ΕΣ/ΚΛ.Ε/834/2022

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016/Α.149

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:Να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου συμβάσης για την εκτέλεση του έργου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης … (Δ.Ε.Υ.Α….) με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ … – …» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.963.709,68 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., και συμβατικού τιμήματος 2.938.933,96 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.(....)Επιπλέον, υποβλήθηκε νέο σχέδιο συμφωνητικού, όπου το εκ παραδρομής αναγραφόμενο στο άρθρο 5 της σύμβασης τίμημα των 2.938.033,96 ευρώ διορθώθηκε στο ορθό, κατά την προσφορά του αναδειχθέντος αναδόχου, ποσό των 2.938.933,96 ευρώ.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το Κλιμάκιο κρίνει ότι δεν διαπιστώθηκαν νομικές πλημμέλειες και δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης.

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣ/ΚΛ.Ε/748/2022.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΚΛ.Ε/748/2022

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:Να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου σύμβασης για την ανάθεση από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης … (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ …-…», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.963.709,68 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.(....)Επίσης, πρέπει να διορθωθεί το αναφερόμενο στο άρθρο 5 της σύμβασης τίμημα, καθώς προφανώς εκ παραδρομής έχει αναγραφεί το ποσό των 2.938.033,96 ευρώ, αντί του αναγραφόμενου στην προσφορά του αναδόχου ποσού των 2.938.933,96 ευρώ.Αναβάλλει την έκδοση οριστικής Πράξης επί της νομιμότητας της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου σύμβασης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ …-…».Διατάσσει τη συμπλήρωση των στοιχείων του φακέλου με τα διαλαμβανόμενα στο σκεπτικό στοιχεία.

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣ/ΚΛ.Ε/834/2022.


ΕΣ/ΚΛ.Ε/986/2019

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:Να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου σύμβασης του έργου «ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ … ΔΗΜΟΥ … ΜΕ ΝΕΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.370.000,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. (συμβατικής δαπάνης 767.199,99 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.).(....)Με δεδομένα αυτά, καθώς και το γεγονός ότι, κατά του κύρους του ελεγχόμενου διαγωνισμού και των πράξεων και αποφάσεων που τον αφορούν, δεν έχουν ασκηθεί ενστάσεις (...), από τον έλεγχο των υποβληθέντων στο Κλιμάκιο τούτο στοιχείων δεν διαπιστώθηκαν νομικές πλημμέλειες κατά τη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του ελεγχόμενου έργου και, ως εκ τούτου, δεν συντρέχει νόμιμος λόγος που να κωλύει την υπογραφή του σχεδίου σύμβασης, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Πράξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1181/2022

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:Ζητείται η ανάκληση της 124/2022 Πράξης του Στ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της προσφεύγουσας εταιρείας με την επωνυμία «… Ανώνυμη Εταιρεία» (… AE) και της αναδόχου εταιρείας "..." για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια και Εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος-τηλεχειρισμός) στα υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού του Δήμου …", προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.952.300,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).(....)Εκ του λόγου δε τούτου, η ως άνω πλημμέλεια δεν δύναται να θεραπευτεί μόνο με τη μεταγενέστερη συμπλήρωση από τον ανάδοχο της ελεγχόμενης σύμβασης, και για το παραλειφθέν έτος 2020, των αποδεικτικών μέσων για το επίμαχο κριτήριο επιλογής, απορριπτόμενου ως αλυσιτελώς προβαλλόμενου του σχετικού τελευταίου λόγου ανάκλησης.Δεν ανακαλεί την 124/2022 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΣ/ΚΛ.Ε/44/2021 ΚΑΙ ΕΣ/ΚΛ.Ζ/782/2019.


ΕΣ/ΚΛ.Ε/673/2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:Να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου σύμβασης του έργου της Περιφέρειας ... «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου Κεντρικής … ΠΕ … για τα έτη 2020, 2021, 2022», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.160.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (συμβατικού τιμήματος 667.708,57 ευρώ με Φ.Π.Α.).(....)Με δεδομένα αυτά, καθώς και ενόψει του ότι, κατά του κύρους του ελεγχόμενου διαγωνισμού και των πράξεων και αποφάσεων που τον αφορούν, δεν έχουν ασκηθεί ενστάσεις(....)Δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης για την υλοποίηση του έργου … «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου Κεντρικής … ΠΕ … για τα έτη 2020, 2021, 2022», μεταξύ της Περιφέρειας … και της εργοληπτικής επιχείρησης με την επωνυμία «…» και το δ.τ. «... Α.Τ.Ε.Ε.».


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/97/2022

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης και της υποκείμενης διαδικασίας ανάθεσης της Περιφέρειας Αττικής για τις υπηρεσίες με τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (20 - 22)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.451.612,90 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (8.000.000 ευρώ με Φ.Π.Α.) και συμβατικής αμοιβής 4.767.529,87 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.(....)Ο περιορισμός δε του ανταγωνισμού και η παραβίαση της αρχής της ισότητας των διαγωνιζομένων καταδεικνύεται, εν προκειμένω, και από το γεγονός ότι για την επίμαχη σύμβαση ενδιαφερόταν και η μη προσκληθείσα εταιρεία …. Α.Ε., η οποία αποκλείστηκε εξ αυτού του λόγου και μόνο, παρότι είχε υποβάλει οικονομική προσφορά μικρότερη από αυτή της αναδόχου ένωσης εταιρειών. Κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής για τις υπηρεσίες με τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής».

ΔΕΝ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/734/2022


ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/121/2022

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:Να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ …. Α.Ε.», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.151.487,14 ευρώ, πλέον ΦΠΑ(....)Ως εκ τούτου, μη νομίμως εξαιρέθηκε το έτος 2019, που αποτελεί το εγγύτερο στο χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού έτος, ενόψει του ότι η υπό έλεγχο διακήρυξη δημοσιεύτηκε στις 10.2.2020.  Τα αφορώντα μόνο στα έτη 2016, 2017, 2018 κριτήρια, αφενός, περιορίζουν αυθαίρετα, χωρίς τη συνδρομή λόγου δημοσίου συμφέροντος, το σχετικό ανταγωνισμό μόνο μεταξύ των οικονομικών φορέων που διαθέτουν την απαιτούμενη οικονομική επάρκεια κατά τα έτη αυτά, αφετέρου αποκλείουν, ομοίως αυθαίρετα, χωρίς τη συνδρομή λόγου δημοσίου συμφέροντος, τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οικονομικών φορέων που έχουν αποκτήσει τη ζητούμενη οικονομική επάρκεια και τεχνική ικανότητα κατά το προηγούμενο της έκδοσης της διακήρυξης του διαγωνισμού έτος, επομένως, έχουν οικονομική επάρκεια και επαγγελματική ικανότητα σε χρόνο εγγύτερο προς τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης.Αποφαίνεται ότι κωλύεται η υπογραφή των δύο (2) σχεδίων σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ …. ΑΕ, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

ΔΕΝ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/949/2022.


ΕΣ/ΚΛ.Ε/291/2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:Να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου σύμβασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. …, … ΚΑΙ … ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ …», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 700.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 168.000,00 ευρώ (συμβατικού τιμήματος 293.205,89 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 70.369,41 ευρώ).(....)Ενόψει των ανωτέρω ουσιωδών ελλείψεων, το Κλιμάκιο κρίνει ότι πρέπει να αναβάλει την οριστική του κρίση, έως ότου ο Δήμος … προσκομίσει τα ως άνω ελλείποντα στοιχεία.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/630/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης και της υποκείμενης διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για το αντικείμενο με τίτλο «Υπηρεσία διατήρησης παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας (2021-2022)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.967.796,45 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (2.440.067,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), και συμβατικής αμοιβής 2.074.023,39 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).(....)Περαιτέρω, το Κλιμάκιο σημειώνει ότι η προσφυγή στην ως άνω μη νόμιμη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τρεις οικονομικούς φορείς, οι οποίοι ούτε είχαν συμμετάσχει σε προηγούμενους διαγωνισμούς για την ανάθεση των ελεγχόμενων εργασιών ούτε τους ζητήθηκε να αποδείξουν την πλήρωση κάποιου κριτηρίου ποιοτικής επιλογής (χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική/επαγγελματική ικανότητα, ISO, βλ. άρθρα 2.2.5 – 2.2.7 της οικείας διακήρυξης), είχε ως αποτέλεσμα την ανάθεση του ελεγχόμενου αντικειμένου με τελικό -κατόπιν διαπραγματεύσεων- ποσοστό έκπτωσης 15%, το οποίο μακράν απέχει από τα ποσοστά έκπτωσης που είχαν επιτευχθεί στους αμέσως προηγούμενους διαγωνισμούς ή και στους ακόμη παλαιότερους (βλ. σκ. 11 της παρούσας). Κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας … Α.Τ.Ε.Ε. για το αντικείμενο με τίτλο «Υπηρεσία διατήρησης παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας (2021-2022)».

ΔΕΝ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/733/2022.


ΕΣ/ΚΛ.Ε/30/2022

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:Να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου σύμβασης του έργου του Δήμου … Ημαθίας «Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας Δήμου …», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.000.014,22 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. (1.240.017,63 ευρώ με Φ.Π.Α.), και συμβατικής δαπάνης 950.013,51 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. (1.178.016,75 ευρώ με Φ.Π.Α.).(....)Εν προκειμένω, η ως άνω ένωση απάντησε θετικά στις ερωτήσεις του Κεφαλαίου Δ του Μέρους IV και, επιπλέον, στο συγκεντρωτικό έγγραφο που συνοδεύει την προσφορά της, στο οποίο αναφέρονται τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό και περιλαμβάνεται πίνακας με απαντήσεις στις απαιτήσεις της διακήρυξης, τα ερωτήματα για το αν η ένωση διαθέτει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας έχουν απαντηθεί επίσης θετικά. Επομένως, ακόμη κι αν ήθελε θεωρηθεί ότι η αναθέτουσα αρχή επιθυμούσε την υποβολή των πιστοποιητικών αυτών κατά το στάδιο της προαπόδειξης, ενόψει των σχετικών θετικών απαντήσεων στα έγγραφα που προαναφέρθηκαν, δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί για τον λόγο αυτό ο διαγωνιζόμενος, αν προηγουμένως δεν είχε κληθεί να τα προσκομίσει, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 102 του ν.4412/2016. Κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου … και του οικονομικού φορέα «Κ/Ξ …» για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας Δήμου …».

ΔΕΝ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/710/2022


ΕΣ/ΚΛ.Ε/483/2019

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:Να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου σύμβασης του έργου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης … (Δ.Ε.Υ.Α….) «Αποχέτευση οικισμών … – … της Δ.Ε. … – Φάση 1»,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 680.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. (συμβατικού τιμήματος 488.715,01 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).(....)Με δεδομένα αυτά, από τον έλεγχο των υποβληθέντων στο Κλιμάκιο τούτο στοιχείων δεν διαπιστώθηκαν νομικές πλημμέλειες κατά τη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του ελεγχόμενου έργου και, ως εκ τούτου, δεν συντρέχει νόμιμος λόγος που να κωλύει την υπογραφή του σχεδίου σύμβασης, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Πράξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.