ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/456/2023

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016/A.26 , 4412/2016/A.32 , 4412/2016/A.28 , 4412/2016/A.27

Αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ...ζητείται η ανάκληση της 24/2022 Πράξης της Επιτρόπου του Ελεγκτικού ΣυνεδρίουΜε την προσβαλλομένη κρίθηκε πως από την διενέργεια αυτοψίας στον επίμαχο δρόμο Απόφαση 456/2023 του Εβδόμου Τμήματος 13 (αυτής 18.10.2021) έως και την λήψη (αυτής 4.10.2022) αυτής οριστικής απόφασης προσφυγής στη διαδικασία αυτής διαπραγμάτευσης μεσολάβησε διάστημα αυτής έτους, το οποίο δεν συμβιβάζεται με την ύπαρξη κατεπείγουσας ανάγκης μη συμβατής με την τήρηση των συντετμημένων προθεσμιών υποβολής προσφορών που προβλέπονται για αυτής (ανοικτές ή κλειστές) διαγωνιστικές διαδικασίες. Δεν προκύπτει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του προσφεύγοντος Δήμου βαρύνονται με υπαιτιότητα κατά την εξέλιξη αυτής σχετικής διαδικασίας κατά τρόπο, ώστε η επικαλούμενη κατεπείγουσα ανάγκη να μην συμβιβάζεται με την τήρηση των συντετμημένων προθεσμιών υποβολής προσφορών που προβλέπονται για αυτής (ανοικτές ή κλειστές) διαγωνιστικές διαδικασίες. Ως εκ τούτου με νόμιμη και επαρκή αιτιολογία προσέφυγε ο προσφεύγων Δήμος στην διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2 γ’ του ν. 4412/2016 για την ανάθεση εκτέλεσης του επίμαχου έργου και, συνεπώς, ο πρώτος διακωλυτικός λόγος δεν συντρέχει. Ως αυτής τον δεύτερο διακωλυτικό λόγο το Δικαστήριο κρίνει πως, στο πλαίσιο αυτής διεξαγωγής διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ΄ του ν. 4412/2016 o προσφεύγων Δήμος μπορούσε με ευρεία διακριτική ευχέρεια να διαπραγματευθεί με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς αυτής επιλογής του την ανάθεση εκτέλεσης του επίμαχου έργου, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να αιτιολογήσει ειδικότερα την απόφασή του να προσκαλέσει στη σχετική διαδικασία τέσσερις (4) μόνο οικονομικούς φορείς από αυτής ένδεκα (11) συνολικά που είχαν υποδειχθεί με την οικεία εισήγηση αυτής Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και αυτής εργοληπτικής επιχείρησης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου Αλμωπίας που οδηγεί στο χιονοδρομικό κέντρο Βόρας – Καϊμακτσαλάν από την Κοινότητα Σαρακηνών» ❖ Η ανωτέρω Απόφαση ανακαλεί την Πράξη της αρμοδίας Επιτρόπου 14 Δ.Τ.Ε. αυτού (βλ. ανωτέρω σκέψη 5i), αφού τέτοιος περιορισμός ουδόλως τίθεται από το νόμο, αυτής εσφαλμένως υπολαμβάνεται με την προσβαλλομένη. Τέλος, ως αυτής τον τρίτο διακωλυτικό λόγο περί παράλειψης αιτιολόγησης του μη συμφέροντος αυτής υποβληθείσας προσφοράς, το οποίο (μη συμφέρον) προκύπτει, κατά την κρίση του Επιτρόπου , από την αντιπαραβολή του χαμηλού ποσοστού έκπτωσης που επιτεύχθηκε στην επίμαχη διαδικασία (4%) σε σχέση με το υψηλό ποσοστό έκπτωσης (21,69%) που επιτεύχθηκε σε ανοικτό διαγωνισμό ανάθεσης παρεμφερούς έργου και μάλιστα με τον ίδιο ανάδοχο, το Δικαστήριο επισημαίνει, καταρχάς ότι ο λόγος αυτής δεν σχετίζεται ρητώς με παράβαση συγκεκριμένης διάταξης νόμου ή γενικής αρχής του δικαίου. Για τους λόγους αυτούςΔέχεται την προσφυγή ανάκλησης.Ανακαλεί την 24/2022 Πράξη της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/460/2023

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ...επιδιώκεται η ανάκληση της 992/2022 Πράξης προσυμβατικού ελέγχου του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου(...)Μη νόμιμη προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ΄ του ν. 4412/2016, διότι δεν παρατίθενται συγκεκριμένα στοιχεία για την ύπαρξη κατεπείγουσας ανάγκης μη συμβιβαζόμενης με τις προθεσμίες που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Αντιθέτως, προκύπτει ότι θα ήταν δυνατή η ανάθεση των επίμαχων υπηρεσιών, κατ` ελάχιστον, με την επισπευσμένη ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 παρ. 3 του ν. 4412/2016 και με πρόβλεψη ελάχιστης προθεσμίας υποβολής προσφορών δεκαπέντε (15) ημερών. Ο ισχυρισμός ότι δημιουργήθηκαν δυσχέρειες λόγω της διάρκειας της πανδημίας covid-19 δεν αποδεικνύεται. Επισημαίνεται ότι η μεγάλη διάρκεια της σύμβασης (18 μήνες) δεν συνάδει με την ικανοποίηση κατεπείγουσας ανάγκης. Για τους λόγους αυτούςΑπορρίπτει την με ΑΒΔ 85/12.1.2023 προσφυγή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.Δεν ανακαλεί, κατά τα αναφερόμενα στο αιτιολογικό, την 992/2022 Πράξη προσυμβατικού ελέγχου του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΕΣ/Τ.ΕΒΔΟΜΟ/141/2023

Βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών δρόμων (...)Υπό το ανωτέρω νομικό και πραγματικό πλαίσιο της υπόθεσης, πρέπει, ως προς την ύπαρξη κατεπείγουσας ανάγκης που δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες που τάσσουν άλλες διαδικασίες, να γίνουν δεκτά τα ακόλουθα: (α) Όπως προεκτέθηκε (ανωτέρω σκ. 8), είναι νόμιμη η σύναψη δημόσιας σύμβασης με προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ΄ του ν. 4412/2016, μόνο στις περιπτώσεις που ανακύπτει κατεπείγουσα ανάγκη εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων για την αναθέτουσα αρχή, η δε ανάγκη αυτή είναι τόσο επιτακτική, ώστε να καθιστά αδύνατη για την αντιμετώπισή της, την επιλογή διαγωνιστικής διαδικασίας, έστω και με συντετμημένες προθεσμίες 15 και 10 ημερών, ανάλογα για ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες ή διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων, για την υποβολή των προσφορών (βλ. άρθρα 27 παρ. 3, 28 παρ. 7 και 121 παρ. 1 του ν. 4412/2016 όπου για λόγους επείγοντος καθορίζονται συντετμημένες προθεσμίες υποβολής προσφορών αντί της τακτικής των 35 ημερών). Όταν, λοιπόν, η αναθέτουσα αρχή επικαλείται κατεπείγουσα ανάγκη, η οικεία σύμβαση πρέπει να ανατίθεται χωρίς καθυστέρηση, καθόσον το επείγον δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία για την ανάθεση συμβάσεων, έστω και αν για την τήρηση των διαγωνιστικών διαδικασιών απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που θα χρειαζόταν για την προσφυγή σε απευθείας ανάθεση, εφόσον μόνον με αυτές  διασφαλίζεται σε υπέρτατο βαθμό η επίτευξη διαφάνειας και ελεύθερου ανταγωνισμού. Συνεπώς, η ύπαρξη κατεπείγουσας ανάγκης εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων δεν παρέχει τη διακριτική ευχέρεια στην αναθέτουσα αρχή, να επιλέξει μη διαγωνιστική διαδικασία άνευ άλλου τινός, αν δεν αποδείξει ότι εν όψει αυτής, δεν μπορούσε να ακολουθήσει διαγωνιστικές διαδικασίες έστω με συντετμημένες προθεσμίες.Για τους λόγους αυτούςΑπορρίπτει την προσφυγής ανάκλησης, και  Δεν ανακαλεί την 917/2022 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/39/2020

Προμήθεια ταχύπλοων σκαφών...Η εν λόγω διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την προμήθεια από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τεσσάρων ταχύπλοων σκαφών μεταφοράς προσωπικού, συγκεκριμένων απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών, μη στρατιωτικών, προσαρμοσμένων στην κατεπείγουσα ανάγκη ανάσχεσης των αυξημένων προσφυγικών ροών δεν ευρίσκει νόμιμο έρεισμα στο άρθρο 96 του ν. 4368/2016. Τούτο διότι, όπως έγινε δεκτό στη νομική σκέψη της παρούσας, με τη διάταξη του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 θεμελιώνεται η αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να συνδράμει στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης με ίδια μέσα ή μέσω συμβάσεων με τρίτους για την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στην υποδοχή και φιλοξενία πολιτών τρίτων χωρών καθώς και στην κάλυψη των αναγκών τους σε συγκεκριμένους, περιοριστικά αναφερόμενους τομείς, που άπτονται, πλην άλλων, της λειτουργίας των Κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης και των Δομών φιλοξενίας των προσφύγων και μεταναστών.(..)Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το Κλιμάκιο κρίνει ότι κατά την ελεγχόμενη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση «για την προμήθεια ταχύπλοων σκαφών μεταφοράς προσωπικού προς κάλυψη κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, εξαιτίας της αδήριτης και επείγουσας ανάγκης ανάσχεσης των αυξημένων προσφυγικών ροών» διαπιστώθηκαν ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες και, ως εκ τούτου, κωλύεται η υπογραφή των υποβληθέντων για προσυμβατικό έλεγχο (3) σχεδίων σύμβασης μεταξύ της Α.Σ.Δ.Υ.Σ. «...» (Διεύθυνση Προμηθειών/4δ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των εταιρειών «....», «...» και «....».


ΕΣ/Τ4/61/1999

Eπιτακτικά επείγουσα ανάγκη, που προκύπτει από γεγονότα απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόμενες αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι προθεσμίες που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες, αλλά μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απολύτως αναγκαίο. Ως απρόβλεπτα δε γεγονότα νοούνται αιφνίδια πραγματικά περιστατικά, που αντικειμενικά δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν, σύμφωνα με τους κανόνες της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, και να ληφθούν υπόψη κατά τον προγραμματισμό των αναγκών της αναθέτουσας αρχής.


ΣτΕ/4941/1995

ΕΡΓΑ.Με την αίτηση αυτή οι αιτούσες εταιρείες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ' αριθ. 640/ΚΕ.710/16-4-1992 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων....Ενόψει αυτού του περιεχομένου της σχετικά με τη συνδρομή λόγων κατεπείγοντος που οφείλονται σε γεγονότα που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή και που καθιστούσαν αδύνατη την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται από τις διαδικασίες για ανοικτές και κλειστές δημοπρασίες (πρβλ. Σ.Ε. 1070/93), η προσβαλλόμενη απόφαση είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη, αφού εκθέτει ότι εξαιτίας της παρατεινόμενης κατά την έκδοση της αποφάσεως αυτής λειψυδρίας, που οφειλόταν στη συνεχιζόμενη ανομβρία, δημιουργείτο εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση για την κάλυψη των οξύτατων αναγκών υδρεύσεως της Πρωτεύουσας, σε περίπτωση "απωλείας και του ελαχίστου χρόνου στην εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου", μετά την πάροδο δεκατεσσάρων μηνών για τη διενέργεια του διαγωνισμού, του οποίου το αποτέλεσμα ματαιώθηκε ως ασύμφορο. Ο δε προβάλλων τα αντίθετα λόγος ακυρώσεως είναι απορριπτέος ως αβάσιμος....Απορρίπτει την κρινόμενη αίτηση


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.4/95/2019

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας:..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις που προηγήθηκαν, το Κλιμάκιο κρίνει τα εξής: Δοθέντος ότι σύμφωνα με τα προεκτεθέντα στη σκέψη ΙV, η συνολική αξία των επίμαχων συμβάσεων καθαριότητας των αποκεντρωμένων μονάδων  της 2ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας … που συνήφθησαν εντός του χρονικού διαστήματος από 2.5.2017 έως 1.8.2018, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 174.734,32 ευρώ, βασίμως προβάλλεται από την διαφωνούσα Επίτροπο ότι οι επίμαχες υπηρεσίες μη νομίμως ανατέθηκαν στους φερόμενους ως δικαιούχους με τη διαδικασία της απευθείας αναθέσεως. Τούτο δε, διότι, με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η αξία των εν λόγω υπηρεσιών, οι οποίες έχουν περιοδικό χαρακτήρα, υπολογιζόμενη σε βάση δωδεκαμήνου, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της διάταξης του άρθρου 6 παρ. 11 του νόμου 4412/2016 για τις συμβάσεις υπηρεσιών περιοδικού χαρακτήρα (βλ. σκ. ΙΙΙ) υπερβαίνει τόσο το ποσό των 20.000 ευρώ, μέχρι του οποίου επιτρέπεται η, άνευ ειδικών λόγων, προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας αναθέσεως, όσο και το ποσό των 60.000 ευρώ, πέραν του οποίου επιβάλλεται η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού. Εξάλλου, από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει η συνδρομή απρόβλεπτων περιστάσεων που κατέστησαν αδύνατη την ανάθεση των εν λόγω υπηρεσιών κατόπιν διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού. Ειδικότερα, η 2η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας …, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την 1.1.2015, οπότε και κατέστη αρμόδια, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4238/2014 για την κατάρτιση του ετησίου προγράμματος προμηθειών και υπηρεσιών των αποκεντρωμένων μονάδων που υπάγονται στην εδαφική της περιφέρεια (βλ. και τις προδιαληφθείσες διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3β΄ του ν. 3329/2005 για τις αρμοδιότητες του Τμήματος Προμηθειών αυτής) και τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, μέχρι και τον Αύγουστο του έτους 2018 (καταληκτικός χρόνος των επίμαχων συμβάσεων) δεν μερίμνησε για την ένταξη διαγωνισμού για την ανάθεση των επίμαχων υπηρεσιών καθαριότητας σε κάποιο ΠΠΥΦΥ. Αντιθέτως, με το προμνησθέν 20462/4.4.2019 έγγραφο του Διευθυντού του Τμήματος Προμηθειών αυτής συνομολογεί ότι καθ’ όλο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα προέβαινε στη σύναψη συμβάσεων καθαριότητας με τη διαδικασία της απευθείας αναθέσεως, καθώς ανέμενε την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνάψεως ατομικών συμβάσεων εργασίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 97 του ν. 4368/2016. Παρά, δε, το γεγονός ότι η διαδικασία αυτή δεν τελεσφόρησε για αρκετές, και ειδικότερα για 11 περίπου, αποκεντρωμένες μονάδες, η εν λόγω Δ.Υ.ΠΕ.. εξακολούθησε και μετά τον Ιούνιο του έτους 2018 να προβαίνει στη σύναψη συμβάσεων με τη διαδικασία της απευθείας αναθέσεως, επιμένοντας στην ανεύρεση σχετικής λύσεως μέσω της συνάψεως ατομικών συμβάσεων ή της προσλήψεως επικουρικού προσωπικού. Εντούτοις, όμως, η προοπτική της συνάψεως ατομικών συμβάσεων για την κάλυψη των αναγκών των αποκεντρωμένων μονάδων της Δ.Υ.ΠΕ.. σε υπηρεσίες καθαριότητας ουδόλως δικαιολογεί την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας αναθέσεως για το επίμαχο χρονικό διάστημα δεκαέξι (16) περίπου μηνών, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα ανωτέρω, καθώς δεν συνιστά έκτακτο και απρόβλεπτο γεγονός. Τούτο, δε, διότι η Δ.Υ.ΠΕ.. γνώριζε εξαρχής ότι η ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας επρόκειτο να διαρκέσει αρκετούς μήνες, η ίδια, δε, από τον Φεβρουάριο του έτους 2016, οπότε και ετέθησαν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4368/2016, ξεκίνησε τη διαδικασία συνάψεως ατομικών συμβάσεων - με την ανακοίνωση της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Α.Σ.Ε.Π. - μόλις τον Αύγουστο του έτους 2017 (4.8.2017) ολοκληρώνοντας αυτήν για την πλειονότητα των μονάδων της δέκα (10) περίπου μήνες μετά, ήτοι τον Ιούνιο του έτους 2018. Δεδομένου, συνεπώς, του μακρού χρόνου που ήταν εκ των προτέρων  γνωστό ότι θα μεσολαβούσε – και πράγματι μεσολάβησε - μέχρι τη σύναψη των εν λόγω ατομικών συμβάσεων, όφειλε η Δ.Υ.ΠΕ.. να εφαρμόζει απαρεγκλίτως την νομοθεσία που ρυθμίζει τις διαδικασίες συνάψεως δημοσίων συμβάσεων και να προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την κάλυψη των αναγκών της σε υπηρεσίες καθαριότητας. Περαιτέρω, ανεξαρτήτως των ανωτέρω, όσον αφορά ειδικότερα τα 841/2019 (σε αντικατάσταση του 1734/2018), 844/2019 (σε αντικατάσταση του 1779/2018), 845/2019 (σε αντικατάσταση του 1808/2018), 846/2019 (σε αντικατάσταση του 1809/2018) και 847/2019 (σε αντικατάσταση του 1810/2018) χρηματικά εντάλματα πληρωμής, τα οποία έχουν εκδοθεί επ’ ονόματι της εταιρείας «….» και δ.τ. «….», σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην σκέψη V.A.i, μεταξύ της φερομένης ως δικαιούχου και της εταιρείας με την επωνυμία «…» και με δ.τ. «...» έχει συναφθεί η 1277/13.3.2017 σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) με αναγωγή με το εκτεθέν στην σκέψη αυτή περιεχόμενο. Δοθέντος, δε, ότι η σύμβαση αυτή έχει αναγγελθεί νομίμως στην αρμόδια για την πληρωμή Οικονομική Διεύθυνση της 2ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας …, καθώς και στα αρμόδια για την αναγνώριση της δαπάνης όργανα διοικήσεως αυτής, σύμφωνα με τα γενόμενα δεκτά στην σκέψη IV, από την αναγγελία αυτή έχει αποκοπεί κάθε δεσμός της οφειλέτιδας 2ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας … προς την ανάδοχο εταιρεία «...», αποκλειστική, δε, δικαιούχος εισπράξεως των απαιτήσεων που απορρέουν από τα προαναφερθέντα Α3487/31.5.2017, Α3518/30.6.2017, Α3520/30.6.2017, Α3574/31.8.2017, Α3673/30.11.2017 και Α3545/31.7.2017 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών συνολικής αξίας 26.753,37 ευρώ έχει πλέον καταστεί η «…» και με δ.τ. «...», προς την οποία και μόνο οφείλει η 2η Δ.Υ.ΠΕ.. … να καταβάλει τα οφειλόμενα με βάση τα ανωτέρω τιμολόγια ποσά. Τούτων συνεπώς παρέπεται ότι τα προμνησθέντα 841, 844, 845, 846 και 847, οικονομικού έτους 2019, χρηματικά εντάλματα πληρωμής μη νομίμως εκδόθηκαν επ’ ονόματι της εταιρείας «...» αντί της  εταιρείας «…» (πρβλ. Ελ. Συν. IV Tμ. Πρ. 76/2008, 199/2003, Κ.Π.Ε.Δ. στο ΙV Tμ. 25/2019, 186/2017).Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω οι ελεγχόμενες δαπάνες δεν είναι νόμιμες και τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθούν.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/211/2021

Δημόσια Έργα-Έλεγχος Νομιμότητας:(....)να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης και της υποκείμενης διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ..» Υποέργο (νέο): «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ … ΔΗΜΟΥ …»», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.610.278,74 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (1.996.745,64 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), και συμβατικής αμοιβής 988.389,10 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).(....)Ενόψει, λοιπόν, του σύνθετου χαρακτήρα της συνολικής αυτής διαδικασίας εύλογα θεώρησε η αναθέτουσα αρχή ότι δεν ήταν δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.Δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης (ΠΕ …) και της εταιρείας «… Α.Ε.» για το αντικείμενο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. …» Υποέργο (νέο): «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ … ΔΗΜΟΥ …»».


ΕλΣυν.Κλ.Β/2/2016

Ήδη, σε εκτέλεση των ως άνω Πρακτικών, υποβάλλεται ενώπιον του Κλιμακίου τούτου το ...έγγραφο του Επιτρόπου της 8ης Υπηρεσίας Επιτρόπου Κατασταλτικού Ελέγχου Ν.Π.Δ.Δ., στο οποίο επισυνάπτεται η διαμειφθείσα, σχετικά με τους λογαριασμούς διαχείρισης του ως άνω νομικού προσώπου κατά το ελεγχόμενο έτος, αλληλογραφία μεταξύ της Υπηρεσίας αυτής και και του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας καθώς και του ελεγχόμενου Νοσοκομείου(...)από τα προσκομιζόμενα στοιχεία δεν προκύπτει εάν ο καταλογισμός ύψους 14.489,67 ευρώ, που έγινε σε βάρος της ως άνω υπολόγου ... αφορά έλλειμμα του ελεγχόμενου διαχειριστικού έτους 2003 και σε καταφατική περίπτωση, εάν (και πως) επηρεάζει τη χρηματική διαχείριση του ως άνω νομικού προσώπου (σε σχέση με αυτή που έχει αποτυπωθεί στην ως άνω έκθεση του Ελεγκτή).Κατ’ ακολουθία, πρέπει να αναβληθεί η εκδίκαση των λογαριασμών της ελεγχόμενης χρηματικής διαχείρισης,..


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1419/2022

Βιολογικός καθαρισμός & απολύμανση των οχημάτων.Διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για κατεπείγοντες λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από τη νόσο COVID-19.Επί του λόγου αυτού και σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στη σκ. 8, το Δικαστήριο κρίνει ότι η παρ.3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ παρέχει στην αναθέτουσα αρχή την ευχέρεια προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας υλικών ή παροχής υπηρεσιών, αναγκαίων για τη λήψη μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 όταν υφίσταται κατεπείγουσα ανάγκη σύναψης της σύμβασης προσηκόντως αιτιολογημένη από αυτήν (αναθέτουσα αρχή).  H διάταξη αυτή, η ισχύς της οποίας έληξε στις 30.6.2022, δεν αποκλείει, ενόψει και της διάρκειας που έχει η πανδημία, τη δυνατότητα επιλογής των ανοικτών ή κλειστών διαδικασιών ακόμη και με σύντμηση της προθεσμίας υποβολής προσφορών όταν ο προγραμματισμός των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού επιτρέπει τη χρήση αυτών των διαδικασιών προς τον σκοπό ανάπτυξης ανταγωνισμού και επίτευξης καλύτερου τιμήματος/ανταλλάγματος.  Άλλωστε και οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη χρήση του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με την κρίση της νόσου COVID-19 προτρέπουν τις αναθέτουσες αρχές να εξεύρουν «σταθερές λύσεις» προκειμένου, ακόμη και στις έκτακτες συνθήκες της πανδημίας, να δύνανται να χρησιμοποιούν τις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες (συμπεριλαμβανομένων των επισπευσμένων διαδικασιών με σύντμηση της προθεσμίας υποβολής προσφορών), ώστε να καθίσταται εφικτή η συμμετοχή περισσότερων οικονομικών φορέων και η ανάπτυξη ανταγωνισμού.  Συνακόλουθα, η επιλογή των ανοικτών ή κλειστών διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών αναγκαίων για την πρόληψη ή αντιμετώπιση της πανδημίας και για τη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων των Δήμων και των Περιφερειών, εξαιρεί αυτές από το πεδίο εφαρμογής της παρ.3 του άρθρου τριακοστού εβδόμου της από 20.3.2020 ΠΝΠ περί μη διεξαγωγής προσυμβατικού ελέγχου.  Τούτων δοθέντων, τόσο η επιλογή από τον Δήμο Πειραιά της ανοικτής διαδικασίας με σύντμηση της προθεσμίας υποβολής προσφορών του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών που εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες απολύμανσης και βιολογικού καθαρισμού των απορριμματοφόρων οχημάτων του, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όσο και η υποβολή της επίμαχης σύμβασης στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας είναι νόμιμες. Ανακαλεί την 13/2022 πράξη της Αναπληρώτριας Επιτρόπου στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1280/2021

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ:Με την προσφυγή αυτή επιδιώκεται η ανάκληση της 40/2021 πράξης της Επιτρόπου της Υπηρεσίας Επιτρόπου ΟΤΑ Ι Περιφέρειας … του Ελεγκτικού Συνεδρίου.(....)θα αφορά στην επικαιροποίηση – συμπλήρωση ή/και τροποποίηση των υπαρχουσών μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχών του Δήμου … για τη δημοπράτηση των αντίστοιχων έργων, καθώς και στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης των υπαρχουσών μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχών του Δήμου(....)Με δεδομένα τα ανωτέρω, κατά τα ορθώς κριθέντα με την προσβαλλόμενη πράξη, μη νομίμως και χωρίς να παρέχεται από την αναθέτουσα αρχή ειδική προς τούτο αιτιολόγηση κλήθηκε να συμμετάσχει στην ελεγχόμενη διαδικασία διαπραγμάτευσης μόνο ένας οικονομικός φορέας, ήτοι η προσφεύγουσα.Δεν ανακαλεί την 40/2021 πράξη της Επιτρόπου της Υπηρεσίας Επιτρόπου ΟΤΑ Ι Περιφέρειας  … του Ελεγκτικού Συνεδρίου.