Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Φ.429.1/20/281813/2011

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3883/2010
ΦΕΚ: 517/Β/05.04.2011

Ρύθμιση υποχρεώσεων των αντιρρησιών συνείδησης, που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους.


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Φ.429.1/42/217818/Σ.4199/2019

Τροποποίηση της Φ.420/79/81978/Σ.300/ 21-12-2005 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης» (ΦΕΚ 1854 Β΄), της Φ.429.1/5/150045/ Σ.11/04-01-2006 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων» (ΦΕΚ 34 Β΄), της Φ.429.1/10/150128/ Σ.21/10-01-2006 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων ατόμων ειδικών κατηγοριών» (ΦΕΚ 61 Β΄) και της Φ.429.1/20/281813/Σ.397/11-01-2011 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση υποχρεώσεων των αντιρρησιών συνείδησης, που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους» (ΦΕΚ 517 Β΄). 


Φ.429.1/21/286731/Σ.3153/2016

«Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών, που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό τρίτο (33ο) έτος της ηλικίας τους.


Φ.429.1/15/302592/Σ.2421/2018

Τροποποίηση της Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4.1.2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων» (Β΄ 34), της Φ.429.1/10/150128/Σ.21/10.1.2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων ατόμων ειδικών κατηγοριών» (Β΄ 61) και της Φ.429.1/21/286731/Σ.3153/ 9.6.2016 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών, που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους» (Β΄ 1798).


Φ.429.1/1/280116 /2011

Τροποποίηση της Φ.420/79/81978/Σ.300/21.12.05 απόφαση ΥΕΘΑ “Άοπλη στρατιωτική υποχρέωση και εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης” (ΦΕΚ 1854/29.12.05, τ. Β΄)».


Φ.421.4/4/216913/Σ.4045/2019

Οριστική απόλυση αντιρρησιών συνείδησης.

Φ.421.4/7/228631/Σ.6400/2019- ΦΕΚ: 3697/Β/4.10.2019:Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργείται η Φ.421.4/4/216913/Σ.4045/13-062019 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Οριστική απόλυση αντιρρησιών συνείδησης» (ΦΕΚ 2477 Β΄).


Δ30/Α3/108549/2024

Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης υποψηφίου οδηγού που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, με γνήσιο της υπογραφής, για τους σκοπούς της θεωρητικής εξέτασης άδειας οδήγησης. ΑΔΑ:ΨΘΛΓ465ΧΘΞ-ΦΛΨ


400463/2024

«Καταβολή πόρου, μη ανταποδοτικού χαρακτήρα, υπέρ e-E.Φ.K.A. των συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος, οι οποίοι απασχολούνται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου:  Σε Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης και έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους.  Σε Φορέα εκτός της Γενικής Κυβέρνησης, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Απεικόνιση πόρου στην Α.Π.Δ Δημοσίου - Νέα Κωδικοποίηση για τους συνταξιούχους κάτω των 62 ετών (που απασχολούνται σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης) ως προς τους κλάδους Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης» ΑΔΑ:9ΑΖΗ46ΜΑΠΣ-35Π ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/2024 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


Α.Π/907/2012

Μισθωτοί που συνδέονται με σχέση εργασίας αόριστης διάρκειας και έχουν συμπληρώσει δεκαπενταετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, με την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 2112/1920 ή το προβλεπόμενο από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό όριο ηλικίας, σε περίπτωση δε ελλείψεως τέτοιου ορίου το 65° έτος της ηλικίας τους και αποχωρούν από την υπηρεσία με τη συγκατάθεση του εργοδότη, δικαιούνται το μισό της οριζόμενης από το Ν. 2112/1920, αποζημιώσεως για την περίπτωση απροειδοποίητης καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας.


ΝΣΚ/188/2020

Ζητήματα σχετικά με επιβολή διοικητικής κύρωσης για λαθρεμπορία και τελωνειακής οφειλής σε βάρος ανηλίκων παραβατών και τρόπος είσπραξης αυτών.(...)α) Σε βάρος ανήλικου, που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του και ο οποίος κατά την κρίση της Τελωνειακής Αρχής διέπραξε λαθρεμπορία, η αρχή αυτή μπορεί να επιβάλλει, με καταλογιστική πράξη τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους κλπ επιβαρύνσεις (τελωνειακή οφειλή). Δεν μπορεί να επιβάλλει πολλαπλά τέλη, διότι ο ανήλικος, όταν δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του, στερείται ικανότητας καταλογισμού. Δεν προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις και επομένως δεν μπορεί να επιβάλλει τους διαφυγόντες δασμούς, φόρους κλπ επιβαρύνσεις, ούτε τα πολλαπλά τέλη, σε βάρος των ασκούντων τη γονική μέριμνα γονέων, εάν δεν μετείχαν και οι ίδιοι στην τέλεση της λαθρεμπορίας. β) Σε βάρος ανήλικου παραβάτη, ο οποίος διέπραξε λαθρεμπορία, ενώ έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του, η Τελωνειακή Αρχή, μπορεί να επιβάλλει με καταλογιστική πράξη, τόσο τους διαφυγόντες δασμούς, φόρους κλπ επιβαρύνσεις, όσο και τα πολλαπλά τέλη, όχι όμως σε βάρος των ασκούντων τη γονική μέριμνα γονέων του, εάν δεν μετείχαν και οι ίδιοι στην τέλεση της λαθρεμπορίας. γ) Αναγκαστικά μέτρα, για την είσπραξη των καταλογισθέντων χρηματικών ποσών μπορούν να ληφθούν μόνο σε βάρος της περιουσίας του ανήλικου παραβάτη, φερόμενου ως οφειλέτη στην καταλογιστική πράξη, εφόσον διαθέτει ατομική περιουσία, ακόμη και μετά την ενηλικίωσή του, μέχρι τη συμπλήρωση της παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για είσπραξη (κατά πλειοψηφία).


ΝΣΚ/16/2019

Χρόνος καταβολής των οδοιπορικών εξόδων που δικαιούνται οι στρατιωτικοί, στην περίπτωση που αποστρατεύονται, έχοντας συμπληρώσει 15ετή πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και δικαίωμα σύνταξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ.3 εδ. α’ του ν. 2084/1992, όχι όμως και το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.Τα οδοιπορικά έξοδα, τα οποία δικαιούνται οι στρατιωτικοί στην περίπτωση που αποστρατεύονται, έχοντας συμπληρώσει 15ετή πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και δικαίωμα σύνταξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ.3 εδ. α’ του ν. 2084/1992, καταβάλλονται κατά το χρόνο της αποστρατείας τους και όχι κατά το χρόνο της συνταξιοδότησής τους (ομόφ.).