Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Φ.80000/οικ.27361/860/2019

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4387/2016, Φ.80000/οικ.12151/274/2018

Απασχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος στο θέαμα-ακρόαμα ΑΔΑ: 6ΛΙΦ465Θ1Ω-ΞΚΞ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Φ.80000/οικ.12151/274/2018

«Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 για την απασχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος» (ΑΔΑ: ΩΦΦΒ465Θ1Ω-ΛΥΡ )


Φ.80000/οικ.15094/581/2020

Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 27 του ν. 4670/2020 για την απασχόληση συνταξιούχων γήρατος ΑΔΑ:ΩΖ1Χ46ΜΤΛΚ-ΘΙΠ


ΕΦΚΑ/Σ78/15/2017

«Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος.»(ΑΔΑ:6Β9Υ465ΧΠΙ-Η8Ω) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33/2017


Φ.80000/οικ.14032/571/2020

Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρου 27 του ν. 4670/2020 για την απασχόληση συνταξιούχων γήρατος και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους ΑΔΑ: ΩΔΞ446ΜΤΛΚ-ΓΒΞ 


61423/2024

«Νέο νομικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος (λόγω γήρατος/αναπηρίας), με την αντικατάσταση του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 με παροχή οδηγιών.» ΑΔΑ:9Θ6Η46ΜΑΠΣ-ΧΛ9 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2024

426839/2024: «Συμπλήρωση οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος/αναπηρίας: α) κατάργηση του ελέγχου των αποδοχών/εισοδήματος εργαζόμενων/αυτοαπασχολούμενων συνταξιούχων λόγω αναπηρίας, β) αξιοποίηση του χρόνου εργασίας/αυτοαπασχόλησης

οικ.638395/2024: «Συμπλήρωση οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 περί απασχόλησης συνταξιούχων σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 7 του Ν. 3717/2008 και του άρθρου 20 του Ν. 3801/2009.»


Σ78/18/164151/2020

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α'43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν. 4690/2020 (Α΄104), για την απασχόληση των συνταξιούχων λόγω γήρατος και παροχή οδηγιών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34/2020 ΑΔΑ:634Γ465ΧΠΙ-ΒΘ0


Φ.10035/οικ.9242/189/2018

Απασχόληση συνταξιούχων εικαστικών καλλιτεχνών.(ΑΔΑ:73ΩΣ465Θ1Ω-Ο91)


187100/2020

«Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4670/20 (ΦΕΚ Α΄ 43) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το άρθρο 78 του ν. 4690/20 (ΦΕΚ Α΄ 104) για την απασχόληση των συνταξιούχων.» ΑΔΑ:6ΘΧΝ465ΧΠΙ-ΛΕ8


Δ.ΑΣΦ/316/725222/2019

«Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των συνταξιούχων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης-πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) για πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα.»(ΑΔΑ:6ΗΣΣ465ΧΠΙ-ΑΨΑ)


ΕΦΚΑ/Σ22/5/2019

Όριο ηλικίας που απαιτείται για κρίση συνταξιοδοτικού αιτήματος λόγω γήρατος με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης από τον προηγούμενο ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ φορέα, όταν ο τελευταίος ενταχθείς φορέας στον ΕΦΚΑ, είναι φορέας αυτοτελώς απασχολούμενων, ή ελεύθερων επαγγελματιών»  ΑΔΑ: 67Ζ7465ΧΠΙ-ΝΩΖ