Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/285/2019

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 1069/1980, 2527/1997, 2190/1994, 4194/2013/Α.43

Καταβολή αποδοχών δικηγόρου..:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη. Τούτο διότι εφόσον ο δικηγόρος που προσλήφθηκε από τη ... δε θα ασχολείται αποκλειστικά με την παροχή συμβουλών ή γνωμοδοτήσεων, αλλά στα καθήκοντά του εντάσσεται, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 4 του ΟΕΥ αυτής «ο χειρισμός δικαστικών υποθέσεων και διαφορών της ... προς τρίτους και υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων της ...», «εντός και εκτός δικαστηρίων» όπως χαρακτηριστικά διαλαμβάνεται στο προπαρατεθέν έγγραφο του αρμόδιου Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την πρόσληψή του έπρεπε να τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 43 του ν. 4194/2013 και η σχετική επιλογή να γίνει από την πενταμελή επιτροπή που αυτή προβλέπει. Δεν ασκεί δε επιρροή ο τίτλος του «νομικού συμβούλου» που του δόθηκε από τα κείμενα του διοικητικού συμβουλίου της ... και από τις προπαρατεθείσες εγκριτικές αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης. Εξάλλου, αβασίμως προβάλλεται από τη ... ότι προσλαμβάνεται «νομικός σύμβουλος» και όχι δικηγόρος επιφορτισμένος με την παράσταση και εκπροσώπησή της ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων προς υπεράσπιση ή προς απόκρουση κατ’ αυτής δικογράφων και δικών, δοθέντος ότι η περιγραφή των αρμοδιοτήτων του προσληφθέντος στην 310/2018 απόφαση του ΔΣ της δεν είναι περιοριστική αλλά απλώς ενδεικτική, στον δε ΟΕΥ δεν αποκλείεται, αλλά αντιθέτως επιβάλλεται η δικαστική του παρουσία προς «υπεράσπιση των συμφερόντων της ...» και, συνακόλουθα, κρίνεται υποχρεωτική για την πρόσληψή του η τήρηση της περιγραφόμενης στο άρθρο 43 του ν. 4194/2013 διαδικασίας. Περαιτέρω απορριπτέος είναι ο ισχυρισμός της ... ότι δεν ανήκει στον δημόσιο τομέα, ενώ, τέλος, αλυσιτελώς προβάλλεται ότι αυτή δύναται να εκχωρεί στον προσλη-φθέντα δικηγόρο αρμοδιότητες που συμφωνούν και τα δύο μέρη, καθόσον για τον καθορισμό του τρόπου πρόσληψης έμμισθου δικηγόρου αρκεί η πρόβλεψη της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών πέραν αυτών του νομικού συμβούλου, χωρίς να απαιτείται η εν τοις πράγμασι ανάθεση των υπηρεσιών αυτών.Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, το 1, οικονομικού έτους 2019, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της ... δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/Τμ1/64/2014

Μη νόμιμη η καταβολή πρώτης μισθοδοσίας και αναδρομικών σε δικηγόρο, ο οποίος προσελήφθη με πάγια αντιμισθία σε κενή θέση ΠΕ Νομικού Συμβούλου που συστάθηκε στην κεντρική υπηρεσία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθόσον για την πρόσληψή του  δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη στις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 διαδικασία, παρότι πρόκειται κατ’ ουσία για πρόσληψη δικηγόρου με πάγια αντιμισθία και όχι νομικού συμβούλου, δεδομένου ότι μεταξύ των καθηκόντων του, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, εντάσσεται η νομική εκπροσώπηση της ΕΛΣΤΑΤ, η παροχή κάθε νομικής προστασίας και η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για τη δικαστική εκπροσώπηση της ως άνω Αρχής.

ΝΣΚ/72/2023

Δυνατότητα διορισμού, ως δικηγόρου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», δικαστικής λειτουργού που παύθηκε οριστικά λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας.(....)Δικαστική λειτουργός που παύθηκε οριστικά από την υπηρεσία της λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 60 παρ. 2 περ. β' του ν. 1756/1988, δύναται να διορισθεί ως δικηγόρος, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4194/2013 (Α' 208) «Κώδικας Δικηγόρων» (ομόφωνα).


ΕλΣυν.Κλ.Τμ.1/51/2018

Καταβολή μισθοδοσίας δικηγόρου Δήμου με έμμισθη εντολή:..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις, το Κλιμάκιο κρίνει ότι νομίμως ο νεοπροσληφθείς δικηγόρος … κατετάγη, ως δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, στο 15ο και όχι στο 3ο μισθολογικό κλιμάκιο, απορριπτομένου ως αβασίμου του περί του αντιθέτου λόγου διαφωνίας της αναπληρώτριας Επιτρόπου. Και τούτο, διότι η κατάταξή του, ως δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, στο 15ο μισθολογικό κλιμάκιο υπαγορεύεται από τις επιτακτικού χαρακτήρα διατάξεις του άρθρου 44 του Κώδικα περί Δικηγόρων και του άρθρου 9 του ν. 4354/2015, οι οποίες καθορίζουν τα κατώτατα δυνατά όρια των απολαβών των με πάγια αντιμισθία αμειβόμενων δικηγόρων. Ο όρος δε της 29037/17.11.2015 προκήρυξης του Δήμου ..,  που απαιτούσε ως τυπικό προσόν για την πρόσληψη στην εν λόγω θέση την ιδιότητα των υποψηφίων ως δικηγόρων παρά Πρωτοδίκαις, δεν απέκλειε όπως ο υποψήφιος δικηγόρος έχει ιδιότητα ανώτερη αυτής του δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις, ήτοι να έχει την ιδιότητα δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, δεδομένου ότι και ένας δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις δύναται να εξελιχθεί σε δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, με την συνδρομή των προβλεπόμενων στις οικείες διατάξεις του Κώδικα των Δικηγόρων προϋποθέσεων, οπότε διαμορφώνεται αντίστοιχα και η κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο .(....)Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη είναι νόμιμη, πλην όμως αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2017, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.


ΕΣ/ΤΜ.1/242/2009

Συμβάσεις μίσθωσης έργου.(..).«Ανάθεση εκτέλεσης έργου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ...σε επτά (7) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου...»,..Των προαναφερόμενων υπουργικών αποφάσεων είχε προηγηθεί η …. γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία οι μέλλουσες να καταρτιστούν συμβάσεις αποτελούν γνήσιες συμβάσεις έργου, που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία.(..)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη που προηγήθηκε, το Τμήμα κρίνει ότι οι φερόμενοι ως δικαιούχοι μη νόμιμα παρείχαν τις υπηρεσίες τους κατά το χρονικό διάστημα πριν από την έκδοση της προαναφερόμενης 1061174/1682/0001Α/13.7.2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1547/28.7.2009), η οποία αποτέλεσε το νόμιμο έρεισμα για τη σύναψη των επίμαχων συμβάσεων. Και τούτο, διότι τα έννομα αποτελέσματά της εν λόγω κανονιστικής διοικητικής πράξης δεν δύνανται να ανατρέξουν σε χρόνο προγενέστερο της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφού δεν προβλέπεται η δυνατότητα αναδρομικής ισχύος της από τις σχετικές με την έκδοσή της διατάξεις. Επίσης, μη νόμιμα προσδόθηκε αναδρομική ισχύς στις, από 29 και 30.7.2009, συναφθείσες συμβάσεις μίσθωσης έργου και ορίστηκε ως χρόνος έναρξης ισχύος αυτών η 22.2.2009, καθόσον ο χρόνος εκτέλεσης των διοικητικών συμβάσεων δεν δύναται, κατά τα προεκτεθέντα, να ανατρέχει σε διάστημα προγενέστερο της υπογραφής τους.(..)δεδομένου ότι η καθυστέρηση αυτή δεν οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες, αλλά στην τήρηση της απαιτούμενης από το νόμο διαδικασίας για τη νομότυπη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι μη νόμιμη και συνεπώς, αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΤΜ.1/219/2011

Καταβολή αμοιβής και εξόδων κίνησης:..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα αποφαίνεται ότι στην υπό κρίση περίπτωση για την πρόσληψη των φερόμενων ως δικαιούχων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, δεν απαιτείτο να ακολουθηθούν οι διατυπώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 21 του ν. 2190/1994 και συνεπώς δεν υφίστατο υποχρέωση του Ν.Π.Δ.Δ. αφενός να αναρτήσει ανακοίνωση πρόσληψης, αφετέρου να συντάξει και να αναρτήσει πίνακες κατάταξης. Κατά συνέπεια, ο σχετικός λόγος διαφωνίας της Επιτρόπου πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. Περαιτέρω, όμως, οι επικαλούμενες από το Ν.Π.Δ.Δ. περιστάσεις που οδήγησαν στην πρόσληψη των φερόμενων ως δικαιούχων δεν συνιστούν κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες, που προέκυψαν από έκτακτα γεγονότα που δεν μπορούσε να προβλέψει το Ν.Π.Δ.Δ., αλλά αντίθετα ανάγκες πάγιες, στο πλαίσιο τακτικών κατ’ έτος εκδηλώσεων του Ν.Π.Δ.Δ., που οφείλονται στο εξαιρετικά πιθανό ενδεχόμενο της απόρριψης των ασφαλιστικών μέτρων μερίδας εργαζομένων, των οποίων είχαν ήδη λήξει οι συμβάσεις έργου τους. Ωστόσο, όμως, το Τμήμα κρίνει ότι η πρόσληψη των φερόμενων ως δικαιούχων των χρηματικών ενταλμάτων δεν έγινε με πρόθεση καταστρατήγησης των εφαρμοστέων διατάξεων, αλλά οφείλεται σε πλάνη του αρμοδίου οργάνου του Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο, ενόψει και της υπ’ αριθ. 22512/19359/27.6.2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της 44/31.5.2011 πράξης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ., υπέλαβε συγγνωστά ότι συνέτρεχαν οι κατεπείγουσες ανάγκες για την κατάρτιση των επίμαχων συμβάσεων εργασίας. Ενόψει αυτών, δικαιολογείται λόγω συγγνωστής πλάνης η θεώρηση των ελεγχόμενων χρηματικών ενταλμάτων, καθώς και όσων θα εκδοθούν για την ίδια αιτία μέχρι τη λήξη των ως άνω συμβάσεων.


ΣΤΕ/426/2020

Πρόσληψη δικηγόρου με πάγια αντιμισθία σε Δήμο:..Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, βασίμως με την υπό κρίση αίτηση προβάλλεται ότι μη νομίμως τέθηκε ως όρος της προσβαλλόμενης προκήρυξης οι υποψήφιοι για τη θέση του εμμίσθου δικηγόρου του καθ’ ου Συνδέσμου να είναι αποκλειστικά και μόνο δικηγόροι, μέλη του δικηγορικού συλλόγου ... Και τούτο διότι, όπως εκτέθηκε στην προηγούμενη σκέψη, υπό το καθεστώς του ισχύοντος Κώδικα Δικηγόρων, η προκήρυξη για την πλήρωση θέσης εμμίσθου δικηγόρου, αναλόγως σε ποια βαθμίδα δικαστηρίου ζητείται να είναι διορισμένος (Πρωτοδικείο, Εφετείο, Άρειο Πάγο), απευθύνεται αδιακρίτως στα μέλη όλων των δικηγορικών συλλόγων αντίστοιχης βαθμίδας, ο δε κανονιστικός νομοθέτης καθορίζει την έδρα που θα έχει, μετά την πρόσληψή του, ο δικηγόρος που θα επιλεγεί, κατ’ εκτίμηση ιδίως των περιστάσεων που αναφέρθηκαν στην ίδια ως άνω σκέψη. Εξάλλου, και υπό τον προηγούμενο Κώδικα περί Δικηγόρων, δεν θα ήταν νόμιμος ο αποκλεισμός της αιτούσας δικηγόρου, μέλους του δικηγορικού Συλλόγου …, από προκήρυξη για την κάλυψη θέσης εμμίσθου δικηγόρου σε φορέα με έδρα τον …, όπως ο καθ’ ου Σύνδεσμος, ενόψει της προεκτεθείσας διάταξης του άρθρου 54 παρ. 5 του ν.δ. 3026/1954, με την οποία οι δικηγόροι, μέλη καθενός από τους δικηγορικούς συλλόγους … ή …, δικαιούνταν να παρίστανται και να ενεργούν σχετικές διαδικαστικές πράξεις σε αμφότερα τα δικαστήρια … και ... Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, πρέπει η δίκη να καταργηθεί κατά το μέρος που προσβάλλεται η .../....2016 απόφαση του καθ’ ου Συνδέσμου και να γίνει, κατά τα λοιπά, δεκτή η υπό κρίση αίτηση και να ακυρωθεί η .../....2016 προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης εμμίσθου δικηγόρου στον καθ’ ου Σύνδεσμο, κατά το μέρος που προβλέπει (όρος 4 εδαφ. α΄) ότι οι υποψήφιοι για τη θέση αυτή πρέπει να είναι δικηγόροι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου …


ΝΣΚ/439/2012(Atom)

Α.Ε.Ι. – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) – Δυνατότητα σύναψης ή μη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με ερευνητές και λοιπό τεχνικό βοηθητικό προσωπικό.α) Επιτρέπεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. να απασχολεί το επιστημονικό και το τεχνικό βοηθητικό προσωπικό εκτός από σύμβαση έργου και με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση ορισμένου έργου ή υποστήριξη ερευνητικού προγράμματος, μετά την ολοκλήρωση του οποίου η σύμβαση αυτή παύει να ισχύει αυτοδικαίως. β) Ως προς το επιστημονικό προσωπικό, το Α.Σ.Ε.Π. έχει αρμοδιότητα να ελέγξει τόσο τις προκηρύξεις όσο και τους πίνακες επιλογής, αυτεπαγγέλτως ή κατ’ ένσταση υποψηφίων, μόνο για λόγους νομιμότητας. Αντιθέτως, για το λοιπό προσωπικό, πλην του προσωπικού Υ.Ε., το Α.Σ.Ε.Π. εγκρίνει ή τροποποιεί την προκήρυξη πριν τη δημοσίευσή της. γ) Η κατά τα άνω σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δεν θα θεωρηθεί αργότερα ως αορίστου χρόνου αν έχει διάρκεια μέχρι ορισμένου χρονικού σημείου ή μέχρι την επέλευση ορισμένου βεβαίου γεγονότος ή μέχρι την εκτέλεση ορισμένου έργου ή υποστήριξη ορισμένου ερευνητικού προγράμματος, μετά την περάτωση του οποίου ή την επέλευση του βεβαίου γεγονότος ή του χρονικού σημείου, παύει να ισχύει αυτοδικαίως κατά σαφή όρο της σύμβασης. Η διάρκεια της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένη με γραπτό όρο της σχετικής σύμβασης εργασίας και να δικαιολογείται από τη φύση αυτής. Σε περίπτωση διαδοχικών συμβάσεων εργασίας, που δεν μπορεί ως αριθμός να υπερβαίνει τις τρεις, αυτές αιτιολογημένα πρέπει να καλύπτουν αυστηρά πρόσκαιρες ή απρόβλεπτες και ουδέποτε πάγιες ανάγκες της υπηρεσίας, προς αποφυγή καταστρατηγήσεων του νόμου. Ενδέχεται, όμως, μία σύμβαση ορισμένου χρόνου να θεωρηθεί ως αορίστου από το Δικαστήριο.

ΝΣΚ/30/2018

Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων του ΕΦΚΑ. Ερμηνεία του όρου «αρχαιότερος στον Άρειο Πάγο δικηγόρος».Για τον ορισμό του Προϊστάμενου του Δ΄ Τμήματος της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων του ΕΦΚΑ, για τον οποίο ο νόμος ορίζει πρέπει να είναι «ο αρχαιότερος στον Άρειο Πάγο» έμμισθος δικηγόρος των εντασσόμενων στο Δ΄ Τμήμα φορέων, λαμβάνεται υπόψη ο μακρότερος χρόνος στο βαθμό του δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με το χρόνο διορισμού του υποψηφίου ως δικηγόρου (ομόφ.).


ΕλΣυν.Τμ.1/94/2006

Συμβάσεις έργου.Διάκριση συμβάσεων έργου απο τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.Μη νόμιμη εκτέλεση έργων που δεν εξυπηρετούν ποσοτικώς περιορισμένες και παροδικές υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες προέκυψαν κατά την άσκηση της δραστηριότητας του Δήμου και παύουν να υπάρχουν μετά την εκτέλεση των συγκεκριμένων έργων που ανέλαβαν οι ανάδοχοι με τις ελεγχόμενες συμβάσεις, εντός του προβλεπόμενου απ΄ αυτές χρονικού διαστήματος (...) Με δεδομένα τα πραγματικά αυτά περιστατικά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά τις ΙΙ και ΙΙΙ σκέψεις της παρούσας, το Τμήμα κρίνει ότι τα ανωτέρω αναλυτικώς περιγραφόμενα έργα, η εκτέλεση των οποίων ανατέθηκε στους προαναφερόμενους αναδόχους δεν εξυπηρετούν ποσοτικώς περιορισμένες και παροδικές υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες προέκυψαν κατά την άσκηση της δραστηριότητας του Δήμου … και παύουν να υπάρχουν μετά την εκτέλεση των συγκεκριμένων έργων που ανέλαβαν οι ανάδοχοι με τις ελεγχόμενες συμβάσεις, εντός του προβλεπόμενου απ΄ αυτές χρονικού διαστήματος. Και τούτο διότι τα συγκεκριμένα έργα, που αφορούν στην ολοκλήρωση της μηχανοργάνωσης των υπηρεσιών του δήμου και στην συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και του αποχετευτικού δικτύου του Δήμου ανάγονται στα καθήκοντα των υπαλλήλων του Δήμου, για το λόγο αυτό, στον Οργανισμό του.(..)προβλέπονται 6 θέσεις στο κλάδο ΔΕ Διοικητικών, εκ των οποίων είχαν καλυφθεί μόνο οι δύο (2), καθώς και από μία θέση αντίστοιχα, στους Κλάδους ΔΕ Ηλεκτρολόγων και ΔΕ Τεχνιτών (υδραυλικών), οι οποίες κατά το χρόνο των επίμαχων προσλήψεων παρέμεναν κενές. Επομένως, το Τμήμα κρίνει ότι αφού οι ως άνω συμβάσεις μίσθωσης έργου συνήφθησαν για την εξυπηρέτηση παγίων και διαρκών αναγκών, η κάλυψη των οποίων ανάγεται στο κύκλο των καθηκόντων του τακτικού, έστω μη επαρκούντος προσωπικού, δεν δύνανται να αποτελέσουν, όπως βάσιμα υποστηρίζει η Επίτροπος, νόμιμο έρεισμα για την καταβολή στους ανωτέρω αναδόχους της συμφωνηθείσας αμοιβής τους.


ΕλΣυν.Κλ.Τμ.1/43/2016

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας:Με δεδομένα τα ανωτέρω και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις 2 και 3, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη, δεδομένου ότι δεν ήταν δυνατή η επαναπρόσληψη των αναφερομένων στην προηγούμενη σκέψη προσώπων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 49 του ν. 4325/2015, καθόσον οι συμβάσεις που συνήψαν με το Δήμο ... δεν είναι γνήσιες συμβάσεις έργου, αλλά καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου. Και τούτο, διότι με αυτές τα συμβαλλόμενα μέρη δεν αποβλέπουν στην επίτευξη ορισμένου αποτελέσματος, αφού το αντικείμενο των συμβάσεων αυτών προσδιορίζεται μόνο με τη φράση «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», σε μια δε περίπτωση με τη φράση «ΟΔΗΓΟΣ – ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ». Το αντικείμενό τους δηλαδή είναι ορισμένη εργασία. Εξάλλου, ο προσδιορισμός συνολικής αμοιβής σε κάθε μία από τις συμβάσεις που αφορούν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη σκέψη πρόσωπα, δεν αποτελεί κριτήριο για το χαρακτηρισμό τους ως συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθόσον το κρίσιμο κριτήριο για το χαρακτηρισμό μιας σύμβασης ως άνω αποτελεί η βούληση των συμβαλλομένων μερών προς ορισμένο αποτέλεσμα και όχι προς ορισμένη εργασία.(...)το Κλιμάκιο κρίνει ότι τα όργανα του Δήμου δεν ενήργησαν με σκοπό την καταστρατήγηση των σχετικών διατάξεων αλλά με την πεποίθηση ότι μπορούσαν να προβούν στη σύναψη των συμβάσεων και, συνεπώς, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης..