ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/90/2021

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016/Α.86 , 4412/2016/Α.100 , 442/2016/Α.102

Προμήθεια εξειδικευμένων χημικών αντιδραστηρίων-χημικών υλικών..ζητείται η ανάκληση της 459/2020 Πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με τα ανωτέρω δεδομένα, και σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν ανωτέρω στη σκέψη 10, το Τμήμα κρίνει ότι: α) η απλή παράθεση της βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών στο από 17.7.2020 Πρακτικό αξιολόγησης αυτών δεν συνιστά αιτιολογία ανταποκρινόμενη στις επιταγές του άρθρου 86 του ν. 4412/2016, αλλά το μη τεκμηριωμένο συμπέρασμα αυτής. β) Η αρτιότητα της αιτιολογίας επιβαλλόταν καταρχήν από τις ρυθμίσεις του ανωτέρω άρθρου, ανεξαρτήτως αν για κάποια τμήματα υπεβλήθη μία μόνο προσφορά και ανεξαρτήτως αν η βαθμολογία ήταν ίση ή πάνω από 100 βαθμούς, καθώς, επί βαθμολογούμενων κριτηρίων, οι 100 βαθμοί απονέμονται εν προκειμένω σε προσφορές που έχουν ήδη κριθεί ως πληρούσες τα τασσόμενα από τις προδιαγραφές κριτήρια, αλλά δεν πληρούν το βαθμολογούμενο κριτήριο και, για τον λόγο αυτό, και η κρίση αυτή χρήζει αιτιολογήσεως. Τα ανωτέρω ισχύουν πολλώ μάλλον στις περιπτώσεις που οι προσφορές βαθμολογήθηκαν με βαθμό ανώτερο του 100 και στα τμήματα για τα οποία υπεβλήθησαν περισσότερες από μία προσφορές, διότι μόνο με την αιτιολόγηση δύνανται οι προσφέροντες να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους έλαβαν την συγκεκριμένη βαθμολογία καθώς και τους λόγους διαβάθμισής της σε σχέση με αυτή των συνυποψηφίων τους εντός του προβλεπόμενου εύρους διακύμανσής της. γ) Παρά ταύτα, διαπιστώνεται ότι:              i) το αντικείμενο του διαγωνισμού, το οποίο συνίσταται σε προμήθεια εξειδικευμένων χημικών αντιδραστηρίων και η εξακρίβωση της συνδρομής λεπτομερών τεχνικών προδιαγραφών, η οποία, ως εκ της φύσεως του αντικειμένου, δεν μπορεί παρά να γίνει με ενιαία και σταθερά επιστημονικά μέτρα κρίσης, περαιτέρω δε η χρήση μαθηματικού τύπου για την βαθμολόγηση, όταν στη συγκεκριμένη προδιαγραφή προβλέπεται διαβάθμιση, αποτρέπουν την εύνοια ή τη δυσμένεια κατά την βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, ii) παρασχέθηκε στους υποψήφιους προσφέροντες η δυνατότητα να κατανοήσουν πλήρως το περιεχόμενο των τεχνικών προδιαγραφών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών με την έκδοση από την Επιτροπή κατάρτισής τους του προμνησθέντος ανωτέρω στη σκέψη 14 από 11.6.2020 Πρακτικού απαντήσεων επί προκαταρκτικών ερωτημάτων τους,                iii) κατά την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό απέκτησαν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών των συνυποψηφίων τους και στα συνοδευτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από αυτούς και αναρτήθηκαν στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗΣ. (βλ. ανωτέρω σκέψη 14). iv) κοινοποιήθηκε στους επιλεγέντες προσφέροντες το Πρακτικό αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, με την βαθμολόγηση ανά κριτήριο, καθώς και η απόφαση του οργάνου που το επικύρωσε ως είχε, χωρίς να προβληθεί από διαγωνιζόμενο προσφυγή με αιτιάσεις κατά της βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς του ιδίου ή άλλου συνδιαγωνιζόμενου, v) με το από 7.12.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Τεχνικής Αξιολόγησης, το οποίο εκδόθηκε ενόψει της άσκησης της κρινόμενης προσφυγής ανάκλησης και συνυποβλήθηκε με αυτή, διευκρινίζεται και επεξηγείται η απονεμηθείσα βαθμολογία, αναδεικνύοντας ότι αυτή ήταν εξ αρχής ορθή, αντικειμενική και συνεπής προς την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών που την υπαγόρευσε. δ) Οι ανωτέρω συνθήκες επιτρέπουν να συναχθεί εν προκειμένω με ασφάλεια, ή τουλάχιστον με σφόδρα πιθανολογούμενο τρόπο, ότι τα αποφαινόμενα για την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών όργανα δεν υπέπεσαν κατά τη βαθμολόγηση σε πρόδηλο σφάλμα εκτίμησης και ότι η εξαχθείσα βαθμολογία των επιλεγεισών προσφορών θα ήταν η ίδια και στην περίπτωση που η βαθμολόγηση συνοδευόταν από την αιτιολογία επί της οποίας στηρίζεται. Υπό τις περιστάσεις αυτές, δεν επέρχεται κατά την κρατήσασα στο Τμήμα άποψη, πλημμέλεια της ελεγχόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας από την διαπιστωθείσα από το Κλιμάκιο πλημμελή αξιολόγηση των προσφορών, καθόσον η φερόμενη ως πλημμέλεια, στην προκειμένη περίπτωση, δεν θέτει εν αμφιβόλω την αξιοπιστία της όλης διαδικασίας πλήττοντας ουσιωδώς τη νομιμότητά της. Συνεπώς, δικαιολογείται η υπογραφή των εννέα συμβάσεων – πλαίσιο, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την προσφυγή ανάκλησης, και η προσβαλλόμενη πράξη του Κλιμακίου πρέπει να ανακληθεί.  Ανακαλεί την 459/2020 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/89/2021

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεελέγχου..ζητείται η ανάκληση της 414/2020 Πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου..Με τα ανωτέρω δεδομένα, και σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν ανωτέρω στη σκέψη 9, το Τμήμα κρίνει ότι: α) η απλή παράθεση της βαθμολογίας των κριτηρίων Κ.1.4.5.έως Κ.1.4.9, Κ.2.1. και Κ.2.2. της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας ...., στο Πρακτικό I της Ε.Δ. δεν συνιστά αιτιολογία ανταποκρινόμενη στις επιταγές του άρθρου 86 του ν. 4412/2016, αλλά το μη τεκμηριωμένο συμπέρασμα αυτής. β) Η αρτιότητα της αιτιολογίας επιβάλλεται ανεξαρτήτως αν σε κάποια από τα ανωτέρω κριτήρια η εταιρία βαθμολογήθηκε με 100, καθώς, επί βαθμολογούμενων κριτηρίων, οι 100 βαθμοί απονέμονται σε προσφορές που έχουν ήδη κριθεί ως πληρούσες τα τασσόμενα από τις προδιαγραφές κριτήρια, αλλά δεν πληρούν το βαθμολογούμενο κριτήριο και, για τον λόγο αυτό, και η κρίση αυτή χρήζει αιτιολογήσεως. Τα ανωτέρω ισχύουν πολλώ μάλλον για τα κριτήρια στα οποία η προσφορά της ανωτέρω εταιρείας βαθμολογήθηκε με βαθμό ανώτερο του 100, διότι μόνο με την αιτιολόγηση δύνανται οι προσφέροντες να κατανοήσουν γιατί έλαβαν τη συγκεκριμένη βαθμολογία και τους λόγους διαφοροποίησής της από αυτή των συνυποψηφίων τους, εντός του προβλεπόμενου εύρους διακύμανσής της. γ) Εντούτοις, διαπιστώνεται ότι: i) ο αναθέτων Δήμος προέβη σε ενδελεχή τεχνικό σχεδιασμό της υπό ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων του συστήματος ύδρευσής του με εκπόνηση και δημοσίευση εκτενέστατων προδιαγραφών (βλ. ανωτέρω σκ.12). Αυτές παρέχουν, κατά τρόπο ακριβή και αντιληπτό από τους ενδιαφερόμενους προσφέροντες, αντικειμενικές και μετρήσιμες λεπτομέρειες των απαιτούμενων στοιχείων και περιλαμβάνουν ένα αναλυτικό σύστημα υποχρεωτικών αναφορών σε πρότυπα και συγκρίσιμα μεγέθη που κατευθύνουν την βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, ii) ότι κατά την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών οι συμμετέχουσες στον διαγωνισμό εταιρείες απέκτησαν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών των συνυποψηφίων τους και στα συνοδευτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από αυτές και αναρτήθηκαν στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗΣ. (βλ. ανωτέρω σκέψη 13.) iv) ότι κοινοποιήθηκε στις επιλεγείσες εταιρείες το Πρακτικό αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών τους, με την βαθμολόγησή τους και τις σχετικές παρατηρήσεις ανά βαθμολογούμενο κριτήριο, καθώς και η απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου που το επικύρωσε αυτούσιο, χωρίς να προβληθεί από διαγωνιζόμενη εταιρεία προσφυγή με αιτιάσεις κατά της βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς της ιδίας ή της συνδιαγωνιζόμενής της, v) ότι προσκομίζεται το πρώτον με την κρινόμενη προσφυγή ανάκλησης το από 11.6.2020 πρόσθετο υπόμνημα της Ε.Δ. προς την Ο.Ε. του Δήμου, το οποίο, όπως βεβαιώνεται με το από 24.11.2020 έγγραφο του Προέδρου της Ο.Ε. ελήφθη συμπληρωματικά υπόψη για την έκδοση της 80/18.6.2020 εγκριτικής απόφασης της Ο.Ε.. Μολονότι το υπόμνημα αυτό δεν μνημονεύεται στην εν λόγω εγκριτική απόφαση της Ο.Ε., ούτε αποδεικνύεται ότι κοινοποιήθηκε στις προσφέρουσες ώστε να δύναται να θεωρηθεί ότι εντάχθηκε πλήρως στη διαγωνιστική διαδικασία, παρέχει λεπτομερέστερες εξηγήσεις της βαθμολογίας που δόθηκε στις τεχνικές προσφορές τους, στο σύνολο των κριτηρίων, αποδεικνύοντας ότι η διαλαμβανόμενη στο Πρακτικό Ι της Ε.Δ. βαθμολογία ανταποκρινόταν εξ αρχής στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών που την υπαγόρευσε. δ) Ο συνδυασμός των ανωτέρω συνθηκών παρέχει εν προκειμένω τα εχέγγυα ότι τα αποφαινόμενα για την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών όργανα δεν υπέπεσαν κατά τη βαθμολόγηση σε πρόδηλο σφάλμα εκτίμησης και ότι η βαθμολογία των τεχνικών προσφορών θα ήταν η ίδια και αν ακόμη η βαθμολόγηση συνοδευόταν από σύννομη αιτιολογία. Ενόψει τούτων, η διαπιστωθείσα από το Κλιμάκιο πλημμελής αξιολόγηση των προσφορών, δεν δύναται να θεωρηθεί, στην προκειμένη περίπτωση, ως επισύρουσα την ακυρότητα της ελεγχόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας, καθόσον η πλημμέλεια αυτή δεν θέτει εν αμφιβόλω την αξιοπιστία της όλης διαδικασίας πλήττοντας ουσιωδώς τη νομιμότητά της. Συνεπώς, δικαιολογείται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την προσφυγή ανάκλησης, και η προσβαλλόμενη Πράξη του Κλιμακίου πρέπει να ανακληθεί.Ανακαλεί την 414/2020 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/86/2020

Προμήθεια οχημάτων...Με τα δεδομένα αυτά και ενόψει όσων έγιναν δεκτά στην υπό ΙΙΙ νομική σκέψη, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εκ νέου αξιολόγηση και λεκτική βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών της «… (…)» για την Ομάδα Δ΄ και της «.. (…)» για τις Ομάδες Στ΄ και Η΄, σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών τους, και της κατακύρωσης σε αυτές των αποτελεσμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης είναι μη νόμιμη, καθόσον παραβιάζει την εκ της διακήρυξης αυστηρή τυπικότητα της διαδικασίας, η οποία επιβάλλει τη μυστικότητα των υποβαλλόμενων οικονομικών προσφορών και τον απόλυτα διακριτό χαρακτήρα των επιμέρους σταδίων της διαγωνιστικής διαδικασίας. Ενόψει της ως άνω ουσιώδους νομικής πλημμέλειας, κωλύεται η υπογραφή των υποβληθέντων προς έλεγχο νέων σχεδίων συμβάσεων με τις αναδειχθείσες αναδόχους.

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.6/715/2020


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/608/2021

Προμήθεια, εγκατάσταση κιαι θέση σε λειτουργία εξοπλισμού τηλεελέγχου...:Υπό τα ανωτέρω δεδομένα και ενόψει όσων έγιναν δεκτά στη σκέψη 18, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι παρά την ενδελεχή καταγραφή στο αιτιολογικό σκέλος του ορθώς επαναληφθέντος Πρακτικού ΙΙ/16.11.2020 της Ε.Δ. των χαρακτηριστικών της τεχνικής προσφοράς της παρεμβαίνουσας, σε κάθε κριτήριο αξιολόγησής της, δεν συσχετίζονται στην αιτιολόγηση αυτή τα χαρακτηριστικά της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές εν όψει των οποίων εξηνέχθη το συμπέρασμα ότι η προσφορά καλύπτει ή υπερκαλύπτει το βαθμολογούμενο κριτήριο και συνεπώς λαμβάνει την απονεμόμενη βαθμολογία. Η παράλειψη αυτού του σταδίου στην πορεία του συλλογισμού του βαθμολογούντος οργάνου καθιστά την αιτιολογία μη άρτια τόσο στην περίπτωση που καλύπτεται όσο και στην περίπτωση που υπερκαλύπτεται το βαθμολογούμενο κριτήριο, ανεξαρτήτως του ότι η παρεμβαίνουσα .... ήταν ο μοναδικός υποψήφιος που κρίθηκε ικανός να μετάσχει στον διαγωνισμό. Μολονότι όμως δεν αναδείχθηκε στην αιτιολογία ο αναγκαίος παραλληλισμός της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, το Δικαστήριο κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα του αναθέτοντος Δήμου δε υπέπεσαν σε πρόδηλο σφάλμα εκτίμησης που πλήττει ουσιωδώς τη νομιμότητα της διαδικασίας, συνεκτιμώντας ότι εν προκειμένω: i) εκπονήθηκαν  και δημοσιεύτηκαν εκτενείς και εξειδικευμένες προδιαγραφές, οι οποίες περιείχαν πλήθος αναφορών σε πρότυπα και συγκρίσιμα μεγέθη που κατεύθυναν και καθιστούσαν διαφανή την βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών. ii) Εξασφαλίστηκε επαρκής βαθμός διαφάνειας με διευκρινήσεις που παρασχέθηκαν από τον αναθέτοντα Δήμο επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων εταιρειών σχετικών με τις τεχνικές προδιαγραφές. iii) Η απονεμηθείσα βαθμολογία δεν άσκησε επιρροή στην εξατομίκευση της συμφερότερης προσφοράς εφόσον η παραδεκτώς υποβληθείσα προσφορά ήταν μόνο μία και iv) η τεχνική προσφορά της μοναδικής υποψήφιας εταιρείας εξετάσθηκε με όλη την αναγκαία επιμέλεια και επ΄αυτής εφαρμόστηκαν αδιακρίτως όλα τα κριτήρια αξιολόγησης. Συνεπώς, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την προσφυγή, πρέπει να απορριφθεί και ο τρίτος διακωλυτικός λόγος υπογραφής της σύμβασης που αναδείχθηκε με την προσβαλλόμενη  αρνητική πράξη του Κλιμακίου.  Ενόψει όλων των ανωτέρω σκέψεων, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη προσφυγή και η ασκηθείσα υπέρ αυτής παρέμβαση, να ανακληθεί η 068/2021 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου και να επιτραπεί η υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου ... και της αναδειχθείσας αναδόχου .... ποσού 2.950.000 ευρώ πλέον 708.000 Φ.Π.Α. 24%, το οποίο είναι σύμφωνο με τους όρους της ανάθεσης της ελεγχόμενης προμήθειας.


ΣτΕ/71/2009

Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών. Δεν δικαιολογείται διαφοροποίηση στη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών , όταν αυτές αξιολογούνται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο .Η διαφορά στη βαθμολογία μεταξύ των υποψηφίων πρέπει να αντιστοιχεί σε, έστω κατ΄ελάχιστο, διαφορετική λεκτική διατύπωση του πορίσματος της αξιολόγησης των προσφορών, με άλλα λόγια δεν μπορεί να τίθεται διαφορετική βαθμολογία στα κριτήρια της τεχνικής προσφοράς όταν οι λεκτικοί χαρακτηρισμοί που συνιστούν το συμπέρασμα της αξιολόγησης ταυτίζονται απόλυτα


ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/459/2020

Προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων...Με τα δεδομένα αυτά και ενόψει όσων έγιναν δεκτά στην υπό ΙΙΙ.Β σκέψη, το Κλιμάκιο κρίνει ότι δεν αιτιολογείται νομίμως το από 17.7.2020 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών. Ειδικότερα, το εν λόγω πρακτικό δεν ανταποκρίνεται στην υποχρέωση ειδικής λεκτικής αιτιολόγησης, κατά τα ανωτέρω, της βαθμολόγησης των επιμέρους κριτηρίων κάθε υποβληθείσας προσφοράς, με έστω συνοπτική αναφορά των συγκεκριμένων στοιχείων και των κατ’ ιδίαν χαρακτηριστικών των τεχνικών προσφορών, που συνιστούν πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματά τους, τα οποία ανταποκρίνονται στα τεθέντα κριτήρια και ελήφθησαν υπόψη κατά τη βαθμολόγηση. Και τούτο, διότι σε όλες τις περιπτώσεις, πέραν της σταθερά επαναλαμβανόμενης και πανομοιότυπης για όλες τις προσφορές, γενικής και αόριστης διατύπωσης ότι συμμορφώνονται πλήρως προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές των αντίστοιχων Τμημάτων, δεν παρατίθεται οποιαδήποτε περαιτέρω, έστω και συνοπτική, λεκτική αιτιολόγηση της δοθείσας αριθμητικής βαθμολογίας τους ως προς την πλήρωση των επιμέρους κριτηρίων εκάστου Τμήματος. Τούτο καθίσταται εμφανέστερο, ιδίως, στις περιπτώσεις βαθμολόγησης άνω των 100 βαθμών, καθόσον δεν παρατίθενται τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των τεχνικών προσφορών που εκτιμήθηκε ότι υπερκαλύπτουν τις τεθείσες με τη διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές και δικαιολογούν τη δοθείσα αυξημένη βαθμολογία. Πολλώ δε μάλλον καθίσταται εντονότερη η ανωτέρω έλλειψη στις περιπτώσεις των Τμημάτων 4, 5, 6 και 8, όπου υποβλήθηκαν δύο προσφορές, οι οποίες έλαβαν διάφορη αριθμητική βαθμολογία, τόσο στα επιμέρους κριτήρια εκάστου Τμήματος όσο και συνολικώς, με αποτέλεσμα να μην προκύπτουν, κατ’ ουδένα τρόπο, από το ως άνω πρακτικό τα ειδικότερα εκείνα στοιχεία που θεμελιώνουν την υπεροχή και δικαιολογούν, επομένως, την ευνοϊκότερη βαθμολόγηση της μιας έναντι της άλλης. Η έλλειψη της, κατά τα ανωτέρω, νόμιμης αιτιολογίας του οικείου πρακτικού συνιστά ουσιώδη νομική πλημμέλεια, η οποία δεν επιτρέπει τη διάγνωση της πραγματικής βάσης και την επαλήθευση της εκτίμησης που οδήγησε στην καθ’ έκαστον εξατομικευμένη κρίση της Αναθέτουσας Αρχής και αποτρέπει τον αποτελεσματικό έλεγχο των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας αυτής, κατά την εκφορά των σχετικών τεχνικών κρίσεων, τόσο κατά την παροχή δικαστικής προστασίας στους διαγωνιζομένους, όσο και κατά τη διεξαγωγή του παρόντος ελέγχου, πλήττει δε τη νομιμότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας από το στάδιο αυτό και εφεξής και, συνεπώς, κωλύει την υπογραφή των υποβληθέντων προς έλεγχο σχεδίων συμφωνιών – πλαίσιο.

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/90/2021


ΕΣ/ΤΜ.6/1628/2020

Μελέτη επεκτάσεως κτιρίων....Το Κλιμάκιο, με την προσβαλλόμενη Πράξη του, έκρινε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της ανωτέρω σύμβασης, με την αιτιολογία ότι κατά παράβαση των κρίσιμων διατάξεων του ν. 4412/2016 και της διακήρυξης, το Πρακτικό 1/5.6.2019 της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών των διαγωνιζόμενων εταιρειών δεν αιτιολογείται νομίμως, καθόσον σε αυτό παρατίθεται μόνον η βαθμολογία στα κριτήρια αξιολόγησης της διακήρυξης, η οποία συνοδεύεται, σε κάθε κριτήριο, από γενικούς μόνο λεκτικούς χαρακτηρισμούς (άριστος, επαρκέστατος, εξαιρετικός), με αποτέλεσμα να μην αναδεικνύεται η συγκριτική υπεροχή ή υστέρηση εκάστης προσφοράς, ιδίως στην περίπτωση του τρίτου κριτηρίου, όπου οι προσφέροντες έλαβαν διαφορετική βαθμολογία.  Ενόψει της πλημμέλειας αυτής κρίθηκε ότι καταλείπονται αμφιβολίες ως προς την ορθότητα της βαθμολογίας των διαγωνιζομένων εταιρειών και, τελικώς, καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος νομιμότητας της βαθμολογίας αυτής από το Ελεγκτικό Συνέδριο.Με την αίτησή της η αιτούσα ζητεί την ανάκληση της προσβαλλόμενης Πράξης, ισχυριζόμενη ότι η Επιτροπή του Διαγωνισμού κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων κατέγραψε σε ξεχωριστό πίνακα, επισυναπτόμενο στο Πρακτικό της, αναλυτική λεκτική αιτιολογία της βαθμολογίας κάθε επιμέρους κριτηρίου, ο οποίος εκ παραδρομής δεν προσκομίστηκε ενώπιον του Κλιμακίου, πλην ήδη προσκομίζεται ενώπιον του παρόντος Τμήματος.  Πράγματι, στον αναλυτικό από 5.6.2019 Πίνακα που προσκομίζεται, περιλαμβάνεται, παραπλεύρως της βαθμολογίας, αναλυτική αιτιολόγηση αυτής, με αναφορά στα συγκεκριμένα στοιχεία των τεχνικών προσφορών, τα οποία αξιολόγησε η Επιτροπή σε σχέση με τα προβλεπόμενα και απαιτούμενα στη διακήρυξη επιμέρους χαρακτηριστικά και τις αντικειμενικές σταθμίσεις στις οποίες προέβη, κατόπιν των οποίων και βαθμολόγησε τις υποβληθείσες τεχνικές προσφορές, με αποτέλεσμα να καθίσταται επαληθεύσιμο ότι αυτές ανταποκρίνονται στις οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές.  Ενόψει της προσκόμισης του ανωτέρω Πίνακα, το Τμήμα κρίνει ότι δεν συντρέχει η αναδειχθείσα από το Κλιμάκιο πλημμέλεια. Κατ΄ ακολουθίαν των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, να ανακληθεί η προσβαλλόμενη Πράξη, και να κριθεί ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της ελεγχόμενης σύμβασης, αντίγραφο του οποίου φυλάσσεται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου.  Τέλος, πρέπει να διαταχθεί η απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου στην αιτούσα (άρθρο 73 παρ. 4  Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013, Α΄ 52).


ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/327/2019

Προμήθεια αγαθών...Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στη σκέψη 4, κρίνεται ότι κωλύεται η υπογραφή των τριών σχεδίων συμβάσεων που υποβλήθηκαν ενώπιον του Κλιμακίου αυτού, δεδομένου ότι το Πρακτικό της Επιτροπής για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών των εταιρειών, οι οποίες για το Τμήμα που εκάστη από αυτές προσέφερε, είναι μοναδικές, δεν έχει αιτιολογηθεί νομίμως, καθόσον στη βαθμολογία εκάστου κριτηρίου αξιολόγησης δεν παρατίθεται καμία αιτιολογία ούτε όταν η βαθμολογία είναι 100 ούτε όταν είναι ανώτερη αυτής, κατά παραβίαση των παρ. 11 και 13 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016, χωρίς να ασκεί επιρροή ότι οι εταιρείες αυτές είναι μοναδικές ή αν η βαθμολόγηση είναι 100 ή μεγαλύτερη, διότι οι εκτεθείσες στη σκέψη 4 ως άνω διατάξεις δεν διακρίνουν, ενώ και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να καθίσταται επαληθεύσιμο το ότι τα επιμέρους κριτήρια καλύπτουν τις απαιτήσεις που τίθενται από τη διακήρυξη, χωρίς να παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα σχετικώς προβλεφθέντα σε αυτή. Κατά τη μειοψηφούσα άποψη της Παρέδρου Φωτεινής Πούλιου, η έλλειψη λεκτικής διατύπωσης στη βαθμολογία εκάστου κριτηρίου αξιολόγησης δε δύναται να πλήξει το κύρος της διαγωνιστικής διαδικασίας, αφού αυτή η ίδια η βαθμολόγηση παρίσταται αλυσιτελής. Και τούτο, διότι ελλείψει άλλων διαγωνιζομένων, καθόσον οι ως άνω εταιρείες είναι μοναδικές στο Τμήμα του διαγωνισμού για το οποίο εκάστη από αυτές υπέβαλε προσφορά, δεν απαιτείται κατάταξη την οποία και μόνο υπηρετεί η βαθμολόγηση, ενώ η Επιτροπή παρέθεσε επαρκή αιτιολογία περί της αποδοχής της τεχνικής προσφοράς εκάστης των ως άνω εταιρειών (βλ. σκέψη 5. Β.) με αναφορά ότι αυτές πληρούν τις απαιτήσεις της μελέτης 07ΤΥ/2018, οι οποίες είναι αυτές που ομαδοποιήθηκαν στα κριτήρια αξιολόγησης των πινάκων βαθμολόγησης, σημειώνοντας ταυτόχρονα τα βασικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών.

ΔΕΝ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.6/1875/2019


ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/326/2019

Προμήθεια οχημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου..Με αυτά τα δεδομένα και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω (βλ. σκέψη 3), το Κλιμάκιο ομόφωνα κρίνει ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου ... και του αναδόχου οικονομικού φορέα «….» για την ανάθεση του Τμήματος 2 [ένα (1) «απορροφητικό σάρωθρο»] της ελεγχόμενης προμήθειας, καθόσον κατά παράβαση των προπαρατιθέμενων διατάξεων των παρ. 11 και 13 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016 αλλά και των σχετικών προβλέψεων του άρθρου 2.3.1 της διακήρυξης, ερμηνευόμενων υπό το πρίσμα των προαναφερόμενων διατάξεων του ν. 4412/2016 και των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων, το πρακτικό αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών (…. Πρακτικό Ι της Επιτροπής διαγωνισμού) δεν έχει αιτιολογηθεί νομίμως, αφού σε αυτό παρατίθεται μόνο πίνακας βαθμολόγησης ανά προβλεπόμενο από τη διακήρυξη κριτήριο, χωρίς οποιαδήποτε λεκτική αξιολόγηση των προσφορών και χωρίς να παρατίθενται τα στοιχεία αυτών, τα οποία ελήφθησαν υπ’ όψιν κατά τη βαθμολόγηση ή να γίνεται συγκριτική εκτίμηση αυτών. Δοθέντος δε ότι για το συγκεκριμένο Τμήμα της ελεγχόμενης προμήθειας υποβλήθηκαν δύο (2) προσφορές, οι οποίες σε ορισμένα, διαφορετικά για έκαστη εξ’ αυτών, κριτήρια αξιολόγησης κρίθηκε ότι υπερκαλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, με αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση των βαθμολογιών των τεχνικών προσφορών μεταξύ τους, δεν προκύπτει από ποια συγκεκριμένα στοιχεία εκτιμήθηκε ότι οι τεχνικές προσφορές υπερκαλύπτουν στα συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και σε τί ακριβώς υπερτερεί η προσφορά που έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία έναντι της άλλης, κατά παράβαση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Περαιτέρω, για τον ίδιο λόγο, της έλλειψης δηλαδή λεκτικής διατύπωσης και, κατά συνέπεια, αιτιολογίας του πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης και καθ’ όσον οι προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4412/2016 δεν διακρίνουν, το Κλιμάκιο κατά πλειοψηφία κρίνει ότι κωλύεται η υπογραφή και των σχεδίων συμβάσεων μεταξύ του Δήμου ... αφ’ ενός και των αναδόχων, κατά περίπτωση, οικονομικών φορέων «….» αφ’ ετέρου, για την ανάθεση των Τμημάτων 1 [ένα (1) «απορριμματοφόρο τύπου πρέσας»], 4 [ένα (1) «διαξονικό φορτηγό με γερανό»], και 5 [δύο (2) «ημιφορτηγά 4Χ4»] της ελεγχόμενης προμήθειας, για την οποία οι ως άνω ανάδοχοι υπήρξαν οι μοναδικοί προσφέροντες, αφού και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να καθίσταται επαληθεύσιμο το ότι οι τεχνικές προσφορές καλύπτουν στα επιμέρους κριτήρια τις απαιτήσεις που τίθενται από τη διακήρυξη, χωρίς να παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα σχετικώς προβλεφθέντα σε αυτή. Μειοψήφησε η Πάρεδρος Φωτεινή Πούλιου, κατά την άποψη της οποίας η έλλειψη λεκτικής διατύπωσης στη βαθμολογία εκάστου κριτηρίου αξιολόγησης, δεν δύναται να πλήξει το κύρος της διαγωνιστικής διαδικασίας για τα ως άνω Τμήματα (1, 4 και 5), αφού αυτή η ίδια η βαθμολόγηση παρίσταται αλυσιτελής. Και τούτο, διότι ελλείψει άλλων διαγωνιζομένων, δεν απαιτείται κατάταξη, την οποία και μόνο υπηρετεί η βαθμολόγηση, ενώ η Επιτροπή διαγωνισμού παρέθεσε επαρκή αιτιολογία περί της αποδοχής των τεχνικών προσφορών των ως άνω οικομικών φορέων, αναφέροντας ότι τα προσφερθέντα από αυτούς είδη «καλύπτουν τις απαιτήσεις» της διακήρυξης (βλ. σκέψη 4.Δ), οι οποίες είναι αυτές που ομαδοποιήθηκαν στα κριτήρια αξιολόγησης των πινάκων βαθμολόγησης. Τέλος, το Κλιμάκιο επισημαίνει ότι η συμβατική αξία στο σχέδιο σύμβασης μεταξύ του Δήμου ... και του αναδόχου οικονομικού φορέα «….» θα πρέπει να διορθωθεί στο (ορθό) ποσό των 209.000,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ - αντί του εσφαλμένου ποσού των 365.000,00 ευρώ).

ΔΕΝ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.6/1874/2019


ΕΣ/ΤΜ.6/713/2020

Συλλογή και Μεταφορά Στερεών Αποβλήτων ...ζητείται η ανάκληση της 69/2020 Πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,...Με τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω (βλ. σκέψη 2), το Τμήμα αποφαίνεται  ότι ορθώς έκρινε  το  Κλιμάκιο ότι  η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της μοναδικής συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας σε όλα τα κριτήρια παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη, αφού, κατά παράβαση των οριζομένων στις διατάξεις των παρ. 11 και 13 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016 στο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού παρατίθεται μόνο πίνακας βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας αυτής, ανά προβλεπόμενο από τη διακήρυξη κριτήριο, χωρίς οποιαδήποτε λεκτική διατύπωση της κρίσης της Επιτροπής και αξιολόγηση αυτής ανά κριτήριο και χωρίς να αναφέρονται τα στοιχεία, τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τη βαθμολόγηση. Η ως άνω πλημμέλεια συντρέχει ανεξαρτήτως του ότι η  βαθμολογία που δόθηκε ως προς τα κριτήρια αυτά ήταν ίση με 100 και  καλύπτονταν, εξ αυτού του λόγου,  οι απαιτήσεις της διακήρυξης, αφού η λεκτική διατύπωση της κρίσης της αρμόδιας Επιτροπής προβλέπεται ρητώς από το νόμο ως απαραίτητο στοιχείο – πέραν της δοθείσας βαθμολογίας – για τη νομιμότητα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.(...)Κατ΄ ακολουθίαν των ανωτέρω, η υπό κρίση αίτηση ανάκλησης πρέπει να γίνει δεκτή για τον προδιαληφθέντα λόγο, να ανακληθεί η προσβαλλόμενη Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου και να επιτραπεί η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου ... και της εταιρείας «....» με αντικείμενο την ανάθεση της «Συλλογής και Μεταφοράς Στερεών Αποβλήτων των Δ.Ε. ... και ΒΙ.ΠΕ. ... του Δήμου ...».Ανακαλεί την 69/2020 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου​


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/444/2019

Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ...Κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 86 παρ. 11 ν. 4412/2016, κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της μοναδικής συμμετέχουσας εταιρείας η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού περιορίσθηκε, ως προς και τα έξι (6) κριτήρια αξιολόγησης, στη βαθμολόγησή τους, χωρίς να αιτιολογήσει περαιτέρω τη βαθμολογία που προσέδωσε σε αυτά. Η λεκτική διατύπωση της κρίσης της αρμόδιας Επιτροπής προβλέπεται ρητά από τη διάταξη της παρ. 11 άρθρο 86 του εφαρμοστέου πλέον στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ν. 4412/2016 ως απαραίτητο στοιχείο – πέραν της βαθμολογίας – για τη νομιμότητα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, καθώς, όπως προεκτέθηκε (σκ. 5), μέσω της παράθεσης των στοιχείων που εκτίμησε η οικεία Επιτροπή για τη βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου ανάθεσης, τεκμηριώνεται η σχετική κρίση της και καθίσταται εφικτός ο έλεγχος αυτής από το Δικαστήριο. Σε αντίθεση, μάλιστα, με το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς (βλ. άρθρο 20 του εφαρμοζόμενου αναλογικώς στις συμβάσεις ανάθεσης υπηρεσιών π.δ. 118/2007), στον ν. 4412/2016 αποσαφηνίζεται κατά τα ανωτέρω η έννοια της αιτιολογημένης γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου, από το αδιάστικτο δε γράμμα της διάταξης προκύπτει ότι αξιώνεται λεκτική διατύπωση σε κάθε περίπτωση αξιολόγησης ανεξαρτήτως βαθμολογίας. Τούτο επιτάσσει, άλλωστε, και η αρχή της διαφάνειας όχι μόνο στην περίπτωση υποβολής πλειόνων προσφορών, αλλά και επί υποβολής μίας μόνο προσφοράς. Εν προκειμένω, η έλλειψη ειδικής αιτιολογίας για τη βαθμολόγηση των εν λόγω κριτηρίων αξιολόγησης έχει ως αποτέλεσμα να μην εξειδικεύεται προσηκόντως η ποιότητα της τεχνικής προσφοράς και να μην προκύπτει σαφώς ότι καλύπτονται, χωρίς αποκλίσεις, οι απαιτήσεις της διακήρυξης.