Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/86/2020

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

Προμήθεια οχημάτων...Με τα δεδομένα αυτά και ενόψει όσων έγιναν δεκτά στην υπό ΙΙΙ νομική σκέψη, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εκ νέου αξιολόγηση και λεκτική βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών της «… (…)» για την Ομάδα Δ΄ και της «.. (…)» για τις Ομάδες Στ΄ και Η΄, σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών τους, και της κατακύρωσης σε αυτές των αποτελεσμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης είναι μη νόμιμη, καθόσον παραβιάζει την εκ της διακήρυξης αυστηρή τυπικότητα της διαδικασίας, η οποία επιβάλλει τη μυστικότητα των υποβαλλόμενων οικονομικών προσφορών και τον απόλυτα διακριτό χαρακτήρα των επιμέρους σταδίων της διαγωνιστικής διαδικασίας. Ενόψει της ως άνω ουσιώδους νομικής πλημμέλειας, κωλύεται η υπογραφή των υποβληθέντων προς έλεγχο νέων σχεδίων συμβάσεων με τις αναδειχθείσες αναδόχους.

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.6/715/2020

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΤΜ.6/715/2020

Προμήθεια οχημάτων...επιδιώκεται η ανάκληση της 86/2020 Πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις 3 και 4 της παρούσας, το Τμήμα κρίνει καταρχάς ότι, όπως ορθώς κρίθηκε από το Κλιμάκιο, εφαρμοστέες στην υπό κρίση υπόθεση είναι οι διατάξεις του άρθρου 3.1.1 της 1305/14.12.2018 διακήρυξης του αρχικού (κηρυχθέντος άγονου εν μέρει) ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, η οποία διέπει και την υπό έλεγχο διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 61324/10.10.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που συνέταξε η αναθέτουσα αρχή και ήδη αιτών Δήμος, σύμφωνα με τις οποίες η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών συνιστά απολύτως διακριτό στάδιο από αυτό της προηγούμενης εξέτασης του παραδεκτού της συμμετοχής των διαγωνιζομένων και της αποσφράγισης και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών τους, η δε μετάβαση στο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών γίνεται μετά την περάτωση του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής αξιολόγησης, μόνο για τις προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές και αξιολογήθηκαν οριστικά. Τις διατάξεις, εξάλλου, αυτές εφάρμοσε ορθώς ο ίδιος ο αιτών κατά τη διενέργεια της επίμαχης διαδικασίας διαπραγμάτευσης μέχρι και την ανακήρυξη των αναδόχων, αφού προέβη σταδιακώς στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και ακολούθως στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων και στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, συντάσσοντας τα σχετικά πρακτικά (Πρακτικό Νο 1/1.11.2019, Πρακτικό Νο 2/3.12.2019 και Πρακτικό Νο 3/11.12.2019), τα οποία εγκρίθηκαν αντιστοίχως από την Οικονομική Επιτροπή (αποφάσεις 475/29.11.2019, 495/3.12.2019 και 524/11.12.2019). Ως εκ τούτου, αβασίμως επικαλείται ο αιτών ότι έλκονται σε εφαρμογή εν προκειμένω οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 33 του ν. 4608/2019. Ακολούθως, όμως, το Τμήμα, ενόψει των περιστάσεων της υπό κρίση υπόθεσης και συγκεκριμένα λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στο πλαίσιο της διενεργηθείσας διαδικασίας διαπραγμάτευσης υπεβλήθη πράγματι για κάθε Ομάδα οχημάτων (Δ΄, Στ΄ και Η΄) μία (1) και μόνο προσφορά (για την Ομάδα Δ΄ από την εταιρεία «...» και για τις Ομάδες Στ΄ και Η΄ από την εταιρεία «...»), κρίνει ότι η εκ των υστέρων λεκτική αιτιολόγηση της ήδη δοθείσας βαθμολόγησης των τεχνικών  προσφορών, που πραγματοποιήθηκε σε συμμόρφωση προς τα κριθέντα με την 18/2020 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών των ανωτέρω εταιρειών και της κατακύρωσης σε αυτές των αποτελεσμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, δεν ασκεί ουσιώδη επιρροή,  πολλώ μάλλον δε δεν επιφέρει οποιαδήποτε αλλοίωση επί του αποτελέσματος της διενεργηθείσας διαδικασίας διαπραγμάτευσης ως προς τους αναδειχθέντες αναδόχους. Δεδομένου, δε, επιπλέον, ότι στο εκδοθέν σε ορθή επανάληψη Νο1/1.11.2019 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, που εγκρίθηκε με την 97/3.2.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου .., εκτίθενται αναλυτικά ανά τμήμα του διαγωνισμού (και συγκεκριμένα ανά Ομάδα ζητούμενων οχημάτων) η κατανομή των κριτηρίων αξιολόγησης, οι συντελεστές, η βαθμολογία κάθε διαγωνιζομένης εταιρείας, καθώς και η αναλυτική λεκτική αιτιολογία της βαθμολογίας κάθε επιμέρους κριτηρίου, η κατά τα ανωτέρω δε ανάλυση τεκμηριώνεται με αναφορά στα συγκεκριμένα στοιχεία των τεχνικών προσφορών, τα οποία αξιολόγησε η Επιτροπή σε σχέση με τα προβλεπόμενα και απαιτούμενα στη διακήρυξη επιμέρους χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα να καθίσταται επαληθεύσιμο ότι αυτές ανταποκρίνονται στις οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές, το Τμήμα κρίνει περαιτέρω ότι η ορθώς καταρχήν διαπιστωθείσα έλλειψη λεκτικής αιτιολόγησης της τεθείσας επί των προσφορών βαθμολογίας έχει θεραπευθεί και δεν συνιστά πλέον ουσιώδη πλημμέλεια κωλύουσα την υπογραφή των οικείων σχεδίων συμβάσεων (Ε.Σ. VI Τμ. 519/2020, 1764/2019).Ανακαλεί την 86/2020 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.​


Ελ.Συν.Κλ.ΣΤ/177/2014

Προμήθεια ελαιολιπαντικών (...) Με τα δεδομένα αυτά, και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη ΙΙΙ της παρούσας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η αξιολόγηση της προσφοράς της αποκλεισθείσας στο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής εταιρίας ««…. Ο.Ε.» σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο της αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς του «….» και της κατακύρωσης σε αυτόν των προκηρυχθέντων λιπαντικών είναι μη νόμιμη, καθόσον παραβιάζει την από το νόμο προβλεπόμενη αυστηρά τυπική διαδικασία του διαγωνισμού, που επιβάλλει τη μυστικότητα των υποβαλλόμενων οικονομικών προσφορών και τον απόλυτα διακριτό χαρακτήρα των επιμέρους σταδίων της διαγωνιστικής διαδικασίας. VΙ. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω το Κλιμάκιο κρίνει ότι κωλύεται η υπογραφή των υποβληθέντων προς έλεγχο τριών (3) σχεδίων συμβάσεων με αντικείμενο την προμήθεια λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου ….. και των νομικών προσώπων αυτού.


ΕΣ/Κλ.ΣΤ/133/2017 (Β ΔΙΑΚΟΠΩΝ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ:Με τα δεδομένα αυτά, και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην σκέψη 3  της παρούσας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι μη νομίμως η αναθέτουσα αρχή επανήλθε στο προηγούμενο διακριτό στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών, μετά τη δεύτερη φάση της διαδικασίας, ήτοι μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και απέκλεισε τις επιχειρήσεις «….» και «….», η δεύτερη μάλιστα εκ των οποίων είχε αναδειχθεί προσωρινή μειοδότρια, για λόγους που αφορούσαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους. Και τούτο διότι με τον τρόπο αυτό παραβίασε την αυστηρά τυπική διαδικασία του διαγωνισμού, που επιβάλλει τον απόλυτα διακριτό χαρακτήρα των επιμέρους σταδίων της διαγωνιστικής διαδικασίας και τη γενική αρχή της μυστικότητας των υποβαλλόμενων οικονομικών προσφορών που διέπει εν γένει τους δημόσιους διαγωνισμούς, την οποία και καθιστά άνευ ουσίας. Για το λόγο αυτό που συνιστά ουσιώδη πλημμέλεια της διαδικασίας κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου σύμβασης. Κατά την ειδικότερη γνώμη όμως της Εισηγήτριας Χριστίνας Μωυσιάδου, και υπό την εκδοχή ότι νομίμως επανήλθε η αναθέτουσα αρχή στο στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η εταιρεία «….» μη νομίμως αποκλείσθηκε με την αιτιολογία ότι δεν αναγραφόταν στην εγγυητική επιστολή που προσκόμισε ο Α.Φ.Μ. της, δοθέντος ότι η παράλειψη αυτή δεν συνιστά ουσιώδη πλημμέλεια καθώς συμπληρώνεται από τα λοιπά στοιχεία αυτής (επωνυμία και διεύθυνση της εταιρείας) χωρίς να καταλείπεται ουδεμία αμφιβολία για το πρόσωπο υπέρ ου εξεδόθη (πρβλ αποφ. VI Tμ. 1270, 1610/2016, 214/2014, 1890/2010).


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/90/2021

Προμήθεια εξειδικευμένων χημικών αντιδραστηρίων-χημικών υλικών..ζητείται η ανάκληση της 459/2020 Πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με τα ανωτέρω δεδομένα, και σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν ανωτέρω στη σκέψη 10, το Τμήμα κρίνει ότι: α) η απλή παράθεση της βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών στο από 17.7.2020 Πρακτικό αξιολόγησης αυτών δεν συνιστά αιτιολογία ανταποκρινόμενη στις επιταγές του άρθρου 86 του ν. 4412/2016, αλλά το μη τεκμηριωμένο συμπέρασμα αυτής. β) Η αρτιότητα της αιτιολογίας επιβαλλόταν καταρχήν από τις ρυθμίσεις του ανωτέρω άρθρου, ανεξαρτήτως αν για κάποια τμήματα υπεβλήθη μία μόνο προσφορά και ανεξαρτήτως αν η βαθμολογία ήταν ίση ή πάνω από 100 βαθμούς, καθώς, επί βαθμολογούμενων κριτηρίων, οι 100 βαθμοί απονέμονται εν προκειμένω σε προσφορές που έχουν ήδη κριθεί ως πληρούσες τα τασσόμενα από τις προδιαγραφές κριτήρια, αλλά δεν πληρούν το βαθμολογούμενο κριτήριο και, για τον λόγο αυτό, και η κρίση αυτή χρήζει αιτιολογήσεως. Τα ανωτέρω ισχύουν πολλώ μάλλον στις περιπτώσεις που οι προσφορές βαθμολογήθηκαν με βαθμό ανώτερο του 100 και στα τμήματα για τα οποία υπεβλήθησαν περισσότερες από μία προσφορές, διότι μόνο με την αιτιολόγηση δύνανται οι προσφέροντες να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους έλαβαν την συγκεκριμένη βαθμολογία καθώς και τους λόγους διαβάθμισής της σε σχέση με αυτή των συνυποψηφίων τους εντός του προβλεπόμενου εύρους διακύμανσής της. γ) Παρά ταύτα, διαπιστώνεται ότι:              i) το αντικείμενο του διαγωνισμού, το οποίο συνίσταται σε προμήθεια εξειδικευμένων χημικών αντιδραστηρίων και η εξακρίβωση της συνδρομής λεπτομερών τεχνικών προδιαγραφών, η οποία, ως εκ της φύσεως του αντικειμένου, δεν μπορεί παρά να γίνει με ενιαία και σταθερά επιστημονικά μέτρα κρίσης, περαιτέρω δε η χρήση μαθηματικού τύπου για την βαθμολόγηση, όταν στη συγκεκριμένη προδιαγραφή προβλέπεται διαβάθμιση, αποτρέπουν την εύνοια ή τη δυσμένεια κατά την βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, ii) παρασχέθηκε στους υποψήφιους προσφέροντες η δυνατότητα να κατανοήσουν πλήρως το περιεχόμενο των τεχνικών προδιαγραφών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών με την έκδοση από την Επιτροπή κατάρτισής τους του προμνησθέντος ανωτέρω στη σκέψη 14 από 11.6.2020 Πρακτικού απαντήσεων επί προκαταρκτικών ερωτημάτων τους,                iii) κατά την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό απέκτησαν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών των συνυποψηφίων τους και στα συνοδευτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από αυτούς και αναρτήθηκαν στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗΣ. (βλ. ανωτέρω σκέψη 14). iv) κοινοποιήθηκε στους επιλεγέντες προσφέροντες το Πρακτικό αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, με την βαθμολόγηση ανά κριτήριο, καθώς και η απόφαση του οργάνου που το επικύρωσε ως είχε, χωρίς να προβληθεί από διαγωνιζόμενο προσφυγή με αιτιάσεις κατά της βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς του ιδίου ή άλλου συνδιαγωνιζόμενου, v) με το από 7.12.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Τεχνικής Αξιολόγησης, το οποίο εκδόθηκε ενόψει της άσκησης της κρινόμενης προσφυγής ανάκλησης και συνυποβλήθηκε με αυτή, διευκρινίζεται και επεξηγείται η απονεμηθείσα βαθμολογία, αναδεικνύοντας ότι αυτή ήταν εξ αρχής ορθή, αντικειμενική και συνεπής προς την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών που την υπαγόρευσε. δ) Οι ανωτέρω συνθήκες επιτρέπουν να συναχθεί εν προκειμένω με ασφάλεια, ή τουλάχιστον με σφόδρα πιθανολογούμενο τρόπο, ότι τα αποφαινόμενα για την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών όργανα δεν υπέπεσαν κατά τη βαθμολόγηση σε πρόδηλο σφάλμα εκτίμησης και ότι η εξαχθείσα βαθμολογία των επιλεγεισών προσφορών θα ήταν η ίδια και στην περίπτωση που η βαθμολόγηση συνοδευόταν από την αιτιολογία επί της οποίας στηρίζεται. Υπό τις περιστάσεις αυτές, δεν επέρχεται κατά την κρατήσασα στο Τμήμα άποψη, πλημμέλεια της ελεγχόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας από την διαπιστωθείσα από το Κλιμάκιο πλημμελή αξιολόγηση των προσφορών, καθόσον η φερόμενη ως πλημμέλεια, στην προκειμένη περίπτωση, δεν θέτει εν αμφιβόλω την αξιοπιστία της όλης διαδικασίας πλήττοντας ουσιωδώς τη νομιμότητά της. Συνεπώς, δικαιολογείται η υπογραφή των εννέα συμβάσεων – πλαίσιο, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την προσφυγή ανάκλησης, και η προσβαλλόμενη πράξη του Κλιμακίου πρέπει να ανακληθεί.  Ανακαλεί την 459/2020 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/89/2021

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεελέγχου..ζητείται η ανάκληση της 414/2020 Πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου..Με τα ανωτέρω δεδομένα, και σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν ανωτέρω στη σκέψη 9, το Τμήμα κρίνει ότι: α) η απλή παράθεση της βαθμολογίας των κριτηρίων Κ.1.4.5.έως Κ.1.4.9, Κ.2.1. και Κ.2.2. της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας ...., στο Πρακτικό I της Ε.Δ. δεν συνιστά αιτιολογία ανταποκρινόμενη στις επιταγές του άρθρου 86 του ν. 4412/2016, αλλά το μη τεκμηριωμένο συμπέρασμα αυτής. β) Η αρτιότητα της αιτιολογίας επιβάλλεται ανεξαρτήτως αν σε κάποια από τα ανωτέρω κριτήρια η εταιρία βαθμολογήθηκε με 100, καθώς, επί βαθμολογούμενων κριτηρίων, οι 100 βαθμοί απονέμονται σε προσφορές που έχουν ήδη κριθεί ως πληρούσες τα τασσόμενα από τις προδιαγραφές κριτήρια, αλλά δεν πληρούν το βαθμολογούμενο κριτήριο και, για τον λόγο αυτό, και η κρίση αυτή χρήζει αιτιολογήσεως. Τα ανωτέρω ισχύουν πολλώ μάλλον για τα κριτήρια στα οποία η προσφορά της ανωτέρω εταιρείας βαθμολογήθηκε με βαθμό ανώτερο του 100, διότι μόνο με την αιτιολόγηση δύνανται οι προσφέροντες να κατανοήσουν γιατί έλαβαν τη συγκεκριμένη βαθμολογία και τους λόγους διαφοροποίησής της από αυτή των συνυποψηφίων τους, εντός του προβλεπόμενου εύρους διακύμανσής της. γ) Εντούτοις, διαπιστώνεται ότι: i) ο αναθέτων Δήμος προέβη σε ενδελεχή τεχνικό σχεδιασμό της υπό ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων του συστήματος ύδρευσής του με εκπόνηση και δημοσίευση εκτενέστατων προδιαγραφών (βλ. ανωτέρω σκ.12). Αυτές παρέχουν, κατά τρόπο ακριβή και αντιληπτό από τους ενδιαφερόμενους προσφέροντες, αντικειμενικές και μετρήσιμες λεπτομέρειες των απαιτούμενων στοιχείων και περιλαμβάνουν ένα αναλυτικό σύστημα υποχρεωτικών αναφορών σε πρότυπα και συγκρίσιμα μεγέθη που κατευθύνουν την βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, ii) ότι κατά την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών οι συμμετέχουσες στον διαγωνισμό εταιρείες απέκτησαν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών των συνυποψηφίων τους και στα συνοδευτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από αυτές και αναρτήθηκαν στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗΣ. (βλ. ανωτέρω σκέψη 13.) iv) ότι κοινοποιήθηκε στις επιλεγείσες εταιρείες το Πρακτικό αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών τους, με την βαθμολόγησή τους και τις σχετικές παρατηρήσεις ανά βαθμολογούμενο κριτήριο, καθώς και η απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου που το επικύρωσε αυτούσιο, χωρίς να προβληθεί από διαγωνιζόμενη εταιρεία προσφυγή με αιτιάσεις κατά της βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς της ιδίας ή της συνδιαγωνιζόμενής της, v) ότι προσκομίζεται το πρώτον με την κρινόμενη προσφυγή ανάκλησης το από 11.6.2020 πρόσθετο υπόμνημα της Ε.Δ. προς την Ο.Ε. του Δήμου, το οποίο, όπως βεβαιώνεται με το από 24.11.2020 έγγραφο του Προέδρου της Ο.Ε. ελήφθη συμπληρωματικά υπόψη για την έκδοση της 80/18.6.2020 εγκριτικής απόφασης της Ο.Ε.. Μολονότι το υπόμνημα αυτό δεν μνημονεύεται στην εν λόγω εγκριτική απόφαση της Ο.Ε., ούτε αποδεικνύεται ότι κοινοποιήθηκε στις προσφέρουσες ώστε να δύναται να θεωρηθεί ότι εντάχθηκε πλήρως στη διαγωνιστική διαδικασία, παρέχει λεπτομερέστερες εξηγήσεις της βαθμολογίας που δόθηκε στις τεχνικές προσφορές τους, στο σύνολο των κριτηρίων, αποδεικνύοντας ότι η διαλαμβανόμενη στο Πρακτικό Ι της Ε.Δ. βαθμολογία ανταποκρινόταν εξ αρχής στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών που την υπαγόρευσε. δ) Ο συνδυασμός των ανωτέρω συνθηκών παρέχει εν προκειμένω τα εχέγγυα ότι τα αποφαινόμενα για την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών όργανα δεν υπέπεσαν κατά τη βαθμολόγηση σε πρόδηλο σφάλμα εκτίμησης και ότι η βαθμολογία των τεχνικών προσφορών θα ήταν η ίδια και αν ακόμη η βαθμολόγηση συνοδευόταν από σύννομη αιτιολογία. Ενόψει τούτων, η διαπιστωθείσα από το Κλιμάκιο πλημμελής αξιολόγηση των προσφορών, δεν δύναται να θεωρηθεί, στην προκειμένη περίπτωση, ως επισύρουσα την ακυρότητα της ελεγχόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας, καθόσον η πλημμέλεια αυτή δεν θέτει εν αμφιβόλω την αξιοπιστία της όλης διαδικασίας πλήττοντας ουσιωδώς τη νομιμότητά της. Συνεπώς, δικαιολογείται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την προσφυγή ανάκλησης, και η προσβαλλόμενη Πράξη του Κλιμακίου πρέπει να ανακληθεί.Ανακαλεί την 414/2020 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/18/2020

Προμήθεια οχημάτων...Με τα δεδομένα αυτά και ενόψει όσων έγιναν δεκτά στις προδιαληφθείσες νομικές σκέψεις, το Κλιμάκιο κρίνει τα ακόλουθα: Παρίσταται νόμιμη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτ. α΄ του ν.4412/2016, η προσφυγή της Αναθέτουσας Αρχής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς μεταβολή των όρων της αρχικής διακήρυξης, για την ανάθεση του συμβατικού αντικειμένου των Ομάδων Δ΄, Στ΄ και Η΄, καθόσον προηγήθηκε νομίμως διεξαχθείσα ανοικτή διαδικασία (Ε.Σ. Στ΄ Κλιμ. 388/2019), η οποία απέβη άγονη, δοθέντος ότι δεν υποβλήθηκε για τις Ομάδες αυτές καμία προσφορά. Κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 86 παρ. 11 και 13 του ν. 4412/2016 και 2.3 της 1305/14.12.2018 διακήρυξης, το 1/1.11.2019 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων εταιρειών, οι οποίες, για την Ομάδα που έκαστη από αυτές προσέφερε, είναι μοναδικές, δεν έχει αιτιολογηθεί νομίμως, καθώς στη βαθμολογία εκάστου κριτηρίου αξιολόγησης δεν παρατίθεται καμία λεκτική αιτιολόγηση. Δεν ασκεί, εξάλλου, επιρροή το γεγονός ότι οι εταιρείες αυτές είναι μοναδικές προσφέρουσες ανά Ομάδα και το ότι η βαθμολόγησή τους είναι 100 σε κάθε επιμέρους κριτήριο, καθόσον, σύμφωνα με τα ανωτέρω (υπό IV.3) γενόμενα δεκτά, πρέπει δε και σε αυτές τις περιπτώσεις να καθίσταται επαληθεύσιμο το ότι τα επιμέρους κριτήρια καλύπτουν τις απαιτήσεις που τίθενται από τη διακήρυξη, χωρίς να παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα σχετικώς προβλεφθέντα σε αυτή.Κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 103 του ν. 4412/2016 και 3.2 της διακήρυξης, με το 3ο/11.12.2019 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών κρίθηκαν πλήρη τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης αμφοτέρων των αναδόχων, δοθέντος ότι δεν περιλαμβάνονται, μεταξύ αυτών, τα ακόλουθα στοιχεία η προσκόμιση των οποίων απαιτείται, κατ’ άρθρο 2.2.9.2 περίπτ. Β4 της διακήρυξης, προς απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής καταλληλότητας των αναδόχων (άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης). Ειδικότερα, στο φάκελο δικαιολογητικών της «... (…)» έχει μεν προσκομιστεί κατάλογος κυριοτέρων παραδόσεων των τριών τελευταίων ετών, τα αναγραφόμενα όμως σε αυτόν στοιχεία είναι ελλιπή, δοθέντος ότι δεν αναφέρονται οι ποσότητες και η αξία των παραδοθέντων οχημάτων, ούτε εξάλλου προσκομίστηκαν τα αποδεικτικά των παραδόσεων αυτών στοιχεία (έγγραφα των αρμοδίων υπηρεσιών ή παραστατικά). Περαιτέρω, στους φακέλους της εταιρείας «... (…)»: α) έχουν προσκομιστεί αντίστοιχοι κατάλογοι στους οποίους όμως αναγράφονται μόνον τα ονόματα των παραληπτών, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις, ενώ δεν έχουν προσκομιστεί τα αποδεικτικά των παραδόσεων αυτών στοιχεία, β) δεν περιλαμβάνονται κατάλογοι των προσόντων – τίτλων σπουδών των υπευθύνων και του εξειδικευμένου προσωπικού του συνεργείου του αναδόχου (και του υπεργολάβου αυτού, αναφορικώς με την Ομάδα Στ΄), από τον οποίο προκύπτει η συμμετοχή τους σε σεμινάρια, ούτε οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας των προς παράδοση ειδών, γ) δεν περιλαμβάνονται κατάλογοι των εγκαταστάσεων συντήρησης και επισκευής των οχημάτων που διαθέτει η εν λόγω ανάδοχος (ή του υπεργολάβου αυτού, αναφορικώς με την Ομάδα Στ΄).Τέλος, επισημαίνεται ότι στην παράγραφο 3 των υποβληθέντων σχεδίων, όπου γίνεται αναφορά στις κατατεθείσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης των συμβάσεων, έχουν αναγραφεί, προφανώς εκ παραδρομής, οι αριθμοί και τα ποσά των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στη διαδικασία (βλ. άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης). Αντ’ αυτών, πρέπει να τεθούν οι αριθμοί και τα ποσά των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, καθώς και των (μετά την επιστροφή αυτών) εγγυητικών επιστολών καλής λειτουργίας των οχημάτων (ποσοστά 5% και 1%, αντιστοίχως, της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., βλ. άρθρο 4.1 της διακήρυξης)


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/291/2020

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχων και των υποβληθέντων οκτώ (8) σχεδίων σύμβασης για την υπηρεσία «Έλεγχος δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς ετών 2020-2022 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.097.350,32 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.(....)Τέλος, με το από 30.6.2020 έγγραφο της Προϊσταμένης της Δ/νσης Οικονομικού της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης, βεβαιώνεται ότι κατά της εν λόγω (669/2020) κατακυρωτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής δεν εκκρεμεί η υποβολή και εκδίκαση ενστάσεων, προσφυγών, ή άλλων ενδίκων μέσων.Δεν κωλύεται η υπογραφή των υποβληθέντων(...)οκτώ (8) σχεδίων συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και των επιλεγέντων αναδόχων​.


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/608/2021

Προμήθεια, εγκατάσταση κιαι θέση σε λειτουργία εξοπλισμού τηλεελέγχου...:Υπό τα ανωτέρω δεδομένα και ενόψει όσων έγιναν δεκτά στη σκέψη 18, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι παρά την ενδελεχή καταγραφή στο αιτιολογικό σκέλος του ορθώς επαναληφθέντος Πρακτικού ΙΙ/16.11.2020 της Ε.Δ. των χαρακτηριστικών της τεχνικής προσφοράς της παρεμβαίνουσας, σε κάθε κριτήριο αξιολόγησής της, δεν συσχετίζονται στην αιτιολόγηση αυτή τα χαρακτηριστικά της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές εν όψει των οποίων εξηνέχθη το συμπέρασμα ότι η προσφορά καλύπτει ή υπερκαλύπτει το βαθμολογούμενο κριτήριο και συνεπώς λαμβάνει την απονεμόμενη βαθμολογία. Η παράλειψη αυτού του σταδίου στην πορεία του συλλογισμού του βαθμολογούντος οργάνου καθιστά την αιτιολογία μη άρτια τόσο στην περίπτωση που καλύπτεται όσο και στην περίπτωση που υπερκαλύπτεται το βαθμολογούμενο κριτήριο, ανεξαρτήτως του ότι η παρεμβαίνουσα .... ήταν ο μοναδικός υποψήφιος που κρίθηκε ικανός να μετάσχει στον διαγωνισμό. Μολονότι όμως δεν αναδείχθηκε στην αιτιολογία ο αναγκαίος παραλληλισμός της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, το Δικαστήριο κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα του αναθέτοντος Δήμου δε υπέπεσαν σε πρόδηλο σφάλμα εκτίμησης που πλήττει ουσιωδώς τη νομιμότητα της διαδικασίας, συνεκτιμώντας ότι εν προκειμένω: i) εκπονήθηκαν  και δημοσιεύτηκαν εκτενείς και εξειδικευμένες προδιαγραφές, οι οποίες περιείχαν πλήθος αναφορών σε πρότυπα και συγκρίσιμα μεγέθη που κατεύθυναν και καθιστούσαν διαφανή την βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών. ii) Εξασφαλίστηκε επαρκής βαθμός διαφάνειας με διευκρινήσεις που παρασχέθηκαν από τον αναθέτοντα Δήμο επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων εταιρειών σχετικών με τις τεχνικές προδιαγραφές. iii) Η απονεμηθείσα βαθμολογία δεν άσκησε επιρροή στην εξατομίκευση της συμφερότερης προσφοράς εφόσον η παραδεκτώς υποβληθείσα προσφορά ήταν μόνο μία και iv) η τεχνική προσφορά της μοναδικής υποψήφιας εταιρείας εξετάσθηκε με όλη την αναγκαία επιμέλεια και επ΄αυτής εφαρμόστηκαν αδιακρίτως όλα τα κριτήρια αξιολόγησης. Συνεπώς, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την προσφυγή, πρέπει να απορριφθεί και ο τρίτος διακωλυτικός λόγος υπογραφής της σύμβασης που αναδείχθηκε με την προσβαλλόμενη  αρνητική πράξη του Κλιμακίου.  Ενόψει όλων των ανωτέρω σκέψεων, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη προσφυγή και η ασκηθείσα υπέρ αυτής παρέμβαση, να ανακληθεί η 068/2021 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου και να επιτραπεί η υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου ... και της αναδειχθείσας αναδόχου .... ποσού 2.950.000 ευρώ πλέον 708.000 Φ.Π.Α. 24%, το οποίο είναι σύμφωνο με τους όρους της ανάθεσης της ελεγχόμενης προμήθειας.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/26/2019

Υπηρεσία σίτισης φοιτητών...Με δεδομένα τα ανωτέρω, από την επισκόπηση της ελεγχόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας το Κλιμάκιο διαπιστώνει ότι η έγκριση από το Πρυτανικό Συμβούλιο του 8ου Πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού, με το οποίο ανεδείχθη ως προσωρινή ανάδοχος του διαγωνισμού η εταιρεία «....» χώρησε μη νομίμως, καθώς το συγκεκριμένο διοικητικό όργανο του Πανεπιστημίου δεν αποτελεί το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της συγκεκριμένης αναθέτουσας αρχής κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 100 και 103 του ν.4412/2016. Τούτο διότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 13 και 14 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο του Πανεπιστημίου είναι κατ’ αρχήν η Σύγκλητος, στην οποία ανήκει το σχετικό τεκμήριο αρμοδιότητας(βλ. Ζ΄ Κλιμ. 402/2018) ενώ, επιπροσθέτως δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι η τελευταία με απόφασή της έχει μεταβιβάσει τη σχετική αρμοδιότητά της προς το Πρυτανικό Συμβούλιο. Ωστόσο, ενόψει του ότι το επακολουθήσαν Πρακτικό 9 (3.12.2018) της Επιτροπής Διαγωνισμού περί οριστικής κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην ως άνω εταιρεία εγκρίθηκε από το αρμόδιο προς τούτο διοικητικό όργανο, ήτοι τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου (βλ. την ....2018 απόφαση της Συγκλήτου), και θεραπεύθηκε με τον τρόπο αυτό η πλημμέλεια που εμφιλοχώρησε στο προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η ανωτέρω πλημμέλεια παρίσταται μη ουσιώδης ενώ, κατά τα λοιπά, δεν διαπιστώνει ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες στην ελεγχόμενη διαγωνιστική διαδικασία, οι οποίες να κωλύουν την υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης, αντίγραφο του οποίου τηρείται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Κλιμακίου.


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/449/2023

Προμήθεια Ηλεκτροοπτικού (Η/Ο) και Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού.(...)Με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο  κρίνει ότι μη νομίμως, κατά παράβαση των οριζομένων στην παρ. 2.3.2.4 του άρθρου 2.3.2 της διακήρυξης, οι προσφορές των εταιρειών «S.A.», «A.E.» και «L.S.A.» αξιολογήθηκαν ως τεχνικά αποδεκτές, παρότι δεν έλαβαν σε όλα τα κριτήρια (βλ. κριτήρια υπ’ αριθ. 4.9 και 5.4, ως προς το πρώτο τμήμα του διαγωνισμού και 4.1.6, ως προς το δεύτερο τμήμα του διαγωνισμού) βαθμολογία ίση ή ανώτερη των 100 βαθμών. Τυχόν δε αποδοχή τους ως εναλλακτικών προσφορών προϋποθέτει  ότι αυτές συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις της διακήρυξης, γεγονός που δεν συνάδει με τη βαθμολογία που έλαβαν. Ωστόσο, το Δικαστήριο κρίνει, κατά πλειοψηφία,  ότι η επίμαχη ως άνω πλημμέλεια δεν παρίσταται στην προκειμένη περίπτωση ουσιώδης, δεδομένου ότι αφενός μεν το πρώτο τμήμα του διαγωνισμού δεν κατακυρώθηκε σε καμία από τις ανωτέρω τρείς εταιρείες, αφετέρου δε τυχόν βαθμολόγηση των εταιρειών «S.A.» και «L.S.A.», που υπέβαλαν προσφορές για το δεύτερο τμήμα του διαγωνισμού, με βαθμό 100, δεν θα επηρέαζε το αποτέλεσμα της διαδικασίας για το τμήμα αυτό, αφού τα υποκριτήρια αυτά είχαν μικρό συντελεστή βαρύτητας και σε κάθε περίπτωση υφίσταται λεκτική τεκμηρίωση της διαφοροποίησης, η οποία, κατ’ εκτίμηση της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού δεν επηρεάζει ουσιωδώς τις δυνατότητες των προς προμήθεια ειδών.Με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο κρίνει ότι η εταιρεία «…Α.Ε.» δεν απέδειξε με την προσφορά της την πλήρωση της εν λόγω απαίτησης της διακήρυξης (δυνατότητα χειρισμού υπό συγκεκριμένη περιβαλλοντική συνθήκη – 4 μποφόρ). Ωστόσο, η επίμαχη ως άνω πλημμέλεια δεν αξιολογείται στην προκειμένη περίπτωση ως ουσιώδης, δεδομένου ότι το πρώτο τμήμα του διαγωνισμού, για το οποίο η εταιρεία αυτή υπέβαλε προσφορά, δεν κατακυρώθηκε σε αυτή.  Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η προσφυγή ανάκλησης και η υπέρ αυτής ασκηθείσα παρέμβαση πρέπει να γίνουν δεκτές, να ανακληθεί η προσβαλλομένη 477/2022 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου. να υπογραφούν τα υποβληθέντα για έλεγχο σχέδια συμβάσεων, αντίγραφα των οποίων, επισυναπτόμενα στην παρούσα σε ηλεκτρονική μορφή, τηρούνται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου.