ΕΣ/ΤΜ.6/643/2020

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4146/2013 , 4412/2016/Α.11 , 4412/2016/Α.13

Προμήθεια αστικού λεωφορείου...επιδιώκεται η ανάκληση των 25/2020 και 85/2020 Πράξεων του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω (σκ. ΙΙΙ.Β), το Τμήμα κρίνει ότι το Κλιμάκιο ορθώς απέρριψε ως απαραδέκτως υποβληθέν ενώπιόν του το 3469/10.2.2020 διαβιβαστικό έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ...., λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι στο εν λόγω έγγραφο δεν περιέχεται κανένας λόγος ανάκλησης της 25/2020 Πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου, ούτε άλλωστε ζητείται η ανάκληση της εν λόγω Πράξης, προκειμένου να δύναται αυτό να ερμηνευθεί ως αίτηση ανάκλησης και να παραπεμφθεί ενώπιον του Τμήματος τούτου. Ο προβαλλόμενος δε λόγος περί συνδρομής συγγνωστής πλάνης είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, αφού οι σχετικές διατάξεις περί αιτήσεως ανακλήσεως είναι σαφείς και γνωστές στις αναθέτουσες αρχές και δεν επιδέχονται διαφορετική ερμηνεία.Δεν ανακαλεί τις 25/2020 και 85/2020 Πράξεις του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΤΜ.6/6058/2015

Προμήθεια καθετήρων... Στην προκειμένη περίπτωση το Νομικό Προσώπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «....» ζήτησε από το Τμήμα τούτο την ανάκληση της 97/2015 Πράξης του ΣΤ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ήδη, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της δημόσιας συνεδρίασης του Τμήματος, κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, το ανωτέρω νοσοκομείο παραιτήθηκε από την ως άνω αίτηση, με προφορική δήλωση στο ακροατήριο του πληρεξουσίου δικηγόρου του (βλ. και το σχετικό 15015/2011 ειδικό πληρεξούσιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών …), που καταχωρήθηκε στα εν λόγω πρακτικά. Με τα δεδομένα αυτά πρέπει να καταργηθεί η διαδικασία ενώπιον του Τμήματος επί της ανωτέρω αίτησης ανάκλησης.


ΕΣ/ΤΜ.6/3059/2014

Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου:Επιδιώκεται η ανάκληση της 278/2014 Πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Με δεδομένα τα ανωτέρω και σύμφωνα με όσα περιγράφονται σε  προηγούμενες σκέψεις (2,3) της παρούσας, απαραδέκτως ζητείται η ανάκληση της ως άνω πράξης του Κλιμακίου, που εκδόθηκε στις 4.7.2014, καθόσον με αυτήν κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της ελεγχθείσης σύμβασης. Ο προβαλλόμενος με την αίτηση ανάκλησης ισχυρισμός της αιτούσας κοινοπραξίας ότι η απαγόρευση άσκησης αίτησης ανάκλησης δεν ισχύει για τις θετικές πράξεις των Επιτρόπων ή Κλιμακίων που αποφαίνονται επί συμβάσεων Ο.Τ.Α. είναι επίσης απορριπτέος ως αβάσιμος διότι, του νόμου μη διακρίνοντος, η απαγόρευση αυτή ισχύει και στις ελεγχόμενες συμβάσεις των Ο.Τ.Α.. Τέλος, ο ισχυρισμός της αιτούσας κοινοπραξίας ότι έχει έννομο συμφέρον για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης ανάκλησης είναι, εν όψει των ανωτέρω εκτεθέντων, απορριπτέος ως αλυσιτελής, διότι η ύπαρξη εννόμου συμφέροντος ερευνάται αφού προηγουμένως κριθεί η δικαιοδοσία του Δικαστηρίου. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το Τμήμα κρίνει ότι πρέπει ν’ απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση και να διαταχθεί η κατάπτωση του καταβληθέντος από αυτήν παραβόλου υπέρ του Δημοσίου (άρθρο 73 παρ. 4 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013).(...)Απορρίπτει την αίτηση της κοινοπραξίας με την επωνυμία «.........» και των εταιρειών-μελών της για ανάκληση της 278/2014 πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως απαράδεκτη

ΔΕΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕλΣυν.Τμ.Μειζ-Επταμ.Συνθ/3975/2014


ΕΣ/ΤΜ.6/1244/2020

Κατασκευή έργων διέλευσης....Με την υπό κρίση αίτηση, για την οποία καταβλήθηκε το προσήκον παράβολο (βλ. το με κωδικό πληρωμής 330576882950 0706 0038 ηλεκτρονικό παράβολο), ζητείται η ανάκληση της 282/2020 Πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής .... και της ήδη αιτούσας «....», για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή έργων διέλευσης ...». Πριν την ορισθείσα, αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας, ημερομηνία συζήτησης της κρινόμενης αίτησης, η αιτούσα παραιτήθηκε από την αίτηση αυτή, με την από 10.6.2020 δήλωση (η οποία κατατέθηκε στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 11.6.2020 και έλαβε αρ. πρωτ. 28975) της πληρεξούσιας δικηγόρου της .... (ΑΜ ΔΣΑ 28141), στην οποία χορηγήθηκε η από 9.6.2020 ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση από το νόμιμο εκπρόσωπο της αιτούσας εταιρείας ... Μετά την ως άνω παραίτηση της αιτούσας από την κρινόμενη αίτηση ανάκλησης, πρέπει να γίνει δεκτό, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, ότι έχει καταργηθεί η διαδικασία ενώπιον του Τμήματος τούτου, που ανοίχθηκε με την άσκηση της αίτησης αυτής. Περαιτέρω, πρέπει να διαταχθεί η επιστροφή στην αιτούσα του κατατεθέντος παραβόλου  (άρθρο 73 παρ. 4 του ΚΝΕΣ).Κηρύσσει καταργημένη τη διαδικασία ....για την ανάκληση της 282/2020 πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου


ΕΣ/ΤΜ.6/6218/2015

Προμήθεια επιδεσμικού υλικού: ζητείται η ανάκληση της 143/2015 πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου,Με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη I, το Τμήμα κρίνει ότι το ως άνω έγγραφο δεν συνιστά παραδεκτή αίτηση ανάκλησης κατά της 143/2015 πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου, διότι στο έγγραφο αυτό δεν περιέχεται κανένας λόγος ανάκλησης αυτής. Αντίθετα το Γ.Ν. , λαμβάνοντας υπόψη του την ως άνω (143/2015) πράξη και προκειμένου να συμμορφωθεί προς αυτήν, προέβη, με το από 31.7.2015 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, το οποίο και ενέκρινε, στην τροποποίηση του προηγούμενου από 1.4.2015 Πρακτικού της Επιτροπής καθώς και στην έκδοση 18 σχεδίων συμβάσεων-πλαισίου και επομένως υφίσταται νέο, επιγενόμενο τμήμα της διαδικασίας επιλογής αναδόχου, ικανό να άρει το διαπιστωθέν κώλυμα υπογραφής των συμβάσεων, το οποίο ιδρύει αρμοδιότητα του Κλιμακίου για τη διενέργεια του προβλεπόμενου ελέγχου νομιμότητας επ’ αυτού. Συντρέχει, επομένως, νόμιμος λόγος αναπομπής της παρούσας υπόθεσης στο ΣΤ΄ Κλιμάκιο, προκειμένου να ασκήσει την αρμοδιότητά του για έλεγχο του εν λόγω επιγενόμενου τμήματος της διαδικασίας καθώς και των σχετικών εγγράφων και σχεδίων – συμβάσεων, που συνιστούν νέα έγγραφα της διαδικασίας του διαγωνισμού, τα οποία δεν ήλεγξε. Αναπέμπει την υπόθεση στο ΣΤ΄ Κλιμάκιο προκειμένου να ασκήσει την αρμοδιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα εκτιθέμενα στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.


ΕΣ/ΤΜ.6/594/2019

Επιδιώκεται η ανάκληση της 9/2019 Πράξης του Αναπληρωτή Επιτρόπου της  Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο  νομό .....:Στην προκειμένη περίπτωση κατατέθηκε στη Γραμματεία του Γραφείου Καταθέσεων και Πρωτοκόλλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου το 632/4.3.2019 έγγραφο του Δημάρχου .... με το ακόλουθο περιεχόμενο: « ΘΕΜΑ: Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης ανάκλησης  κατά της πράξης 9/2019 της υπηρεσίας Επιτρόπου νομού Δωδεκανήσου.   Σας διαβιβάζουμε την απόφαση 35/2019  με ΑΔΑ 6ΧΝ7ΩΗΠ-ΖΕ6 περί εμπρόθεσμης αίτησης ανάκλησης στο VI Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της πράξης 9/2019 της υπηρεσίας Επιτρόπου στο νομό Δωδεκανήσου». Η κατά τα ανωτέρω διαβιβαζόμενη  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περιέχει λόγους ανάκλησης της προσβαλλομένης πράξης. Η προσβαλλόμενη πράξη κοινοποιήθηκε αρμοδίως στον φορέα (Δήμος ....)  στις 15.2.2019  (βλ. σχετικά το  477/19.2.2019 αποδεικτικό επίδοσης πράξης του υπαλλήλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Μιχαήλ Δρακιού). Ως εκ τούτου, η δεκαπενθήμερη προθεσμία για την άσκηση αιτήσεως ανακλήσεως άρχισε  την επομένη στις 16.2.2019 ημέρα Σάββατο και συμπληρώθηκε στις 2.3.2019 και επειδή ήταν ημέρα Σάββατο, μετατέθηκε η συμπλήρωσή της για την 4.3.2019 ημέρα Δευτέρα, εργάσιμη και μη εξαιρετέα εκ του νόμου. Επομένως, το κρινόμενο έγγραφο καθ΄ ερμηνεία του συνιστά δικόγραφο αίτησης ανάκλησης, δεδομένου ότι κατατέθηκε στη Γραμματεία του Γραφείου Καταθέσεων και Πρωτοκόλλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 6.3.2019, ήτοι μετά από την πάροδο της δεκαπενθήμερης προθεσμίας, η οποία, κατά τα ανωτέρω, άρχισε από την επομένη της κοινοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης στον φορέα, έχει ασκηθεί εκπροθέσμως και πρέπει να απορριφθεί . Απορρίπτει την κατά το σκεπτικό αίτηση ανάκλησης του Δήμου…….ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΜΕΙΖ-ΕΠΤΑΜ.ΣΥΝΘ/1032/2019


ΕΣ/ΤΜ.6/977/2019

Λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής...ζητείται η ανάκληση της 203/2019 Πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου..Στην υπό κρίση υπόθεση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η προσβαλλόμενη 203/2019 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου απεστάλη με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 8100/30.4.2019 διαβιβαστικό έγγραφο της Γραμματέως αυτού, δια τηλεομοιοτυπίας (fax), στο αιτούν ν.π.δ.δ. «Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων …», ως φορέα που είχε υποβάλει προς έλεγχο τα προαναφερόμενα σχέδια συμβάσεων για την ανάθεση των υπηρεσιών «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) ..», στις 30.4.2019, ώρα 15:52, ήτοι εντός του νομίμου, κατά τα ανωτέρω, ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και ν.π.δ.δ.. Η Πράξη αυτή πρωτοκολλήθηκε στο αιτούν στις 2.5.2019, έλαβε, δε, αριθμό πρωτοκόλλου 7332/2.5.2019. Περαιτέρω, το αιτούν κατέθεσε την ένδικη αίτηση ανάκλησης κατά της εν λόγω Πράξης στη Γραμματεία του Γραφείου Καταθέσεων και Πρωτοκόλλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 17.5.2019, ημέρα Παρασκευή (αρ. κατάθ. 2730/2019 βιβλίου Δικογράφων), ήτοι μετά την πάροδο της τασσόμενης από το νόμο αποκλειστικής δεκαπενθήμερης προθεσμίας, η οποία άρχισε από την επομένη της κοινοποίησης της προσβαλλομένης Πράξης σε αυτό, ήτοι την 1η.5.2019 και συμπληρώθηκε στις 15.5.2019, ημέρα Τετάρτη, εργάσιμη και μη εξαιρετέα εκ του νόμου. Εξάλλου, ο ισχυρισμός, που ήδη προβάλλεται με το υπόμνημα, ότι η κοινοποίηση της προσβαλλόμενης Πράξης του Κλιμακίου έγινε μετά το πέρας του ωραρίου που έληγε στις 15:00 καθώς «το ωράριο του γενικού πρωτοκόλλου – αρχείου διεκπεραίωσης είναι 7:00 έως 15:00 και εισερχόμενα έγγραφα που εισέρχονται στην υπηρεσία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεμοιότυπο (fax) πέρα του ωραρίου πρωτοκολλούνται την επόμενη ημέρα» (βλ. και το υπ΄αριθμ. πρωτ. 9143/6.6.2019 έγγραφο του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του αιτούντος) είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, δοθέντος ότι οι υπηρεσίες και το προσωπικό του αιτούντος δεν αποδείχθηκε ότι έχουν εξαιρεθεί από το αναφερθέν, στην προηγούμενη σκέψη, γενικώς ισχύον νόμιμο ωράριο των δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (πρβλ. Ε.Σ. Τμ. Μειζ. Επταμ. Σύνθ. 1078/2016), ενώ  είναι νομικώς αδιάφορος για την έναρξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης ανάκλησης ο, μεταγενέστερος της κοινοποίησης, χρόνος πρωτοκόλλησης της προσβαλλόμενης πράξης, δοθέντος ότι  μόνος κρίσιμος χρόνος για την εκκίνηση  της εν λόγω αποκλειστικής προθεσμίας είναι αυτός της κοινοποίησης στον οικείο φορέα. Κατόπιν  αυτών, η υπό κρίση αίτηση ανάκλησης της 203/2019 Πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου, που ασκήθηκε μετά την πάροδο δεκαεπτά (17) ημερών από την κοινοποίηση της Πράξης αυτής, που έλαβε χώρα στις 30.4.2019, εντός του  νομίμου ωραρίου εργασίας, είναι εκπρόθεσμη, ως εκ τούτου, πρέπει αυτή να  απορριφθεί ως απαράδεκτη.


ΕλΣυν.Τμ.6/2239/2016

Προμήθεια ραδιοφαρμάκων-ραδιοϊσοτόπων: ..ζητείται η ανάκληση της 141/2016 Πράξης του Στ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν ανωτέρω ερμηνευτικώς δεκτά (βλ. σκ. II), η κρινόμενη αίτηση είναι εκπρόθεσμη, δεδομένου ότι κατατέθηκε στη Γραμματεία του Τμήματος στις 22.9.2016 (βλ. τη συνταχθείσα επί του δικογράφου αυτής πράξη κατάθεσης), ήτοι μετά την παρέλευση της σχετικής αποκλειστικής δεκαπενθήμερης προθεσμίας, η οποία, στην προκειμένη περίπτωση, άρχισε την επομένη της κοινοποιήσεως της προσβαλλόμενης πράξης στην αναθέτουσα αρχή δηλ. στις 18.8.2016 και συμπληρώθηκε την 1.9.2016, ημέρα Πέμπτη, εργάσιμη και μη εξαιρετέα εκ του νόμου και, ως εκ τούτου, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, απορριπτομένων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών αυτής ως αβασίμων. Ειδικότερα, ο ισχυρισμός του αιτούντος Νοσοκομείου περί αναστολής της εν λόγω προθεσμίας κατά διάρκεια των δικαστικών διακοπών πρέπει, σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν (βλ. ανωτέρω σκέψη IΙ) να απορριφθεί ως αβάσιμος. Ομοίως, απορριπτέος τυγχάνει και ο ισχυρισμός ότι η μη έγκαιρη κατάθεση της αίτησης οφείλεται στην καθυστερημένη ενημέρωση του Διοικητή του αιτούντος Νοσοκομείου αναφορικά με την προσβαλλόμενη πράξη λόγω του ότι ο τελευταίος ανέλαβε καθήκοντα το πρώτον στις 16.9.2016, καθόσον η ανωτέρω περίσταση δεν ανέστειλε την προθεσμία υποβολής αίτησης ανάκλησης, αφού δεν συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας που συνεπάγεται την απόλυτη αδυναμία των οργάνων του νοσοκομείου για την έγκυρη άσκηση της αίτησης ανάκλησης ούτε, σε κάθε περίπτωση, συνέτρεξε κατά το χρόνο λήξης της εν λόγω προθεσμίας. Περαιτέρω, οι ισχυρισμοί του αιτούντος ότι η προσβαλλομένη όφειλε να επιδοθεί στο νόμιμο εκπρόσωπό του με δικαστικό επιμελητή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 επ. του π.δ. 1225/1981 (ΦΕΚ Α΄304) και, ως εκ τούτου δεν άρχισε η δεκαπενθήμερη προθεσμία και η κρινόμενη αίτηση έχει ασκηθεί εμπροθέσμως, καθώς και ότι υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης της προσβαλλόμενης πράξης είτε οίκοθεν είτε κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης βάσει των γενικών αρχών του διοικητικού δικαίου περί ανάκλησης των διοικητικών πράξεων είναι, ομοίως, απορριπτέοι ως αβάσιμοι, διότι, όπως ήδη εκτέθηκε στην προηγούμενη σκέψη η διάταξη του άρθρου 35 παρ. 5 του Κώδικα Νόμων για το ΕΣ ρυθμίζει κατά τρόπο εξαιρετικό και εξαντλητικό τη διαδικασία ανάκλησης των πράξεων προσυμβατικού ελέγχου των Κλιμακίων ή Επιτρόπων, χωρίς να καταλείπεται περιθώριο αναλογικής ή ευθείας εφαρμογής των ως άνω γενικών αρχών, και προβλέπει ότι η αποκλειστική δεκαπενθήμερη προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης άρχεται από την κοινοποίηση (και όχι επίδοση) της πράξεως του Κλιμακίου ή Επιτρόπου στον οικείο φορέα, η οποία γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένης και της τηλεομοιοτυπίας (fax).


ΕΣ/ΤΜ.6/832/2019

Προμήθειες...ζητείται η ανάκληση της 85/2019 Πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα προς όσα εκτέθηκαν στη σκέψη ΙΙ της παρούσας, το Τμήμα κρίνει τα ακόλουθα: Α. Ο υπό V.A. λόγος ανάκλησης είναι βάσιμος, καθώς μεταξύ των εγγράφων του ελεγχόμενου διαγωνισμού που έχουν αναρτηθεί στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ανευρίσκεται αρχείο τύπου excel, με τίτλο «υλικά αγγειογραφίας-προϋπολογισμός», στο οποίο περιλαμβάνονται τα 214 ζητούμενα είδη, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά είδος. Πλην όμως, τούτο δεν αρκεί για να άρει τη σχετική διαπιστωθείσα από το Κλιμάκιο πλημμέλεια (βλ. σκέψη IV.A.), διότι τόσο στο αρχείο αυτό, όσο και στον αναλυτικό πίνακα, ο οποίος προσκομίστηκε σε εκτέλεση της 434/2018 αναβλητικής πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη που αναγράφεται ανά ζητούμενο είδος, είναι εντελώς αυθαίρετη, καθώς από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτει η τεκμηρίωση αυτής. Ειδικότερα, δεν υφίσταται ούτε η απαιτούμενη μελέτη (τεκμηρίωση) σχετικά με τις τιμές διάθεσης των 214 ζητούμενων ειδών στην ελεύθερη αγορά (βλ. άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 2955/2001), ούτε για τα εν λόγω είδη αναγράφονται κωδικοί του Παρατηρητηρίου Τιμών, ούτε γίνεται αντιστοίχιση με κωδικούς του Παρατηρητηρίου Τιμών, προκειμένου να είναι εφικτός ο δικαστικός έλεγχος. Επιπλέον, με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται  αντιφατικώς, σε σχέση με τα αναφερόμενα στο 1047/16.1.2019 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής, κατά το οποίο η δαπάνη κάθε είδους προσδιορίστηκε με βάση της τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών, ότι για τα είδη του ελεγχόμενου διαγωνισμού δεν υφίστανται κωδικοί του Παρατηρητηρίου Τιμών, οι δε τιμές αυτών εντοπίστηκαν σε παρεμφερή υλικά που δεν έχουν κωδικούς, γεγονός, το οποίο, σε κάθε περίπτωση, συνεπάγεται τη μη νομιμότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας, αφού, σε περίπτωση που δεν υφίστανται κωδικοί του Παρατηρητηρίου Τιμών, οι τιμές προσδιορίζονται με βάση τις τιμές διάθεσης στην ελεύθερη αγορά των ίδιων ειδών. Συνεπώς,  ο υπό  V.Γ. λόγος ανάκλησης δεν μπορεί να γίνει δεκτός.Δεν ανακαλεί την 85/2019 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΕλΣυνΤμ.6/848/2017

Εκτέλεση έργου - Ανάδειξη αναδόχου: ..ζητεί την ανάκληση της 36/2017 Πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν ανωτέρω ερμηνευτικώς δεκτά ..., η κρινόμενη αίτηση είναι εκπρόθεσμη, δεδομένου ότι κατατέθηκε στη Γραμματεία του Τμήματος στις 15.3.2017 ..., ήτοι μετά την παρέλευση της σχετικής αποκλειστικής δεκαπενθήμερης προθεσμίας, η οποία, στην προκειμένη περίπτωση, άρχισε την επομένη της κοινοποιήσεως της προσβαλλόμενης πράξης στην αναθέτουσα αρχή στις 23.2.2017, ημέρα Πέμπτη και συμπληρώθηκε στις 9.3.2017, ημέρα Πέμπτη, εργάσιμη και μη εξαιρετέα εκ του νόμου και, ως εκ τούτου είναι εκπρόθεσμη. Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη προεχόντως για το λόγο αυτό, ανεξαρτήτως της συνδρομής εν προκειμένω και άλλου λόγου απαραδέκτου αυτής, καθόσον στρέφεται κατά (θετικής) πράξεως Κλιμακίου που αποφαίνεται ότι δεν υφίστανται ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες της ελεγχθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας που να κωλύουν την υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου σύμβασης..Απορρίπτει την αίτηση ανάκλησης της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «...».​


ΕΣ/ΤΜ.6/402/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ(..) ζητείται η ανάκληση α) της 242/2016 Πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά το μέρος που κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου μεταξύ του Δήμου ... – ... και της αιτούσας για την προμήθεια τριών (3) αστικών λεωφορείων και β) κάθε συναφούς πράξης ή παράλειψης.(..)το Κλιμάκιο διαπίστωσε ότι: i) δεν υποβλήθηκε η απαιτούμενη από το άρθρο 25 σημ. iii της διακήρυξης σύμβαση μεταξύ αυτής και του τρίτου φορέα, θεωρημένη από την αρμόδια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, ii) δεν αποδείχθηκε ότι το πρόσωπο που υπογράφει την από 1.9.2016 υπεύθυνη δήλωση και το από 2.9.2016 έγγραφο για λογαριασμό της δανείζουσας εταιρείας «…. Ε.Π.Ε.» (….) είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 25 σημ. i εδάφ. α΄ της διακήρυξης, iii) τα ως άνω έγγραφα της δανείζουσας εταιρείας δεν περιέχουν δήλωση ότι τα μέσα, οι πόροι και το προσωπικό που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης θα τεθούν στη διάθεση της προσφέρουσας για όλο το οριζόμενο διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 25 σημ. i εδάφ. α και β της διακήρυξης, iv) δεν προσκομίστηκε ως πρόσθετο δικαιολογητικό πρακτικό Δ.Σ. της δανείζουσας εταιρείας, η οποία φέρεται με τη μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, που να «επιβεβαιώνει τη δέσμευση για την στήριξη του διαγωνιζόμενου στην υλοποίηση της εν λόγω σύμβασης»(..)Απορρίπτει την αίτηση ανάκλησης ...Δεν ανακαλεί την 242/2016 πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.