Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/452/2023

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016/A.92, 3863/2010/A.68, 4412/2016/A.53, 4412/2016/A.132

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,....ζητείται η ανάκληση της 998/2022 Πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου(...).Με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο κρίνει ότι στην προκειμένη υπόθεση, αντίθετα με όσα κρίθηκαν με την προσβαλλόμενη Πράξη, η αναθέτουσα αρχή επιτρεπτώς δεν επανήλθε ενόψει της τεθείσας σε ισχύ μετά την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης διάταξης του άρθρου 53 παρ. 10α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 4965/2022, προκειμένου να αποφανθεί εάν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εφαρμογή στον διαγωνισμό της ως άνω διάταξης λαμβάνοντας ιδίως υπόψη εάν διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της διάταξης, καθόσον είχε ήδη προβεί, συναινούσας της αναδόχου και υιοθετώντας τις κρίσεις της 1246/2019 απόφασης του VI Tμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε αναπροσαρμογή της οικονομικής προσφοράς αυτής, η οποία, έστω και χωρίς ρητή επίκληση της ως άνω διάταξης, δεν απέχει ουσιωδώς από τον θεσπιζόμενο με αυτήν τρόπο αναπροσαρμογής. Συνεπώς, η κατακυρωτική απόφαση παρίσταται στην προκειμένη περίπτωση ειδικώς αιτιολογημένη και, ως εκ τούτου, νόμιμη και συνακόλουθα δεν συντρέχει ο διατυπωθείς με την προσβαλλόμενη Πράξη σχετικός διακωλυτικός λόγος υπογραφής της ελεγχόμενης σύμβασης. Σε κάθε δε περίπτωση δεν τίθεται ζήτημα ουσιώδους τροποποίησης των όρων του ελεγχόμενου διαγωνισμού με την κατακυρωτική απόφαση, η οποία θα μπορούσε να προσελκύσει και άλλους προσφέροντες, καθόσον η υποχρέωση συμμόρφωσης των διαγωνιζομένων με τους όρους της εργατικής νομοθεσίας, στους οποίους περιλαμβάνονται οι σχετικοί με την εκάστοτε ισχύουσα κατώτατη νόμιμη αμοιβή, περιεχόταν στους όρους της διακήρυξης και ήταν γνωστή στους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η  κρινόμενη προσφυγή ανάκλησης πρέπει να γίνει δεκτή και να ανακληθεί η προσβαλλομένη 998/2022 Πράξη του Z΄ Κλιμακίου και να γίνει δεκτό ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της σύμβασης μεταξύ του προσφεύγοντος Νοσοκομείου και της εταιρείας ..Α.Ε. με αντικείμενο τις ελεγχόμενες υπηρεσίες.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΚΛ.Ε/693/2022

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού Ταμείου Ν. … για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ …», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.200.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).(...)η σύμβαση αυτή εγκαθιδρύει, πράγματι, συνεργασία μεταξύ των ως άνω δημόσιων φορέων, με σκοπό, διά της συνένωσης των μέσων που διαθέτει ο καθένας από αυτούς, την από κοινού εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους και ως τέτοια δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν.4412/2016. Το υποβληθέν για έλεγχο οικείο σχέδιο σύμβασης, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Πράξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, έχει το ελάχιστο κατά νόμο περιεχόμενο, και, επομένως, δεν συντρέχει νόμιμος λόγος που να κωλύει την υπογραφή του


οικ.156582/2790/2017

«Διαπιστωτική πράξη εννοιολογικού προσδιορισμού και αντιστοίχου διάκρισης, των εκτάσεων που υπήχθησαν τελεσιδίκως στις παρ. 6β ή 6γ του άρθρου 3 ν. 998/1979 ρυθμιζόμενες με την παρ. 7 της ανωτέρω διάταξης, προ ισχύος του ν. 4280/2014».(ΑΔΑ:ΩΩΙ74653Π8-ΗΜΡ)


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/453/2023

«Εργασίες επέκτασης αστυνομικού μεγάρου ...»...ζητείται η ανάκληση της 55/2022 Πράξης της Επιτρόπου της 1ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (...)Οι περιγραφόμενες εργασίες αυτής 1 ης συμπληρωματικής σύμβασης, πληρούν αυτής προϋποθέσεις των εφαρμοστέων διατάξεων των άρθρων 132 και 156 του ν. 4412/2016, αυτής έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. . Ειδικότερα, οι εργασίες αυτές ναι μεν περιλαμβάνονται -εν μέρει- στο αντικείμενο αυτής αρχικής σύμβασης κατ’ είδος, αλλά όχι κατά την ποσότητά τους, άρα ςυνέχονται, ως πρόσθετες, με το τεχνικό αντικείμενο αυτής, χωρίς να αλλάζουν τη φύση του. Από την διαπιστωθείσα από την Επίτροπο πλημμέλεια δεν προκύπτει ότι δι’ αυτής επήλθε πλήγμα στην αντικειμενική ακεραιότητα της διαδικασίας σύναψης της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, για τον λόγο ότι δεν είχε νόμιμα παραταθεί η ισχύς της αρχικής σύμβασης κατά τον χρόνο έγκρισης της σύναψης της επίμαχης συμπληρωματικής σύμβασης. Συναφώς δε, η ίδια ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων περιλαμβάνει σαφώς ορισμένο χρονικό διάστημα, ήτοι αυτό των τριών (3) μηνών από την υπογραφή της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, δεδομένου, άλλωστε, ότι ουδέν χρονικό διάστημα δύναται να εκκινήσει αν δεν υπογραφεί η συμπληρωματική σύμβαση, η οποία (υπογραφή), όμως, εξαρτάται προφανώς από το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως εν προκειμένω.Για τους λόγους αυτούςΔέχεται την προσφυγή ανάκλησης.Ανακαλεί την 55/2022 Πράξη της Επιτρόπου της 1ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 


ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/154/2022

Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης:(....)Τέτοια αποφυγή εφαρμογής των περί ανάθεσης διατάξεων του ν. 4412/2016 συνιστά και η επιλογή σύναψης τροποποιητικής σύμβασης με επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου, όταν τα κονδύλια της σύμβασης δεν έχουν εισέτι αναλωθεί. Οι προβαλλόμενοι δε από το ….. λόγοι οικονομικού προγραμματισμού δεν μεταβάλλουν την ανωτέρω διαπίστωση, δοθέντος ότι, πέραν του ότι δεν συνάδουν με τον ενδεικτικό χαρακτήρα της συμβατικής κατ’ έτος κατανομής των ποσοτήτων και του προϋπολογισμού, από την απόφαση της Συγκλήτου περί έγκρισης της σύμβασης προκύπτει ότι τα επιπλέον κονδύλια για την κάλυψη των αναγκών του έτους 2022 θα βαρύνουν ούτως ή άλλως τον τρέχοντα προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου. Άλλωστε, η ορθολογική διαχείριση του προϋπολογισμού και η τήρηση του πνεύματος των διατάξεων του ν. 4412/2016 υπέρ της ανάπτυξης ανταγωνισμού στη σύναψη των δημόσιων συμβάσεων, υπηρετούνται με την κατά το δυνατόν πιο σύντομη λήξη των υφιστάμενων συμβάσεων, οι οποίες έχουν στηριχθεί σε δεδομένα τιμών μη ανταποκρινόμενα στην υφιστάμενη κατάσταση της αγοράς καυσίμων. Γενικότερα δε, σε περιπτώσεις συμβάσεων που καλύπτουν πάγιες και επαναλαμβανόμενες ανάγκες δεν νοείται η σύναψη τροποποιητικών συμβάσεων με επέκταση του οικονομικού αντικειμένου, καθώς ακόμα και αν το συμβατικό αντάλλαγμα αναλώνεται πριν το χρονικό σημείο που είχε αρχικά τεθεί ως σημείο λήξης της διάρκειας της σύμβασης, οι αναθέτουσες Αρχές δύνανται με ορθό προγραμματισμό να εκκινούν έγκαιρα νέες διαδικασίες αναθέσεων, ώστε να μην τίθεται ζήτημα παράκαμψης των σχετικών διατάξεων του ν. 4412/2016. Συνεπώς, εν προκειμένω, η αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλύψει τις ανάγκες της για το έτος 2022 με απορρόφηση, μέσω του τρέχοντος προϋπολογισμού, των κονδυλίων που έχουν προβλεφθεί να διατεθούν κατά το επόμενο έτος, σε περίπτωση δε που οι τιμές των καυσίμων διατηρηθούν για μακρύ χρόνο σε υψηλά επίπεδα, γεγονός που συνεπάγεται τη λήξη των σχετικών συμβάσεων προ της 31ης.12.2024, δύναται να προκηρύξει έγκαιρα νέο διαγωνισμό για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών της. Αποφαίνεται ότι κωλύεται η υπογραφή των υποβληθέντων για έλεγχο σχεδίων τροποποιητικών συμβάσεων.


ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ(Γ΄ΔΙΑΚΟΠΩΝ)/306/2021

Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων και Λαμπτήρων(....)Ειδικότερα – με δεδομένο ότι στην ανωτέρω εισήγηση δεν γίνεται καμία αναφορά σε πρόβλεψη της τροποποίησης σε ρητές και ακριβείς ρήτρες αναθεώρησης της αρχικής σύμβασης, παρά μόνον στο άρθρο 13 αυτής, το οποίο παραπέμπει στο άρθρο 132 του ν 4412/2016, ούτε άλλωστε υπάρχει περίπτωση υποκατάστασης αναδόχου (βλ. άρθρο 132 παρ. 1 περ. α΄ και δ΄ του ν. 4412/2016) – δεν τεκμηριώνεται ότι συντρέχει, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. β΄ του ως άνω άρθρου 132, περίπτωση επιτρεπτής προμήθειας συμπληρωματικών αγαθών, καθόσον δεν γίνεται επίκληση κάποιου τεχνικού ή οικονομικού λόγου, για τον οποίο κρίνεται ασύμφορη η εμπλοκή προσώπου διαφορετικού από τον αρχικό ανάδοχο, ούτε γίνεται αναφορά σε απρόβλεπτες συνθήκες, ένεκα των οποίων δεν μπορούσαν να προβλεφθούν οι ανάγκες της αναθέτουσας αρχής για συμπληρωματικές προμήθειες, σύμφωνα με τους κανόνες της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, ώστε να ενταχθούν στο αρχικό αντικείμενο της ήδη συναφθείσας σύμβασης. Εξάλλου, η, όλως αόριστη, επίκληση της θέσης εκτός λειτουργίας φωτιστικών φθορισμού εξαιτίας διαρροών υδάτων ή η δυσκολία συντήρησης των υφισταμένων φωτιστικών τύπου φθορίου δεν συνιστούν, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ΄ άρθρου 132 του ν. 4412/2016, περίσταση που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί, παρά την επιμελή προετοιμασία της αρχικής σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή (βλ. ΕλΣυν ΣΤ΄ Κλιμ. 77/2018).Κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου τροποποιητικής σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων και Λαμπτήρων Τεχνολογίας Led σε χώρους των κτιρίων των Τμημάτων Χημείας, Φυσικής, Χημικών Μηχανικών & Γεωλογίας του Πανεπιστημίου …».


ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/246/2021

Προμήθεια καυσίμων κίνησης Πολεμικών Πλοίων και Πλωτών Μέσων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.(....)Συνεπώς, παρά το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της σύμβασης δεν μεταβάλλεται, η αποδοχή του νέου συντελεστή συνεπάγεται ουσιώδη υπέρ του αναδόχου μεταβολή της οικονομικής ισορροπίας της αρχικής συμφωνίας – πλαίσιο, όχι μόνο κατά τρόπο μη προβλεπόμενο σε αυτή, αλλά κατά παράβαση της ρητής πρόβλεψης της διακήρυξης (σημείο 3 των Ειδικών Όρων «Παράρτημα Γ» του διαγωνισμού) περί δεσμευτικότητας της τιμής PREMIUM που προσέφερε η ανάδοχος.Το ανωτέρω συμπέρασμα δεν ανατρέπεται από το γεγονός ότι κατά τη διαγωνιστική διαδικασία που προηγήθηκε της υπογραφής της συμφωνίας – πλαίσιο δεν αναπτύχθηκε ανταγωνισμός λόγω της μοναδικότητας της κατατεθείσας εκ μέρους της αναδόχου προσφοράς, καθώς η μεταβολή της οικονομικής ισορροπίας της σύμβασης συνιστά αυτοτελή λόγο, η συνδρομή του οποίου καθιστά απαγορευτική την τροποποίηση  αυτής. Πέραν τούτου, η αναθέτουσα Αρχή δεν επικαλείται συνδρομή εξαιρετικών περιστάσεων απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών που επέφεραν μεταβολή του οικονομικού θεμελίου της αρχικής συμφωνίας, ώστε να δύναται να εξετασθεί ο τυχόν δικαιολογημένος χαρακτήρας της προτεινόμενης μεταβολής. Αντιθέτως, ο ισχυρισμός της αναδόχου ότι η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω προφανούς παραδρομής κατά τη σύνταξη της οικονομικής της προσφοράς, ο οποίος έγινε αποδεκτός από την αναθέτουσα Αρχή, και αληθής υποτιθέμενος, ανάγεται σε λόγο που εμπίπτει στη σφαίρα της επιχειρηματικής της ευθύνης και δεν θα ήταν νοητό να συνεπάγεται την τροποποίηση δημόσιας σύμβασης εις τρόπον ώστε να συνεπάγεται την οικονομική επιβάρυνση του Δημοσίου.Κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου Α΄ Τροποποίησης της της 12/2020 συμφωνίας - πλαίσιο μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου δια του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και της … για την προμήθεια καυσίμων κίνησης Πολεμικών Πλοίων και Πλωτών Μέσων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ..

ΔΕΝ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ(ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ)/1277/2021 ΚΑΙ ΕΣ/Α'ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΟΛΟΜ/178/2022


ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/106/2021

Προμήθεια τροφίμων:...να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας τροποποίησης της σύμβασης για την προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου … στο πλαίσιο της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του και των νομικών του προσώπων(....)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η ως άνω τροποποίηση μη έχουσα οικονομικό αντικείμενο, περιοριζόμενη μόνο στην ενσωμάτωση των  27 (19 + 8) σχολικών καθαριστριών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής στην 10506/6.8.2020 σύμβαση του Δήμου …, η οποία θα συνεχίσει να εκτελείται με τους ίδιους όρους, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου της, δεν εμπίπτει σε κάποια από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 132 παρ. 4 του ν.4412/2016 συνθήκες, ώστε να μπορεί να χαρακτηρισθεί ουσιώδης.Αποφαίνεται ότι απαραδέκτως υποβλήθηκε για έλεγχο νομιμότητας το σχέδιο τροποποίησης της 10506/6.8.2020 σύμβασης του Δήμου … με την εταιρεία …


ΕΣ/ΚΠΕ ΤΜ.7/176/2014

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά σε προηγούμενες σκέψεις (ΙΙ έως IV), το Κλιμάκιο κρίνει ότι η ανωτέρω 3428/22.10.2010 κατακυρωτική πράξη της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου .... ήταν εκτελεστή ήδη από την έκδοσή της, χωρίς, εν προκειμένω, να ασκεί επιρροή στη νομιμότητα της δαπάνης η παράλειψη έκδοσης της εγκριτικής απόφασης, εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν διενέργειας του προβλεπομένου εσωτερικού ελέγχου νομιμότητας. Περαιτέρω, η υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης στις 15.7.2013, ήτοι τέσσερις μήνες μετά την κοινοποίηση προς τον ανάδοχο της 060691/15.3.2013 πρόσκλησης του Δήμου για την υπογραφή της, δε συνεπάγεται την ακυρότητα της τελευταίας, καθόσον τέτοια συνέπεια δεν προβλέπεται από τις εφαρμοστέες διατάξεις των άρθρων 27 και 30 του ν. 3669/2008. Ακόμη, νομίμως η εν λόγω σύμβαση υπογράφηκε, μετά τη λήξη του χρόνου της εξάμηνης ισχύος της προσφοράς του αναδειχθέντα στον οικείο διαγωνισμό μειοδότη, αφού αυτός συναίνεσε προς τούτο, με την υποβολή, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής που απαιτούνταν από τη διακήρυξη, καθώς και της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ο δε Δήμος δεν προχώρησε στην ανάκληση της κατακυρωτικής απόφασης, μετά την πάροδο μακρού χρόνου, από τη λήξη του ως άνω εξαμήνου, αλλά συμβλήθηκε με τον ανάδοχο, για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου. Τέλος, δεδομένου ότι η προαναφερόμενη κατακυρωτική του αποτελέσματος της δημοπρασίας πράξη της Δημαρχιακής Επιτροπής εκδόθηκε στις 22.10.2010, ήτοι προ της ενάρξεως ισχύος της διάταξης του άρθρου 278 του ν. 3852/2010 (1.1.2011), η επίμαχη σύμβαση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της τελευταίας, ως εκ τούτου, ορθώς δεν υπήχθη στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από τον ενδιαφερόμενο Δήμο. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη, συνεπώς, το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα πληρωμής πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/8/2020

Προμήθεια καυσίμων:...να ελέγξει τη νομιμότητα των τροποποιήσεων των 7064/3.5.2018, 222/3.5.2018, 946/3.5.2018, 58/16.5.2018 και 48/16.5.2018 συμβάσεων προμήθειας καυσίμων μεταξύ, αφενός μεν: α) του Δήμου …, β) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Αθλητικός Οργανισμός Δήμου ….., γ) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου …, δ) της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ε) της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου …, αντιστοίχως, αφετέρου δε της εταιρείας …(....)οι εν λόγω τροποποιήσεις, επίσης δεν υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τούτο δε, διότι, οι τροποποιήσεις αυτές αποτελούν ενεργοποίηση του όρου του άρθρου 2 παρ. 2 των οικείων συμβάσεων, ο οποίος προβλέπει ρητώς τη δυνατότητα τροποποιήσεως των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, μέχρι του 10% της αξίας τους, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία συνάψεως συμβάσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 παρ. 2 εδ. β΄ του ν. 4412/2016, ο όρος δε αυτός έχει ελεγχθεί και έχει κριθεί νόμιμος με την 89/2018 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εξάλλου, η επαύξηση της αξίας των αρχικών συμβάσεων που επέρχεται με τις ανωτέρω τροποποιήσεις, είναι κατώτερη του ποσού των 209.000 ευρώ και δεν υπερβαίνει το 10% της αξίας τους άνευ Φ.Π.Α., επιπροσθέτως δε, οι εν λόγω τροποποιήσεις, αφορώσες την προμήθεια του ιδίου καυσίμου με αυτό που προβλεπόταν στις αρχικές συμβάσεις, δεν μεταβάλλουν τη συνολική φύση των εν λόγω συμβάσεων. Επομένως, πληρούνται οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή των εν λόγω τροποποιήσεων, τόσο στην παράγραφο 1 περίπτωση α΄, όσο και στην παράγραφο 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και ως εκ τούτου, και οι τροποποιήσεις αυτές εκφεύγουν του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 132 παρ. 6 περ. β΄ του ν. 4412/2016.Απέχει του ελέγχου των υποβληθεισών προς έλεγχο τροποποιήσεων των 7064/3.5.2018, 222/3.5.2018, 946/3.5.2018, 58/16.5.2018 και 48/16.5.2018 συμβάσεων προμήθειας καυσίμων. 


ΕΣ/ΤΜ.4/24/2014

Παροχή υπηρεσιών πλύσης και σιδερώματος ακάθαρτου ιματισμού:..Ήδη, το αιτούν Νοσοκομείο, χωρίς να αμφισβητεί την κρίση του Τμήματος, προβάλλει, με το μοναδικό λόγο ανάκλησης, ότι η προαναφερόμενη πράξη πρέπει να ανακληθεί, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 4 του ν. 4132/2013. Πλην όμως, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις, εφόσον με την 126/2008 πράξη του IV Τμήματος οι εντελλόμενες δαπάνες έχουν ήδη κριθεί μη νόμιμες, χωρίς να ασκηθεί εμπροθέσμως κατά της πράξης αυτής αίτηση ανάκλησης και χωρίς στη συνέχεια να υπάρξει ανατροπή της κρίσης αυτής, ή να προκύπτει η έκδοση θετικής για την εταιρεία «….» τελεσίδικης απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου, η οποία θα δέσμευε το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι επίμαχες δαπάνες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 4 του ν. 4132/2013, η οποία δεν συνιστά, ούτως ή άλλως, νομιμοποιητική διάταξη, αλλά αποσκοπεί απλώς στην τακτοποίηση των υφιστάμενων μέχρι 31.12.2011 δημοσιονομικών εκκρεμοτήτων των νοσοκομείων προς τρίτους.Κατά συνέπεια, η ένδικη αίτηση για ανάκληση της 126/2008 πράξης του Τμήματος πρέπει να απορριφθεί.