Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2889/2001

Πρόσληψη επικουρικού Ιατρού η οποία δεν κέκτηται την ελληνική ιθαγένεια, με συνέπεια η πρόσληψή της να προσκρούει στις διατάξεις του άρθρου 4 του ισχύοντος, κατά τον χρόνο πρόσληψης, Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων, Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 2683/1999, Α΄ 19).Νόνιμη

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/98/2019

Kαταβολή μισθοδοσίας σε επικουρική ιατρό:..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις που προηγήθηκαν, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη. Και τούτο διότι η σύμβαση ορισμένου χρόνου της ανωτέρω επικουρικού ιατρού, δοθέντος ότι η απασχόληση της εντάχθηκε, όπως προκύπτει από τα αναφερόμενα στη σκ. V έγγραφα στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του τομέα Υγείας», υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004, που επιτρέπει την καθ’ υπέρβαση του 24μηνου απασχόληση προσωπικού ορισμένου χρόνου ενταγμένου σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Ενόψει των ανωτέρω, επιτρεπτώς η σύμβαση της ανωτέρω επικουρικής ιατρού υπερέβη, μετά την παράτασή της έως 31.1.2019 με το άρθρο 28 του ν. 4532/2018, την αρχικώς συναφθείσα εικοσιτετράμηνη κατ’ απώτατο χρονικό όριο της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004 επιτρεπόμενη διάρκειά της. Παρέπεται δε ότι η εξαίρεση της συμβάσεως της ως άνω ιατρού από τον κανόνα που θεσπίζεται με την παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004 ισχύει μόνον για όσο χρόνο η απασχόλησή της στο Νοσοκομείο παραμένει ενταγμένη σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα (βλ. Πρ. Κ.Π.Ε.Δ. στο Ι Τμ. 21/2019 και 23/2019, όπου και μειοψηφία).Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη είναι νόμιμη και, ως εκ τούτου, αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.


ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)192/2015

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:Μη νόμιμη η καταβολή ποσού 625,18 ευρώ σε υπάλληλο Δήμου, κλάδου ΤΕ17 Διοικητικών – Λογιστών, ως  αποδοχών της μηνός Δεκεμβρίου 2014, καθόσον μη νομίμως ο Δήμος προέβη στην πρόσληψή της σε θέση διορισμού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, εν αναμονή της δημοσίευσης της σχετικής απόφασης στην Ε.τ.Κ., μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης διορισμού και μέχρι την προηγουμένη της πράξης ορκωμοσίας της, δεδομένου ότι τέτοια δυνατότητα δεν παρέχεται ούτε από τις διατάξεις του άρθρου 23 του ΚΚΔΚΥ, ούτε από άλλη διάταξη νόμου, ενώ, περαιτέρω, η ως άνω απαγόρευση δεν μπορεί να παρακάμπτεται με συμβάσεις πρόσληψης εποχικού προσωπικού, καθόσον δεν τίθεται θέμα εφαρμογής των σχετικών διατάξεων των άρθρων 205 και 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), διότι πρόκειται για πρόσληψη σε κενή οργανική θέση που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες.


ΕΣ/Τ1/98/2006

Πρόσληψη από Δήμο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιατρού μικροβιολόγου, προκειμένου να πραγματοποιήσει μικροβιολογικές εξετάσεις στους κατοίκους αυτού. Μη νόμιμη, καθόσον η επίμαχη σύμβαση η οποία καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου, καταρτίστηκε κατά παράβαση του άρθρου 6 του ν.2527/95. Συγγνωστή πλάνη, λόγω έγκρισης της ανωτέρω πρόσληψης από το Γεν. Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/76/2019

Καταβολή τακτικής μισθοδοσίας σε επικουρικό ιατρό:..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις που προηγήθηκαν, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη στο σύνολό της. Και τούτο διότι, κατά το μέρος που αφορά στο μέχρι τις 17.10.2018 χρονικό διάστημα, ερείδεται στην από 18.10.2016 νόμιμη σύμβαση εργασίας του ανωτέρω επικουρικού ιατρού, η εικοσιτετράμηνη διάρκεια της οποίας δεν είχε εισέτι λήξει. Κατά το μέρος, περαιτέρω, που αφορά στο από 18.10.2018 και εφεξής διάστημα, η ως άνω σύμβαση υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ/τος 164/2004, που επιτρέπει την καθ’ υπέρβαση του εικοσιτετραμήνου απασχόληση προσωπικού ορισμένου χρόνου ενταγμένου σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, δοθέντος ότι η απασχόληση του εν λόγω ιατρού είχε ενταχθεί στη συγχρηματοδοτούμενη Πράξη «Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας», γεγονός το οποίο δεν αμφισβητείται από τη διαφωνούσα Επίτροπο. Ενόψει αυτών, επιτρεπτώς η ως άνω σύμβαση υπερέβη, μετά την δυνάμει του άρθρου 27 του ν. 4532/2018 (όπως τροποποιήθηκε) παράτασή της έως 31.1.2019, την αρχικώς συμφωνηθείσα εικοσιτετράμηνη διάρκειά της, χωρίς να ασκεί επιρροή το γεγονός ότι είχε ήδη συναφθεί κατά τον χρόνο που εντάχθηκε στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Παρέπεται δε ότι η εξαίρεση της εν λόγω σύμβασης από τον κανόνα που θεσπίζεται με την παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ/τος 164/2004 ισχύει μόνον για όσο χρόνο η απασχόληση του ιατρού στο Νοσοκομείο παραμένει ενταγμένη σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα (Ε.Σ. Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο Ι Τμ. 21/2019, 280/2018).Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το υπό έλεγχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη παρίσταται νόμιμη, πλην όμως τούτο δεν μπορεί να θεωρηθεί λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2018, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.


ΕλΣυν.Κλ.7/147/2015

Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η πρόσληψη των φερόμενων ως δικαιούχων του επίμαχου χρηματικού εντάλματος, υπαλλήλων παραλίας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, δεν είναι νόμιμη, καθόσον η πρόσληψή τους διενεργήθηκε χωρίς να συντρέχουν οι όροι που τάσσονται, από το άρθρο 206 παρ. 1 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων, για την προσφυγή στην εν λόγω εξαιρετική διαδικασία πρόσληψης προσωπικού. Τούτο διότι δεν αποδεικνύεται, από την Δ.Α.Ε.Α.Ν., ότι οι ως άνω προσλήψεις έγιναν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της επιχείρησης, ήτοι αναγκών, οι οποίες οφείλονται σε όλως έκτακτες και απρόβλεπτες περιστάσεις που εκφεύγουν της αναμενόμενης εξέλιξης της προγραμματισμένης λειτουργίας της επιχείρησης, απαιτώντας άμεση αντιμετώπιση, έχουν δε περιοδικό ή πρόσκαιρο χαρακτήρα και χρονική διάρκειά που δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.(...)Κατόπιν αυτών, η ως άνω πρόσληψη των φερόμενων ως δικαιούχων του επίμαχου χρηματικού εντάλματος υπαλλήλων παραλίας δεν είναι νόμιμη και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αποτελέσει νόμιμο έρεισμα για την καταβολή σ’ αυτούς της οφειλόμενης αμοιβής.


ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)199/2014

Μη νόμιμη η πρόσληψη υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ι.δ.ο.χ., δίμηνης διάρκειας, ως χειριστών μηχανημάτων έργων – τρακτέρ σε Δήμο, διότι αυτοί δεν διέθεταν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα πρόσληψης, όπως αυτά καθορίστηκαν με την σχετική ανακοίνωση του Δημάρχου, ούτε κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεών τους ούτε και κατά το χρόνο της πρόσληψής τους, αφού, κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεών τους, όχι μόνο δεν συνυπέβαλαν αλλά δεν καν διέθεταν άδεια οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα – τρακτέρ. Η κατάθεση των δικαιολογητικών για την απόκτηση της άδειας οδήγησης γεωργικού μηχανήματος καθώς και η απόκτηση της άδειας αυτής, μετά τη λήξη της δίμηνης σύμβασης εργασίας των υπαλλήλων, δεν μπορούν να νομιμοποιήσουν εκ των υστέρων την εν λόγω πρόσληψή. Η κατοχή της ως άνω άδειας είναι απαραίτητη, σύμφωνα με το π.δ.333/1997, ακόμη και εάν δεν απαιτείται ρητώς στην ανακοίνωση του Δημάρχου.


ΕΣ/Τμ.4(ΚΠΕ)263/2014

Μη νόμιμη η καταβολή μισθοδοσίας α΄ δεκαπενθημέρου μηνός Οκτωβρίου 2013 σε, υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Δήμου, μετά από μετάταξή τους σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, καθόσον μη νόμιμα, πριν από τη συμπλήρωση οκτώ ετών συνεχούς υπηρεσίας στο Δήμο, μετατάχθηκαν σε ανώτερη κατηγορία, με συνυπολογισμό της προϋπηρεσίας τους στις δημοτικές επιχειρήσεις από τις οποίες μεταφέρθηκαν στο Δήμο μετά από τη μετατροπή των τελευταίων, (άρθρο 70 παρ. 2 του ν. 2683/1999 , άρθρο 70 παρ. 2 του νεότερου Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. -ν. 3528/2007, ΦΕΚΑ’ 26) .


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.4/49/2019

Παροχή υπηρεσιών ακτινοπροστασίας ιατρικής φυσικής:..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την Επίτροπο. Τούτο διότι αυτή αφορά σε καταβολή αμοιβής, που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο συναφθείσας, κατόπιν διαγωνισμού, σύμβασης με το φερόμενο ως δικαιούχο για παροχή υπηρεσιών ακτινοφυσικού, κατά παράκαμψη της προβλεπόμενης από το ν. 3329/2005 ειδικής διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών, μεταξύ άλλων και του κλάδου ΠΕ ακτινοφυσικών. Στην επίμαχη δε δαπάνη μη νομίμως δεν συμπεριελήφθη Φ.Π.Α. καθόσον η παροχή υπηρεσιών ακτινοφυσικού καταρχήν δεν απαλλάσσεται του Φ.Π.Α. (βλ. άρθρο 22 εδ. ε΄ του ν.2859/2000 και το υπ’ αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1065563 ΕΞ 2016/21.4.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών). Τέλος, το Κλιμάκιο λαμβάνοντας υπόψη ότι με την 3401/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία έχει εκδοθεί αρμοδίως, έχει δεσμευθεί πίστωση ύψους 4.800,00 ευρώ, κρίνει ότι η επισήμανση της Επιτρόπου σχετικά με την πλημμέλεια στην διαδικασία ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης για το έτος 2017 δεν παρίσταται ουσιώδης.


ΕλΣυν.Τμ.1(ΚΠΕ)75/2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:Με τα δεδομένα αυτά ..., το Κλιμάκιο κρίνει ότι η πρόσληψη του συνόλου των φερομένων ως δικαιούχων, κατ’ επίκληση του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, δεν είναι νόμιμη ... Και τούτο, διότι από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει με ειδική, πλήρη και επαρκή αιτιολογία ότι η πρόσληψή τους πραγματοποιήθηκε με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή προσκαίρων αναγκών, ως απαιτεί η ως άνω διάταξη. Στην 95/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ουδεμία αναφορά γίνεται ως προς τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των προς κάλυψη αναγκών, που συνιστά, άλλωστε και όρο απαραίτητο για την προσφυγή στην όλως εξαιρετική διαδικασία του άρθρου 206 του ως άνω Κώδικα, κατά παρέκκλιση του γενικού κανόνα της πρόσβασης σε θέσεις του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, κατόπιν ανοιχτής διαδικασίας επιλογής, βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων...


ΕλΣυν/Κλιμ.1/192/2015

Πρόσληψη προσωπικού αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης διορισμού της, εν αναμονή της δημοσίευσης της απόφασης αυτής στην Ε.τ.Κ (...) Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι μη νομίμως ο Δήμος ..... προσέλαβε την ..... στη θέση διορισμού της με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, εν αναμονή της δημοσίευσης της απόφασης αυτής στην Ε.τ.Κ., μετά την έκδοση της 215/15.12.2014 απόφασης διορισμού της και μέχρι την προηγουμένη της πράξης ορκωμοσίας της, δεδομένου ότι τέτοια δυνατότητα δεν παρέχεται ούτε από τις εκτεθείσες στη σκέψη ΙΙ διατάξεις ούτε από άλλη διάταξη νόμου, ενώ, περαιτέρω, η ως άνω απαγόρευση δεν μπορεί να παρακάμπτεται με συμβάσεις πρόσληψης εποχικού προσωπικού, καθόσον δεν τίθεται θέμα εφαρμογής των σχετικών διατάξεων των άρθρων 205 και 206 του αναφερόμενου στη σκέψη ΙΙ Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), διότι πρόκειται για πρόσληψη σε κενή οργανική θέση που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες.