Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Π.Δ.38/2014

Τύπος: Προεδρικά Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2362/1995
ΦΕΚ: 72/Α/24.03.2014

Τροποποίηση του Π.Δ/τος 180/1983 (A΄71) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Πρωτεύουσας», όπως τροποποιημένο ισχύει.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΚΛ.Ε/224/2017

Νομιμότητα του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ... και του Δήμου ... για την υλοποίηση της Πράξης «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων και Δίκτυα Αποχέτευσης Δήμου ... και Παραλίας Οφρυνίου (Β΄ Φάση)»(...)Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει αναγκαίο να αναβάλει την οριστική του κρίση προκειμένου να προσκομισθεί έγκριση του νέου σχεδίου προγραμματικής σύμβασης από τα αρμόδια για τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης όργανα των συμβαλλομένων φορέων, καθώς και το Τεχνικό Δελτίο που περιλαμβανόταν στην αίτηση ένταξης της Πράξης «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων και Δίκτυα Αποχέτευσης Δήμου ... και Παραλίας Οφρυνίου (Β΄ Φάση)» στο οικείο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.


ΕλΣυν/Ε κλ/419/2010

Συμπληρωματική σύμβαση. Δεν αποδεικνύεται ότι οι εργασίες οφείλονται σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Έργο αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων σε δήμο. Μη χαρτογράφηση σηπτικών βόθρων. Η ύπαρξή τους ήταν γνωστή στην αναθέτουσα αρχή. Με την 3141/2010 απόφαση του VI Τμήματος απορρίφθηκε αίτηση ανάκλησης κατά της προμνησθείσας Πράξης του Κλιμακίου.


ΑΕΔ/2/2012

Ουσιαστική συνταγματικότητα της διατάξεως του άρθρου 91 παρ. 3 του Ν. Δ/τος 321/1969, η οποία ανέκυψε με την έκδοση αντιθέτων αποφάσεων της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου.(...)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Αίρει την αμφισβήτηση που ανέκυψε από τις αποφάσεις 954/2011 της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας και 1270/1983 του Αρείου Πάγου και εμμέσως και από τις υπ' αριθμ. 882/1980, 1294/1983, 941/1988, 535/1992 1010/1993 1110/1994 όμοιες του Αρείου Πάγου ως προς την ουσιαστική συνταγματικότητα της διατάξεως του άρθρου 91 παρ. 3 του ν.δ/τος 321/1969.

 Αποφαίνεται ότι η διάταξη του άρθρου 91 παρ. 3 του ν.δ/τος 321/1969, δεν αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος.


ΕλΣυν.Κλ.7/79/2015

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.Δικαιολογητικά:Μη κανονική η δαπάνη από ΔΕΥΑ που αφορά την εξόφληση του 1 ου λογαριασμού της σύμβασης με αντικείμενο τη «Λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και του κεντρικού αντλιοστασίου λυμάτων ....», καθόσον, κατά παράβαση του άρθρου 67 του π.δ/τος 28/1989, μεταξύ των δικαιολογητικών του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος πληρωμής δεν περιλαμβάνεται πρωτόκολλο της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής της Δ.Ε.Υ.Α.. περί εκτέλεσης των εξοφλούμενων εργασιών. (Ανακλήθηκε με την 24/2015 Πράξη του VII Τμήματος)


Υπόθεση C-279/2012

Υπόθεση C-279/12: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 19ης Δεκεμβρίου 2013 [αίτηση του Upper Tribunal (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Fish Legal, Emily Shirley κατά The Information Commissioner, United UtilitiesWater plc, Yorkshire Water Services Ltd, Southern Water Services Ltd (Προδικαστική παραπομπή — Σύμβαση του Ώρχους — Οδηγία 2003/4/ΕΚ — Πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες — Πεδίο εφαρμογής — Έννοια της «δημόσιας αρχής» — Επιχειρήσεις επεξεργασίας λυμάτων και υδρεύσεως — Ιδιωτικοποίηση του κλάδου υδρεύσεως στην Αγγλία και την Ουαλία)


ΕλΣυν/Ε Κλιμ/401/2010

Προγραμματική σύμβαση. Συμβαλλόμενα μέρη: Περιφέρεια, ΕΥΔΑΠ και Δήμος. Ο μέσω προγραμματικής σύμβασης ορισμός της Περιφέρειας ως φορέα κατασκευής του έργου αποχέτευσης και επεξεργασίας διάθεσης λυμάτων του Δήμου αντί του ορισθέντος με Υπουργική Απόφαση Δήμου δεν αποτελεί κατά την άποψη της πλειοψηφίας ουσιώδη νομική πλημμέλεια, που να κωλύει τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης, αφού, ενόψει των τεχνικών ιδιαιτεροτήτων του προς ανάθεση έργου, αλλά και του ύψους του προϋπολογισμού του (11.386.135 ευρώ) τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας διαθέτουν κατά τεκμήριο την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη δημοπράτηση ενός τέτοιου έργου. Μειοψηφία ενός μέλους ότι η πλημμέλεια είναι ουσιώδης. Κατά τα λοιπά διαπιστώθηκε η ύπαρξη του ελάχιστου κατά νόμο απαιτούμενου περιεχομένου.


ΕλΣυν/Ε Κλιμ/402/2010

Προγραμματική σύμβαση. Συμβαλλόμενα μέρη: Περιφέρεια, ΕΥΔΑΠ και Δήμος. Ο μέσω προγραμματικής σύμβασης ορισμός της Περιφέρειας ως φορέα κατασκευής του έργου αποχέτευσης και επεξεργασίας διάθεσης λυμάτων του Δήμου αντί του ορισθέντος με Υπουργική Απόφαση Δήμου δεν αποτελεί κατά την άποψη της πλειοψηφίας ουσιώδη νομική πλημμέλεια, που να κωλύει τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης, αφού, ενόψει των τεχνικών ιδιαιτεροτήτων του προς ανάθεση έργου, αλλά και του ύψους του προϋπολογισμού του (11.386.135 ευρώ) τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας διαθέτουν κατά τεκμήριο την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη δημοπράτηση ενός τέτοιου έργου. Μειοψηφία ενός μέλους ότι η πλημμέλεια είναι ουσιώδης. Κατά τα λοιπά διαπιστώθηκε η ύπαρξη του ελάχιστου κατά νόμο απαιτούμενου περιεχομένου.


ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/211/2022

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του οικείου σχεδίου σύμβασης για την ανάθεση από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης … της προμήθειας «Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων …», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.187.720,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).(....)Η θέσπιση των επίμαχων όρων, με τους οποίους περιορίσθηκε ο κύκλος των υποψήφιων οικονομικών φορέων μόνο σ’ εκείνους που πληρούσαν τα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας κατά τα έτη 2017, 2018 και 2019, αποκλείοντας όσους πληρούσαν τα εν λόγω κριτήρια κατά το έτος 2020, το οποίο είναι το εγγύτερο προς τον χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού και άρα το πλέον πρόσφορο, χωρίς μάλιστα να συντρέχει βάσιμος προς τούτο δικαιολογητικός λόγος, έπληξε τη νομιμότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας και, συνεπώς, συνιστά ουσιώδη νομική πλημμέλεια, καθόσον απέτρεψε τους δυνητικά ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς - οι οποίοι είχαν ετήσιο γενικό και ειδικό κύκλο εργασιών και αποτέλεσμα ισολογισμού ανάλογο των απαιτήσεων της διακήρυξης το έτος 2020, όχι όμως και το έτος 2017 που ζητούσε μη νομίμως η διακήρυξη - να υποβάλουν την προσφορά τους.Αποφαίνεται ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για την ανάθεση από τη ΔΕΥΑΛ της προμήθειας «Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων …». 

ΔΕΝ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1344/2022.


ΕΣ/ΤΜ.1/1336/2020

Κατασκευή έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων...Ενόψει των ανωτέρω, το Τμήμα κρίνει ότι πρέπει να αναβάλει, προκειμένου να συμπληρωθούν τα στοιχεία του φακέλου, με επιμέλεια του Ελληνικού Δημοσίου (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή της διαδόχου αυτής Δημόσιας Αρχής) ως προς τα ανωτέρω ελλείποντα υπό (α) στοιχεία και με επιμέλεια του Δήμου .... ως προς τα ανωτέρω ελλείποντα υπό (β) έως (δ) στοιχεία, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης αντίστοιχα σε έκαστο των ως άνω φορέων. Μετά δε την προσκόμιση των στοιχείων τούτων ή την πάροδο άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, με επιμέλεια της Γραμματέως του Τμήματος, να ορισθεί αρμοδίως νέα δικάσιμος για τη συζήτηση της έφεσης, να εγγραφεί η υπόθεση στο σχετικό πινάκιο και να γίνει νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση όλων των διαδίκων.


ΕΣ/ΤΜ.7/34/2017 (σε συμβούλιο)

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟ. ζητείται εμπροθέσμως και εν γένει παραδεκτώς η ανάκληση της 177/2017 Πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών...Κατόπιν των ανωτέρω και μετά την επανεξέταση της υπόθεσης, το Τμήμα κρίνει ότι οι επίμαχες υπηρεσίες, το αντικείμενο των οποίων συνίσταται στην εκτέλεση εργασιών για τη λειτουργία και συντήρηση του Βιολογικού Καθαρισμού, των αντλιοστασίων λυμάτων, τη συντήρηση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και τη λειτουργία αποφρακτικού μηχανήματος, ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή ποιότητα εκροής για τη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων ..., μη νομίμως ανατέθηκαν σε τρίτο, όπως ορθώς έκρινε και το Κλιμάκιο, με την ήδη προσβαλλόμενη Πράξη του. Τούτο δε, καθόσον το αντικείμενό τους εμπίπτει στις προβλεπόμενες στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. ... (Β΄ 668/1.6.2001) αρμοδιότητες του Γραφείου Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύου Ύδρευσης, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία, τη συντήρηση, την επισκευή, τον έλεγχο και την επέκταση του δικτύου διανομής (άρθρο 19) του Γραφείου Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύου Αποχέτευσης, το οποίο ασχολείται με τη λειτουργία, τη συντήρηση, την επισκευή και τον έλεγχο του δικτύου αποχέτευσης (άρθρο 23), καθώς και του Γραφείου Λειτουργίας και Συντήρησης Βιολογικού Καθαρισμού, (..) Περαιτέρω, όμως, ενόψει του  ότι αφενός η αιτούσα είχε προκηρύξει εντός του έτους 2015 ανοικτό διαγωνισμό και είχε προβεί στη σύναψη σύμβασης, που αφορούσε στο ίδιο ακριβώς αντικείμενο και με τους ίδιους όρους,....αφετέρου η Δημοτική Ενότητα ... είχε κηρυχθεί, με την 7700/ 24.10.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που είχαν προηγηθεί, το Τμήμα κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα της Επιχείρησης ενήργησαν χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων και πεπλανημένως, πλην συγγνωστώς, υπέλαβαν ότι συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την επίμαχη ανάθεση, όπως βάσιμα υποστηρίζει η αιτούσα.(..)Ανακαλεί την 177/2017 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VΙΙ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου