Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΣ/ΤΜ.6/1499/2012

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3316/2005, 3886/2010

Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες για οδικούς άξονες...Με τα δεδομένα αυτά, το Τμήμα άγεται στην κρίση ότι η περιλαμβανόμενη στο πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού αιτιολογία της βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό δεν είναι επαρκής, απορριπτομένων ως αβασίμων των σχετικώς προβαλλομένων ισχυρισμών των αιτούντων. Και τούτο διότι, όπως ορθώς έκρινε το Κλιμάκιο: α) Δεν παρατίθενται όλα τα στοιχεία, τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, όπως προκύπτει από την απορριπτική της ενστάσεως της 2ης σε κατάταξη απόφαση του αναπληρωτή γενικού διευθυντή συγκοινωνιακών έργων της ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ και τη σχετική από 23.11.2010 γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού. Ειδικότερα, δεν αναφέρεται για κάθε διαγωνιζόμενο ο αριθμός των γεωτρητικών του συγκροτημάτων σε συνδυασμό με τις προτεινόμενες χρονικές αλληλουχίες εκτέλεσης των σχετικών εργασιών – μελετών και την αντίστοιχη δαπάνη αποζημίωσης του αναδόχου, ο εξοπλισμός του για την εκπόνηση των σχετικών εργασιών – μελετών, η επάρκεια του επιστημονικού και τεχνικού του προσωπικού, οι διαδικασίες για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών-μελετών, τυχόν πιστοποίησή του κατά ISO 9001, η στελέχωση και η διάταξη των ομάδων μελέτης του, τυχόν προηγούμενες συνεργασίες μεταξύ των γραφείων μελετών που συμπράττουν. β) Απλώς αναφέρεται ότι ελήφθησαν υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 22 της διακήρυξης (βλ. και άρθρο 8 παρ. 6 ν. 3316/2005), χωρίς να γίνεται εξατομικευμένη κρίση σχετικά με το κατά πόσο και σε ποιο βαθμό καθεμία από τις συμμετέχουσες στο διαγωνισμό εταιρία και συμπράξεις και σε σύγκριση μεταξύ τους πληρούν τα εν λόγω κριτήρια. γ) Όσον αφορά στις βασικότερες διαπιστώσεις της επιτροπής διαγωνισμού σχετικά με τις τεχνικές προσφορές των διαγωνιζομένων, οι οποίες συνιστούν τη μόνη περιλαμβανόμενη στο εν λόγω πρακτικό εξειδικευμένη ανά διαγωνιζόμενο αναφορά, δεν προκύπτει πώς αξιολογούνται τα παρατιθέμενα σε αυτές στοιχεία ούτε ο τρόπος που αυτά επηρέασαν τη βαθμολογία κάθε υποψηφίου, ενώ δε γίνεται οποιαδήποτε σύγκριση μεταξύ των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων. Περαιτέρω, η κατά τα ανωτέρω πλημμελής αιτιολογία του πρακτικού ΙΙ συμπληρώθηκε πράγματι με την ως άνω απόφαση απόρριψης της ενστάσεως της δεύτερης στην κατάταξη και τη σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού, μόνο όμως ως προς τη συγκριτική βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών της αιτούσας σύμπραξης και της 2ης στην κατάταξη. Και τούτο διότι η συγκριτική βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των ως άνω συμμετεχουσών στο διαγωνισμό συμπράξεων αιτιολογήθηκε πλήρως και ειδικώς, ήτοι με παράθεση και κατόπιν σύγκρισης όλων των στοιχείων που ελήφθησαν υπόψη για τη βαθμολόγηση των τεχνικών τους προσφορών και αντιστοίχισή τους με τα οικεία υποκριτήρια αξιολόγησης της διακήρυξης, όπως άλλωστε κρίθηκε και με την 430/2011 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επί της σχετικής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της 2ης σε βαθμολογία. Η αιτιολογία όμως του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού δεν έχει συμπληρωθεί και, ως εκ τούτου, παραμένει πλημμελής ως προς τη συγκριτική βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών της αιτούσας σύμπραξης και των 3ης και 4ης σε βαθμολογία συμπράξεων, απορριπτομένων ως αβασίμων των σχετικώς προβαλλομένων ισχυρισμών των αιτούντων. Περαιτέρω, το Τμήμα κρίνει ότι, προκειμένου να διακριβωθεί το ουσιώδες ή μη της εν λόγω πλημμέλειας, πρέπει να αναβάλει την οριστική του κρίση, προκειμένου η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού να αιτιολογήσει ειδικά και ορισμένα τον τρόπο βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών της 1ης, 3ης και 4ης σε βαθμολογία συμπράξεων, με συγκριτική παράθεση όλων των στοιχείων, που έλαβε σχετικώς υπόψη της, ενόψει και του γεγονότος ότι οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων ήταν οι αυτές, χωρίς οιαδήποτε διαφοροποίηση μεταξύ τους. Ειδικότερα, πρέπει να παραθέσει για καθεμία από τις ανωτέρω συμπράξεις (1η, 3η και 4η στη βαθμολογία) α) όλα τα στοιχεία, τα οποία νομίμως, σύμφωνα με τα προεκτιθέμενα και στην 430/2011 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, έλαβε υπόψη της κατά τη συγκριτική βαθμολόγηση μεταξύ της 1ης και 2ης σε βαθμολογία συμπράξεων (αριθμός των γεωτρητικών συγκροτημάτων σε συνδυασμό με τις προτεινόμενες χρονικές αλληλουχίες εκτέλεσης των σχετικών εργασιών – μελετών και την αντίστοιχη δαπάνη αποζημίωσης του αναδόχου, εξοπλισμός για την εκπόνηση των σχετικών εργασιών – μελετών, επάρκεια του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, τυχόν πιστοποίηση κατά ISO 9001, στελέχωση και διάταξη των ομάδων μελέτης, προηγούμενες συνεργασίες μεταξύ των γραφείων μελετών που συμπράττουν) και β) οποιοδήποτε τυχόν άλλο στοιχείο έλαβε υπόψη της, προκειμένου να προβεί στη βαθμολόγηση των ανωτέρω συμπράξεων. Περαιτέρω, να προβεί σε συγκριτική μεταξύ των ως άνω συμπράξεων αξιολόγηση των ως άνω στοιχείων και να εκφέρει κρίση ως προς το κατά πόσο καθεμία από αυτές πληροί τις απαιτήσεις της διακήρυξης, με βάση καθένα από τα τεθέντα με το άρθρο 22 αυτής υποκριτήρια..

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΣτΕ/71/2009

Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών. Δεν δικαιολογείται διαφοροποίηση στη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών , όταν αυτές αξιολογούνται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο .Η διαφορά στη βαθμολογία μεταξύ των υποψηφίων πρέπει να αντιστοιχεί σε, έστω κατ΄ελάχιστο, διαφορετική λεκτική διατύπωση του πορίσματος της αξιολόγησης των προσφορών, με άλλα λόγια δεν μπορεί να τίθεται διαφορετική βαθμολογία στα κριτήρια της τεχνικής προσφοράς όταν οι λεκτικοί χαρακτηρισμοί που συνιστούν το συμπέρασμα της αξιολόγησης ταυτίζονται απόλυτα


ΣτΕ/2321/2009

Διοικητικές συμβάσεις. Ανάθεση μελετών για την επιλογή του διαγωνιζομένου στον οποίον θα ανατεθεί η εκπόνηση της επίμαχης μελέτης χωρεί αιτιολογημένη αξιολόγηση, κατ` εκτίμηση των οριζομένων στο νόμο και τη Διακήρυξη κριτηρίων, των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων. Η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της αιτούσης συμπράξεως στο κριτήριο αυτό αξιολογήσεως αιτιολογείται πλημμελώς, διότι η εκτίμηση των προσόντων του προτεινομένου από την αιτούσα σύμπραξη συντονιστή εχώρησε βάσει στοιχείων αναγομένων στην άσκηση αντιστοίχων καθηκόντων συντονιστή κατά την εκπόνηση μελετών προς σύνταξη ΣΧΟΟΑΠ και ΓΠΣ κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 2508/1997, χωρίς καμία ειδική αναφορά στις λοιπές χωροταξικές και πολεοδομικές μελέτες, κατά την εκπόνηση των οποίων ο συντονιστής που προτείνει η αιτούσα σύμπραξη είχε ασκήσει παρόμοια καθήκοντα συντονιστή. Η αποσφράγιση και ο έλεγχος των οικονομικών προσφορών πρέπει να διενεργηθεί αφού προηγουμένως καταστεί οριστική η βαθμολογία των τεχνικών προσφορών. Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών δεν είναι επιτρεπτή, για οποιοδήποτε λόγο, η εκ νέου αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ή η το πρώτον αιτιολόγηση της βαθμολογίας αυτών. Μη νόμιμα η αναθέτουσα αρχή προχώρησε σε αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων. Ματαίωση του επίδικου διαγωνισμού, εφ` όσον η νέα αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών είναι ανεπίτρεπτη. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.


ΕλΣυν.Τμ.6/473/2011

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:Με τα δεδομένα αυτά το Κλιμάκιο, με την προσβαλλομένη πράξη του, έκρινε ότι : α) η τεχνική αξιολόγηση της συμπράξεως «… κ.λπ.» στο 1ο κριτήριο και στο 1ο υποκριτήριο του 2ου κριτηρίου παρίσταται αόριστη καθόσον δεν εξειδικεύονται τα σημεία υστέρησης, η δε διατύπωση είναι συμπερασματική και απλώς αποτυπώνει, χωρίς να αιτιολογεί, τη μικρότερη βαθμολογία έναντι των λοιπών συμπράξεων, β) σε ορισμένους από τους υποψηφίους, οι οποίοι έλαβαν την ίδια βαθμολογία, η αιτιολόγηση περιορίζεται στην αναφορά μόνον των αρνητικών σημείων των προσφορών τους χωρίς αξιολόγηση του κριτηρίου καθ’ εαυτού, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει ότι η βαθμολογία που έλαβαν υπήρξε αποτέλεσμα συγκρίσεως κατ’ ενιαίο και ισότιμο μέτρο.(..)γ) η τεχνική αξιολόγηση της συμπράξεως «…. κ.λπ» παρίσταται πλημμελής καθόσον «η εμπειρία του συντονιστή» δεν αποτελούσε κριτήριο της διακηρύξεως ή εσωτερικό αξιολογικό στοιχείο για τη βαθμολόγηση του 2ου υποκριτηρίου του 2ου κριτηρίου, ενώ περαιτέρω η αξιολόγηση παρίσταται αόριση διότι δεν προσδιορίζεται η βάση της αποτιμήσεως της εμπειρίας του συντονιστήδηλαδή εάν αυτή εκτιμήθηκε σε σχέση με την άσκηση ομοειδών καθηκόντων βάσει της αποδοτικότητάς του, η βάσει της εμπειρίας που προκύπτει από την εκπόνηση συναφών μελετών.(..)Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω η κρινόμενη αίτηση ανακλήσεως πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της ως αβάσιμη και να διαταχθεί η κατάπτωση του κατατεθέντος παραβόλου.


ΕλΣυν.Τμ.6/3067/2013

Kατασκευή έργων ύδρευσης:..επιδιώκεται η ανάκληση της 78/2013 πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά σε προηγούμενη (ΙΙ) σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι, ενόψει του προσκομισθέντος από το αιτούν Υπουργείο πίνακα ειδικής αιτιολόγησης, που αποτέλεσε αναπόσπαστο τμήμα του Πρακτικού ΙΙ, το εν λόγω Πρακτικό βαθμολόγησης είναι επαρκώς αιτιολογημένο, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με τις κρινόμενες αιτήσεις. Τούτο, διότι σε αυτό καταχωρίζεται όχι μόνο η βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων συνοδευόμενη από αξιολογικούς χαρακτηρισμούς, κατ’ εφαρμογή ενός εκάστου των οριζόμενων από τη διακήρυξη δύο κριτηρίων και των αντίστοιχων, για κάθε κριτήριο, συντελεστών βαρύτητας, αλλά περιέχεται και επαρκής αιτιολογία για την αξιολόγηση των ποιοτικών στοιχείων έκαστης προσφοράς. Από το γεγονός αυτό προκύπτει ότι η πραγματοποιηθείσα από την Επιτροπή Διαγωνισμού αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών στηρίχθηκε σε συγκριτική βαθμολόγηση του περιεχομένου τους, κατά τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη κριτήρια, και σε κατάταξή τους με βάση την εξαχθείσα συνολική βαθμολογία εκάστης.Περαιτέρω, από την ως άνω λεκτική διατύπωση της αιτιολογίας της βαθμολόγησης, η οποία διαφοροποιείται επαρκώς λεκτικά ανά κριτήριο και προσφορά, προκύπτουν τα ειδικά στοιχεία, βάσει των οποίων αξιολογήθηκαν οι τεχνικές προσφορές και, εν τέλει, οι λόγοι, για τους οποίους κάθε προσφορά έλαβε την οικεία βαθμολογία. Εξάλλου, με τις κρινόμενες αιτήσεις βασίμως προβάλλεται ότι η επιλογή της Επιτροπής Διαγωνισμού να αντιστοιχίσει τη βαθμολογία για κάθε κριτήριο με ποιοτικούς χαρακτηρισμούς δεν μεταβάλλει τα κριτήρια αυτά, ούτε τη στάθμιση της βαρύτητάς τους, αλλά απλώς λειτουργεί διευκρινιστικά ως προς την τεθείσα βαθμολογία, δεν πρόκειται δηλαδή για τροποποίηση, η οποία, αν ήταν γνωστή, θα μπορούσε να είχε επηρεάσει την προετοιμασία των προσφορών ή για τροποποίηση που θα μπορούσε να επιφέρει δυσμενή διάκριση σε βάρος ενός των προσφερόντων.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το Τμήμα κρίνει ότι οι κρινόμενες αιτήσεις πρέπει να γίνουν δεκτές, η προσβαλλόμενη πράξη πρέπει να ανακληθεί..Ανακαλεί την 78/2013 πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου


ΕλΣυν.Τμ.6/1957/2014

Μελέτη γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δήμου.: ..επιδιώκεται η ανάκληση της 16/2014 Πράξεως του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας Πράξεως, το Τμήμα άγεται στην κρίση ότι : Α) Η συνταγματική επιταγή ελέγχου των συμβάσεων μεγάλου οικονομικού αντικειμένου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σκοπούσα την τήρηση των αρχών της διαφάνειας, του ανταγωνισμού και της δημοσιονομικής σταθερότητας, υποχρεώνει το Δικαστήριο να προβεί σε πλήρη και καθολικό, ανεξάρτητο από υποβληθείσες ενστάσεις, έλεγχο του συνόλου της διαγωνιστικής διαδικασίας, δηλαδή και των αποσπαστών ατομικών πράξεων, πριν από την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.(..)Β) Ενόψει του προσκομισθέντος από τον αιτούντα Δήμο, εγγράφου σημειώματος της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο φέρει τις υπογραφές των μελών της και αποτέλεσε το αναγκαίο υπόβαθρο του 2/8.8.-10.10.2013 Πρακτικού αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, το τελευταίο κρίνεται αιτιολογημένο καθόσον σε αυτό καταχωρίζεται όχι μόνον η βαθμολόγηση ανά μέλος της Επιτροπής (και η εξαγωγή του μέσου όρου της βαθμολογίας ανά κριτήριο και υποκριτήριο) συνοδευόμενη από αξιολογικούς λεκτικούς χαρακτηρισμούς, αλλά περιέχεται και επαρκής αιτιολογία για την αξιολόγηση των ποιοτικών στοιχείων εκάστης προσφοράς. Από το γεγονός αυτό προκύπτει ότι η πραγματοποιηθείσα από την Επιτροπή Διαγωνισμού αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών στηρίχθηκε σε συγκριτική βαθμολόγηση του περιεχομένου τους, κατά τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη κριτήρια, και σε κατάταξή τους με βάση την εξαχθείσα συνολική βαθμολογία εκάστης.(..)Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω η κρινόμενη αίτηση ανακλήσεως πρέπει να γίνει δεκτή, να ανακληθεί η 16/2014 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί τω τέλει όπως κριθεί ότι ο έλεγχος φάσεως της διαδικασίας αναδείξεως αναδόχου της «Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου …» δεν απέβη αρνητικός


ΕΣ/Τ6/51/2007

Μελέτες.Αιτιολόγηση πρακτικών.Με τα δεδομένα αυτά, το Τμήμα κρίνει ότι η αναθέτουσα αρχή αιτιολόγησε ειδικά τη δοθείσα στους διαγωνιζομένους βαθμολογία των τεχνικών τους προσφορών, καθώς προέβη, κατόπιν του από 19.1.2007 σχετικού υπομνήματος της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην από 23.1.2007 ορθή επανάληψη της ως άνω Δ6/3877/24.11.2006 απόφασης περί έγκρισης του Πρακτικού III/13.11.2006 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην ανωτέρω σύμπραξη γραφείων μελετών, συμμορφούμενη ως εκ τούτου με τα οριζόμενα στην προσβαλλόμενη Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεδομένου ότι επαναλήφθηκε κατά νόμιμο τρόπο η διαδικασία από το σημείο στο οποίο είχε εντοπιστεί η πλημμέλεια.


ΣτΕ/251/2010

Επειδή, στην παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 3316/2005 (Α` 42), το οποίο αναφέρεται στην ανάθεση οριστικής μελέτης ή άλλων σταδίων εκτός προκαταρκτικών μελετών, ορίζεται ότι: «Κατά του πρακτικού ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών υποβάλλονται ενστάσεις στον πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. Αν γίνει δεκτή η ένσταση για το νομότυπο της τεχνικής προσφοράς διαγωνιζομένου, η Προϊσταμένη Αρχή διαμορφώνει αναλόγως το πρακτικό. Αν η ένσταση αφορά την βαθμολόγηση, το πρακτικό αναπέμπεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού με αναλυτικές παρατηρήσεις της Προϊσταμένης Αρχής σχετικά με τις πλημμέλειες της βαθμολόγησης, η οποία τις λαμβάνει υπόψη και το διαμορφώνει αναλόγως», ενώ σύμφωνα με την παρ. 10 του ιδίου άρθρου: «Μετά την οριστικοποίηση της βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών … σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού που γνωστοποιείται εγγράφως στους υποψήφιους προ πέντε (5) ημερών, αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές ...». 6. Επειδή, στην προπαρατεθείσα διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 3316/2005 δεν ορίζεται ρητώς ότι σε περίπτωση αποδοχής ενστάσεως σχετικά με την βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων, μετά την αναβαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών από την Επιτροπή του Διαγωνισμού σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Προϊσταμένης Αρχής, το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού επανυποβάλλεται προς έγκριση στην Προϊσταμένη Αρχή. Δεδομένου, όμως, ότι κατά την έννοια των διατάξεων του ως άνω νόμου (άρθρα 1 παρ. 12 και 21), η Επιτροπή του Διαγωνισμού μόνον γνωμοδοτική αρμοδιότητα έχει στο πλαίσιο της διαδικασίας αναθέσεως εκπονήσεως μελέτης, είναι υποστηρίξιμη η άποψη ότι για την οριστικοποίηση της βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών απαιτείται, οπωσδήποτε, η έκδοση σχετικής πράξεως του αποφασίζοντος οργάνου, δηλαδή της Προϊσταμένης Αρχής (βλ. και τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 6 και 10 του άρθρου 6 του ν. 3316/2005 για την διαδικασία ανάθεσης προκαταρκτικών μελετών και προμελέτης με την ίδια προκήρυξη). Εν όψει των ανωτέρω, ανακύπτουν αμφιβολίες ως προς τον εκτελεστό χαρακτήρα του προσβαλλομένου πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού, με το οποίο αναδιαμορφώθηκε η βαθμολογία της τεχνικής προσφορά της αιτούσης συμπράξεως, ενώ δεν προκύπτει ότι έχει εκδοθεί απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής για την έγκριση του εν λόγω πρακτικού. Υπό τα δεδομένα δε αυτά, εφ` όσον γεννώνται αμφιβολίες ως προς τον εκτελεστό χαρακτήρα του επιμάχου πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού και συνακόλουθα, ως προς το παραδεκτό της αιτήσεως ακυρώσεως που έχει ασκήσει η αιτούσα κατά του εν λόγω πρακτικού, η αίτηση αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ως προδήλως βάσιμη. Δεν συντρέχει, επομένως, σύμφωνα και με τα εκτεθέντα στην τέταρτη σκέψη, περίπτωση αποδοχής της υπό κρίση αιτήσεως λόγω πρόδηλης βασιμότητας της αιτήσεως ακυρώσεως, πρέπει δε να απορριφθούν ως αβάσιμοι οι περί του αντιθέτου ισχυρισμοί της αιτούσης συμπράξεως (πρβλ. Ε.Α. 1329, 938/08, 527/2005 κ.α.).


ΕΣ/ΤΜ.ΜΕΙΖ-ΕΠΤ-ΣΥΝΘ/1031/2019

Εκπόνηση μελέτης....ζητείται η αναθεώρηση της 592/2019 απόφασης του VI Τμήματος..Με αυτά τα δεδομένα, το Τμήμα κρίνει, ότι η εξέταση του ζητήματος περί του νομίμου ή μη της αιτιολόγησης των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων πρέπει να επικεντρωθεί αποκλειστικώς και μόνον στα μελετητικά σχήματα που -μετά την αξιολόγηση της τεχνικής και πριν το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς- παρέτειναν την προσφορά τους και παρέμεινα στη διαγωνιστική διαδικασία (βλ. ανωτέρω σκέψη 3.Γ.), αφού τυχόν ζήτημα παράβασης του ίσου μέτρου κρίσης κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών πραγματώνεται μόνον σε προσφέροντες που επιθυμούν να συνεχίσουν στον διαγωνισμό και, άρα, έχουν προσδοκία για την υπέρ αυτών κατακύρωση του αποτελέσματος. Περαιτέρω, το Τμήμα, κρίνει ότι, σύμφωνα με τα ως άνω γενόμενα ερμηνευτικώς δεκτά (σκ. 2), όπως ορθώς έγινε δεκτό με την προσβαλλόμενη απόφαση, η βαθμολόγηση των ως άνω προσφορών είναι μεν πλημμελώς αιτιολογημένη, πλην όμως, στη συγκεκριμένη υπόθεση, η ως άνω πλημμέλεια δεν είναι, κατ’ αποτέλεσμα, ουσιώδης. Και τούτο διότι ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε σε διαγωνιζόμενο, ο οποίος, ναι μεν έλαβε τη χαμηλότερη συνολική βαθμολογία στην τεχνική προσφορά σε σχέση με τους λοιπούς διαγωνιζόμενους εντός της αυτής δεκαβάθμιας βαθμολογικής κλίμακας με λεκτικό χαρακτηρισμό «καλός» (βαθμοί 81-90) -πολλώ δε μάλλον και σε σχέση με διαγωνιζόμενο που η βαθμολογία του εντάσσεται σε ανώτερη βαθμολογική κλίμακα με τον χαρακτηρισμό «πολύ καλός» (βαθμολογική κλίμακα: 91 και άνω)-, πλην όμως, πέτυχε την υψηλότερη σταθμισμένη βαθμολογία (91 βαθμούς), λόγω συνυπολογισμού της καλύτερης σε σχέση με τους λοιπούς διαγωνιζόμενους οικονομικής του προσφοράς. Εξάλλου, η σταθμισμένη βαθμολογία (U) των δύο διαγωνιζομένων, που βρίσκονται εντός της ίδιας με τον ανάδοχο βαθμολογικής κλίμακας, στην οποία και εντοπίζονται οι διαφοροποιήσεις στις αριθμητικές βαθμολογίες, δεν θα ήταν υψηλότερη της αντίστοιχης βαθμολογίας του αναδειχθέντος αναδόχου, ακόμη και εάν αυτοί οι δύο είχαν βαθμολογηθεί σε όλα τα επιμέρους κριτήρια (U1, U2A και U2B) με το μέγιστο της βαθμολογικής κλίμακας «καλός», ήτοι με 90 βαθμούς. Συγκεκριμένα, το σχήμα «….» θα λάμβανε σταθμισμένη βαθμολογία U=90,07 {90 (U.T.Π.) Χ 0,75 = 67,50} + {90,28 (U.Ο.Π.) Χ 25% = 22,57}, το δε σχήμα «….» θα λάμβανε σταθμισμένη βαθμολογία U=88,93 {90 (U.T.Π.) Χ 0,75 = 67,50} + {85,73 (U.Ο.Π.) Χ 25% = 21,43}.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να αναθεωρηθεί η 592/2019 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Μετά την αναθεώρηση δε της ως άνω απόφασης πρέπει να ανακληθεί η 42/2019 πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να υπογραφεί το οικείο σχέδιο σύμβασης.


ΕΣ/ΤΜ.6/261/2017

Αντιπλημμυρικά έργα...Mε τα δεδομένα αυτά, κατά την κρατήσασα άποψη του Τμήματος, ορθώς η Αναπληρώτρια Επίτροπος έκρινε ότι η βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων σε όλα τα κριτήρια και υποκριτήρια παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη στερούμενη της προσήκουσας ειδικότητας, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τεχνικές προσφορές που έλαβαν πανομοιότυπους λεκτικούς χαρακτηρισμούς παρουσιάζουν διαφοροποίηση ως προς την αριθμητική βαθμολογία που έλαβαν, παρά το γεγονός ότι η διατυπωθείσα λεκτική αιτιολόγηση επί των επιμέρους στοιχείων των κριτηρίων και υποκριτηρίων ταυτίζεται πλήρως, χωρίς περαιτέρω να εξειδικεύονται τα συγκεκριμένα εκείνα ποιοτικά στοιχεία των προσφορών που αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού και δικαιολογούν τη διαφορετική βαθμολόγηση (ΣτΕ (ΕΑ) 71/2009 σκ.8, 1273/2010 σκ. 10, 213/2011). Ειδικότερα, από την επισκόπηση του πίνακα που περιέχεται στο σχετικό Πρακτικού ΙΙ προκύπτει ότι αναφορικά με το Κριτήριο 1ο U1 για κάθε υποψήφιο επαναλαμβάνεται η λεκτική διατύπωση του κριτηρίου αυτού, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 22 της διακήρυξης και προστίθενται μόνο οι λεκτικοί χαρακτηρισμοί «πολύ καλή» και «άριστη» κατά περίπτωση και αριθμητική αποτύπωση της βαθμολογίας, βάσει του πίνακα αντιστοίχησης των χαρακτηρισμών αυτών (πολύ καλή, κ.λ.π.) με κλίμακα βαθμολογίας που παρατίθεται στο προοίμιο του εν λόγω πρακτικού. Συγκεκριμένα για τους διαγωνιζόμενους με α/α 1,5,6,11,19 τέθηκε ο ίδιος λεκτικός χαρακτηρισμός «πολύ καλή», πλην όμως η αριθμητική βαθμολογία τους παρουσιάζει διαφοροποίηση και ανέρχεται σε 85,89,88,86 και 87, αν και παραπλεύρως διατυπώνονται και για τους πέντε «παρατηρήσεις –σχόλια» (αιτιολόγηση) με πανομοιότυπη φρασεολογία, χωρίς καμία ειδική μνεία των δεδομένων των προσφορών τους και των στοιχείων που αξιολογήθηκαν. Περαιτέρω, για τα διαγωνιζόμενα σχήματα με α/α 2,4,9,15,16 και 20 και αυτά με α/α 3,10,13 δόθηκε ο λεκτικός χαρακτηρισμός «άριστη», πλην όμως η βαθμολογία στην μεν πρώτη ως άνω ομάδα διαγωνιζομένων είναι 90 και στη δεύτερη 91, αν και διατυπώθηκε ταυτόσημος σχολιασμός, χωρίς όμως να εντοπίζονται τα τεχνικά εκείνα στοιχεία των προσφορών που οδήγησαν στην ίδια ή τη διαφορετική αυτή βαθμολόγηση. Ομοίως ανεπαρκή αιτιολόγηση εμφανίζει και η αξιολόγηση των υποψηφίων με α/α 7,14 και 17, οι προσφορές των οποίων έλαβαν τον ίδιο λεκτικό χαρακτηρισμό «άριστη» με πανομοιότυπο σχολιασμό που όμως δεν συνοδεύεται από κανενός είδους αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία του φακέλου κάθε διαγωνιζομένου, παρότι η βαθμολογία για την α/α 14 σύμπραξη ήταν 93 και για τα συμμετέχοντα σχήματα α/α 7 και 17 ήταν 94. Η ίδια πρακτική εμφανίζεται και κατά την αξιολόγηση των προσφορών στο πλαίσιο του υποκριτηρίου U2Α του Κριτηρίου 2, καθόσον παρουσιάζεται εξίσου αναιτιολόγητη διαφοροποίηση ως προς την αριθμητική βαθμολογία που έλαβαν οι τεχνικές προσφορές, για τις οποίες διατυπώθηκε όμοιος λεκτικός χαρακτηρισμός και σχολιασμός. Συγκεκριμένα, οι προσφορές α) των διαγωνιζομένων με α/α 1, 2, 6 και 19, αν και έλαβαν λεκτικό χαρακτηρισμό «πολύ καλή» και πανομοιότυπο σχολιασμό, ωστόσο βαθμολογήθηκαν αντιστοίχως με 86, 83, 89 και 87, β) της σύμπραξης με α/α 7 που βαθμολογήθηκε με 91 σε σχέση με τους διαγωνιζόμενους με α/α 5,13,14,20 που βαθμολογήθηκαν με 90, παρόλο που έλαβαν τον ίδιο λεκτικό χαρακτηρισμό «άριστη» και ταυτόσημο σχολιασμό και γ) των διαγωνιζομένων με α/α 3,4,9 και 17 που έλαβαν επίσης λεκτικό χαρακτηρισμό «άριστη» και σχολιασμό που ταυτίζεται απολύτως, ωστόσο βαθμολογήθηκαν με 95, 93, 96 και 94, αντίστοιχα, χωρίς σε καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις να γίνεται συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων και των ποιοτικών στοιχείων εκάστης προσφοράς. Τέλος, η ίδια πλημμέλεια της αξιολόγησης επαναλαμβάνεται και στο πλαίσιο του υποκριτηρίου U2Β του Κριτηρίου 2, καθόσον οι προσφορές των διαγωνιζομένων σχημάτων με α/α 8,9,16,18 και 19 που έλαβαν τον ίδιο λεκτικό χαρακτηρισμό «πολύ καλή» και όμοια αιτιολόγηση στα επιμέρους στοιχεία του υποκριτηρίου βαθμολογήθηκαν με 88 ή 89, ενώ και οι λοιπές προσφορές με α/α 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,15,15,17και 20 που έλαβαν λεκτικό χαρακτηρισμό «άριστη» και πανομοιότυπη αιτιολόγηση βαθμολογήθηκαν με 90, 91 ή και 92, χωρίς και πάλι να αναδεικνύονται τα επιμέρους εκείνα στοιχεία των προσφορών που αξιολογήθηκαν και οδήγησαν σε χαμηλότερη, υψηλότερη ή και ίδια βαθμολογία.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/301/2019

Εκπόνηση μελέτης:..Με τα δεδομένα αυτά, η δαπάνη είναι νόμιμη, καθώς, ενόψει της διαφορετικής λεκτικής διατύπωσης της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων στο δεύτερο υποκριτήριο του πρώτου κριτηρίου και στο τρίτο υποκριτήριο του δεύτερου κριτηρίου, αιτιολογείται η διαφορετική βαθμολογία τους στο πρώτο και στο δεύτερο κριτήριο, αντίστοιχα, όσον αφορά δε στο εύρος της διαφοράς των εν λόγω βαθμολογιών, τούτο αποτελεί τεχνική κρίση, που δεν ελέγχεται από το Κλιμάκιο. Περαιτέρω, ενόψει της πανομοιότυπης λεκτικής διατύπωσης της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων και στα τρία υποκριτήρια του τρίτου κριτηρίου, δεν αιτιολογείται μεν η διαφορετική βαθμολογία στο τρίτο κριτήριο, όμως η πλημμέλεια αυτή δεν απέβη τελικά ουσιώδης, καθώς, ακόμα και αν είχαν λάβει την ίδια βαθμολογία στο τρίτο κριτήριο, όπως έπρεπε, και πάλι η συνολική βαθμολογία της εταιρείας «...» θα ήταν μεγαλύτερη από αυτήν της εταιρείας «...», ενόψει των βαθμολογιών των τεχνικών προσφορών τους στα δύο πρώτα κριτήρια και των οικονομικών προσφορών τους.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.