, η δε διατύπωση είναι συμπερασματική και απλώς αποτυπώνει, χωρίς να αιτιολογεί, τη μικρότερη βαθμολογία έναντι των λοιπών συμπράξεων, β) σε ορισμένους από τους υποψηφίους, οι οποίοι έλαβαν την ίδια βαθμολογία, η αιτιολόγηση περιορίζεται στην αναφορά μόνον των αρνητικών σημείων των προσφορών τους χωρίς αξιολόγηση του κριτηρίου καθ’ εαυτού, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει ότι η βαθμολογία που έλαβαν υπήρξε αποτέλεσμα συγκρίσεως κατ’ ενιαίο και ισότιμο μέτρο.(..)γ) η τεχνική αξιολόγηση της συμπράξεως «…. κ.λπ» παρίσταται πλημμελής καθόσον «η εμπειρία του συντονιστή» δεν αποτελούσε κριτήριο της διακηρύξεως ή εσωτερικό αξιολογικό στοιχείο για τη βαθμολόγηση του 2ου υποκριτηρίου του 2ου κριτηρίου, ενώ περαιτέρω η αξιολόγηση παρίσταται αόριση διότι δεν προσδιορίζεται η βάση της αποτιμήσεως της εμπειρίας του συντονιστήδηλαδή εάν αυτή εκτιμήθηκε σε σχέση με την άσκηση ομοειδών καθηκόντων βάσει της αποδοτικότητάς του, η βάσει της εμπειρίας που προκύπτει από την εκπόνηση συναφών μελετών.(..)Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω η κρινόμενη αίτηση ανακλήσεως πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της ως αβάσιμη και να διαταχθεί η κατάπτωση του κατατεθέντος παραβόλου.


ΕΣ/ΤΜ.6/451/2018

ΜΕΛΕΤΗ.ζητείται η ανάκληση της 8/2018 Πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας ... και της σύμπραξης «...» για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο....(..)Με την προσβαλλόμενη πράξη κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου σύμβασης με την επάλληλη αιτιολογία ότι:α) Από την επισκόπηση του πίνακα που περιέχεται στο Πρακτικό ΙΙ/11.5.2017 της Επιτροπής Διαγωνισμού προκύπτει ότι, αναφορικά με το Κριτήριο 1ο U1, για κάθε υποψήφιο επαναλαμβάνεται η λεκτική διατύπωση του κριτηρίου αυτού,...Με τα δεδομένα αυτά, η βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων σε όλα τα κριτήρια και υποκριτήρια παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη, στερούμενη της προσήκουσας ειδικότητας, κατά παράβαση της αρχής της διαφάνειας (άρθρο 14 παρ. 1 του ν.3316/2005), του προεκτεθέντος άρθρου 4.4 της διακήρυξης που προβλέπει συνοπτική λεκτική αιτιολόγηση, καθώς και των λοιπών παρατεθεισών στη σκέψη 3 γενικών και ειδικών διατάξεων, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τεχνικές προσφορές που έλαβαν πανομοιότυπους λεκτικούς χαρακτηρισμούς παρουσιάζουν διαφοροποίηση ως προς την αριθμητική βαθμολογία που έλαβαν, παρά το γεγονός ότι η διατυπωθείσα λεκτική αιτιολόγηση «διαπιστώσεις» της Επιτροπής Διαγωνισμού επί των επιμέρους στοιχείων των κριτηρίων και υποκριτηρίων ταυτίζεται πλήρως, χωρίς περαιτέρω να εξειδικεύονται τα συγκεκριμένα εκείνα ποιοτικά στοιχεία των προσφορών που αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή και δικαιολογούν τη διαφορετική βαθμολόγηση και β)Με τη 2262/19.12.2017 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Περιφέρειας ... κρίθηκε ότι τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά της υποψήφιας αναδόχου σύμπραξης πληρούν τους όρους των άρθρων 5.3, 21.2, 21.3 και 23 της διακήρυξης και αποφασίστηκε η «αποδοχή» αυτών για την ανάθεση της ως άνω μελέτης. Πλην όμως ο έλεγχος και η εισήγηση για την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδόχου έπρεπε να γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η δε έγκριση αυτών να γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και, συνεπώς, δοθέντος ότι ο έλεγχος και η έγκριση έγινε, εν προκειμένω, από το ανωτέρω αναρμόδιο όργανο, κωλύεται και εκ εξ αυτού του λόγου η υπογραφή του υπό έλεγχο σχεδίου.(..) Mε τα δεδομένα αυτά, κατά την κρατήσασα άποψη του Τμήματος, ορθώς εκρίθη με τη προσβαλλομένη ότι η βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων σε όλα τα κριτήρια και υποκριτήρια παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη στερούμενη της προσήκουσας ειδικότητας, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τεχνικές προσφορές που έλαβαν πανομοιότυπους λεκτικούς χαρακτηρισμούς παρουσιάζουν διαφοροποίηση ως προς την αριθμητική βαθμολογία που έλαβαν, παρά το γεγονός ότι η διατυπωθείσα λεκτική αιτιολόγηση επί των επιμέρους στοιχείων των κριτηρίων και υποκριτηρίων ταυτίζεται πλήρως, χωρίς περαιτέρω να εξειδικεύονται τα συγκεκριμένα εκείνα ποιοτικά στοιχεία των προσφορών που αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού και δικαιολογούν τη διαφορετική βαθμολόγηση.(..)Τέλος ο έλεγχος και η έγκριση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής έγινε κατά τα προεκτεθέντα από αναρμόδιο όργανο, ενώ οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος προβάλλονται αβασίμως αφού το τελευταίο εξυπηρετείται με τη τήρηση του νόμου. ...Απορρίπτει την αίτηση ανάκλησης.Δεν ανακαλεί την 8/2018 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΣτΕ/71/2009

Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών. Δεν δικαιολογείται διαφοροποίηση στη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών , όταν αυτές αξιολογούνται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο .Η διαφορά στη βαθμολογία μεταξύ των υποψηφίων πρέπει να αντιστοιχεί σε, έστω κατ΄ελάχιστο, διαφορετική λεκτική διατύπωση του πορίσματος της αξιολόγησης των προσφορών, με άλλα λόγια δεν μπορεί να τίθεται διαφορετική βαθμολογία στα κριτήρια της τεχνικής προσφοράς όταν οι λεκτικοί χαρακτηρισμοί που συνιστούν το συμπέρασμα της αξιολόγησης ταυτίζονται απόλυτα


ΕλΣυνΤμ.6/261/2017

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ:..επιδιώκεται η ανάκληση της 27/2016 Πράξης της Αναπληρώτριας Επιτρόπου της 1ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ...Mε τα δεδομένα αυτά, κατά την κρατήσασα άποψη του Τμήματος, ορθώς η Αναπληρώτρια Επίτροπος έκρινε ότι η βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων σε όλα τα κριτήρια και υποκριτήρια παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη στερούμενη της προσήκουσας ειδικότητας, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τεχνικές προσφορές που έλαβαν πανομοιότυπους λεκτικούς χαρακτηρισμούς παρουσιάζουν διαφοροποίηση ως προς την αριθμητική βαθμολογία που έλαβαν, παρά το γεγονός ότι η διατυπωθείσα λεκτική αιτιολόγηση επί των επιμέρους στοιχείων των κριτηρίων και υποκριτηρίων ταυτίζεται πλήρως, χωρίς περαιτέρω να εξειδικεύονται τα συγκεκριμένα εκείνα ποιοτικά στοιχεία των προσφορών που αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού και δικαιολογούν τη διαφορετική βαθμολόγηση (ΣτΕ (ΕΑ) 71/2009 σκ.8, 1273/2010 σκ. 10, 213/2011). Ειδικότερα, από την επισκόπηση του πίνακα που περιέχεται στο σχετικό Πρακτικού ΙΙ προκύπτει ότι αναφορικά με το Κριτήριο 1ο U1 για κάθε υποψήφιο επαναλαμβάνεται η λεκτική διατύπωση του κριτηρίου αυτού, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 22 της διακήρυξης και προστίθενται μόνο οι λεκτικοί χαρακτηρισμοί «πολύ καλή» και «άριστη» κατά περίπτωση και αριθμητική αποτύπωση της βαθμολογίας, βάσει του πίνακα αντιστοίχησης των χαρακτηρισμών αυτών (πολύ καλή, κ.λ.π.) με κλίμακα βαθμολογίας που παρατίθεται στο προοίμιο του εν λόγω πρακτικού.(..)Κατ’ ακολουθίαν όσων έγιναν δεκτά ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.Δεν ανακαλεί την 27/2016 Πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου της 1ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ν..

Δεν αναθεωρήθηκε με την ΕΣ/ΤΜ.ΜΕΙΖ/854/2017


ΕΣ/ΤΜ.6/1499/2012

Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες για οδικούς άξονες...Με τα δεδομένα αυτά, το Τμήμα άγεται στην κρίση ότι η περιλαμβανόμενη στο πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού αιτιολογία της βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό δεν είναι επαρκής, απορριπτομένων ως αβασίμων των σχετικώς προβαλλομένων ισχυρισμών των αιτούντων. Και τούτο διότι, όπως ορθώς έκρινε το Κλιμάκιο: α) Δεν παρατίθενται όλα τα στοιχεία, τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, όπως προκύπτει από την απορριπτική της ενστάσεως της 2ης σε κατάταξη απόφαση του αναπληρωτή γενικού διευθυντή συγκοινωνιακών έργων της ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ και τη σχετική από 23.11.2010 γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού. Ειδικότερα, δεν αναφέρεται για κάθε διαγωνιζόμενο ο αριθμός των γεωτρητικών του συγκροτημάτων σε συνδυασμό με τις προτεινόμενες χρονικές αλληλουχίες εκτέλεσης των σχετικών εργασιών – μελετών και την αντίστοιχη δαπάνη αποζημίωσης του αναδόχου, ο εξοπλισμός του για την εκπόνηση των σχετικών εργασιών – μελετών, η επάρκεια του επιστημονικού και τεχνικού του προσωπικού, οι διαδικασίες για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών-μελετών, τυχόν πιστοποίησή του κατά ISO 9001, η στελέχωση και η διάταξη των ομάδων μελέτης του, τυχόν προηγούμενες συνεργασίες μεταξύ των γραφείων μελετών που συμπράττουν. β) Απλώς αναφέρεται ότι ελήφθησαν υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 22 της διακήρυξης (βλ. και άρθρο 8 παρ. 6 ν. 3316/2005), χωρίς να γίνεται εξατομικευμένη κρίση σχετικά με το κατά πόσο και σε ποιο βαθμό καθεμία από τις συμμετέχουσες στο διαγωνισμό εταιρία και συμπράξεις και σε σύγκριση μεταξύ τους πληρούν τα εν λόγω κριτήρια. γ) Όσον αφορά στις βασικότερες διαπιστώσεις της επιτροπής διαγωνισμού σχετικά με τις τεχνικές προσφορές των διαγωνιζομένων, οι οποίες συνιστούν τη μόνη περιλαμβανόμενη στο εν λόγω πρακτικό εξειδικευμένη ανά διαγωνιζόμενο αναφορά, δεν προκύπτει πώς αξιολογούνται τα παρατιθέμενα σε αυτές στοιχεία ούτε ο τρόπος που αυτά επηρέασαν τη βαθμολογία κάθε υποψηφίου, ενώ δε γίνεται οποιαδήποτε σύγκριση μεταξύ των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων. Περαιτέρω, η κατά τα ανωτέρω πλημμελής αιτιολογία του πρακτικού ΙΙ συμπληρώθηκε πράγματι με την ως άνω απόφαση απόρριψης της ενστάσεως της δεύτερης στην κατάταξη και τη σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού, μόνο όμως ως προς τη συγκριτική βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών της αιτούσας σύμπραξης και της 2ης στην κατάταξη. Και τούτο διότι η συγκριτική βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των ως άνω συμμετεχουσών στο διαγωνισμό συμπράξεων αιτιολογήθηκε πλήρως και ειδικώς, ήτοι με παράθεση και κατόπιν σύγκρισης όλων των στοιχείων που ελήφθησαν υπόψη για τη βαθμολόγηση των τεχνικών τους προσφορών και αντιστοίχισή τους με τα οικεία υποκριτήρια αξιολόγησης της διακήρυξης, όπως άλλωστε κρίθηκε και με την 430/2011 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επί της σχετικής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της 2ης σε βαθμολογία. Η αιτιολογία όμως του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού δεν έχει συμπληρωθεί και, ως εκ τούτου, παραμένει πλημμελής ως προς τη συγκριτική βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών της αιτούσας σύμπραξης και των 3ης και 4ης σε βαθμολογία συμπράξεων, απορριπτομένων ως αβασίμων των σχετικώς προβαλλομένων ισχυρισμών των αιτούντων. Περαιτέρω, το Τμήμα κρίνει ότι, προκειμένου να διακριβωθεί το ουσιώδες ή μη της εν λόγω πλημμέλειας, πρέπει να αναβάλει την οριστική του κρίση, προκειμένου η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού να αιτιολογήσει ειδικά και ορισμένα τον τρόπο βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών της 1ης, 3ης και 4ης σε βαθμολογία συμπράξεων, με συγκριτική παράθεση όλων των στοιχείων, που έλαβε σχετικώς υπόψη της, ενόψει και του γεγονότος ότι οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων ήταν οι αυτές, χωρίς οιαδήποτε διαφοροποίηση μεταξύ τους. Ειδικότερα, πρέπει να παραθέσει για καθεμία από τις ανωτέρω συμπράξεις (1η, 3η και 4η στη βαθμολογία) α) όλα τα στοιχεία, τα οποία νομίμως, σύμφωνα με τα προεκτιθέμενα και στην 430/2011 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, έλαβε υπόψη της κατά τη συγκριτική βαθμολόγηση μεταξύ της 1ης και 2ης σε βαθμολογία συμπράξεων (αριθμός των γεωτρητικών συγκροτημάτων σε συνδυασμό με τις προτεινόμενες χρονικές αλληλουχίες εκτέλεσης των σχετικών εργασιών – μελετών και την αντίστοιχη δαπάνη αποζημίωσης του αναδόχου, εξοπλισμός για την εκπόνηση των σχετικών εργασιών – μελετών, επάρκεια του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, τυχόν πιστοποίηση κατά ISO 9001, στελέχωση και διάταξη των ομάδων μελέτης, προηγούμενες συνεργασίες μεταξύ των γραφείων μελετών που συμπράττουν) και β) οποιοδήποτε τυχόν άλλο στοιχείο έλαβε υπόψη της, προκειμένου να προβεί στη βαθμολόγηση των ανωτέρω συμπράξεων. Περαιτέρω, να προβεί σε συγκριτική μεταξύ των ως άνω συμπράξεων αξιολόγηση των ως άνω στοιχείων και να εκφέρει κρίση ως προς το κατά πόσο καθεμία από αυτές πληροί τις απαιτήσεις της διακήρυξης, με βάση καθένα από τα τεθέντα με το άρθρο 22 αυτής υποκριτήρια..


ΕλΣυν.Τμ.6/1957/2014

Μελέτη γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δήμου.: ..επιδιώκεται η ανάκληση της 16/2014 Πράξεως του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας Πράξεως, το Τμήμα άγεται στην κρίση ότι : Α) Η συνταγματική επιταγή ελέγχου των συμβάσεων μεγάλου οικονομικού αντικειμένου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σκοπούσα την τήρηση των αρχών της διαφάνειας, του ανταγωνισμού και της δημοσιονομικής σταθερότητας, υποχρεώνει το Δικαστήριο να προβεί σε πλήρη και καθολικό, ανεξάρτητο από υποβληθείσες ενστάσεις, έλεγχο του συνόλου της διαγωνιστικής διαδικασίας, δηλαδή και των αποσπαστών ατομικών πράξεων, πριν από την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.(..)Β) Ενόψει του προσκομισθέντος από τον αιτούντα Δήμο, εγγράφου σημειώματος της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο φέρει τις υπογραφές των μελών της και αποτέλεσε το αναγκαίο υπόβαθρο του 2/8.8.-10.10.2013 Πρακτικού αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, το τελευταίο κρίνεται αιτιολογημένο καθόσον σε αυτό καταχωρίζεται όχι μόνον η βαθμολόγηση ανά μέλος της Επιτροπής (και η εξαγωγή του μέσου όρου της βαθμολογίας ανά κριτήριο και υποκριτήριο) συνοδευόμενη από αξιολογικούς λεκτικούς χαρακτηρισμούς, αλλά περιέχεται και επαρκής αιτιολογία για την αξιολόγηση των ποιοτικών στοιχείων εκάστης προσφοράς. Από το γεγονός αυτό προκύπτει ότι η πραγματοποιηθείσα από την Επιτροπή Διαγωνισμού αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών στηρίχθηκε σε συγκριτική βαθμολόγηση του περιεχομένου τους, κατά τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη κριτήρια, και σε κατάταξή τους με βάση την εξαχθείσα συνολική βαθμολογία εκάστης.(..)Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω η κρινόμενη αίτηση ανακλήσεως πρέπει να γίνει δεκτή, να ανακληθεί η 16/2014 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί τω τέλει όπως κριθεί ότι ο έλεγχος φάσεως της διαδικασίας αναδείξεως αναδόχου της «Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου …» δεν απέβη αρνητικός


ΣτΕ/232/2008

Διαγωνισμός για την ανάθεση μελέτης. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της πράξης βαθμολόγησης των προσφορών. Η ως άνω, όμως, διαφορά ως προς την αξιολόγηση των υποβληθεισών από τις δύο συμπράξεις Εκθέσεων Μεθοδολογίας, διαφορά περί της οποίας η αιτούσα σύμπραξη δεν προβάλλει καμία συγκεκριμένη αιτίαση, μπορεί, κατ’ αρχήν, να παράσχει αιτιολογικό έρεισμα στη βαθμολόγηση, ως προς το 1ο κριτήριο, της συμπράξεως «………....» με 90 βαθμούς και της αιτούσης συμπράξεως με 86 βαθμούς. Κατά συνέπεια, τα προβαλλόμενα από την αιτούσα σύμπραξη περί πλημμελούς αιτιολογήσεως της ως άνω βαθμολογήσεως, λόγω παρεμφερούς λεκτικής αιτιολογήσεως της βαθμολογήσεως και μη ειδικής απαντήσεως στα προβληθέντα ενώπιον της Διοικήσεως περί υπεροχής της Τεχνικής Εκθέσεως της αιτούσης συμπράξεως και περί ελλείψεων της Τεχνικής Εκθέσεως της συμπράξεως «...», δεν μπορούν να πιθανολογηθούν σοβαρώς ως βάσιμα.


ΕΣ/ΤΜ.6/261/2017

Αντιπλημμυρικά έργα...Mε τα δεδομένα αυτά, κατά την κρατήσασα άποψη του Τμήματος, ορθώς η Αναπληρώτρια Επίτροπος έκρινε ότι η βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων σε όλα τα κριτήρια και υποκριτήρια παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη στερούμενη της προσήκουσας ειδικότητας, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τεχνικές προσφορές που έλαβαν πανομοιότυπους λεκτικούς χαρακτηρισμούς παρουσιάζουν διαφοροποίηση ως προς την αριθμητική βαθμολογία που έλαβαν, παρά το γεγονός ότι η διατυπωθείσα λεκτική αιτιολόγηση επί των επιμέρους στοιχείων των κριτηρίων και υποκριτηρίων ταυτίζεται πλήρως, χωρίς περαιτέρω να εξειδικεύονται τα συγκεκριμένα εκείνα ποιοτικά στοιχεία των προσφορών που αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού και δικαιολογούν τη διαφορετική βαθμολόγηση (ΣτΕ (ΕΑ) 71/2009 σκ.8, 1273/2010 σκ. 10, 213/2011). Ειδικότερα, από την επισκόπηση του πίνακα που περιέχεται στο σχετικό Πρακτικού ΙΙ προκύπτει ότι αναφορικά με το Κριτήριο 1ο U1 για κάθε υποψήφιο επαναλαμβάνεται η λεκτική διατύπωση του κριτηρίου αυτού, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 22 της διακήρυξης και προστίθενται μόνο οι λεκτικοί χαρακτηρισμοί «πολύ καλή» και «άριστη» κατά περίπτωση και αριθμητική αποτύπωση της βαθμολογίας, βάσει του πίνακα αντιστοίχησης των χαρακτηρισμών αυτών (πολύ καλή, κ.λ.π.) με κλίμακα βαθμολογίας που παρατίθεται στο προοίμιο του εν λόγω πρακτικού. Συγκεκριμένα για τους διαγωνιζόμενους με α/α 1,5,6,11,19 τέθηκε ο ίδιος λεκτικός χαρακτηρισμός «πολύ καλή», πλην όμως η αριθμητική βαθμολογία τους παρουσιάζει διαφοροποίηση και ανέρχεται σε 85,89,88,86 και 87, αν και παραπλεύρως διατυπώνονται και για τους πέντε «παρατηρήσεις –σχόλια» (αιτιολόγηση) με πανομοιότυπη φρασεολογία, χωρίς καμία ειδική μνεία των δεδομένων των προσφορών τους και των στοιχείων που αξιολογήθηκαν. Περαιτέρω, για τα διαγωνιζόμενα σχήματα με α/α 2,4,9,15,16 και 20 και αυτά με α/α 3,10,13 δόθηκε ο λεκτικός χαρακτηρισμός «άριστη», πλην όμως η βαθμολογία στην μεν πρώτη ως άνω ομάδα διαγωνιζομένων είναι 90 και στη δεύτερη 91, αν και διατυπώθηκε ταυτόσημος σχολιασμός, χωρίς όμως να εντοπίζονται τα τεχνικά εκείνα στοιχεία των προσφορών που οδήγησαν στην ίδια ή τη διαφορετική αυτή βαθμολόγηση. Ομοίως ανεπαρκή αιτιολόγηση εμφανίζει και η αξιολόγηση των υποψηφίων με α/α 7,14 και 17, οι προσφορές των οποίων έλαβαν τον ίδιο λεκτικό χαρακτηρισμό «άριστη» με πανομοιότυπο σχολιασμό που όμως δεν συνοδεύεται από κανενός είδους αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία του φακέλου κάθε διαγωνιζομένου, παρότι η βαθμολογία για την α/α 14 σύμπραξη ήταν 93 και για τα συμμετέχοντα σχήματα α/α 7 και 17 ήταν 94. Η ίδια πρακτική εμφανίζεται και κατά την αξιολόγηση των προσφορών στο πλαίσιο του υποκριτηρίου U2Α του Κριτηρίου 2, καθόσον παρουσιάζεται εξίσου αναιτιολόγητη διαφοροποίηση ως προς την αριθμητική βαθμολογία που έλαβαν οι τεχνικές προσφορές, για τις οποίες διατυπώθηκε όμοιος λεκτικός χαρακτηρισμός και σχολιασμός. Συγκεκριμένα, οι προσφορές α) των διαγωνιζομένων με α/α 1, 2, 6 και 19, αν και έλαβαν λεκτικό χαρακτηρισμό «πολύ καλή» και πανομοιότυπο σχολιασμό, ωστόσο βαθμολογήθηκαν αντιστοίχως με 86, 83, 89 και 87, β) της σύμπραξης με α/α 7 που βαθμολογήθηκε με 91 σε σχέση με τους διαγωνιζόμενους με α/α 5,13,14,20 που βαθμολογήθηκαν με 90, παρόλο που έλαβαν τον ίδιο λεκτικό χαρακτηρισμό «άριστη» και ταυτόσημο σχολιασμό και γ) των διαγωνιζομένων με α/α 3,4,9 και 17 που έλαβαν επίσης λεκτικό χαρακτηρισμό «άριστη» και σχολιασμό που ταυτίζεται απολύτως, ωστόσο βαθμολογήθηκαν με 95, 93, 96 και 94, αντίστοιχα, χωρίς σε καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις να γίνεται συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων και των ποιοτικών στοιχείων εκάστης προσφοράς. Τέλος, η ίδια πλημμέλεια της αξιολόγησης επαναλαμβάνεται και στο πλαίσιο του υποκριτηρίου U2Β του Κριτηρίου 2, καθόσον οι προσφορές των διαγωνιζομένων σχημάτων με α/α 8,9,16,18 και 19 που έλαβαν τον ίδιο λεκτικό χαρακτηρισμό «πολύ καλή» και όμοια αιτιολόγηση στα επιμέρους στοιχεία του υποκριτηρίου βαθμολογήθηκαν με 88 ή 89, ενώ και οι λοιπές προσφορές με α/α 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,15,15,17και 20 που έλαβαν λεκτικό χαρακτηρισμό «άριστη» και πανομοιότυπη αιτιολόγηση βαθμολογήθηκαν με 90, 91 ή και 92, χωρίς και πάλι να αναδεικνύονται τα επιμέρους εκείνα στοιχεία των προσφορών που αξιολογήθηκαν και οδήγησαν σε χαμηλότερη, υψηλότερη ή και ίδια βαθμολογία.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/641/2019

Ενεργειακή αναβάθμιση συτημάτων ηλεκτροφωτισμού..Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν, το Κλιμάκιο άγεται στην κρίση ότι κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 86 παρ. 11 ν.4412/2016 και της ομοίου περιεχομένου πρόβλεψης της οικείας διακήρυξης, κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της μοναδικής εναπομείνασας συμμετέχουσας η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού περιορίσθηκε στη βαθμολόγηση αυτής ανά κριτήριο ανάθεσης, χωρίς να αιτιολογήσει τη βαθμολογία που προσέδωσε για κάθε κριτήριο. Η λεκτική διατύπωση της κρίσης της αρμόδιας επιτροπής προβλέπεται ρητά από τη διάταξη της παρ. 11 άρθρο 86 του εφαρμοστέου πλέον στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ν. 4412/2016 ως απαραίτητο στοιχείο – πέραν της βαθμολογίας – για τη νομιμότητα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, καθώς, όπως προεκτέθηκε, μέσω της παράθεσης των στοιχείων που εκτίμησε η οικεία επιτροπή για τη βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου ανάθεσης, τεκμηριώνεται η σχετική κρίση της και καθίσταται εφικτός ο έλεγχος αυτής από το Δικαστήριο. Εξάλλου, του νόμου μη διακρίνοντος, η ως άνω απαίτηση για ειδική λεκτική αιτιολόγηση της βαθμολόγησης κάθε κριτηρίου κάθε υποβληθείσας προσφοράς, συντρέχει και στις περιπτώσεις υποβολής μιας και μόνο τεχνικής προσφοράς ή βαθμολόγησης με βαθμό 100, διότι και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να καθίσταται επαληθεύσιμο το ότι τα επιμέρους κριτήρια καλύπτουν τις απαιτήσεις που τίθενται από τη διακήρυξη, χωρίς να παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα σχετικώς προβλεφθέντα σε αυτή. Εν προκειμένω, όπως ιστορήθηκε, μετά την παράθεση στη διακήρυξη των κριτηρίων, βάσει των οποίων διαπιστώνεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αναγράφονται τα επιμέρους χαρακτηριστικά ανά κριτήριο ανάθεσης που συνεκτιμά η επιτροπή προκειμένου να προβεί στη βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου στο πλαίσιο αξιολόγησης κάθε υποβληθείσας τεχνικής προσφοράς. Εκ της παντελούς, ωστόσο, έλλειψης αιτιολόγησης της βαθμολογίας που προσέδωσε η επιτροπή, ήτοι εκ της παράλειψης αναφοράς των στοιχείων εκείνων της τεχνικής προσφοράς, τα οποία αξιολόγησε η επιτροπή σε σχέση με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη επιμέρους χαρακτηριστικά, η δοθείσα βαθμολογία παρίσταται αυθαίρετη. Τούτου παρέπεται ότι η αξιολόγηση της προσφοράς χώρησε πλημμελώς, ως ουσιώδης δε η εν λόγω πλημμέλεια, καθώς δεν επιτρέπει τον έλεγχο της σχετικής κρίσης, επιφέρει την ακυρότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας και, συνακόλουθα, κωλύει την υπογραφή του υποβληθέντος με το .... έγγραφο της Αναπληρώτριας Διευθύντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ... σχεδίου σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ...», καθώς επίσης των επισυναπτόμενων σε αυτή ως Παραρτήματα Ι και ΙΙ σχεδίων σύμβασης μεσεγγύησης και σύμβασης ενεχυράσεως απαιτήσεων μεταξύ του Δήμου ... και της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ....».