ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/140/2018

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΠΔ503/1985

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :Με τα δεδομένα αυτά, το από 12.10.2017 πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς που συνήφθη μεταξύ του Δήμου Νοτίου .... και του φερόμενου ως δικαιούχου των ελεγχόμενων δαπανών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 214Α του Κ.ΠολΔ., το οποίο επικυρώθηκε με την 5/2017 πράξη του Ειρηνοδίκη .... χωρίς να περιαφθεί τον εκτελεστήριο τύπο, δεν αποτελεί εκτελεστό τίτλο, κατά την έννοια του άρθρου 904 παρ. 2 περ. γ΄ του Κ.Πολ.Δ., που δεσμεύει το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών, δεδομένου ότι περιεχόμενό του είναι απαίτηση με αναγνωριστικό και όχι καταψηφιστικό χαρακτήρα. Επομένως, εφόσον το εν λόγω πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς στερείται εκτελεστότητας, δεν συνιστά νόμιμο και πλήρες δικαιολογητικό των ελεγχόμενων δαπανών και ως εκ τούτου τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής, που εκδόθηκαν δυνάμει του ως άνω πρακτικού, δεν πρέπει να θεωρηθούν. Τέλος, ο προβαλλόμενος από το Δήμο Νοτίου .... ισχυρισμός ότι οι ελεγχόμενες δαπάνες εμπίπτουν στις περιπτώσεις των άρθρων 158 παρ. 1 εδ. ιβ΄ και 169 παρ. 2 εδ. ε΄ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) και, συνεπώς, πρέπει να εγκριθεί η πληρωμή τους, είναι αβάσιμος, δεδομένου ότι με τις παραπάνω διατάξεις προβλέπεται η εξαίρεση από τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου των δημοτικών δαπανών που αφορούν στην εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και στην εξόφληση των εκκαθαρισμένων, σύμφωνα με το διατακτικό τους, οφειλών και όχι των δαπανών που εντέλλονται δυνάμει πρακτικού δικαστικού συμβιβασμού, που δεν είναι εξοπλισμένο με εκτελεστότητα, ως εν προκειμένω. 

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/40/2020

Παροχή υπηρεσίας φιλοξενίας...Με τα δεδομένα αυτά, το πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς που συνάφθηκε μεταξύ της ... και της φερόμενης ως δικαιούχου των ελεγχόμενων δαπανών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 214Α του Κ.Πολ.Δ., το οποίο επικυρώθηκε με την 17/2017 πράξη του Ειρηνοδίκη ..., αποτελεί εκτελεστό τίτλο, κατά την έννοια του άρθρου 904 παρ. 2 περ. γ΄ του Κ.Πολ.Δ., που δεσμεύει το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών. Τούτο διότι περιεχόμενό του είναι απαίτηση με καταψηφιστικό χαρακτήρα, ο οποίος προκύπτει από το καταψηφιστικό αίτημα της αγωγής, και κυρίως από την πρόβλεψη των μερών για άμεση απόδοση του συμφωνηθέντος στο πρακτικό ποσού, το οποίο θεωρούν εκτελεστό και εκκαθαρισμένο, με την επικύρωσή του από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη. Επομένως, το εν λόγω πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς συνιστά νόμιμο και πλήρες δικαιολογητικό της ελεγχόμενης δαπάνης και ως εκ τούτου το χρηματικό ένταλμα πληρωμής, που εκδόθηκε δυνάμει του ως άνω πρακτικού, πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/41/2020

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών:..Με τα δεδομένα αυτά, το πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς που συνάφθηκε μεταξύ της ... και της φερόμενης ως δικαιούχου των ελεγχόμενων δαπανών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 214Α του Κ.ΠολΔ., το οποίο επικυρώθηκε με την 17/2017 πράξη του Ειρηνοδίκη ..., αποτελεί εκτελεστό τίτλο, κατά την έννοια του άρθρου 904 παρ. 2 περ. γ΄ του Κ.Πολ.Δ., που δεσμεύει το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών. Τούτο διότι περιεχόμενό του είναι απαίτηση με καταψηφιστικό χαρακτήρα, ο οποίος προκύπτει από το καταψηφιστικό αίτημα της αγωγής, και κυρίως από την πρόβλεψη των μερών για άμεση απόδοση του συμφωνηθέντος στο πρακτικό ποσού, το οποίο θεωρούν εκτελεστό και εκκαθαρισμένο, με την επικύρωσή του από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη. Επομένως, το εν λόγω πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς συνιστά νόμιμο και πλήρες δικαιολογητικό της ελεγχόμενης δαπάνης και ως    εκ τούτου το χρηματικό ένταλμα πληρωμής, που εκδόθηκε δυνάμει του ως άνω πρακτικού, πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/125/2019

Με τα δεδομένα αυτά, η επίμαχη δαπάνη είναι νόμιμη. Ειδικότερα,            με την 1-8/12.5.2016 απόφαση της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου και την 6-314/30.5.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου διαγράφηκε το τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και το σχετικό πρόστιμο που είχε επιβληθεί με την 22181/21.4.2015 απόφαση του Αντιδημάρχου Οικονομικών. Τούτο δε διαφοροποιείται λόγω του ότι στο μεν προοίμιο της τελευταίας απόφασης αναγράφεται πως αυτή εκδόθηκε έχοντας υπόψη τη 1020/5481/6-β διαπιστωτική πράξη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ στην 1-8/12.5.2016 απόφαση της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου και στην 6-314/30.5.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται λόγος περί διαγραφής του τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και του σχετικού προστίμου που επιβλήθηκαν με βάση τη 1020/5481/6-γ διαπιστωτική πράξη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς από το περιεχόμενο των ως άνω διαπιστωτικών πράξεων προκύπτει ότι αμφότερες αφορούν στην ίδια παράβαση, δηλαδή σε αυτήν για την οποία επιβλήθηκαν τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου και σχετικό πρόστιμο με την 22181/ 21.4.2015 απόφαση του Αντιδημάρχου Οικονομικών. Άλλωστε, η δικαστική προσφυγή, στο δικόγραφο της οποίας σωρεύτηκε αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, που κατέληξε στην έκδοση της 1-8/12.5.2016 απόφασης της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου και της 6-314/30.5.2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στρέφεται κατά της 22181/21.4.2015 απόφασης του Αντιδημάρχου Οικονομικών. Εξάλλου, νόμιμα, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, η επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου έλαβε υπόψη προσκομισθέν από την εταιρεία τοπογραφικό, δέχτηκε ότι τα τετραγωνικά μέτρα κοινόχρηστων χώρων που αυτή είχε καταλάβει αυθαίρετα ήταν τελικά λιγότερα από αυτά με βάση τα οποία είχε υπολογιστεί αρχικά το πρόστιμο και μείωσε    το ποσό αυτού.


ΕλΣυν.Τμ.4(ΚΠΕ)218/2015

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ:Νόμιμη η καταβολή ποσού 7.000.000 ευρώ από Υποργείο σε εταιρεία, σε εκτέλεση του πρακτικού της Β΄ Τακτικής Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), ύστερα από εξωδικαστική επίλυση της μεταξύ τους διαφοράς, που συνίστατο στην αναγνώριση απαίτησης της εταιρείας για εξωσυμβατική διακίνηση τύπου κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 έως 31.10.2013, καθόσον το ανωτέρω πρακτικό της Β΄ Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., το οποίο φέρει τα νόμιμα εξωτερικά στοιχεία του τύποις υποστατού, αποτελεί εκτελεστό τίτλο, σύμφωνα με τα άρθρα 41 παρ. 3 του ν. 4170/2013 και 1 του ν. 3068/2002 και δεσμεύει το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον προληπτικό έλεγχο της ερειδόμενης σ’ αυτό δαπάνης και  συνεπώς, δεν δύναται να αμφισβητηθεί η ουσιαστική νομιμότητα του εξώδικου συμβιβασμού, καθιστώντας ανενεργό τον εκτελεστό τίτλο.


ΠΟΛ 1132/2014

ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση και καταβολή κατόπιν αιτήσεων διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994»

ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/2/2019

Προγραμματισμός ανανέωσης στόλου οχημάτων - μηχανημάτων και εξοπλισμού τους, έλεγχος αγοράς, σύνταξη τευχών δημοπράτησης προμήθειας τους...Σύμφωνα με το 8479/25.9.2018 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. ..., εκκρεμούσας ενώπιον του παρόντος Κλιμακίου της προεκτεθείσας διαφωνίας, η Δ.Ε.Υ.Α. προέβη στην ακύρωσή του άνω χρηματικού εντάλματος και συνήψε με τον φερόμενο ως δικαιούχο συμβιβασμό, δυνάμει του 33/21.9.2018 Πρακτικού Συμβιβαστικής Επέμβασης του Ειρηνοδικείου ..., σε εκτέλεση του οποίου εκδόθηκε, στη συνέχεια, το 147Β, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής αυτής, ποσού 1.488 ευρώ..Με τα δεδομένα αυτά, κατόπιν ακύρωσης του επίμαχου χρηματικού εντάλματος της Δ.Ε.Υ.Α. ... και έκδοσης του 147Β, οικονομικού έτους 2018, όμοιου, που ερείδεται επί άλλης νομικής βάσεως, ήτοι του 33/2018 Πρακτικού Συμβιβαστικής Επέμβασης του Ειρηνοδικείου ..., η νομιμότητα της οποίας δεν πλήττεται από τον  Αναπληρωτή Επίτροπο  με  την  υποβληθείσα  έκθεσή  του,  η διαφωνία που ήχθη ενώπιον του παρόντος Κλιμακίου καθίσταται άνευ αντικειμένου και ως εκ τούτου το Κλιμάκιο απέχει του ελέγχου αυτής.


ΝΣΚ/52/2019

Εάν θεωρείται ως αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθέν το τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), το οποίο βεβαιώθηκε από τους δήμους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, σε βάρος ιδιοκτητών, επικαρπωτών ή νομέων οριζόντιων ιδιοκτησιών οικοδομής για το ασκούμενο απ’ αυτούς δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης ανοικτής θέσης στάθμευσης σε κοινόχρηστη και κοινόκτητη πιλοτή της οικοδομής αυτής για το χρονικό διάστημα, το οποίο προηγήθηκε της αποδοχής από τον Υπουργό Εσωτερικών της με αριθμό 135/2017 γνωμοδότησης του ΝΣΚ, με την οποία κρίθηκε ότι το εν λόγω δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης δεν υπόκειται σε ΤΑΠ.(...)Τα καταβληθέντα και εισπραχθέντα ποσά τέλους ακίνητης περιουσίας από τους ιδιοκτήτες, επικαρπωτές ή νομείς οριζόντιων ιδιοκτησιών οικοδομής για το ασκούμενο απ’ αυτούς δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης ανοικτής θέσης στάθμευσης σε κοινόχρηστη και κοινόκτητη πιλοτή της οικοδομής αυτής, με νόμιμους τίτλους βεβαίωσης, τα οποία εκδόθηκαν πριν την εφαρμογή από τους δήμους της άποψης που διατυπώθηκε με την με αριθμό 135/2017 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, δεν θεωρούνται αχρεώστητα καταβληθέντα, εφόσον διατηρήθηκε εν ισχύ ο νόμιμος τίτλος καταβολής τους και δεν ακυρώθηκε ή τροποποιήθηκε κατόπιν ασκήσεως προσφυγής, είτε με απόφαση δημοτικού συμβουλίου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 του ν. 1080/1980 στα πλαίσια συμβιβαστικής επιλύσεως της διαφοράς ή με δικαστική απόφαση που εκδόθηκε επί της προσφυγής. Τα εν λόγω τέλη τα οποία βεβαιώθηκαν ταμειακά πριν την εφαρμογή από τους δήμους της άποψης, η οποία διατυπώθηκε με την με αριθμό 135/2017 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, δεν δύναται να διαγραφούν, εφόσον οι εν λόγω ταμειακές βεβαιώσεις στηρίζονται σε εκδοθέντες βεβαιωτικούς καταλόγους εν ισχύ, οι οποίες δεν ακυρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν κατόπιν ασκήσεως προσφυγής κατά τα ανωτέρω. Εάν, όμως, εκκρεμεί αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς κατ’ άρθρο 32 του ν. 1080/1980 κατά το μέρος, που στην προσβαλλόμενη με την προσφυγή κατάσταση ή βεβαιωτικό κατάλογο βεβαιώνεται παράνομα το τέλος ακίνητης περιουσίας σε βάρος του προσφεύγοντα για το ασκούμενο απ’ αυτόν δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης ανοικτής θέσης στάθμευσης σε κοινόχρηστη και κοινόκτητη πιλοτή οικοδομής, ενόψει των αρχών του κράτους δικαίου, της νομιμότητας της διοικητικής δράσεως και της χρηστής διοικήσεως, επιβάλλεται όπως η Επιτροπή του άρθρου 32 του ν. 1080/1980, κατ’ αποδοχή της άποψης που διατυπώθηκε με την με αριθμό 135/2017 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, συντάξει σχετικό πρακτικό περί αποδοχής της προσφυγής και ακυρώσεως της καταστάσεως ή του βεβαιωτικού καταλόγου, κατά το μέρος που βεβαιώνεται τέλος ακίνητης περιουσίας για την αιτία αυτή και, μετά την υπογραφή του πρακτικού από τον προσφεύγοντα, να γίνει αυτό δεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου προς ακύρωση του νόμιμου τίτλου και αντίστοιχη διαγραφή του βεβαιωθέντος τέλους και επιστροφή του ως αχρεώστητου καταβληθέντος (ομόφ.).


ΠΟΛ 1153/2011

Σε περίπτωση ανατροπής της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς βεβαιώνεται φόρος σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 74 του ΚΦΕ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΑΡΙΘΜ.155/2011 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ)

ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/302/2019

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ:. Στην προκειμένη περίπτωση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ....., αφού έλαβε υπόψη της την 53312/15.12.2017 θετική, κατά την Επίτροπο, γνωμοδότηση της Νομικής του Υπηρεσίας, ενέκρινε, με την 594/20.12.2017 απόφασή της, το από 14.12.2017 αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς του φερόμενου ως δικαιούχου ...... και την καταβολή σε αυτόν ποσού 8.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, ενόψει προσβολής της σωματικής του ακεραιότητας μετά από δάγκωμα σκύλου στις 17.1.2008 επί της οδού … στη Βουλιαγμένη, υπό τον όρο             να παραιτηθεί από την με αριθμό κατάθεσης 5576/2010 σχετική αγωγή, που           είχε ασκήσει ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά και με την οποία διεκδικούσε για την άνω αιτία το ποσό των 20.000 ευρώ. Μετά την παραίτηση του ανωτέρω από την προαναφερόμενη αγωγή του και την, συνεπεία της παραίτησης αυτής, κατάργηση της εκκρεμούς δίκης, εκδόθηκε, προς υλοποίηση του άνω συντελεσθέντος εξώδικου συμβιβασμού, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα, η δαπάνη του οποίου νομίμως βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 811 (πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών), αφού δεν εξοφλήθηκε κατά το έτος 2018, κατά το οποίο είχε αρχικά επιδιωχθεί η πληρωμή με την έκδοση του ήδη ακυρωθέντος 13/2018 χρηματικού εντάλματος.


2/46221/0026/2014

ΘΕΜΑ: « Αναπροσαρμογή κατώτατου ύψους ελεγχόμενων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Σ.)».