Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Π.Δ. 219/1997

Τύπος: Προεδρικά Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 679/1977
ΦΕΚ: 168/Α/27.08.1997

Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων 'Εργων για τη μελέτη και κατασκευή έργων συντήρησης, βελτίωσης και λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων [ΕΔΥΕ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων]

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Δ17α /03/279/Φ.2.2.1/2014

Ρύθμιση μεταφοράς αρμοδιοτήτων, εκτελούμενων και προς εκτέλεση έργων και συναφών θεμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας, της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Ρόδου και των Τμημάτων Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων, στις Περιφέρειες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α΄/216).

ΔΜΕΟ/α/Ο/2934/1997

Θέμα: Εκπόνηση Μελετών Δημοσίων Εργων (Σύστημα Δημοπράτησης έργου: Μελέτη -Κατασκευή).ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27


ΚΑ/ΦΠ000/ΠΡ1/ΟΙΚ.10194/2017

Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής, Προϊσταμένης Αρχής και Διευθυνουσών Υπηρεσιών σε δημόσιες συμβάσεις έργων και παροχής υπηρεσιών αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ).


Π.Δ.38/2014

Τροποποίηση του Π.Δ/τος 180/1983 (A΄71) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Πρωτεύουσας», όπως τροποποιημένο ισχύει.


Ν.4612/2019

Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης – Κατασκευής – Χρηματοδότησης – Λειτουργίας – Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη – Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων και άλλες διατάξεις.


Π.Δ/4/2008

Σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων Μελετών - Κατασκευών, Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης.

Π.Δ. 109/2014, ΦΕΚ-176 Α/29-8-2014,άρθρο 69,παρ.2  – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 109/2014 ΣΤΗΝ ΕτΚ (: 29-8-2014) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα προεδρικά διατάγματα με τα οποία συστάθηκαν οι Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, όπως έχουν τροποποι­ηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα: ... Π.Δ. 4/2008 (ΦΕΚ Α΄ 13), ...


Αριθ. οικ. 34576/11/2001

Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠEPIBAΛΛON»».

(ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με την 54902/2012, ΦΕΚ-2966 Β/7-11-2012 ΚΥΑ. Καταργήθηκε με την αριθμ. 53683/ΕΥΘΥ459/2015, ΦΕΚ 981/Β/28.05.2015.)


Δ17α/02/115/2007

Εγκριση 4ης βελτίωσης πρότυπων τευχών διακηρήξεων δημοσίων έργων

Δ17α/07/39/ΦΝ437/2005

Έγκριση 1ης βελτίωσης πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων.


Δ17α/06/18/ΦΝ 437/2006

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης βελτίωσης των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων